สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชินานาง  เลิศศิริ
 
1. นางกัลยา   ชัยพิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชานนท์  สารมะโน
2. เด็กหญิงธนัชพร   เพชร์สงคราม
3. เด็กชายนิติธร   ศรีธรรมมา
 
1. นางสาววิรัญรัตน์  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวอรญา  จันทะคุณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กชายคณภรณ์  พรมรัตน์
2. เด็กชายชนวีร์  ไชยวัฒน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เนาวราช
 
1. นายโกสินทร์   เศรษฐบุปผา
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยพิลา
2. เด็กชายนวพัฒน์  พุทธรักษ์
3. เด็กชายสรกฤช   หุมอาจ
 
1. นางสาวนิรมล  พรมใจ
2. นางสาวอรญา  จันทะคุณ