สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หม่องต๊ะ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปันนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาวดี  นันทพรม
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปันนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัชยา  ทับทิมอ่อน
 
1. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปันนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ยอดอินทร์
 
1. นางมณีรัตน์  เชนยะวณิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนัดดา  แสวงสุข
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กงเกียน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โภควิบูล
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางละม้าย  จันทรคาต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยกรณ์  สายคำเกตุ
2. นางสาวสุภาวดี  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยพร  วังคีรี
 
1. นางอุไรวรรณ  ปันนา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายนราพันธ์  แก้วหม่อม
3. เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์มาศ
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
2. นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพชัย  รอดน้อย
2. เด็กหญิงสุภัชยา  ทับทิมอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
2. นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขมา
2. เด็กหญิงนฤดี  คำสุม
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ไชยวารี
4. เด็กหญิงพัชรพร  ยศสุพรหม
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วย้อย
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แก้วกัณหา
5. เด็กชายรัตนพงษ์  บัวเหมือน
 
1. นางมณีรัตน์  เชนยะวณิช
2. นางปาริชาติ  ชินอาจ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตน์ธินี  จันทา
 
1. นางปาริชาติ  ชินอาจ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วย้อย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ศิริ
 
1. นางนภาพร  เกษสภะ
2. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันลา
2. นายธนวัชร  พลทอง
 
1. นางนภาพร  เกษสภะ
2. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยกรณ์  สายคำเกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุริ
 
1. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพเกียรติ  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายภราดร  พรมโสภา
3. เด็กชายอาคม  มาราช
 
1. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
2. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางไพเราะ  วุฒิเสน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรอิสระ  ันันทพรม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ยศปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  มูลชาติ
4. เด็กชายประสิทธิ์  เนตรแสงศรี
5. เด็กชายวรานนท์  พิมพ์เสนา
6. เด็กชายเอกมงคล  นันทพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทบรรจง  บุญทัน
2. นางอุไรวรรณ  ปันนา
3. นางสุภาพร  ทองยิ่ง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โภควิบูล
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรปิยะกุล
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางละม้าย  จันทรคาต
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  พรปิยะกุล
2. เด็กหญิงธิดาวดี  นันทพรม
 
1. นางสาวกนกณัฐ  เปรมปรีดิ์