สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแปง
2. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
2. นางทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษพร  สีบุรินทร์
2. เด็กหญิงแก้วกมล  คำแปลง
 
1. นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม
2. นางสาวศศิประภา  นาทัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทริยา  ทองแบบ
2. เด็กหญิงศิรินญา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
2. นางทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแปง
3. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางทิพวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางสาวศศิประภา  นาทัน