หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง คณิตศาสตร์(ชั้น2) 13 ต.ค. 2557 13.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น 2 ห้อง ป.6 13 ต.ค. 2557 09.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น 2 ห้อง ป.6 13 ต.ค. 2557 13.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น 2 ห้อง ป.4 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 13 ต.ค. 2557 09.00
2 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2557 09.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร(ด้านหลัง) 13 ต.ค. 2557 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 13 ต.ค. 2557 13.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เต้นท์ ห้อง บริเวณสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2557 09.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เต้นท์ ห้อง บริเวณสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2557 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2557 13.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 13.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 15.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 13 ต.ค. 2557 13.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน1,2 13 ต.ค. 2557 09.00
3 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2557 09.00
4 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2557 13.00
5 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ อาคารไม้2 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 13.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอ ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 13.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
7 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 13.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวที 13 ต.ค. 2557 09.00
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 13.00
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เวทีห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 13 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 13 ต.ค. 2557 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 13 ต.ค. 2557 13.00
4 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง สนามบาสเกตบอล 13 ต.ค. 2557 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามหลังอาคาร ห้อง บริเวณสนาม 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2557 09.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 ต.ค. 2557 09.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 ต.ค. 2557 13.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2557 13.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึก 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ภายในหอประชุม(ด้านหลัง) 13 ต.ค. 2557 13.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หอประชุม ห้อง ภายในหอประชุม(ด้านหลัง) 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 13 ต.ค. 2557 09.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 13 ต.ค. 2557 09.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 13 ต.ค. 2557 09.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร ห้อง ภายในโรงอาหาร 13 ต.ค. 2557 09.00
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหน้า 13 ต.ค. 2557 13.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคมด้านหลัง 13 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ภายในอาคาร 13 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]