สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79.09 เงิน 4 1. นางสาวสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
3. เด็กหญิงสุมณี  ม่วงอ่ำ
 
1. นางสาวศศิธาร์  นามวิจิตรคูณธนา
2. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงญานิศา  น้อยวิเศษ
3. เด็กชายวรเมศร์  แพทย์ไชโย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราศรีชัย
2. เด็กชายณัฐชัย  บัวเหมือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.11 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราศรีชัย
2. เด็กชายณัฐชัย  บัวเหมือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หนูกลึง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญประสพ
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แพทย์ไชโย
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม