สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาวดี  นันทพรม
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ยอดอินทร์
 
1. นางมณีรัตน์  เชนยะวณิช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กงเกียน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โภควิบูล
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางละม้าย  จันทรคาต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยกรณ์  สายคำเกตุ
2. นางสาวสุภาวดี  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายนราพันธ์  แก้วหม่อม
3. เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์มาศ
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
2. นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วย้อย
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ศิริ
 
1. นางนภาพร  เกษสภะ
2. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันลา
2. นายธนวัชร  พลทอง
 
1. นางนภาพร  เกษสภะ
2. นางนริศรา  สุนันทนานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยกรณ์  สายคำเกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุริ
 
1. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
2. นางตติยา  คล้ายแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางไพเราะ  วุฒิเสน