สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 56 10 1 3 67
2 อนุบาลด่านซ้าย 41 8 6 2 55
3 ชุมชนภูเรือ 32 7 5 5 44
4 บ้านทับกี่ 24 5 5 12 34
5 ด่านซ้าย 23 11 2 7 36
6 บ้านหนองบง 22 5 1 1 28
7 บ้านห้วยทอง 20 14 7 4 41
8 บ้านวังยาว 19 4 3 4 26
9 บ้านนาทอง 19 4 1 2 24
10 บ้านน้ำเย็น 18 2 2 4 22
11 บ้านทุ่งเทิง 16 8 2 5 26
12 บ้านนาเจียง 14 8 4 4 26
13 โป่งชี 13 9 3 5 25
14 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 13 8 2 7 23
15 บ้านปากแดง 11 5 1 2 17
16 บ้านโคกงาม 11 4 3 0 18
17 บ้านเหมืองแพร่ 10 5 5 2 20
18 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 10 5 5 2 20
19 บ้านนาแห้ว 10 4 2 3 16
20 บ้านร่องจิก 10 3 3 6 16
21 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 10 2 0 0 12
22 บ้านกลาง(ภูเรือ) 7 6 0 6 13
23 บ้านตาดเสี้ยว 7 3 0 0 10
24 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 6 9 3 1 18
25 บ้านปลาบ่า 6 1 0 0 7
26 บ้านแก่งแล่น 6 1 0 0 7
27 บ้านนาขามป้อม 6 0 0 1 6
28 บ้านตูบค้อ 6 0 0 0 6
29 บ้านโพนสูง 5 9 4 2 18
30 บ้านวังเวิน 5 3 1 0 9
31 บ้านเหล่ากอหก 5 3 0 1 8
32 บ้านนาหว้าน้อย 5 2 1 0 8
33 บ้านแก่งเกลี้ยง 5 1 0 2 6
34 บ้านนาลึ่ง 5 1 0 0 6
35 บ้านวังเป่ง 4 7 1 0 12
36 บ้านลาดค่าง 4 6 1 2 11
37 บ้านหนองหวาย 4 3 3 1 10
38 บ้านโคก 4 3 2 0 9
39 บ้านน้ำหมัน 4 2 0 0 6
40 บ้านแก่ง 4 2 0 0 6
41 บ้านท่อน 4 1 2 2 7
42 บ้านหนองอุมลัว 4 0 1 3 5
43 บ้านปางคอม 4 0 0 0 4
44 บ้านห้วยตาด 3 7 1 0 11
45 บ้านศาลาน้อย 3 3 0 0 6
46 หนองหลวงชั่งสี่ 3 2 0 1 5
47 บ้านแสงภา 3 1 0 1 4
48 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 3 1 0 0 4
49 บ้านโคนผง 3 0 0 4 3
50 บ้านซำทอง 3 0 0 0 3
51 ชุมชนบ้านนาพึง 3 0 0 0 3
52 นามาลานาพึงหัวด่านนาปูน 2 5 3 2 10
53 บ้านกลาง(นาแห้ว) 2 5 2 4 9
54 บ้านกกสะตี 2 3 1 2 6
55 บ้านบง 2 3 1 0 6
56 บ้านห้วยลาด 2 2 0 0 4
57 บ้านห้วยติ้ว 2 1 4 2 7
58 บ้านทุ่งน้ำใส 2 1 0 1 3
59 บ้านโป่งกวาง 2 1 0 0 3
60 บ้านนาคูณ 2 0 3 0 5
61 บ้านกกโพธิ์วังกำ 2 0 0 1 2
62 บ้านแก่วตาว(นาดี) 2 0 0 1 2
63 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 2 0 0 0 2
64 บ้านนาดี 1 6 2 0 9
65 บ้านนาทุ่ม 1 3 1 1 5
66 บ้านนาลานข้าว 1 3 0 2 4
67 บ้านปากหมัน 1 2 0 1 3
68 บ้านหนองผือ 1 2 0 0 3
69 บ้านนาหมูม่น 1 1 2 3 4
70 บ้านหินแลบ 1 1 2 2 4
71 บ้านป่าสะแข 1 1 1 0 3
72 บ้านถ้ำพระ 1 1 1 0 3
73 บ้านผึ้ง 1 1 0 5 2
74 บ้านนาผักก้าม 1 1 0 1 2
75 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
76 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 1 1 0 0 2
77 บ้านโป่ง 1 0 0 3 1
78 ตชด.นาปอ 1 0 0 0 1
79 บ้านหัวนาแหลม 1 0 0 0 1
80 บ้านห้วยน้ำผัก 1 0 0 0 1
81 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
82 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
83 บ้านไฮตาก 0 2 1 1 3
84 บ้านนาเจริญ 0 2 0 0 2
85 บ้านห้วยลาด 0 1 1 0 2
86 บ้านปากโป่ง 0 1 1 0 2
87 บ้านหนองสนุ่น 0 1 0 1 1
88 บ้านนามาลา 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองหลวง 0 1 0 0 1
90 บ้านหัวด่านนาปูน 0 1 0 0 1
91 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
92 บ้านป่าม่วง 0 0 1 0 1
93 บ้านแก่งครก 0 0 1 0 1
94 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 0 3 0
95 บ้านท่าศาลา 0 0 0 3 0
96 บ้านห้วยปลาฝา 0 0 0 3 0
97 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 1 0
98 บ้านกกจาน 0 0 0 1 0
99 บ้านด่านดู่ 0 0 0 1 0
100 บ้านโพนหนอง 0 0 0 1 0
101 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0
102 บ้านเครือคู้ 0 0 0 0 0
รวม 579 264 111 153 954