สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวรเมศ  แพทย์ไชโย
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางสาวศศิธาร์  นามวิจิตรคูณธนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กหญิงธนัญญา  พิมเสน
3. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ราศรีชัย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นายเชิดชัย  พิมตัน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธัญสมร  แพทย์ไชโย
 
1. นางสาวสุนิสา  มิทานนท์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปริญญาพร  โสภาเถร
 
1. นางกรรณิกา   ภาเข็ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอำ่
 
1. นางสาวสุนิสา   มิทานนท์
2. นางกรรณิกา   ภาเข็ม