สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงห์รักษ์
2. เด็กชายพงษศิริ  สีกุม
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นางสาวกนิษฐา  ยศปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง 6 1. เด็กชายจารุเมธ  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชปรียา  พิมพ์พก
 
1. นางอรวรรณ  สุขเสริม
2. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์