สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรานนท์  เคนวงค์ษา
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
2. เด็กชายวิทยา  สุคงเจริญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระพงษ์  แคนครอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสาวิกา  สายศักดิ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค