สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทินภัทร  ม่วงเพชร
 
1. นางนันทนา  อินทวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงกมล  กาวล
 
1. นางนันทนา  อินทวัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเนรมิตร  วังคีรี
 
1. นางนันทนา  อินทวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  วังคีรี
2. เด็กชายอดิศร  สารมะโน
 
1. นายวุฒิไกร  วันทองสุข
2. นายชาคริต  ชนะเคราะห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายทินภัทร  ม่วงเพชร
2. เด็กชายพงศกร  เสนางาม
3. เด็กชายโยธิน  โยธา
 
1. นายวุฒิไกร  วันทองสุข
2. นายชาคริต  ชนะเคราะห์