สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชินานาง  เลิศศิริ
 
1. นางกัลยา   ชัยพิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศรีฟอง
 
1. นางกัลยา   ชัยพิลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  สารแสง
 
1. นายวีรวุฒิ   ธรรมโสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริรักษ์
 
1. นายวีรวุฒิ   ธรรมโสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราวินี   เอี่ยมเพี้ยม
2. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
3. เด็กชายวราวธ  แสนคำ
 
1. นายกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชานนท์  สารมะโน
2. เด็กหญิงธนัชพร   เพชร์สงคราม
3. เด็กชายนิติธร   ศรีธรรมมา
 
1. นางสาววิรัญรัตน์  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวอรญา  จันทะคุณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
2. เด็กหญิงภูริดา   เถาว์ทิพย์
3. เด็กชายอนุชิต  จันดาหาร
 
1. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ
2. นางสาววิรัญรัตน์  แสนประสิทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ช่อลำเจียก
 
1. นางกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุนันทา  สารวิจิตร
2. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ธานี
 
1. นางกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
2. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ด่อนแผ้ว
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา  นามกันยา
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธราเทพ   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรวิช   ทุมนาหาด
 
1. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กชายคณภรณ์  พรมรัตน์
2. เด็กชายชนวีร์  ไชยวัฒน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เนาวราช
 
1. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยพิลา
2. เด็กชายนวพัฒน์  พุทธรักษ์
3. เด็กชายสรกฤช   หุมอาจ
 
1. นางสาวนิรมล  พรมใจ
2. นางสาวอรญา  จันทะคุณ