รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงรดา  อ่อนพิมพ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลำคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พรหมอาษา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงชนัญญา  พิมิตร
 
1. นางสาวแตงอ่อน  น้อยมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวงษา
 
1. นายธวัชพงษ์  อิสสระ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. นางสาวปัญญารัตน์  ศรีทานนท์
 
1. นางวันดี  ตะคามจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงธิติยาพร  สินงาม
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดวงวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  ลอยทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงมติมนต์  จัดว้อง
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองแสง
2. เด็กชายอนุชิต  วรรณโพธิ์
3. เด็กหญิงเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงดาริน  พันสนิท
2. เด็กชายอนุภัทร  พันสนิท
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
2. นายอุทิศ  สิงห์ไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอภิญญา  ชาวไทย
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
2. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นินสะคู
 
1. นางกชมาศ  จันทมาตย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริญา  สิงห์ทองลา
 
1. นางสาวเววิกา  สุดทองสา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงสุทธาวไลย์  บุพิ
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เวียงทอง
2. เด็กหญิงพรรณทิพร  ฟักทอง
3. เด็กหญิงเมษา  โหลทอง
 
1. นางราลินี  ศรีคำ
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาววรรณิสา  มนัสสีลา
3. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  งิ้ววิจิตร
2. เด็กหญิงอริสรา  กงซุย
3. เด็กหญิงเมษา  บุญเชิดชู
 
1. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. นางสาวฐิติวรรณ  ราชอาษา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อำภัยบุญ
3. เด็กหญิงสุปรียา  พิมพ์สะราญ
 
1. นางสาววิรัชดา  ทานิล
2. นางกฤษดา  แสนประสิทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  อะโน
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทองบุ
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาศนอก
2. นายณัฐพล  วัฒนะ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิลาฤทธิ์
 
1. นายละมัน  เกษทองมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทาวงษ์
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงมรกต  มานะดี
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พิภักดี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตันโชติช่วง
 
1. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายพรชัย  โฮ่หนู
2. เด็กชายสงกรานต์  จองปันต๊ะ
3. เด็กหญิงอิสริยา  วงษ์ชัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ถามะณีศรี
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชนิภา  พรมดี
2. เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
3. เด็กชายรัชพล  คูหา
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
2. นายมนูญ  มหาสิงห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงภัทริยา  พันมะลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แป้นประโคน
3. เด็กหญิงอโนทัย  แก้วพวง
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงธารนภา  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงภัทราพร  มาตา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีวิจารย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  มนัสสีลา
2. เด็กชายสรวิศ  คนตรง
3. เด็กชายอนุชา  สำเริงไธสงค์
 
1. นายฐาปการณ์  สาชิน
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ปัททุม
2. เด็กชายตะวัน  แก้วภักดี
3. เด็กหญิงแพรพิไล  คำมะนิตย์
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เนาสน
2. เด็กหญิงพัฒนาวดี  สุขปื้อ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ต้นพนม
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางพัณณิตา  วงศ์คำโสม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. นายทนงศักดิ์  บุญไสยัง
2. เด็กหญิงเปียร์ทิพย์  ทองแบบ
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นายเสน่ห์  นวลเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายธีระพงษ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญคง
2. เด็กชายโกญจนาท  เวหน
 
1. นางสาวปิยะรัตน์   มนัญชัย
2. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญไสยัง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองแบบ
 
1. นายเจษฎา  บุตรดีไชย
2. นายวิชัย  ไชยคีนี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรภัทร  ตาปู่
2. เด็กชายรัชตพงษ์  เวียงอินทร์
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
2. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายชลธาร  เจริญชัย
2. เด็กชายธนากร  พินทับ
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หมอยา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แวดอุดม
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นายอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุวรรณท้าว
2. เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
3. เด็กหญิงภิริมล  คมคาย
4. เด็กหญิงวรุณยุพา  วงไชยา
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร  สะท้านบัว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  สันทา
2. เด็กหญิงชฎากรณ์  ภูมิดอนใส
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  โคตรฉัยยา
4. เด็กหญิงวรนุช  ตะบอง
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เกนกาล
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางลำดวน  ศรีพรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกมนพรรณ  พรมมาตย์
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โคตสุวรรณ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  คำเรืองศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ชานาง
5. เด็กหญิงสุภาพร  หาญเชิงชัย
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ดีแล
2. เด็กหญิงปนิชา  ผองแก้ว
3. เด็กหญิงปราณปรียา  บงแก้ว
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มุงเมือง
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  กองเพชร
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางคำฟอง  จำปาสิม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงญาณศา  ชูเนตร
3. เด็กชายธีรพัฒน์  รัตนภักดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงอารียา  มหารา
 
1. นางสาวนริศรา  สายนวล
2. นางสุภาวดี  ธรรมกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  เงินทุ่ง
2. เด็กหญิงประภานิช  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลตรีโคตร
4. เด็กหญิงสุนิสา  พั้วทา
5. เด็กหญิงอรทัย  พิมดี
 
1. นายสุดใจ  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรยอด
2. เด็กหญิงรจรินทร์  บัวบาน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผ่องใส
 
1. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
2. นางจงกล  ดรวิชา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำสีทา
2. เด็กชายพาณิชย์  พลซา
3. เด็กหญิงพุทธวรรณ  สุระธรรม
4. เด็กชายอัศวิน  ภิรมย์ไกรภักดิ์
5. เด็กหญิงเดือนนภา  นันทะพรม
 
1. นายวิจิตร  สุพรม
2. นางผาณิต  เชื้อบุญมี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจักพรรดิ์  สุกหล้าน
2. เด็กชายจิรพงค์  บุญกว้าง
3. เด็กหญิงธิญาดา  ชาดวง
4. เด็กชายธีร์วศิษฐ์  โยธาธรรม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทิหล้า
6. เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรชานนท์
7. เด็กหญิงปิ่นกมล  สนโคกสูง
8. เด็กชายพงศธร  จันทร์โชติ
9. เด็กหญิงพรชิตา  อาสานุต
10. เด็กหญิงพัทยา  พิลากร
11. เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม
12. เด็กหญิงวิภาพร  แดงนาเพียง
13. เด็กชายสัญญา  โสมรักษ์
14. เด็กชายสิทธิชัย  แก้ววงศ์
15. เด็กชายสิทธิพล  ราชบุตรศรี
16. เด็กชายสุรชัย  สายอภัย
17. เด็กชายสุริยะ  จันทุดม
18. เด็กหญิงอาภัสรา  บุตรดาซุย
19. เด็กหญิงเก็จมณี  โล่ห์คำ
20. เด็กชายเสกสรรค์  มณีจันทร์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
3. นางลำดวน  ศรีพรม
4. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
5. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงไกร
2. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวพา
3. เด็กชายชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ
4. เด็กชายณัฐพล  น้อยอ่อนโพธิ์
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนจารุ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิสน
7. เด็กชายณัฐวุุฒิ  ขุนทิพย์
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
9. เด็กชายธนัฐพล  รองจำนงค์
10. เด็กชายธีรภัทร  ราชโส
11. เด็กหญิงนิธิพร  ลีนาค
12. เด็กหญิงพรรณิภา  หินประกอบ
13. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เคนเหลื่อม
14. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะมูล
15. เด็กหญิงวรรณษา  สุพิมาย
16. เด็กชายวัชรพล  ปิศโน
17. เด็กหญิงวัชรพล  พงษ์พันธ์นา
18. เด็กชายวัชรพล  บึงเจริญ
19. เด็กหญิงอภิญญา  ไพริน
20. เด็กหญิงอรสา  ภูตาขำ
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
4. นางลำดวน  ศรีพรม
5. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขะพินิจ
 
1. นางเกษสุดา  จุตะโน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดวงวิเศษ
 
1. นางสุนีย์  นามกันยา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายจักริน  เชิดชู
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สมศิริ
2. เด็กหญิงนัชชา   นามนาถ
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายปภพ  สุระทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางศิวัตรา  ดาวงษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงสี
2. เด็กหญิงสุทาธินี  ชุ่มเฟือย
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    มืดอินทร์
2. เด็กหญิงนะริตา  วงษา
3. เด็กหญิงปิยะดา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงพิกุล  บุญประคม
5. เด็กหญิงวันวิสา  สารวงษ์
6. เด็กหญิงวารุณี  สมสุข
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พวงมีสี
8. เด็กหญิงศิริธิดา  วรรณไชย
9. เด็กหญิงสกาวใจ  โพธิ์ทิพย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  สารวงษ์
 
1. นางสุนีย์  นามกันยา
2. นางสุมลรัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. นางจิราภรณ์  อุทธตรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเหล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันณา
3. เด็กหญิงทิพย์สุพา  ศรีวิชัย
4. เด็กชายธีระพล  แสนหาญ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดโลก
6. เด็กหญิงพรกมล  พูลเกิด
7. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เหง่าศรี
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศาลา
9. เด็กหญิงมลธา   บุญธรรม
10. เด็กหญิงมลธิดา  บงแก้ว
11. เด็กหญิงวาริสา  ช่วยหาร
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ดวงเดช
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศาลา
14. เด็กหญิงสุภัค  ปิ่นยะกุูล
15. เด็กหญิงสุภัสสร  วิไล
 
1. นายฐปนัท  แก้วเกษศรี
2. นายอนันต์  พลซา
3. นางกฤษณา  ศรีคุณ
4. นายวุฒิพงษ์  ชินน้ำพอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรนาม
2. นายณัฐวุฒิ  ปัญญา
3. เด็กชายพรธิมล  ธรรมโสม
4. เด็กชายยุทธการต์  พิลาฤทธิ์
5. เด็กหญิงวนาวัลย์  บุตรเต
6. เด็กหญิงวรรณภา  ใจช่วง
7. เด็กหญิงวริศรา  กาวินคำ
8. เด็กหญิงวาสุขขี  สอนเสนา
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  พรมภักดี
10. เด็กหญิงศรีกานดา  โสภา
11. เด็กหญิงศศฺกานต์  สร้อยสังวาลย์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  รัตนมงคล
13. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมโสม
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทศร
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นายสมภาส  เกษทองมา
2. นางสาวชลธิดา  ธาตุทาสี
3. นางสาวอรุณ  พงสะพัง
4. นางสาววิไลภรณ์  แก้วอาสา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดงแก้ว
2. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ธัญญประกอบ
2. นางสาววราภรณ์  นาถาบำรุง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพรวิภา  กันวงษ์
2. เด็กหญิงวารุณี  หมื่นผาล
 
1. นางรัตนา  พักกระโทก
2. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริษา  พรมต้อ
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แสงมโน
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนจิตร์
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  กุลวง
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ศิริ
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ที
 
1. นางนิตยา   รอดคำดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โอนทอง
 
1. นางวิยะดา  อามาตหิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โล้เชียงสาย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ราชสมบัติ
 
1. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
2. นางชูจิญานนท์  สินพันธ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ระกำมา
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองแบบ
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นางจินดารัตน์  รัตนวิชัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายศรินทร  เห็มทอง
2. นายอภิชาติ  คงเจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์จันทร์
 
1. นางจินดารัตน์  วงษ์โสภา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าเจริญ
2. เด็กหญิงพุทธิชา  วงษา
3. เด็กหญิงอริยะ  บุญชิต
 
1. นายวรวิทย์  ศรีสุนทร
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุนทร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  เย็นนารมณ์
2. เด็กชายศตวรรษ  ศรีพุทธา
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิจิตร
 
1. นายวรวิทย์  ศรีสุนทร
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุนทร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายณัฐฤดล  สีผ่องใส
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอ่อนตา
3. เด็กชายมงคล  ศรีอินทรีย์
 
1. นางบุปผา  นามจริง
2. นางสาวกาญจนา  เนียมไธสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สร้อยจันดา
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  แสนกุล
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชาภา  อ้วนเต็ม
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงกิติยาพร  พิมใจ
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  แสนกุล
2. เด็กชายชาคริต  แซ่นา
3. เด็กหญิงฐิตาภา  โพธฺ์คำ
4. เด็กหญิงพรเทวา  การศิริ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  สร้อยจันดา
6. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยา
7. เด็กชายวุฒิภูมิ  แก่นเก่า
8. เด็กหญิงสุพิญญา  ศรีทองแท้
9. เด็กหญิงโสภาวดี  ทีแสงแดง
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กชายกนกพล  เทวสัตย์
2. เด็กชายกิตติชัย  แนวเว
3. เด็กชายฉัตรญา  สอนแสง
4. เด็กชายณัฐพล  จุลอักษร
5. เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีลาภ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาทองที
7. เด็กชายธนกฤษ  ปูเต๊ะ
8. เด็กชายธีรพันธ์  กองทอง
9. เด็กชายธีระพลรัตน์  รัตนะ
10. เด็กชายพงศกร  เกษทองมา
11. เด็กหญิงพัชรี  ห่านทอง
12. เด็กชายภานุพงษ์  อุดมเพ็ญ
13. เด็กหญิงรพีพัทธ์  แถวบุญมี
14. เด็กชายรัตนะพล  อ่อนวันนะ
15. เด็กชายวัชรินทร์  พรมอินทร์
16. เด็กชายศิริมงคล  ขวัญแจ่ม
17. เด็กหญิงสุณัชชา  คงคลัง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  ข่ายทอง
19. เด็กชายโชคชัย  เกษทองมา
20. เด็กหญิงโชติกา  ขวัญแจ่ม
 
1. นางสุดใจ  สุวรรณสิงห์
2. นางธีรธิดา  วิสิทธิพงค์
3. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
4. นางรจนา  สิงห์พันธ์
5. นางสาวสกาวเดือน  ทองวัน
6. นางถาวร  เกษทองมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูจันทร์
2. เด็กชายกฤตนัย  ต่างใจ
3. นางสาวกุลนัฐ  ศรีสะอาด
4. เด็กชายจักริน  สว่างชาติ
5. เด็กหญิงจิรัชญา  กินรี
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาบุตร
7. นางสาวชนนิกานต์  โสมณี
8. เด็กชายชัชวาล  จำรัสเนตร
9. เด็กชายชินกฤต  ขุนขัน
10. เด็กหญิงชุติมา  แสงขาน
11. เด็กชายทรงชัย  งามพรม
12. เด็กชายธนันชัย  ถาบุรี
13. นางสาวนฤมล  พลซา
14. นายนวพล  อุปรีที
15. นางสาวนิติยา   กระมิมูล
16. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
17. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
18. เด็กชายปัญญา  ศักดาพิทักษ์
19. นายพีราภัทร  พลซา
20. เด็กหญิงภารดี  ศิลาอนุกูล
21. นายมงคล  สุดสีดา
22. นายยศกร  ดอนพุทธา
23. เด็กชายรณรงค์  แสนพรมมา
24. นางสาวรัชญา  บุญประคม
25. เด็กหญิงวชิรา  บุญมี
26. เด็กชายวัชรพล  ต่อศรี
27. เด็กชายวีรวัฒน์  เกิดกันชีพ
28. นางสาวศศินา  เกษทองมา
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธินันท์
30. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุริยงค์
31. เด็กหญิงสโรชา  ภูท้าว
32. นางสาวอนิมา  นครขวาง
33. นางสาวอรวรรณ  บัวระภา
34. เด็กหญิงอริษา  สุขสมบรูณ์
35. เด็กหญิงอาทิติยา  สมบูรณ์
36. เด็กหญิงอารีญา  ปาระมี
37. เด็กหญิงอุทุมพร  ม่วงคุ
38. เด็กหญิงอุไรรักษ์  สุขสมบูรณ์
39. เด็กหญิงเพ็ญมณี  บงแก้ว
40. นายไพรัช  เสนาะเสียง
 
1. นายพนม  นานวน
2. นายณัฐมน  ภูมินทร์
3. นางรัศมี  จันทเมือง
4. นางละมรไพร  ช้างอินทร์
5. นางสาวลมัย  นครขวาง
6. นางอรพิน  ฐิตศุภกุล
7. นายสมชาย  รัตมาน
8. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยบุตร
2. เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์เศษ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เขื่อนคำ
4. เด็กชายอดิศร  เจียมภูเขียว
5. เด็กชายอรรถพร  มูลเกษ
6. เด็กชายเจษฎา  เฮียงหล้า
 
1. นายชัยณรงค์  ราชพัฒน์
2. นายโสภณ  คำภูธร
3. นายอนุสรณ์  นิลโฉม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายโชคชัย  นามพิมล
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  การพานิชย์
 
1. นางน้ำอ้อย  บทมาตย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายเสกสรรค์  มณีจันทร์
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  สาดนอก
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าชนบท
 
1. นายพิกุล  ศรีเมือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงพิไลพร  ชัยสามารถ
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายเจษฎา  เฮียงหล้า
 
1. นายอนุสรณ์  นิลโฉม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสภากุล
 
1. นายทองยศ  ยมสีดำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คำหนัก
 
1. นางภัทรภร  จันทบุบผา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีคำ
 
1. นางชมภู  บ่อคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. นายสิทธิชัย  ทองอินทร์
 
1. นางสาวปูริดาก์  อยู่วราโชติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
 
1. นายพนม  นานวน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. นายวสันต์  เตชัย
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงชฏารัตน์  ทวีทรัพย์
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายเสกสรรค์  มณีจันทร์
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายมนูณ  พรมดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  อิทธิ์รักษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเชียงสา
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภู่ระหงษ์
4. เด็กชายคมสันต์  ภักมี
5. เด็กหญิงจิดาภา  สุขปื้อ
6. เด็กหญิงจิตรา  มาลัย
7. เด็กหญิงจิรัญญา  จันท้าว
8. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  โนใจแปลง
9. เด็กชายชนะภัย  ทิพย์มณี
10. เด็กหญิงชลธิชา  กิ่งชัย
11. เด็กหญิงชลิดา  ต่อมแก้ว
12. เด็กหญิงช่อผกา  สารวงษ์
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  พลขันธ์
14. เด็กชายทัชชัย  โนนทิง
15. เด็กชายนวพล  ภูบาลชื่น
16. เด็กหญิงนวินดา  ทองวิเศษ
17. เด็กหญิงนารา  บับภาเอก
18. เด็กหญิงนิชาภา  ทองปั้น
19. เด็กหญิงพรรณภัทร  บุตรตะพรม
20. เด็กหญิงพรรณษา  ไฮงาม
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงอุไร
22. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิฟันเรือ
23. เด็กหญิงวรารัตน  เงางาม
24. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สกุลจาป
25. เด็กชายสิทธิพัฒน์  สาธรสุทธิ์
26. เด็กหญิงอรวรรณ  กฤตลักษณ์
27. เด็กชายอิสระ  พรมรังศรี
28. เด็กหญิงอุบลวัน  คำไล้
29. เด็กหญิงเจนจิรา  พลนิกร
30. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
31. เด็กหญิงโสพิศ  ก้านพลู
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
3. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
4. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
5. นางสาวเพ็ญภัก  พลซา
6. นายกัมปนาท  คำไล้
7. นางสาววาสนา  เกษทองมา
8. นายวรพันธุ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานู
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถลงกัน
3. เด็กหญิงกานดา  ตราทิพย์
4. นางสาวจรุวรรณ  สารมะโน
5. นางสาวจันทิมา  นาม่น
6. เด็กหญิงจิรานุช  นานวล
7. เด็กหญิงชลนิภา  สะดาแนน
8. เด็กหญิงชลิตา  รัตนภักดี
9. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญทัน
10. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ปานเขิน
11. เด็กหญิงนุชประทีร์  สะดาแนน
12. นางสาวผานิตา  มิตสาทุม
13. นางสาวพรวิพา  บิดาศรี
14. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์ศิริ
15. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองสังข์
16. เด็กหญิงภัทรพรรณ  เทวดา
17. เด็กหญิงภาวิณี  สะดาแนน
18. เด็กหญิงรุจิรา  สายใจ
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุรินทร์
20. นางสาวลลิตา  อินถา
21. เด็กหญิงวรนุช  บัวศรี
22. เด็กชายศราวุธ  นอศรี
23. นางสาวศศิธร  ภูอินนา
24. นางสาวศิริขวัญ  บุญพงษ์
25. เด็กหญิงศุภกานต์  แถวบุญตา
26. เด็กหญิงสพัตรา  สะดาแนน
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันสอน
28. นางสาวสุภาดา  สำเภา
29. เด็กหญิงสุภิญญา  ริคำแหง
30. นางสาวอนุสรา  ผางมา
31. เด็กหญิงอรณิชา  กองตา
32. เด็กหญิงอรณี  มูลกองศรี
33. นางสาวอัษราภัค  เทวสัตย์
34. เด็กหญิงอารียา  กลิ่นจันทร์
35. เด็กชายเทพพร  นวลจัน
36. เด็กชายเสกสรร  ศรีประทุม
37. เด็กหญิงไพศาล  ศรีสุภา
 
1. นายชัยยุทธ  เทพดุลยพัฒน์
2. นายสุรินทร์  แต่งภูเขียว
3. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
4. นายอมรวรรณ  โคตรวงษา
5. นายอรุณ  โคตรวงษา
6. นายยุตา  มิ่งแก้ว
7. นายมานิตจร  ศรนารา
8. นางพัชรี  โปรณะ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายชัชวาล  จำรัสเนตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
3. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
4. นายมงคล  สุดสีดา
5. นายยศกร  ดอนพุทธา
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เกิดกันชีพ
7. นางสาวศศินา  เกษทองมา
8. นางสาวอนิมา  นครขวาง
9. นางสาวอรวรรณ  บัวระภา
10. นายไพรัช  เสนาะเสียง
 
1. นางรัศมี  จันทเมือง
2. นายณฐมน  ภูมินทร์
3. นางสุวินี  บัวระภา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใจบาน
2. เด็กชายจตุพล  สิงห์ทองลา
3. เด็กชายจักรพงษ์  ธรรมกุล
4. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
6. เด็กชายนราธร  พลซา
7. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
8. เด็กหญิงศิริภา  คำครู
9. เด็กชายศุภชัย  ศิริมานนท์
10. เด็กชายอัครชัย  นามวงษ์
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางรัศมี  จันเมือง
3. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสดามา
3. เด็กหญิงดาราวัลย์  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
5. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำภา
6. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา   พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
4. นางวิยะดา  อามาตหิน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
2. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
3. เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมาร
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
5. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ราชโคตร
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา   พุฒตาล
3. นางวิยะดา  อมาตหิน
4. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสดามา
3. เด็กหญิงดาราวัลย์  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
5. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำภา
6. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางวิยะดา  อามาตหิน
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
4. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนธรรมธาดา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  พันเหลา
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมาร
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ราชโคตร
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
3. นางสุพิชชา  พุฒตาล
4. นางวิยะดา  อมาตหิน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกันทิมา  หาสุข
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นุ่นชูผล
3. เด็กหญิงจันทรา  ประดิษฐ์แท่น
4. เด็กหญิงปนัฐดา  เรืองโภชน์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุดนอก
6. เด็กหญิงพิมพิกา  ห้ามไชยสง
7. เด็กหญิงพีชานิกา  สังข์พรรณ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  เพิ่มสินธุ์
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางสาวนัยนา  ศรีรักษา
3. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
4. นางประคอง  ภูพวก
5. นางอัจฉรา  คำจันทน์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  ถิ่นสพุง
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ใจบาน
3. เด็กชายจตุพล  สิงห์ทองลา
4. เด็กชายจักรพงษ์  ธรรมกุล
5. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
8. เด็กชายนราธร  พลซา
9. เด็กชายพงษ์ศธร  โปร่งเมืองมูล
10. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีจันทวงษ์
11. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
12. เด็กหญิงศิริภา  คำครู
13. เด็กชายศุภชัย  ศิริมานนท์
14. เด็กชายสุรพล  เทรทุม
15. เด็กชายอัครชัย  นามวงษ์
 
1. นายณฐมน  ภูมินทร์
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นางอัญชลี  พรมดี
4. นางอรวรรณ  นรแสน
5. นางพรทิพย์  ศรีสว่าง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. เด็กหญิงชนาทินาถ  สอนเต็ม
3. เด็กชายทยากร  ผ่อนเจริญ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันสนิท
5. เด็กชายวิทยา  อินทร์ประจบ
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
2. นางสาวศิริวิมล  โคตรเพ็ง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  วุฒา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูมี
 
1. นายจักรกริช  วรรณประภา
2. นางสุนันทินี  ศรีบุรินทร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงภาพิมล  หาญชนะ
 
1. นางสาววนัสฬานฑ์  ธศิริสุขธรรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  จันทะประทุม
 
1. นางสาววนัสฬานฑ์  ธศิริสุขธรรม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงพรทิพา  คำตื้อ
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายทิณวัฒน์  ภูบาล
 
1. นางสาวณิชานันท์  จันโทมุข
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงสิริมา  สิงห์ทองลา
 
1. นางสายรุ้ง  ศรีพยอม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงไพลิน  ภูลายสี
 
1. นางละมัย  รัตนธรรมธาดา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายดรันภพ  สอนสุภาพ
 
1. นางวราลักษณ์  คำมุงคุณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวนรินทร์  ศรีสังข์
 
1. นางวราภรณ์  ยศธสาร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ลาลู่
 
1. นายรังสรรค์  ศรีพยอม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงพัชราภา  หลงน้อย
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนพรัตน์  โทมนัส
2. เด็กชายศรวิษฐ์  รู้ขาย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์สอน
4. เด็กหญิงสายธาร  ตู้จำเริญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ดีลุนชัย
 
1. นางสาวศิรินาถ  โคชา
2. นางพิสมัย  สอนแสง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายประเวศ  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ชัยศิริ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  คำบุญเกิด
 
1. นางปิยะวรรณ  นวลเจริญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายธีระพงษ์  ชัยสงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรหมทรา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นายปัญจพล  คำพิมูล
2. นางสาววรรณนิสา  ศรีแก้ว
 
1. นางวลัยพร  ราคาแพง
2. นายนัฐพล  ศรีชมภู
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงวาริสา  จันทคาส
 
1. นางพรรษพนิต  ชาติอาษา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชลิดา  เพ็งพา
2. เด็กหญิงณภัทร์  สุทน
3. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีพรม
4. เด็กหญิงพิมธิดา  ภักมี
5. เด็กชายภูมิชัย  มีศรีแก้ว
6. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์ชัยศรี
 
1. นางนิอร  นามศรี
2. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
3. นางนุชเนตร  บุตตะนาม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คุณประทุม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญโต
3. เด็กชายญาณาธิป  ศรีพวงมาลัย
4. เด็กชายธนชัย  พิมพ์แหวน
5. เด็กชายพัชรพล  บาบุญ
6. เด็กชายอัศนี  โหลทอง
 
1. นายเอนก  แก้วผาง
2. นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต
3. นายรณกฤต  ไชยคีนี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1. เด็กชายจักรชัย  ม่วงแดง
2. เด็กชายธีรนัฐ  ศรีหาบุตร
3. เด็กชายนัฐพงษ์  หอมสมบัติ
4. นายภคพล  ปัทมา
5. เด็กชายมินทฎา  มั่นคง
6. เด็กชายศราวุธ  รัววิชา
7. นายสิขรินทร์  สิมวิเศษ
8. เด็กชายอภิชาติ  ทองนะ
 
1. นายเหรียญทอง  สุขใจ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานู
2. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญทัน
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บานเย็น
4. เด็กหญิงปนัสยา  บัววัน
5. นางสาวผาทิตา  ปิตสาทุม
6. เด็กชายพงศกร  ซารัตน์
7. นางสาวพรวิพา  บิดาศรี
8. นางสาวรุ่งนภา  สุรินทร์
9. นางสาวศิริขวัญ  บุญพงษ์
10. เด็กหญิงอรณี  มูลกองศรี
 
1. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
2. นางพัชรี  โปรณะ
3. นางเฉลิมลักษณ์  ตันติปทุม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายกันตินันท์  โยธาจันทร์
2. เด็กหญิงชมพู่  สายงาม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างแสง
4. เด็กหญิงดลพร  ไชยเจริญ
5. เด็กหญิงตามตะวัน  โสดามา
6. เด็กหญิงนุชนาถ  นึกได้
7. เด็กชายภัทรพล  ไชยเจริญ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทา
9. เด็กหญิงวรสุดา  สมเคหา
10. เด็กหญิงสมิดา  กองสิงห์
 
1. นางสุภานันท์  ทองมี
2. นางปรียารัตน์  ไร่ขาม
3. นางสาวสุนิสา  แก้งดำ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงวันสุ  เศษศิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพูล
3. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ศิริ
 
1. นางพันราศี  ประชาโชติ
2. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงธิดาภา  หอมภักดี
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  แสนเมือง
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี   สุธรรมมา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงพรหล้า  มะโนรส
2. เด็กหญิงมลธิดา  วิพายา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองเติม
 
1. นางพัชรี  โปรณะ
2. นางเฉลิมลักษณ์  ตันติปทุม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำเก่า
2. เด็กหญิงจิตรเลขา  คำเก่า
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวนาแปน
 
1. นางสาววิกัญญา  วิระกุล
2. Mrs.่Jocelyn  conserman
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายปุริม   พิมเขตร
 
1. นายอารีย์   อารีย์
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนพนัย   ทองคำ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงอำไพ  วงเลิง
 
1. นางศุภมาส  ผาเนตร
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายนที  เศตรา
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายวัชรินทร์  ลอยชัยภูมิ
 
1. นายอัจฉริยะ  ภูเลี่ยมคำ
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์บัว
 
1. นายสัมฤทธิ์  ทองล้น
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายชลธี  แสนยศ
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายกิตติชัย   ชาญอาวุธ
 
1. นายอารีย์   บัวละคร
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   แก้วโรย
2. เด็กชายกิตติชัย   ชาญอาวุธ
3. เด็กหญิงจิราพร   สมบัติหอม
4. เด็กหญิงจิราพร   คุลไชสงค์
5. เด็กชายชาญณรงค์   น้อยวังหิน
6. เด็กหญิงฐิติยา   ภาสกุล
7. เด็กหญิงทัศมล   พลขันธ์
8. เด็กชายทินกร   พลเยี่ยม
9. เด็กหญิงธันยพร   ลาดตระเวณ
10. เด็กชายธิติวงศ์   พิมเขต
11. เด็กชายนที  เศตรา
12. เด็กชายนพนัย   ทองคำ
13. เด็กชายนวพล  ทองคำ
14. เด็กหญิงนัฐฐาพร    เจดีย์
15. เด็กชายนันทวัฒน์  มิ่งพรมกุล
16. เด็กหญิงปฏิญญาภัส   ศรีอุดร
17. เด็กหญิงประทุมรัตน์   คุณานาม
18. เด็กหญิงปิยศิริ  รกชัฏ
19. เด็กชายปุริม   พิมเขตร
20. เด็กหญิงพิมลวรรณ   ด้วงไผ่
21. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพิภพ
22. เด็กหญิงภัทราภา   เริงฤทธิ์
23. เด็กหญิงวรพิชชา   ศรีภูธร
24. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธจัน
25. เด็กหญิงศศิธร  ชัยเมือง
26. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุขเข็ม
27. เด็กหญิงสุรีย์พร   สมบูรณ์จันทร์
28. เด็กชายอวิรุฒ   สีคาม
29. เด็กหญิงเกสร  ศรีภูธร
30. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   วงละคร
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นายนาด  อามาตมนตรี
3. นางรัตนาพร   ทาเชาว์
4. นายพัฒนพงษ์   นาดี
5. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
6. นางสุมาลี   พวงศรี
7. นายอดิศร  ทาเชาว์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายกฤตรินทร์  กรรณลา
2. เด็กชายจักรินทร์   ทองพูน
3. เด็กหญิงจันทการต์  กุตัน
4. เด็กหญิงจีรวรรณ   ภูมิศักดิ์
5. เด็กชายชลธาร   หงษ์คำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  พาโนนค้อ
7. เด็กชายชลธี  แสนยศ
8. เด็กหญิงชลิตา  นามโส
9. เด็กชายชลแดน  อุทาโพธิ์
10. เด็กชายธีรภัทร  อุดมดี
11. เด็กหญิงนภัสสร  พลพาน
12. เด็กหญิงบงกชกร  วรฉัตร
13. เด็กหญิงประภัสสร  ชื่นตา
14. เด็กชายปิติพงษ์  จำปาบุรี
15. เด็กหญิงพิสมัย  แก้วพรม
16. เด็กชายพีรพัฒน์   นามเหล่า
17. เด็กชายภัทรกุล  บุญเที่ยง
18. เด็กชายภูตะวัน  ศรีพุทธา
19. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
20. เด็กหญิงวิชุตา  เครือพูงา
21. เด็กหญิงวิรัชชนา  เค้ามิม
22. เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
23. เด็กชายศราวุธ  ไชยเดช
24. เด็กหญิงสายฝน  สีมาลา
25. เด็กหญิงสุวิสา  พลสงคราม
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
27. เด็กหญิงอันติมา  สุนลี
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ลอยฟ้า
29. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มูลกัญญา
30. เด็กชายเอกพล  บุญประคม
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
2. นายวิชัน  ทองคำแสน
3. นายปริญญา  ศรีสมัย
4. นายรังสรรค์  มุกขะกัง
5. นายทัศนะ   คามะเขต
6. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
7. นางวรรณศิริ   พรพิบูลย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนรากร  หอมสนิท
2. เด็กชายวัธพงษ์  ผงสุข
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ  แก้วโวหาร
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายภูผา  สุทธิโสกเชือก
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองภูเลย
 
1. นางสาววาสนา  เกษทองมา
2. นางสาวสุดารัตน์  สอนขาว
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวทิพย์เทวา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวสุพรรณี  อันมาก
3. นายอนุพงษ์  พรหมจันดา
 
1. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
2. นางจุฑาทิพ  ไชยศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อินทริด
2. เด็กหญิงมัทนพร  บุตรอด
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายไพโรจน์  ยายืน
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมภักดี
2. นายวีระภัทร  จันทแฝก
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายไพโรจน์  ยายืน
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมจิตร
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ดุจดา
 
1. นางวิมลรัตน์  เนธิบุตร
2. นางนราภรณ์  คำแหงพล
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายอนันธิชัย  มนัสสีลา
2. นายอภิศักดิ์  สิงห์เวียง
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นายวิศวัฒน์  คัมภ์บุญยอ
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายปัญญา  โคตมุงคุล
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นางสิรัญญา  ศรีภูธร
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายวันชัย  โสภา
2. เด็กชายสุธีรัชต์  ป้านภูมิ
 
1. นายภิญโญ  ทองอิน
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษริยา  ดู่ป้อง
2. เด็กหญิงมุฐิตา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สอนขาว
2. นางสาววาสนา  เกษทองมา
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายธนภัทร  ธิติพัชรกุล
2. เด็กชายวรากร  ถมอุทา
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นางสิริพร  คำภูธร
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายพฤพงษ์  บุญหลาย
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุทธงสา
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวสุภัทชา  จันทร์แสงสี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายบัณฑิต  ดานา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คำใบ
3. เด็กชายศราวุฒิ  ปัดชา
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นายพิสิษฐ์  วงศรีเทพ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายชัยสิริ  สิงจำเริญ
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  คำอ้อ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ภาคภูมิ
 
1. นายเดชา  สอนนวล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กชายทรงศักดิ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วรรณพัฒน์
3. เด็กชายไวทย์วิทย์  อาจแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
2. นางเนตนภา  อันทะละ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายปฏิธาน  เอี่ยมปาน
2. เด็กชายปัญจพล  โทมนัส
3. เด็กชายอมรเทพ  สาระสังข์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นายอิษติพงษ์  พลซา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีนวน
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โยธาภักดี
3. เด็กหญิงภัทรมน  เลิศสงคราม
 
1. นายสุนันท์  จุลกองฮ้อ
2. นางแก่นจันทร์  โคตะนนท์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินสีหา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองปั้น
3. เด็กชายภูวนนท์  ขวัญชม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายวิพุธ  สมศรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วรฉัตร
2. เด็กหญิงพิลาพรรณ  คงคำ
3. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ดวงชานนท์
4. เด็กหญิงวานิสา  สิทธิโห
5. เด็กหญิงศศิธร  คำมา
6. เด็กหญิงสิรินดา  นานอก
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นางภัคนันท์  ปรีกุล
3. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวกันญลักษณ์  บุญตั้ว
2. นายจรรยาวัฒน์  รัตนเรืองศรี
3. นางสาวนันทนา  เรื่องลือ
4. นายพีรพล  ภูมิศักดิ์
5. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
6. เด็กหญิงเด่นนภา  แนวประเสริฐ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
3. นายภิญโญ  ทองอิน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสาวแห
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยโคตร
 
1. นางสุคนธ์  นิลายน
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กชายธนาทร  ชำนิ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ม่วงน้อย
3. เด็กหญิงวิยะดา  สุ่มมาตย์
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. นางสาวกมลรัตน์  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงกุลนัฐ  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุธรรมมา
 
1. นางเพ็ญประภา  ศิริชัย
2. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. นายพิทักษ์  เมืองใหม่
2. เด็กชายอนุสรณ์  คิริซี
3. นางสาวอุมาวดี  กิริซี
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
2. นางศีระดา  หินสูงเนิน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. นางสาวน้ำฝน  ประสานวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รามศิริ
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิขี
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางสาวพิชญ์ชาดา  ธนะภูมิชัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ชุมขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีป้อง
3. เด็กหญิงรุจิรา  โสกลาง
 
1. นางรัชนี  อินทมาตย์
2. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน
2. เด็กหญิงนัฐลดา  นรมาตร
3. เด็กหญิงอรณี  ศรีทอง
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางสาวพิชญ์ชาดา  ธนะภูมิชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะพร  วานิลทิพย์
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ตาปราบ
3. นางสาวสุกัญญา  วงษ์จันทร์
 
1. นางอรุณศรี  จันทบุบผา
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงนัทกานต์  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงประภัสสร  แฝงจันดา
3. เด็กหญิงอาทิตยาพร  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวอรวรรณ  แสนเยีย
2. นางนันทา  วงษา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีภูมิ
3. เด็กหญิงวิภาดา  บัวบาน
 
1. นางสุธาสินี  คำโอ
2. นางทองรินทร์  ศรีอินทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เห็มทอง
2. เด็กหญิงสุธาดา  กรรณลา
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีสงนาง
 
1. นางพรสวรรค์  จริมา
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงวิภาวี  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายศรินธร  เห็มทอง
3. นายอภิชาติ  คงเจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพียปลัด
 
1. นางนุชนาฎ  ทองเวียง
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล
2. เด็กชายธัญเทพ  เนินทราย
3. เด็กหญิงวิภาดา  พลมาตย์
 
1. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
2. นายจิตติ   โคตรสีเมือง
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาล้อม 1. เด็กหญิงนภัสรา  ธรรมมา
2. เด็กชายวงศกร  บุญไธสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปามา
 
1. นางทัศพร  เติมทองชัย
2. นายภานุมาศ  ขันทมูล
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวสุนันท์  เตชัย
 
1. นางนภาพร  สายคำภา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์มหาศิริ
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงษา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงพิริยะดา  บุผามาลา
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจินตพร  เฉลิมพรสกุล
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงอรอุมา  จันชะฎา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เพิ่มพูล
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   นิมิตร
 
1. นางอรอุมา   พรมเวียง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายศิวกร  ช่างเรือง
 
1. นางปรารถนา  คำขัน
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กชายยุทธนา  รอดสุโข
 
1. นายสมทรง  พรมดี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 1. เด็กหญิงปนัดดา  สารสังข์
 
1. นางศุภิสรา  ผุยมาตย์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จันมณี
 
1. นางกฤษณา  รัตนศิริสวัสดิ์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายกรกฤช  กรรณลา
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำหมอน
3. เด็กชายเดชทัต  สารแสน
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
2. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงบุบผา  ปัดชา
2. เด็กหญิงวรนุช  คำยอด
3. เด็กชายวัฒนะ  เขียวในวัง
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
2. นางสาวสุทธิดาพร  ขวัญชอบ
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีละสา
2. เด็กหญิงสิญานี  ทวีจิตร
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายจิรายุ  ปันนากา
2. เด็กชายอริญชัย  แก่นมา
 
1. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
2. นายณภัทร  เสริฐศรี
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงอทิตยา  เห็มทอง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปัดชากาว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายศุภกฤษ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุณิสา  มาตา
 
1. นางมยุรี  บุดดาดวง
2. นางสาวพรชนก  เพชรพิชัย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  อาจศิลา
 
1. นางบุปผา  นามจริง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผุยคำภิ
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายอดิศร  ยุบลวัด
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  เพิ่มพร
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายชลชาติ  เริงนิสัย
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิรณา  บุตทา
2. เด็กหญิงชนัญญา  ไกรสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงชุติภา  วาลา
4. เด็กหญิงชุติมา  วาลา
5. เด็กชายธีรภัทร  นามนุษย์ศรี
6. เด็กชายอนุชิด  ซิวสารี
 
1. นางนุชเนตร  บุตตะนาม
2. นางบัวทอง  ธรรมกุล
3. นางภัทราพร  ยะใจ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  ภักดีสุวรรณ
 
1. นายจิตติ  โคตรศรีเมือง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ประดับศรี
 
1. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายเทวา  ขวัญพักตร์
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงศิริพร  กรรณลา
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงจันทมณี  ไสยันต์
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  เหล่าพิลัย
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  บทมาตย์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงมนฤดี  เงินอุปถัมภ์
 
1. นางกฤษณา  รัตนศิริสวัสดิ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายสุริยะ  รุ่งเช้า
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เที่ยงนิล
 
1. นางสาวขวัญกมล  สิมตูม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นางสาวสุวนันท์  ยางเบือก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงเกษรัตน์ดา  ศรีภูมิ
 
1. นายสากล  คำภูธร
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงศุภกร  ซ่องผม
 
1. นางกาญจนา  ซ่องผม
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญสว่าง
2. เด็กชายชินวัตร  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นารัง
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
2. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชาลี
2. เด็กชายภควัตร  ทองเปลว
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีบุญสม
 
1. นางอินปัน  พันธุ์ฟอง
2. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายมงคล  ปกพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  สมบุตรดี
3. เด็กชายเสกสรรค์  ทารัตน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
2. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายธิเบศ   แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงปรียากร  นาคเสน
3. เด็กหญิงเมตตา  คำภาเขียว
 
1. นางสุคนธ์  นิลายน
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันใจโต
2. เด็กชายวชิรวิชย์  วงศรี
3. เด็กชายเอกอรุณ  ชัยพร
 
1. นางละออ  สิมมะลา
2. นางสาวสิริมาส  พลหมั่น
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายธนากร  เสาะโชค
2. เด็กชายวุฒิภัทร  บุตรพรม
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันชาทร
 
1. นางสุคนธ์  นิลายน
2. นางสาวบังอร   ศรีชมษร
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายธนโชติ  ดานา
2. เด็กชายปมณฑ์  เผ่าเพ็ง
3. เด็กชายวัฒนา  โกศล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
2. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  มุสิก
2. เด็กหญิงรพีภัทร  แก้วใส
3. เด็กชายสุภากร  ชาปาน
 
1. นางเตือนใจ  บัวระภา
2. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนุจรี  พุฒละ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยเสนา
3. เด็กหญิงสุนิตา  วงศา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นางภัคนันท์  ปรีกุล
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญโฮม
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญโฮม
 
1. นางสาวนันทิดา  คงนวล
2. นางไพจิตร  สิงห์ไธสง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
2. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขยันงาน
2. เด็กชายสิทธิชัย  เสมาพรม
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
2. นางสาวภรณิพรรณ  ไชยภูมิิ
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายคมศิริ  สองเมือง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นิตยโรจน์
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  พีระชัย
 
1. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
2. นางละออง  พิมแหวน
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายชาญวิทย์  สงวนไพบูลย์
2. เด็กชายนำโชค  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงแก้วใจ  น้ำรักษ์
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางศรีวิลัย  เฉวียงวาส