สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัชยา  ทับทิมอ่อน
 
1. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขมา
2. เด็กหญิงนฤดี  คำสุม
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ไชยวารี
4. เด็กหญิงพัชรพร  ยศสุพรหม
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วย้อย
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แก้วกัณหา
5. เด็กชายรัตนพงษ์  บัวเหมือน
 
1. นางมณีรัตน์  เชนยะวณิช
2. นางปาริชาติ  ชินอาจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตน์ธินี  จันทา
 
1. นางปาริชาติ  ชินอาจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โภควิบูล
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรปิยะกุล
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางละม้าย  จันทรคาต