หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ต.ค. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ต.ค. 2557 13.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 ต.ค. 2557 09.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 ต.ค. 2557 13.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 15 ต.ค. 2557 09.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ห้อง ป.4/2 15 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 15 ต.ค. 2557 09.00
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 15 ต.ค. 2557 09.00
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ป.1/1 , ห้องวิทยาศาสตร์ 15 ต.ค. 2557 09.00
2 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น เวที ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 09.00
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ห้อง เวทีใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 13.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 13.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เต้นท์ ห้อง บริเวณสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เต้นท์ ห้อง บริเวณสนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ภายในหอประชุม/เวที 15 ต.ค. 2557 09.00
2 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย บริเวณสนาม ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย บริเวณสนาม ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 15 ต.ค. 2557 09.00
5 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 15 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ 15 ต.ค. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ 15 ต.ค. 2557 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ประถมฯ 15 ต.ค. 2557 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ประถมฯ 15 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 1 15 ต.ค. 2557 09.00
2 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 2 15 ต.ค. 2557 09.00
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ระเบียง 15 ต.ค. 2557 09.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ระเบียง 15 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 09.00
2 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/1 15 ต.ค. 2557 10.00
3 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง อนุบาล1/1 15 ต.ค. 2557 10.00
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 10.00
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 15 ต.ค. 2557 09.00
2 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.3 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
2 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
3 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
4 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
5 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00
6 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 15 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ต.ค. 2557 09.00
2 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 09.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ต.ค. 2557 13.00
3 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 811 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 15 ต.ค. 2557 09.00
2 812 เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 15 ต.ค. 2557 13.00
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 15 ต.ค. 2557 09.00
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 15 ต.ค. 2557 13.00
5 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 15 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]