สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  อาภาพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 -    
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรานนท์  เคนวงค์ษา
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
2. เด็กชายวิทยา  สุคงเจริญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระพงษ์  แคนครอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงญานิกา  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เปี่ยมรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงโชติกา  สีแสง
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญภัค  อติสกุล
2. เด็กชายอติราช  ชาวกระลืม
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิกา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงวีลวัลย์  โสประดิษฐ์
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภิญโญศรี
2. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางประภัสสร  ดีรักษา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคงเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารมะโน
3. เด็กชายอภิชญา  โสภาวัง
 
1. นางสาวสลักจิตร  บุญแถม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  งามสมฤกษ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภิญโญศรี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์มหา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณี  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสาวิกา  สายศักดิ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
24 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  วันทองสุข
2. เด็กชายวรานนท์  เคนวงศ์ษา
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังคีรี
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์มา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์สถิตย์
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิชา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เนตรผง
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวธันยพร  กำพิลา
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิพล
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจิราภรณ์   สามิตร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวมินทร์  อาภาพันธ์
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
3. เด็กชายสุวินัย  สายศักดิ์
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคริสมาส  ไหวปาน
2. เด็กชายจารุวัช  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
2. นางชลธิชา  ไชยคำ
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายชลธาร  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สายศักดิ์
3. เด็กหญิงพรนิภา  คุณุปการ
 
1. นางปิยะดา  เสนานุช
2. นายจีระนันท์  เปรมจิตร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินทร์ลดา  พันแน่น
 
1. นางจินตนา  โสประดิษฐ์