สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงปรญญาพร  โสภาเถร
 
1. นางสาวศศิร์ธา  นามวิจิตรคูณธนา
2. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทะรักษา
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์เสน
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ราศรีชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  ราศรีชัย
4. เด็กหญิงสาธิตา  เย็นขัน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทะพินิจ
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
2. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิมา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลาชัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางศรัญญา  มาป้อง
2. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ราศรีชัย
2. เด็กชายศุภกิจ  แพทย์ไชโย
 
1. นางณัฐพัชร์  จันทสิงห์
2. นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์ประโสต
2. เด็กชายวรเมศร์  แพทย์ไชโย
 
1. นางลักขณา  จันทร์วรพิพัฒน์
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญอาจ
 
1. นางกรรณิการ์  ภาเข็ม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพล  สีเสือ
2. เด็กชายนพรัตน์  ทิพประโสด
3. เด็กชายเนติพงษ์  ศรีชามก
 
1. นายพิชัย  เหล่าราช
2. นายเชิดชัย  พิมตัน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤมล  ตุลาชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณกิจ
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 6 1. เด็กชายชญานนท์  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เหรียญสูงเนิน
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  แสงราช
 
1. นางสุปัญญา  หนูกลึง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดลุพร  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เดชแสงสี
3. เด็กชายสิทธิพล  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง
2. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน