สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตเมธ  นวลศรี
2. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  นวลศรี
2. เด็กหญิงดอกส้ม  กันหาวงษ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงพรธิรา  เนิ่มคำ
5. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะคุณ
 
1. นางนิวา  ทาสีดา
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทะคุณ
2. เด็กชายปรินทร  ศรีสันงาม
3. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
4. เด็กหญิงอรษา  สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทะคุณ
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุนันทา  สงคราม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายพีรวัส  ทาสีดา
 
1. นางจารุวรรณ  จันทะคุณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชกุล  หนองนา
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทะคุณ
3. เด็กชายพิเชษฐชัย  จันทะคุณ
4. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะคุณ
5. เด็กชายรณชัย  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงศยามล  จันทะคุณ
 
1. นางจารุวรรณ  จันทะคุณ
2. นายสมรักษ์  จันทะคุณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายกฤตเมธ  นวลศรี
2. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายกฤตเมธ  นวลศรี
2. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิตรภณ  จันทะคุณ
2. เด็กชายบดินทร์   เชื่อบุญมี
3. เด็กชายปรินทร  ศรีสันงาม
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นายสุมรักษ์  จันทะคุณ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอธินิชา  นามปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   จันทะคุณ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทะคุณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   จันทะคุณ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทะคุณ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทะคุณ
3. เด็กชายวรากร  คำแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
2. นางจารุวรรณ  จันทะคุณ