สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ  งามสมฤกษ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภิญโญศรี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพนาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณี  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์มา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์สถิตย์
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิชา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เนตรผง
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวธันยพร  กำพิลา