หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 4 8 4
2 003 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 56 138 92
3 004 โรงเรียนด่านซ้าย 43 97 69
4 140004 โรงเรียนด่านซ้าย 1 2 2
5 117 โรงเรียนนามาลานาพึงหัวด่านนาปูน 14 34 19
6 120 โรงเรียนนาหมูม่นนาดีห้วยปลาฝา 0 0 0
7 108 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 25 52 38
8 006 โรงเรียนบ้านกกจาน 1 1 1
9 009 โรงเรียนบ้านกกสะตี 11 26 20
10 010 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 0 0 0
11 007 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 4 8 8
12 008 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 12 25 17
13 011 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 16 28 20
14 012 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 21 51 33
15 026 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านซำทอง 4 15 6
17 028 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 3 1
18 029 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 11 29 18
19 030 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 6 15 10
20 031 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 3 4 4
21 032 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 0 0 0
22 034 โรงเรียนบ้านทับกี่ 53 114 82
23 037 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 4 22 8
24 036 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 32 63 41
25 033 โรงเรียนบ้านท่อน 9 18 15
26 035 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 7 6
27 038 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 8 19 10
28 039 โรงเรียนบ้านนาข่า 0 0 0
29 040 โรงเรียนบ้านนาคูณ 5 10 5
30 043 โรงเรียนบ้านนาดี 10 15 10
31 044 โรงเรียนบ้านนาทอง 26 48 37
32 045 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 6 7 7
33 046 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 5 10 9
34 047 โรงเรียนบ้านนามาลา 2 3 3
35 048 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 6 14 10
36 049 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 6 19 11
37 050 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 7 11 7
38 051 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 9 13 13
39 041 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 2 2 2
40 042 โรงเรียนบ้านนาเจียง 30 52 43
41 140042 โรงเรียนบ้านนาเจียง 0 0 0
42 052 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 20 38 22
43 054 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 1 1
44 053 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 0 0 0
45 056 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 6 17 11
46 055 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 34 78 56
47 058 โรงเรียนบ้านบง 6 8 8
48 059 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 0 0 0
49 060 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 7 11 10
50 063 โรงเรียนบ้านปากหมัน 4 9 6
51 061 โรงเรียนบ้านปากแดง 19 41 29
52 062 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 2 5 4
53 064 โรงเรียนบ้านปางคอม 4 7 6
54 065 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 6 3
55 066 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 3 11 8
56 069 โรงเรียนบ้านผึ้ง 7 9 8
57 072 โรงเรียนบ้านร่องจิก 37 71 51
58 073 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 13 15 16
59 074 โรงเรียนบ้านวังบอน 0 0 0
60 076 โรงเรียนบ้านวังยาว 31 79 53
61 075 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 14 25 19
62 111 โรงเรียนบ้านวังเวิน 9 17 15
63 077 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 6 13 10
64 078 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 3 2
65 079 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 4 14 7
66 119 โรงเรียนบ้านสานตมโนนสมบูรณ์ 0 0 0
67 082 โรงเรียนบ้านหนองบง 29 56 40
68 083 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 9 4
69 084 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 2 3 2
70 085 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
71 086 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 2 2
72 087 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 13 28 19
73 088 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 8 25 14
74 081 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
75 100 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 1 0 0
76 101 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 1 3 2
77 102 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 3 3
78 104 โรงเรียนบ้านหินสอ 0 0 0
79 103 โรงเรียนบ้านหินแลบ 8 12 10
80 089 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 11 24 17
81 090 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 14 32 25
82 091 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 49 117 79
83 092 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 1 3 2
84 093 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 0 0 0
85 094 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 3 3 3
86 095 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 5 9 8
87 097 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 74 166 115
88 140097 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 4 8 8
89 098 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 4 7 6
90 099 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 3 6 5
91 096 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 2 3 3
92 022 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 1 1 1
93 105 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 22 34 26
94 106 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 11 31 19
95 015 โรงเรียนบ้านแก่ง 6 25 12
96 014 โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 1 1
97 016 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 6 4
98 017 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 22 34 27
99 013 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 9 67 24
100 018 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 7 28 12
101 019 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 0 0 0
102 020 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 10 5
103 021 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 3 19 8
104 080 โรงเรียนบ้านแสงภา 6 14 9
105 024 โรงเรียนบ้านโคก 9 15 10
106 023 โรงเรียนบ้านโคกงาม 20 66 31
107 025 โรงเรียนบ้านโคนผง 13 20 20
108 057 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 1
109 068 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 6 6
110 067 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 3 4 4
111 070 โรงเรียนบ้านโพนสูง 20 35 29
112 071 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 2 2
113 107 โรงเรียนบ้านไฮตาก 5 8 7
114 118 โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ 6 18 12
115 113 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 60 156 94
116 114 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
117 115 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
118 110 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 36 72 48
119 109 โรงเรียนโป่งชี 32 57 46
120 001 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 1 1
121 005 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 1 1 1
122 116 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0
รวม 1228 2712 1853
4565

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]