สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79.09 เงิน 4 1. นางสาวสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวรเมศ  แพทย์ไชโย
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางสาวศศิธาร์  นามวิจิตรคูณธนา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงปรญญาพร  โสภาเถร
 
1. นางสาวศศิร์ธา  นามวิจิตรคูณธนา
2. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
3. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางสาวศศิธาร์  นามวิจิตรคูณธนา
2. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กหญิงธนัญญา  พิมเสน
3. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ราศรีชัย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงญานิศา  น้อยวิเศษ
3. เด็กชายวรเมศร์  แพทย์ไชโย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราศรีชัย
2. เด็กชายณัฐชัย  บัวเหมือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.11 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราศรีชัย
2. เด็กชายณัฐชัย  บัวเหมือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คำนิมิตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทะรักษา
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์เสน
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ราศรีชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  ราศรีชัย
4. เด็กหญิงสาธิตา  เย็นขัน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทะพินิจ
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
2. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางศรัญญา  มาป้อง
2. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กชายศุภกิจ  แพทย์ไชโย
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
2. นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสต
2. เด็กชายวรเมศร์  แพทย์ไชโย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นายเชิดชัย  พิมตัน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทะรักษา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แพทย์ไชโย
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญประสพ
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แพทย์ไชโย
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  น้อยวิเศษ
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญสมร  แพทย์ไชโย
 
1. นางสาวสุนิสา  มิทานนท์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โสภาเถร
 
1. นางกรรณิกา   ภาเข็ม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
 
1. นางกรรณิการ์  ภาเข็ม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอำ่
 
1. นางสาวสุนิสา   มิทานนท์
2. นางกรรณิกา   ภาเข็ม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โสภาเถร
2. เด็กหญิงพิมจันทร์  ราศรีชัย
 
1. นางกรรณิกา   ภาเข็ม
2. นางสาวสุนิสา  มิทานนท์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปวีณา  ทิพประโสด
3. เด็กชายวรเมศ  แพทย์ไชโย
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพล  สีเสือ
2. เด็กชายนพรัตน์  ทิพประโสด
3. เด็กชายเนติพงษ์  ศรีชามก
 
1. นายพิชัย  เหล่าราช
2. นายเชิดชัย  พิมตัน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤมล  ตุลาชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 6 1. เด็กชายชญานนท์  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เหรียญสูงเนิน
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  แสงราช
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดลุพร  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เดชแสงสี
3. เด็กชายสิทธิพล  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
2. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน