สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 56 10 1 3 67
2 อนุบาลด่านซ้าย 37 8 6 2 51
3 ชุมชนภูเรือ 31 7 5 5 43
4 บ้านทับกี่ 23 5 5 12 33
5 ด่านซ้าย 22 11 2 7 35
6 บ้านวังยาว 19 4 3 4 26
7 บ้านนาทอง 19 4 1 2 24
8 บ้านหนองบง 18 5 1 1 24
9 บ้านน้ำเย็น 18 2 2 4 22
10 บ้านห้วยทอง 16 14 7 4 37
11 บ้านทุ่งเทิง 16 8 2 5 26
12 โป่งชี 12 9 3 5 24
13 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 11 8 2 7 21
14 บ้านปากแดง 11 5 1 2 17
15 บ้านนาเจียง 10 8 4 3 22
16 บ้านเหมืองแพร่ 10 5 5 2 20
17 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 10 5 5 2 20
18 บ้านร่องจิก 10 3 3 6 16
19 บ้านนาแห้ว 10 3 2 3 15
20 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 9 2 0 0 11
21 บ้านโคกงาม 8 3 3 0 14
22 บ้านตาดเสี้ยว 7 2 0 0 9
23 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 6 9 3 1 18
24 บ้านกลาง(ภูเรือ) 6 6 0 5 12
25 บ้านแก่งแล่น 6 1 0 0 7
26 บ้านนาขามป้อม 6 0 0 1 6
27 บ้านวังเวิน 5 3 1 0 9
28 บ้านแก่งเกลี้ยง 5 1 0 2 6
29 บ้านนาลึ่ง 5 1 0 0 6
30 บ้านลาดค่าง 4 6 1 2 11
31 บ้านหนองหวาย 4 3 3 1 10
32 บ้านโคก 4 3 2 0 9
33 บ้านเหล่ากอหก 4 2 0 1 6
34 บ้านน้ำหมัน 4 2 0 0 6
35 บ้านแก่ง 4 2 0 0 6
36 บ้านท่อน 4 1 2 2 7
37 บ้านนาหว้าน้อย 4 1 1 0 6
38 บ้านหนองอุมลัว 4 0 1 3 5
39 บ้านปางคอม 4 0 0 0 4
40 บ้านวังเป่ง 3 7 1 0 11
41 บ้านห้วยตาด 3 7 1 0 11
42 บ้านศาลาน้อย 3 3 0 0 6
43 หนองหลวงชั่งสี่ 3 2 0 1 5
44 บ้านแสงภา 3 1 0 1 4
45 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 3 1 0 0 4
46 บ้านปลาบ่า 3 1 0 0 4
47 บ้านโคนผง 3 0 0 4 3
48 บ้านซำทอง 3 0 0 0 3
49 บ้านโพนสูง 2 8 4 2 14
50 นามาลานาพึงหัวด่านนาปูน 2 5 3 2 10
51 บ้านกลาง(นาแห้ว) 2 5 2 4 9
52 บ้านกกสะตี 2 3 1 2 6
53 บ้านบง 2 3 1 0 6
54 บ้านห้วยติ้ว 2 1 4 2 7
55 บ้านทุ่งน้ำใส 2 1 0 1 3
56 บ้านโป่งกวาง 2 1 0 0 3
57 บ้านนาคูณ 2 0 2 0 4
58 บ้านกกโพธิ์วังกำ 2 0 0 1 2
59 บ้านแก่วตาว(นาดี) 2 0 0 1 2
60 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 2 0 0 0 2
61 บ้านตูบค้อ 2 0 0 0 2
62 บ้านห้วยลาด 2 0 0 0 2
63 บ้านนาดี 1 6 2 0 9
64 บ้านนาทุ่ม 1 3 1 1 5
65 บ้านนาลานข้าว 1 3 0 2 4
66 บ้านปากหมัน 1 2 0 1 3
67 บ้านนาหมูม่น 1 1 2 3 4
68 บ้านหินแลบ 1 1 2 2 4
69 บ้านป่าสะแข 1 1 1 0 3
70 บ้านถ้ำพระ 1 1 1 0 3
71 บ้านผึ้ง 1 1 0 5 2
72 บ้านนาผักก้าม 1 1 0 1 2
73 บ้านหนองผือ 1 1 0 0 2
74 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
75 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 1 1 0 0 2
76 บ้านโป่ง 1 0 0 3 1
77 ตชด.นาปอ 1 0 0 0 1
78 บ้านหัวนาแหลม 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยน้ำผัก 1 0 0 0 1
80 ชุมชนบ้านนาพึง 1 0 0 0 1
81 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
83 บ้านไฮตาก 0 2 1 1 3
84 บ้านนาเจริญ 0 2 0 0 2
85 บ้านห้วยลาด 0 1 1 0 2
86 บ้านปากโป่ง 0 1 1 0 2
87 บ้านหนองสนุ่น 0 1 0 1 1
88 บ้านหนองหลวง 0 1 0 0 1
89 บ้านหัวด่านนาปูน 0 1 0 0 1
90 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
91 บ้านป่าม่วง 0 0 1 0 1
92 บ้านแก่งครก 0 0 1 0 1
93 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 0 3 0
94 บ้านท่าศาลา 0 0 0 3 0
95 บ้านห้วยปลาฝา 0 0 0 3 0
96 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 1 0
97 บ้านกกจาน 0 0 0 1 0
98 บ้านด่านดู่ 0 0 0 1 0
99 บ้านโพนหนอง 0 0 0 1 0
100 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0
101 บ้านเครือคู้ 0 0 0 0 0
รวม 537 254 110 151 1,052