สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแลบ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพันธิตรา    ขรึมสันเทียะ
 
1. นางมัญชรี   กุลบุตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  คำเกษ
2. เด็กหญิงขัวจิรา  พายัพ
3. เด็กชายชาคริส   ศิริ
 
1. นางมัญชรี   กุลบุตร
2. นางสาวนฤมล   กมลภพ