สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิริประภา  ยศปัญญา
 
1. นางสุทธิดา  สุทธิอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์รักษ์
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศร  วงษา
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์รักษ์
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศร  วงษา
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กชายอดิศร  วงษา
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กชายอดิศร  วงษา
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรดา  ด่อนแผ้ว
2. เด็กหญิงนิภาธร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุพิชปรียา  พิมพ์พก
4. เด็กชายอดิศร  วงษา
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นางสาวนุชนารถ  ผสม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์รักษ์
2. เด็กชายพงษศิริ  สีกุม
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นางสาวกนิษฐา  ยศปัญญา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง 6 1. เด็กชายจารุเมธ  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชปรียา  พิมพ์พก
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายปัณณทัต  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงลัดดา  สีฟอง
3. เด็กหญิงวัลยรัตน์  แสงรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นางสาวนุชนารถ  ผสม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงภานุุมาศ  ยอดปรางค์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ผสม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราริฉัตร  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงลัดดา  สีฟอง
 
1. นายสมเจต  กมลรัตน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ยอดปรางค์
2. เด็กชายเจษฎากร  โคตรสีดา
 
1. นายสมเจต  กมลรัตน์