สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศรีฟอง
 
1. นางกัลยา   ชัยพิลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ช่อลำเจียก
 
1. นางกิตติยา   เปรยะโพธิเดชะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญจพล  ยศปัญญา
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  ดวงอุปะ
 
1. นางสาวจาริณี   สีหะวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ด่อนแผ้ว
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารมี  สีหะวงษ์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา