สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางอุไรวรรณ  ปันนา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพเกียรติ  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายภราดร  พรมโสภา
3. เด็กชายอาคม  มาราช
 
1. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
2. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิตรอิสระ  ันันทพรม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ยศปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  มูลชาติ
4. เด็กชายประสิทธิ์  เนตรแสงศรี
5. เด็กชายวรานนท์  พิมพ์เสนา
6. เด็กชายเอกมงคล  นันทพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทบรรจง  บุญทัน
2. นางอุไรวรรณ  ปันนา
3. นางสุภาพร  ทองยิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  พรปิยะกุล
2. เด็กหญิงธิดาวดี  นันทพรม
 
1. นางสาวกนกณัฐ  เปรมปรีดิ์