สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  อาภาพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงญานิกา  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เปี่ยมรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงโชติกา  สีแสง
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญภัค  อติสกุล
2. เด็กชายอติราช  ชาวกระลืม
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิกา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงวีลวัลย์  โสประดิษฐ์
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภิญโญศรี
2. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางประภัสสร  ดีรักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคงเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารมะโน
3. เด็กชายอภิชญา  โสภาวัง
 
1. นางสาวสลักจิตร  บุญแถม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์มหา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
9 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  วันทองสุข
2. เด็กชายวรานนท์  เคนวงศ์ษา
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิพล
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจิราภรณ์   สามิตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวมินทร์  อาภาพันธ์
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
3. เด็กชายสุวินัย  สายศักดิ์
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคริสมาส  ไหวปาน
2. เด็กชายจารุวัช  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
2. นางชลธิชา  ไชยคำ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินทร์ลดา  พันแน่น
 
1. นางจินตนา  โสประดิษฐ์