สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  สารแสง
 
1. นายวีรวุฒิ   ธรรมโสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราวินี   เอี่ยมเพี้ยม
2. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
3. เด็กชายวราวธ  แสนคำ
 
1. นายกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
2. เด็กหญิงภูริดา   เถาว์ทิพย์
3. เด็กชายอนุชิต  จันดาหาร
 
1. นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ
2. นางสาววิรัญรัตน์  แสนประสิทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา  นามกันยา
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธราเทพ   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรวิช   ทุมนาหาด
 
1. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา