สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายปัณณทัต  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงลัดดา  สีฟอง
3. เด็กหญิงวัลยรัตน์  แสงรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นางสาวนุชนารถ  ผสม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงภานุุมาศ  ยอดปรางค์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ผสม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราริฉัตร  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงลัดดา  สีฟอง
 
1. นายสมเจต  กมลรัตน์