สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงกมล  กาวล
 
1. นางนันทนา  อินทวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  วังคีรี
2. เด็กชายอดิศร  สารมะโน
 
1. นายวุฒิไกร  วันทองสุข
2. นายชาคริต  ชนะเคราะห์