หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี โคตรสุโนผอ.โรงเรียนบ้านด่านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุปัญญา หนูกลึงครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางกัลยา ชัยพิลาครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
4. นางนวพร กะกุคำครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา แก้วพิภพครู โรงเรียนบ้านบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีผอ.โรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สนิทครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
3. นางปาริชาต ชินอาจครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจวรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางสาวมนทิรา สุธงษาครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทยผอ.โรงเรียนบ้านแก่งครกประธานกรรมการ
2. นางมาวิณี จันทนพครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิลัยลักษณ์ พิมพสุตครู โรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
4. นางศศิธร อมรสิรินันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสาคร แก้วประกายผอ.โรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางสาวจินตนา บุญสายยังครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการ
5. นางอรวรรณ สุขเสริมครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางศรินยา แสนประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ เขตสถานครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อาจสมบาลครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สมเงินครู โรงเรียนบ้านถ้ำพระกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางอนุชยา ครู ราชพรหมมาครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการ
5. นางเข็มพร แสงโสดาครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย เชื้อบุญมีผอ.โรงเรียนบ้านกกจานประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต ชินอาจครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศศิธร พุทธรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
4. นายวิเศษ สายแก้วดีครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตครู โรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสังเกต นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาแหลมประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา โกษาจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีผอ.โรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
4. นางพรทิพา กาญจนสินครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ์ เยาวนารถครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิดา เนาว์แสงศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ บุราณครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
4. นายสำราญ จำปาไชยศรีครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ราชพรหมมาผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพีร์ญา ฑีฆะวิวรรธน์ครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสาวนภาพันธ์ เนาว์แก้วครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางศุกรภาวดี คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
5. นางสาววินันยา กันยาประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางอิสรารัตน์ แสนยะบุตรครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ยะติครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิฆเนศ พาคำผอ.โรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญหลาย จอมคำศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โฮมชัยครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นางอุบล ภักมีครูโรงเรียนบ้านนำ้พุงกรรมการ
5. นางสาวศศิร์ธา นามวิจตรคูณธนาครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกษม แก้วยาศรีผอโรงเรียนบ้้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แสงโสดาครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วันทองสุขครูโรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางศรีสุดา พาคำครูโรงเรียนบ้านศาลาน้อยกรรมการ
5. นางวารัตตา พรมโยธาครูโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคณุตม์ สุทธิอาจผอ.โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรชพร อันทะนันครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายบัญชา อรรคสูรย์ครูโรงเรียนบ้านแก่งครกกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุ่นยาครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางภคมน โกษาจันทร์ครุโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงค์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสมหวัง หุมอาจครูโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นางสาวสินีรัตน์ โสภักดีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นางฐปรัตน์ แก้วสีแดงครูโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาผอ.โรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีครูโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
4. นางนิรชา พรหมดำรงครูโรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงค์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสมหวัง หุมอาจครูโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นางสาวสินีรัตน์ โสภักดีครูโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นางฐปรัตน์ แก้วสีแดงครูโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาผอ.โรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีครูโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
4. นางนิรชา พรหมดำรงครูโรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกวีวัฒน์ ลือชัยลามผอ.โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
2. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรครูโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตรครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางดวงใจ พรหมนนท์ครูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นางสาวธีระพร ภักดีสารครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาผอ.โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ครูโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ดวงใจครูโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาวยุพา ทรายทองครูโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ แพงศรีครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิตธร รุ่งเรืองผอ.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อาจสมบาลครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการ
4. นายกฤษณัย สุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ ศิริครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีผอ.โรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร มหานิลครูโรงเรียนบ้านเครือคู้กรรมการ
3. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิ์ยศกุลครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายราวิน มรุธานินทร์ครูโรงเรียนบ้านซำทองกรรมการ
5. นางสาวปลันธนา นาสมบัติครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร จำรัสกลางผอ.โรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้วครูโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางยุพา พรมโคตรค้าครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางชลธิชาร์ แสงโสดาครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมผอ.โรงเรียนบ้านท่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา ฤทธิศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสาวศิริพร กั๊กสูงเนินครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ อุดศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระพีพร โคตรชนะผอ.โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.หัทพงศ์ บุญมีจิวครู โรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางสุดาพร โสภาครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศฤงคาร หล้ากันหาผอ.โรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แรม พรมทาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวกัญญภัสสร์ ยอดคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นายพฤหัส ยอดศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายศุภศิลป์ มั่นมาครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรพีพร โคตรชนะผอ.โรงเรียนแก่วตาว(นาดี)ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บุญสายังครู โรงเรียนบ้านแสงภากรรมการ
3. นางพยอม จันทร์หม่อนครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นางสาวกัญญภัสสร์ ยอดคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นายศุภศิลป์ มั่นมาครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ภักมีผอ.โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร บุญศรครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวธิดา ภูสถานครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ภักมีผอ.โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร บุญศรครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวธิดา ภูสถานครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์ผอ.โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ทิพรสครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ วังคีรีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำครู โรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นางลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์ผอ.โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ทิพรสครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ วังคีรีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำครู โรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นางลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ ยามาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช มั่นเหมาะครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวมุจลินทร์ ศรีจริยาครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขผลครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ยามาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช มั่นเหมาะครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวมุจลินท์ ศรีจริยาครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิรัญรัตน์ แสนประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางสาววิรัญรัตน์ แสนประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
6. นางสายรุ้ง สุขผลครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสริม นาหนองผอ.โรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเสริม นาหนองผอ.โรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสริม นาหนองผอ.โรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสริม นาหนองผอ.โรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสริม นาหนองผอ.โรงเรียนบ้านปากโป่งประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วันทองสังข์ครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ยอดทองดีครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางทองสี สุโขยะชัยครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สามารถผอ.โรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางสาวจาริณี สีหะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญจิต สุจริตผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพล อุ่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายนพพร โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
4. นางสาวบุญแทน ไพรภิบาลครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระ เนตรผงผอ.โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
3. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พาแก้วครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรูญ อริยะดิบผอ.โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีอภัยครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายพลษวัฒน์ ธนบูลพงศ์ครู โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา จำเรญสุขครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวสลิ้ง ก้อมมะณีครู โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผอ.โรงเรียนหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางวาสนา นนทะโคตรครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายบพิตร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศน.สพป.ลย.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผอ.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางวาสนา นนทะโคตรครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายบพิตร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศน.สพป.ลย.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงผอ.โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ เสนานุชครู โรงเรียนบ้านปากหมันกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา นครศรีครู โรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการ
4. นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา นครศรีครู โรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการ
4. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงผอ.โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากผอ.โรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเมืองมล พันธ์มากผอ.โรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากผอ.โรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างผอ.โรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบุญหนัก ชำนาญเวทย์ครู โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
3. นางจิรัชญา บุตรเตครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างผอ.โรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบุญหนัก ชำนาญเวทย์ครู โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
3. นางจิรัชญา บุตรเตครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างผอ.โรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางบุญหนัก ชำนาญเวทย์ครู โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
3. นางจิรัชญา บุตรเตครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์ผอ.โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาลย์ สำลีอ่อนครู โรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการ
3. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสาวนุชจรีย์ วันเที่ยงครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นายสำเนียง แดนสามสวนครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ช่วยชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ช่วยชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายมงคล วิโรจน์รัญจวนครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเชษฐา แสงรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายบุญนริศ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายธนพล บุญชูครู โรงเรียนบ้านบงกรรมการ
4. นางสิรินทร์ นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ อึ้งสุวรรณครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ยศศรีผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผาครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายวุฒิไกร วันทองสุขครู โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
4. นางจันทิวา เสนานุชครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอมร แสวงผลผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายศิริบุญ เลิศหล้าครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอมร แสวงผลผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายศิริบุญ เลิศหล้าครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอมร แสวงผลผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นายศิริบุญ เลิศหล้าครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสมสมร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายประคอง ยศพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสมสมร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายประคอง ยศพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยพิสิฏฐ์ กริสสมัยผอ.โรงเรียนบ้านห้วยติ้วประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ ิมิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นายประคอง ยศพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายสนธยา สารพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
4. นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์ครู โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสนธยา สารพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
4. นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ชนะชัยผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางพัชรา กมลชิตครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ชนะชัยผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์กรรมการ
2. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางพัชรา กมลชิตครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สอนหลวยผอ.โรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวคำหล้า พรหมศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายพิศดาร พรหมรักษาครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางศรัญญา ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สินพรมผอ.โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นายพิศดาร พรหมรักษาครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์ครู โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวีระชาติ ศรีจำปาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายวัฒนา น้อยจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่มครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์ครู โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวีระชาติ ศรีจำปาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายวัฒนา น้อยจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่มครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์ครู โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวีระชาติ ศรีจำปาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นายวัฒนา น้อยจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่มครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นววงศานันท์ผอ.โรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนุพงษ์ อินแผลงผอ.โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงผอ.โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงผอ.โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายบพิตร ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางอรุวรรณ ภูพวกครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีผอ.โรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีผอ.โรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีผอ.โรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำรงฤทธิ์ สิงห์มณีผอ.โรงเรียนบ้านชั่งสี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อมรสิรินันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองผอ.โรงเรียนบ้านซำทองประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาววิศนันท์ อุปไมยอธิชัยครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สีเบาะครู โรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายชัยพิสิฏฐ์ กริสสมัยผอ.โรงเรียนบ้านห้วยติ้วประธานกรรมการ
2. นางนันทนา อินทวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
3. นางกรรณิกา ภาเข็มครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวภัทรา จิ่มอาสาครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ กงภูธรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายชัยพิสิฏฐ์ กริสสมัยผอ.โรงเรียนบ้านห้วยติ้วประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางพิชญา มาลาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มิทานนท์ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ โคตรแก้วครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา บุดดาผอ.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางขวัญติมา พรหมจักรครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางกฤษติยา อิ่มผักแว่นครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางอัจฉรา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นางสาวรัชนงค์ สีหะสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวบังอร เลิกนอกครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ แก่นนาคโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ชนะชัยผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วังพิลาครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ กงภูธรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวณัฐชา มชะศรีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนงค์ สีหะสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
3. นางสาวอิงอร จักร์คามครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นางนันทนา อินทวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แสนพันศิริครู โรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิลาพร จันทะคีรีครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ ศิริกัณรัตน์ครู โรงเรียนบ้านบงกรรมการ
5. นางเพชริน เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนิคม แก้วเขียวผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนาครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งกวางกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ แสงเพชรครู โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
5. นางธิติมา ผุยมาตย์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สอนหลวยผอ.โรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาวนงค์รักษ์ บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางนันทนา อินทวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีวิชาผอ.โรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภาสองชั้นครู โรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นางสาวจีรภัทร โสภาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ โยเฮืองครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ กงภูธรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายนิคม แก้วเขียวผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นางยุวรี จำปามูลครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สีทาสังข์ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
4. นางนภาพร สงวนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สิงห์สถิตย์ครู โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายนิคม แก้วเขียวครู โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งกวางกรรมการ
4. นางสาวนภาพร สงวนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ โยเฮืองครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสิรินทร์ นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวคำหล้า พรหมศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นายกฤตยา คำพิลาครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
6. นายราชัน ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายพัสกร แก้วสีแดงครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นายทศพร หุมอาจครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
6. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายสุพรรณ ภูเก้าแก้วครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ บานเย็นครู โรงเรียนด่ชานซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงผอ.โรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นายพัสกร แก้วสีแดงครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บานเย็นครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นายชวลิต ผิวสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางนงเยาว์ ตุ้มวอนครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นวก.ศึกษา สพป.ลย.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางนงเยาว์ ตุ้มวอนครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นวก.ศึกษา สพป.ลย.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ วันเที่ยงผอ.โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางคณพร พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นวก.ศึกษา สพป.ลย.3กรรมการ
4. นางประภัสสร ดีรักษาครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างผอ.โรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางกิติยา เปรยะโพธิเดชะครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางอิสรารัตน์ แสนยะบุตรครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สุพลจิตต์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตประไพ เทพวีระกุลครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา สุธงษาครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
4. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบิน ศรีบุรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ วันเสี่ยนครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางจตุพร มาห้างหว้าครู โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ สามารถครู โรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุรการต์ จันทรนุชครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะครู โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายการ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายตรีวุฒิ คุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ หาญฉวะครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิืครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะครู โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ปองไปครู โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำผอ.โรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
4. นางสุพัตรา สารวิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สุโขยะชัยครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตผอ.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายสันติศักดิ์ บุญกิจครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นางนิตยา มัชปาโตครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางปนิตา โสประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้วครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางสุพัตรา สารวิจิตรครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ปองไปครู โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตผอ.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัฐ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมชาย โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ สุขศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายเทียนชัย งาสิทธิืครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล อินมาผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนันท์ โพธิ์นางครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
5. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนพดล อินมาผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนันท์ โพธิ์นางครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ มั่นเกตุครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
5. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศรชัย กันดีรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวาสนา รัตนมงคลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายตรีวุฒิ คุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการ
5. นายราวิน มรุธานินทร์ครู โรงเรียนบ้านซำทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะครู โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี สีซุยผอ.โรงเรียนบ้านกกสะตีประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ พรหมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติครู โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี สีซุยผอ.โรงเรียนบ้านกกสะตีประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติครู โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พงษ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)ประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ บุดดีคำครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณครู โรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ แก้วเก็บคำครู โรงเรียนห้วยผักเน่ากรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พงษ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)ประธานกรรมการ
2. นางจีรพรรณ บุดดีคำครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทะคุณครู โรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ แก้วเก็บคำครู โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่ากรรมการ
5. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วงผอ.โรงเรียนบ้านเครือคู้ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านกกเหี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีบุญครู โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางบุญเรือน พรรณนาครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทองใบครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ผอ.โรงเรียนสานตมมิตรภาพที่ 101ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร เกษสุภะครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สีหะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
4. นางเบญจพร ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ผอ.โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชพรหมมาครู โรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นาราศรีครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางศศิธร พุทธรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอวยพร อำมะเหียะครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ ศรีพรมผอ.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ ท้าวเงินครู โรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการ
3. นางชนัญญาลักษณ์ พิลาเกิดครู โรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายศุภนิมิต นนทะโคตรครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
5. นายวรุตม์ ผาโคตรครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อาจสมบาลครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการ
3. นายบุญหนัก พรมโคตรค้าครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นายเสิน เหมสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)กรรมการ
5. นางอรวรรณ สารมะโนครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝาประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ มรุธานินทร์ครู โรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
3. นางพิมพ์ญาดา ยศปัญญาครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นายศุภโชติ ผสมครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางบุญเรือน พรรณนาครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาผอ.โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นายอาคม พรหมศิริครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางสุภาพร แน่นอุดรครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี คูหาทองครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นายสิทธิพล อุ่นแก้วครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ศรีพรหมครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพวงแก้ว คำสีทาครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)กรรมการ
4. นางมลิวรรณ เวียงทองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชูเกียรติ กงคำผอ.โรงเรียนบ้านป่าสะแขประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายพิชัย เหล่าราชครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวกชกร เย็นขันครู โรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายไพศาล เสืออุดมผอ.โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์ครู โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล เสืออุดมผอ.โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์ครู โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผอ.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ เวียงทองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางนภาพร เกษสุภะครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำพิลาครู โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผอ.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ เวียงทองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางนภาพร เกษสุภะครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำพิลาครู โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิชิน สุพรหมอินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายพัสกร แก้วสีแดงครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิชิน สุพรหมอินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายพัสกร แก้วสีแดงครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มครู โรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย
1. นายสนม มาระวังผอ.โรงเรียนบ้านตูบค้อประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ นนทการครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางนิวา ทาสีดาครู โรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
5. นางกรรณิกา วงศ์หล่มแก้วครู โรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการและเลขานุการ
เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางสิริยา ยศพิมพ์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางพิมพ์พิสาข์ สุยุยางครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนงนุช โยเรืองครู โรงเรียนบ้านปากหมันกรรมการ
5. นางสุภาพร ทองยิ่งครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอรญา จันทะคุณครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
7. นางสาวนิรมล พรมใจครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
8. นางสาวนุชนารถ ผสมครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย
1. นายบุญเลิง ตุไตลาผอ.โรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร บุญแถมครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางพรรณนิภา ปัญญาศรีครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางยุพิน นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา วิจิตรปัญญาครู โรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายอมร แสวงผลผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางธัญวิกา สีมาพลครู โรงเรียนบ้านซำทองกรรมการ
3. นางกัลยา ชัยชนะครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวยุพิน มาฉิมครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
5. นางสาวธันยพร กำพิลาครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมาน ศรีวิชาผอ.โรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นาราศรีครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สมินครู โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นางวิไล ธุรแพงครู โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ทองกวดครู โรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเจริญ ศรีพรมผอ.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นางงามวรรณ์ ทองปั้นครู โรงเรียนบ้านแก่งแล่นกรรมการ
3. นายแทน ชำนาญพันธ์ครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางอรชร เศรษฐบุปผาครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางกรรณิกา วงศ์หล่มแก้วครู โรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายนิคม แก้วเขียวผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นายทศพร หุมอาจครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวโสรยา ผิลาอ่อนครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสมถวิล วรชัยพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปรานี รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้ื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปราณี รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปรานี รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปรานี รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครู โรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปรานี รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
2. นางชลธิชา ไชยคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผอ.โรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต3กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต3กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายสนุก วงษ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นายเสถียร ชนะมารครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
4. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายสนุก วงษ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นายเสถียร ชนะมารครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลมกรรมการ
4. นางสุนทร พรหมดีครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพชพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ทองยาครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางชนิกา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางชนิกา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางชนิกา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางชนิกา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ดีมัยครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางชนิกา นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปนิตา โสประดิษฐ์ศน.สพป.ลย.3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ การะเกษผอ.โรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เสนานุชโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ การะเกษผอ.โรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เสนานุชโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]