สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงรดา  อ่อนพิมพ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลำคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจิตปรีดี  ทะวาปี
 
1. นางราตรี  ป้านภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเขียว
 
1. นางศิริวรรณ  พรหมมากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงมลณภา  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คงสิม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนภัสกานต์  มาลามิ่ง
 
1. นางปรานอม  จารุปาลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโยพันธ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ไกรพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววงษา
 
1. นางพานทิพย์  สุวรรณบริบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.67 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปวีณ์ทิพย์
 
1. นางวราภรณ์  เอี่ยมแย้ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายกสิชน  นาคโต
 
1. นายคำดี  สอนสียา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.66 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงเกษสุดา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางวิจิตรา  สีหะวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงอรอุมา   สุพรมพิมพ์
 
1. นางวิไลลักษณ์   วรรณประภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนิศาชล  พิบูลย์
 
1. นางสุปรีดี  จันทิหล้า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนตา
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.33 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงเกษวราภรณ์  พลซา
 
1. นางอรนิตย์  จันทรศิริ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศลิษา  สุโกสิ
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 1. เด็กชายอนุชา  ทองมา
 
1. นางจินตนา  ผุยขันธ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กหญิงอรทัย  ระเวรี
 
1. นายสัมฤทธิ์  แก้วพิภพ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กหญิงศิชล  พุทโธทา
 
1. นางมลิวัลย์  สุนสุข
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงปริณดา  นิพวงลา
 
1. นางบุญสม  หลอดสว่าง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงชลดา  อินธิสุทธิ์
 
1. นางกรนันท์  เทพดุลยพัฒน์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เทวะสัตย์
 
1. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 1. เด็กชายสุรชัย  แก้วพิภพ
 
1. นางวัฒนา  ศรีเกตุ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  คำฤทธิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงอภิชญาพร  วงษ์จันทร์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อุทธกรี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนบุรมย์
 
1. นายไพศาล  นาควิโรจน์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีภัทรวิทย์
 
1. นางจันดี  สุขสมบูรณ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรประเสริฐสม
 
1. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา  หมายโชค
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วทะชาติ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ชนะนิน
 
1. นางขวัญใจ   ตรีหทัยกุล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทองโม้
 
1. นางมะลิจันทร์  เฮืองใสส่อง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางกุสุมาลย์  บุญประเสริฐ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แตงเส็ง
 
1. นางไพรวรรณ  ประจันตเสน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  มงคลชูสวัสดิ์
 
1. นางปรียากมล  พันตระกูล
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปราณปรียา  บงแก้ว
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พันสนิท
 
1. นางเยาวลักษณ์  ติยะบุตร
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดมา
 
1. นายวิโรจน์  พลซา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงดลยา  สมนาม
 
1. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  นามกันยา
 
1. นางดรุณี  จันทิหล้า
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โปร่งมณี
 
1. นางรติรัตน์  บุนนาค
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายนิติทัช  แสงหล้า
 
1. นายนฤพล   พรหมมาศ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พรหมอาษา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายศุภลักษณ์  โสดามา
 
1. นางจารุวรรณ  คำมุงคุณ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายอภิวันท์  จันทิหล้า
 
1. นางพรทิพย์  ศรีสว่าง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมพักตร์
 
1. นางพูลสุข  ศรีสวัสดิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงวันสุ  เศษศิริ
 
1. นางลำดวน  ศรีพรม
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  พรมกุล
 
1. นางปัญญานุช  วงษ์จันทร์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงปวีณา  วงหนองแล้ง
 
1. นายสุวิทย์  นิลโชติ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงอารียา  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางภูสมญาศ์  สะใบ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอภิรดี  พวงพุฒิ
 
1. นายกรสกนธ์  สาวิสัย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 1. เด็กหญิงพรทิพา  จันทิมา
 
1. นางจินตนา  ผุยขันธ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อ่อนวงศ์
 
1. นางสาวรัคิยา  ธรรมมา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซำไฮ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สวัสดิ์
 
1. นางสาวถวิลหา  ประเสริฐ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงอรวี  พอใจ
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสุธร
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงเกศศินี  พิมพ์สอน
 
1. นางศุภางค์  ใต้ชัยภูมิ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายวชิระ  พลลาภ
 
1. นางพรประภา  วงศ์แก้ว
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  พิมคีรี
 
1. นางสุปราณี  ดวงชัย
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุปสังข์
 
1. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงประภัสสร  หมอแพทย์
 
1. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงซูแซน  วงษ์คำ
 
1. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วลาด
 
1. นางสมคิด  พงษ์ดี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงดวงมณี   บัวทอง
 
1. นายจักรกริช   วรรณประภา
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเรือง
 
1. นายสายันต์  ทัพซ้าย
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  พิมพ์ใจ
 
1. นายสุริยันต์  ิอินทร์ชัยศรี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิจิตรปัญญา
 
1. นายพิทักษ์  สีตะริสุ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงอารดา  โนนยะโส
 
1. นางกฤษณา  รัตนศิริสวัสดิ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 1. เด็กชายชัยวุทธ  บุตรนัย
 
1. นายบรรจบ  มาลาศรี
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นสีพรม
 
1. นางระนอง  ทองเทียม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุวรรณ์
 
1. นางสาวเดือนฉาย  นาดี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงปนัสยา  บัววัน
 
1. นายนิเวศน์  ระนาด
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  จารุจิตร
 
1. นางสุดาสวรรค์  สารวงษ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ตะพิมพ์
 
1. นางมัลลิกา  ศรีตนชัย
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอรนุช  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางสาวอนินทิกา  อินทรา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงวาสิตา  เษตตรา
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงรัชนก  บุญหวาน
 
1. นางวิภาวดี  แก้ววะดี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแบบ
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นางพัชราวไล  มนตรี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  ดีบุรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  หล่มธรรมมา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงปวีณา  แซงดานุช
 
1. นางพิชชานันท์  พันสนิท
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  โสภักดี
 
1. นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
 
1. นางละมัย  สีแสง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงชนัญญา  พิมิตร
 
1. นางสาวแตงอ่อน  น้อยมี
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. นางสาวรื่นฤดี  จุตตะโน
 
1. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงจิระธิดา  นาติโน
 
1. นางสิริพร  คำภูธร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทะสิงห์
 
1. นายวิเศษ  เสนามา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นุ่นชูผล
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวกุลณัฐ  ศรีสะอาด
 
1. นางสุวินี  บัวระภา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงธัญรักษ์  วอขวา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมภักดี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยต่อม
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อุตรพรม
 
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูหมั่นรู้
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวรัศมินาม  เสริมศักดิ์
 
1. นางสมภาร  หล้าแก้ว
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงวัลยา  บุญอาด
 
1. นายสำรอง  สิงห์พันธ์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. นางสาวกัลยาณี  นามวงษ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ราชพัฒน์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. นางสาวพิจิตรา  ประพันธ์
 
1. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  วงศ์ระวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กรรณลา
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นางสาวพรรณวดี  อุปราชัย
 
1. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจรินทร  ไสยันต์
 
1. นายนคร  ศรีจำปา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  อุดน้อย
 
1. นายวานิช  ทาจิต
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. นางสาวเพ็ญนภา  คำวิสิทธิ์
 
1. นางอรดี  ชูลิขิต
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. นางสาวบุษกร  ดอนอ่อนจ้อม
 
1. นางไตรดา  ดอกจันทร์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปรีสงฆ์
 
1. นางทองเรียบ  จุตโน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกมลวดี  ดงพระกิจ
 
1. นางทัศนีย์  พลพาน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทร์ถา
 
1. นางพัชรี  โปรณะ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงปวีณา  โคตรวงษา
 
1. นางสมนึก  พลซา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงบุษราคัม  คำเรืองศรี
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงอารียา  นันเป้ง
 
1. นายไพฑูรย์  จิตตะ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงสร้อยดารา  ไสยันต์
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศกุณตรัตน์   จะกุลชร
 
1. นางรุ่งฤดี   ศรแผลง ปลาส
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงสุคนทิพย์  เกษทองมา
 
1. นางวันดี  ตะคามจันทร์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายนัฐพันธ์  บุญเพ็ง
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กชายกีรศักดิ์  ภูสดแสง
 
1. นางสาวสุุกัญญา  ประจันทร์นวล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. นายณัฐวุฒิ  ปัญญา
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. นายวีระศักดิ์  สหนิตย์
 
1. นางพัชรินทร์  บำรุงสำราญ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันตี
 
1. นางบัวทอง  ธรรมกุล
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันคูณ
 
1. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงชุติมา  อาจชัย
 
1. นางพรพิมล  กุศลชู
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.7 ทอง 5 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โครตหนองปิง
 
1. นายพิเชษฐ์  พรหมอิ่ม
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.6 ทอง 6 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ตระการไทย
 
1. นางสาวประกาย  ภักมี
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  คำหล้า
 
1. นางบัวหวาน  โสภากุล
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีทะจักร
 
1. นางปรานอม  จารุปาลี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กหญิงวรนุช  แสงสี
 
1. นางอรุณสิริ  พิมพ์เสน
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงอลิศา  งิ้วลาย
 
1. นางวิไลวรรณ  หมีกุละ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เสนามา
 
1. นางประวิน  กระจ่างถ้อย
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทาสมบูรณ์
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงไปรยา  จรัญสถิตย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  มานาม
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56.4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงสุชาดา  อยู่เกตุ
 
1. นางบุญนำ  อุปรีที
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายไชยสิทธิ์  แก้วสุขแสง
 
1. นางสมพร  อุตรมาตย์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56.1 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิโมกข์
 
1. นางวราภรณ์  เอี่ยมแย้ม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงเกษสุดา  ผลประการ
 
1. นายธีรศักดิ์  ดอนอินทร์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงอธิชา  ตึงทอง
 
1. นายชูสกุล    จันทรมณี
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐ
 
1. นางอภิญญา  ปลัดนู
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  ตองสูงเนิน
 
1. นางเพียงใจ  กรรณลา
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขาลด่อน
 
1. นางวัชรินทร์  กินรี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายอานัส  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสมหวัง  พิมเขตร
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54.3 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
 
1. นางจิตรลดา  มาลาศรี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54.3 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงโชติกา  โสภี
 
1. นายวิโรจน์  พลซา
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53.7 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นางวรรณศิริ   พรพิบูลย์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเรือง
 
1. นางนิภาวรรณ  โสสม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงปณิดา  ผองแก้ว
 
1. นางสาวเจนรักษ์  คำภูธร
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 1. เด็กชายภูพิพัฒน์  พรมทา
 
1. นางสาวปรีดา  ปัตถา
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53.1 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงอริษา  นิพวงลา
 
1. นางสาวธิติมา  ฐานวิเศษ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.7 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายภานุพงษ์  คำโสภา
 
1. นางนิตยา  รอดคำดี
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  วังคีรี
 
1. นางสาคร  อุทธบูรณ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กหญิงภัทรมน  บัวแพง
 
1. นางสมคิด  พงษ์ดี
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองมี
 
1. นางปรารถนา  บุบผาดา
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52.2 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บานเย็น
 
1. นางเฉลิมลักษณ์  ตันติปทุม
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงจีระนัน  วงศ์ยา
 
1. นางภทรกมล  พุฒตาล
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณะ
 
1. นางพนมวรรณ์  วิริยะผล
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สุดสีดา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลำคำ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายภควัฒน์  พรมหาคำ
 
1. นายนฤพล   พรหมมาศ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติพร  ช้างเผือก
 
1. นางดรุณี  จันทิหล้า
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองตัน
 
1. นางมณีรัตน์  บุตระมี
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวงษา
 
1. นายธวัชพงษ์  อิสสระ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพลู
 
1. นางลำดวน  ศรีพรม
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงอริสา  ทัพเกษตร
 
1. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางนิตยา  บุพศิริ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงศศิณา  เสนาน้อย
 
1. นางศุุภางค์  ใต้ชัยภูมิ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  พลแสน
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันสนิท
 
1. นางรัตนา  พันสนิท
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงอรนงค์  แก้วราชนิวงษ์
 
1. นายสุรชัย  สวัสดิพงษ์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  บัวผัน
 
1. นางสาวจุราภรณ์  ทุมดี
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงกฤษณา  เคระคุณ
 
1. นางวันทา  จันทรมณี
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุขจิตร
 
1. นางสุปราณี  ดวงชัย
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  โกษากุล
 
1. นายปัญญดา  ยศทะสาร
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงวัชรี  สิทธิโห
 
1. นางพรประภา  วงศ์แก้ว
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญจุน
 
1. นางระนอง  ทองเทียม
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  โกมาสถิตย์
 
1. นางวันเพ็ญฐศา  ศรีทา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงปวีณา  เถาถาวงษ์
 
1. นางยุวดี  ดีสร้อย
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พันธ์โยธี
 
1. นางกองเพชร  คณะแพง
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงนรินทร  ศรีศิริ
 
1. นางกฤษณา  รัตนศิริสวัสดิ์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศศิธร  สังห์ทอง
 
1. นางสาวอนินทิกา  อินทรา
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กชายภูธเนศ  ใจสว่าง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  มณฑาประดิษฐ์
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองคำ
 
1. นายวัชรพงษ์  อาสนาชัย
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รามศิริ
 
1. นางยุวดี  ทรทึก
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โยธาพักดี
 
1. นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 1. เด็กหญิงนภาพร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายคณิต  มูลละ
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงกนกพร  ตะตุ้ย
 
1. นายไพฑูรย์  จิตตะ
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นานวน
 
1. นางพยุง  ศรีสะอาด
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีนวลสูง
 
1. นางสุภาฑิกา  จันทร์สม
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จ่าเลิศ
 
1. นางสาวภาวนา  กาละพันธ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีหนารถ
 
1. นางวิไลวรรณ  ธาตุทาสี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงอลิษา  กองสิงห์
 
1. นางปิยวรรณ  เนาวบุตร
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  สุดดาชู
 
1. นางจารุวรรณ  คำมุงคุณ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 1. เด็กหญิงอธิชา  คำแก้ว
 
1. นางศิริภรณ์  ไชยปราบ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สวัสดิภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตสาแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  รอนศึก
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กหญิงอลิสา  ตุคำเวียง
 
1. นางสิรัญญา  ศรีภูธร
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย    
196 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. นางสาวปัญญารัตน์  ศรีทานนท์
 
1. นางวันดี  ตะคามจันทร์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยสงค์
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  เพียวิเศษ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงมิลดา  เนตรรุ่ง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมบัติหอม
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกชกร  วิปัสสา
 
1. นายพรสิทธิ์  เป็นสุข
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวชลลดา  อุทาโพธิ์
 
1. นางสมภาร  หล้าแก้ว
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงวรัญญา  ป่าเต็ง
 
1. นางทัศนีย์  พลพาน
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประจันทร์นวล
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. นางสาวนิตยา  หนันทุม
 
1. นางอรดี  ชูลิขิต
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงอโรชา  งามกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. นางสาวอุมาพร  อุดมดี
 
1. นายไพฑูรย์  จิตตะ
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงณฤมล  หุ่นดี
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายนัทพล  คิดถูก
 
1. นางภัทริน  คำแพงแก้ว
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงมลฤทัย  ภักมี
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ
 
1. นางสาวแตงอ่อน  น้อยมี
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงอโนทัย  แก้วพวง
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเล้า 1. นางสาวสุภัสรา  พลซา
 
1. นางสาวนัทวรรณ  ธีระนันท์
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. นายอนุชา   ซุยพรม
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นางสาวกิตติยา  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์สาคร
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. นางสาวกมลรัตน์  ปิ่นเงิน
 
1. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บานเย็น
 
1. นางพัชรี  โปรณะ
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงฉันทนา  ขวัญชม
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงเปรมวลี  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมนึก  พลซา
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โกมาลย์
 
1. นายวานิช  ทาจิต
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวกินนภา  คำเกิด
 
1. นางทองเรียบ  จุตโน
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดีลุนชัย
 
1. นางสิริพร  คำภูธร
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านตาดข่า 1. เด็กชายภัคพล  ปัทมา
 
1. นายสาคร  พิมพ์วรไมตรีกุล
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สีหา
 
1. นางสาวกองแก้ว    ราชพัฒน์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นางสาวพิศม้ย  อุตรพรม
 
1. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  อัครชาติ
 
1. นางพัชรินทร์  บำรุงสำราญ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวจุฑามาศ  เสนาบุตร
 
1. นางสุวินี  บัวระภา
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. นางสาวปณิตฐา  บัวโสกเชือก
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุ่นศิริ
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงธิติยาพร  สินงาม
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นางเนาวนิต  เหง่าศรี
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  ปึกไธสง
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงภคพร  พรประทุม
 
1. นางเตือนใจ  กันตะปีติ
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงภัทราภา  แก้วอุดร
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงศิริกาล  นนทะนำ
 
1. นางบุญชม  ศิลาอุดมกิจ
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  วิปัสสา
 
1. นายจรัญ  แสนวงษ์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กชายจรัสรวี  ศิริแสง
 
1. นางดรุณี  จันทิหล้า
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  วิชัย
 
1. นางเรณู  วิชามล
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลักแหลม
 
1. นางศุรินทร์ทิพย์  โยธาธรรม
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรเต
 
1. นางสุดารัตน์  เหล่ามะลอ
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มัสรินทร์
 
1. นายเชาวฤทธิ์  นนทโคตร
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เจริญครบุรี
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมรัง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไกรพล
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทรา
 
1. นางสาคร  อุทธบูรณ์
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงธิดาพร  พรมหาลา
 
1. นางสาวจินตนา  ลัมยศ
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นันจำรูญ
 
1. นางเยาวรี  รุ่งศรี
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กหญิงสุณิสา  ทิมอรรถ
 
1. นางคำปูน  หาโกสีย์
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงอชิรญา  พรมภักดี
 
1. นางวีรยา  เกษทองมา
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายณภัทร  จันทะแจ่ม
 
1. นางปรานอม  จารุปาลี
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงปาริตา  สมัยคำ
 
1. นางฐนินันท์  แกะริมาฐิพัฒน์
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วกงพาน
 
1. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชชา  พรหมมิ
 
1. นางศุภามาศ  กิตติธรรม
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงอริยะ  บุญชิต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลำคำ
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  คงดี
 
1. นางดอกไม้  บริกุล
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงนฤมล  บงแก้ว
 
1. นางฐิติรัชต์  ช่างพะเนา
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางเยาวลักษณ์  มานาม
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงพรวิภา  คำพลแสน
 
1. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงธิดาพร   พรมตู้
 
1. นางวิไลลักษณ์   วรรณประภา
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงอชิรญา  สักกุนัน
 
1. นางดวงจันทร์  ผุยมาตย์
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงธิมาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางวรรณศิริ   พรพิบูลย์
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เมืองแพน
 
1. นางศศิธร  ศรีน้ำย้อย
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงสิริยากร  วังสา
 
1. นางละมัย  สีแสง
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายปรเมธ  วรรณโรจน์
 
1. นางนิโรยศรี   สุธรรมมา
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐานิตา  บับภาเอก
 
1. นางสาวดลนภา  แสงพันธ์ตา
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายปฏิวัติ  วงศ์เคน
 
1. นางสุปราณี  สมบัติทอง
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 38 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนพิมพ์
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แดงสุข
 
1. นางเยาวรัตน์  ปั้นเหน่งเพชร
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข
 
1. นางประถม  อุปรีที
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดวงวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  ลอยทอง
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ถิ่นกระบือ
 
1. นางพิสมัย  แสงชาติ
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คำมูลคร
 
1. นางอิ่มใจ  คำมา
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนแสง
 
1. นางสาวพิมประไพ  คัญศรี
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงอลิสา  พรมมาตย์
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายนพคุณ  ชาวนาแปน
 
1. นางสาวสาวิตรี  หล่มธรรมมา
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาดี
 
1. นางวิภา  คำสุข
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรณครอง
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายอัครพล   แก้วพิภพ
 
1. นายจักรกริช   วรรณประภา
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  กองลาแซ
 
1. นางอรุณสิริ  พิมพ์เสน
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงอารียา  เพ็ชรล้ำ
 
1. นายภาษิต  แสวงผล
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  สาดนอก
 
1. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงนัชชา  บัวภาศรี
 
1. นางพรทิพย์  ศรีสว่าง
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจันทการต์  กุตัน
 
1. นางสมภาร  หล้าแก้ว
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 1. เด็กหญิงอุตรานุช  คำแก้ว
 
1. นางกองเพชร  คณะแพง
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงกาญภิวรรณ  นักธรรม
 
1. นางสาคร  อุทธบูรณ์
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวปรีดา  ปัตถา
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงปรานี  โตทอง
 
1. นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  พาลิวัน
 
1. นายศุภากร  ผลมาตย์
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   รามศิริ
 
1. นางสมภาษณ์  สิงห์ศิริ
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  เนื่องสุมาลย์
 
1. นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กหญิงจิรญาภา  กองสีผิว
 
1. นางณฐมล  ศรีหนารถ
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ซำทองไหล
 
1. นางวันเพ็ญ  หาทอน
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนา  พิลาชัย
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงญารินทร์ดา  พึ่งดี
 
1. นางสุภาฑิกา  จันทร์สม
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 1. เด็กหญิงอารียา  เพียเกษม
 
1. นายมณเทียร  ราชวัง
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พิมพุธ
 
1. นางสุมาลี  ไชยแสน
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงพีรดา  สมัยคำ
 
1. นางปิยะภา  คัมภ์บุญยอ
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สีหลอด
 
1. นางรัชดา  เถาโต
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยณรงค์
 
1. นางไกรษร  บุตะเขียว
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สายสุพรรณ
 
1. นางเจริญ  จำศักดิ์
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 1. เด็กหญิงญาดา  ทาโบราณ
 
1. นายเสน่  กัณหา
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   แก้วโวหาร
 
1. นางละมัย  สีแสง
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายสันติราษฏร์  พลซา
 
1. นายสุรชัย  สวัสดิพงษ์
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ผาทอง
 
1. นางสุปราณี  ดวงชัย
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางไตรดา  ดอกจันทร์
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงฐิติพร  เทินไพร
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กชายรุ่งเรือง  ศรีภูธร
 
1. นางปัญญดา  ยศทะสาร
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เคระคุณ
 
1. นายนิเวศน์  ระนาด
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงมติมนต์  จัดว้อง
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิกำ
 
1. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายทรงวุฒิ  พิตพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  บางประอินทร์
 
1. นางโศรยา   ธัญญประกอบ
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลตรีโคตร
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายภูวนาท  คำสุข
 
1. นางพลอยไพลิน  ประสิทธิพันธ์
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชำนาญดี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวนันทนิจ  มีศิลป์
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวชนนิกานต์  โสมณี
 
1. นางสุวินี  บัวระภา
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ดาวเลิศ
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศรีดาทอง
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นางสมภาร  หล้าแก้ว
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หัสนาม
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิมลาโคตร
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์สอน
 
1. นางสิริพร   คำภูธร
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  รุ่งเช้า
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญไสยัง
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. นางสาวศิริวรรณ  ภูน้ำใส
 
1. นางอรดี  ชูลิขิต
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงนิล
 
1. นางทัศนีย์  พลพาน
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นางสาวพัชรา  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกมน    
331 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองแสง
2. เด็กชายอนุชิต  วรรณโพธิ์
3. เด็กหญิงเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทรา  ประดิษฐ์แท่น
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ผุยชัย
3. เด็กชายเสรี  เที่ยงธรรม
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางพลอยไพลิน  ประสิทธิพันธ์
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันชา
2. นางสาวสุพัตรา  วาลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  เวชไทสงค์
 
1. นายสหสุนา  แดงน้อย
2. นางภทรกมล  พุฒตาล
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนกฤต  สวยงาม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรยอด
3. เด็กชายวิทยา  อินทร์ประจบ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
2. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงจีระนันท์  บัวระพันธ์
2. นายวิวัฒน์  มะทาล่อ
3. นางสาวเมธินี  ก้านพลู
 
1. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
2. นายอุทัย  คิดเข่ม
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายปฏิวัติ  วงศ์โสภา
 
1. นางปราณี  บุตรวิไล
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูครองนาค
2. เด็กชายทินกร  จันทะมาตย์
3. เด็กหญิงนภสร  พิลา
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
2. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงทิพานัน  ขุนอินทร์
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงอนามิกา  ชาติชัชวาล
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
2. นายนคร  ศรีจำปา
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อุตรพรม
2. เด็กหญิงนนทพร  ตรีรัตนธำรง
3. เด็กหญิงภัทธิรา  ศรีจันทะ
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงดาริน  พันสนิท
2. เด็กชายอนุภัทร  พันสนิท
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
2. นายอุทิศ  สิงห์ไธสง
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงชดาพร  หลวงศรีพรหม
2. เด็กหญิงพัชริตา  สะท้อนเมือง
 
1. นางวิภาวดี  แก้ววะดี
2. นางเชื้อชิด  พิลา
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เสี้ยวภูเขียว
2. เด็กชายพีระพงษ์  อ่อนเพชรคง
 
1. นายวิเชียร  ดีสุทธิ
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  เบ้าสาลี
2. เด็กหญิงอารียา  เกษทองมา
 
1. นางบุญทอน  ทวีไสย์
2. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ภารักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยะสุยา
 
1. นางพิสมัย  แสงชาติ
2. นางอารุณีย์  ดีศรี
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงสุพัชญา  มูลตรี
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  ตรีพัชรทิพย์
 
1. นางสาวชลดา  ชัชวาลย์
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงนุชนันท์   เกษทองมา
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์   นนทวิศรุต
 
1. นางสมภาษณ์  สิงห์ศิริ
2. นางสาวจุราภรณ์  ทุมดี
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงวรดา  โสภาวัฒน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มสิน
 
1. นางยุวดี  ทรทึก
2. นางสาวเจนรักษ์  คำภูธร
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิพัดศร  น้อยดี
 
1. นางวันทา  จันทรมณี
2. นางกาญจนา  พุทซาคำ
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  กองสิงห์
2. เด็กหญิงอมรวสี  สิ้นป่าโลกีย์
 
1. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
2. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กหญิงอรทัย  ใฝสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริศรา  แถลงกัณฑ์
 
1. นางจารุวรรณ  คำมุงคุณ
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  เนติธรรมนาถ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  บุญแสง
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นางภัคนันท์  ปรีกุล
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสนศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวพเยาว์  รมรีย์พิกุล
2. นางสิรัญญา  ศรีภูธร
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปายัน
2. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุขสมบูรณ์
 
1. นางมลิวัลย์  ศรีภูมิ
2. นางอรุณ  แก้วศิริ
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงธนศร  เข็มจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายธนะภนท์  แจ่มเพลง
2. นายสันติ  คำโคตร
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบล
2. เด็กหญิงวารุณี  ผาสุโพธิ์
 
1. นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กชายชลธาร  ศรีโยธา
2. เด็กชายสุทิพย์  สมัครวงศ์
 
1. นายสำเริง  สุนทราวิรัตน์
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ธินนังวัฒนะ
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นางจันทิมา  พลสวัสดิ์
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายศตวรรษ  แจ่มวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริญา  คมานิคม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
2. นางสาววิมาลา   แสนบุตร
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงชลดา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองโพธิ์
 
1. นางกฤษณา  รัตนศิริสวัสดิ์
2. นางวัชรินทร์  กินรี
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีพวก
2. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญมาลา
 
1. นางยุวดี  ดีสร้อย
2. นางทัศนีย์  พลพาน
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงนุสรา  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงผกามาศ  ลานนท์
 
1. นายนิเวศน์  ระนาด
2. นางพัชรี  โปรณะ
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกรกนก  พูนสูงเนิน
2. เด็กหญิงอภิสรา  มกรกุล
 
1. นางทิพวัลย์  สุวรรณสนธิ์
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกิตติยา  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงนริศรา  วันเดช
 
1. นายทวีศักดิ์  อุ่นอุรา
2. นางสาวกาญจนา  เนียมไธสง
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  แถวบุญตา
2. เด็กหญิงวรรณภา  สุริยันต์
 
1. นางวิไลวรรณ  ธาตุทาสี
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนันทนา  เหมือนอินทร์
2. เด็กหญิงพรรณษา  สิทธิโชติ
 
1. นางวิภา  คำสุข
2. นางยุภาพร  กองลาแซ
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กชายชัยธวัช  ดวงเกษ
2. เด็กชายอัษฏา  วรชินา
 
1. นางปัญญดา  ยศทะสาร
2. นางปัญญดา  ยศทะสาร
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  ขอสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิชยา  คะเนนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หล่มธรรมมา
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จะโป
2. เด็กหญิงอัยดา  รามศิริ
 
1. นายวัชรพงษ์  อาสนาชัย
2. นางกรรณิกา  แถลงกัณฑ์
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพิลา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
 
1. นางพรทิพย์  ศรีสว่าง
2. นางจุฑาทิพ  ไชยศรี
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านผาน้อย 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  บางเลา
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีเมือง
 
1. นายสนอง  สุวรรณสนธิ์
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงศิรดา  ดินชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  จตุพรพูลสมบัติ
 
1. นางศุภางค์  ใต้ชัยภูมิ
2. นางสาวสุุภารัตน์  คงสิม
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม
2. เด็กชายภาสกร  ปัดชากาว
 
1. นางสาวพัชรี  ศิริธร
2. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนน    
375 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายธนกิต  ทาชัย
2. เด็กหญิงนิราวัลย์  ปารมี
 
1. นางพรประภา  วงศ์แก้ว
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอภิญญา  ชาวไทย
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยสา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
2. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงศศิธร  ชัยเมือง
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงละคร
 
1. นางโศรยา  ธัญญประกอบ
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงทับทิม  ไชยบัง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เทียมประรุใหญ่
 
1. นางทัศนีย์  พลพาน
2. นางยุวดี  ดีสร้อย
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. นางสาววรกานต์  อุตทอง
2. นางสาววรรณภา  ชื่นดอนกลาย
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ราชพัฒน์
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวนริศรา  ดวงภูเขียว
2. นางสาววรรณนิสา  ศรีแก้ว
 
1. นางสมภาร  หล้าแก้ว
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  น่าชม
2. เด็กหญิงเกษสุดา  สีทองราช
 
1. นางภัทริน  คำแพงแก้ว
2. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้ายาศรี
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ถนนศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  โสมายัง
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงชนาทินาถ  สอนเต็ม
2. เด็กหญิงธีรดา  แก้วพิภพ
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
2. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงณัฐชา  พวงไพวัลย์
2. เด็กชายพีรดนย์  แสงชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  จิตตะ
2. นางสาวยุพิน  อามาตย์
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกมนพรรณ  พรมมาตย์
2. เด็กหญิงชาณิการ์  ประกอบ
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงอารียา  พรมหาราช
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วิปัสสา
 
1. นายสำรอง  สิงห์พันธ์
2. นายวิชัย  ศรีจันทวงษ์
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกันทิมา  หาสุข
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ห้ามไชยสง
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางพลอยไพลิน  ประสิทธิพันธ์
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นายยศกร  ดอนพุทธา
2. นางสาวเสาวรัตน์  บุญฤทธิ์เต็มศิริ
 
1. นางสุวินี  บัวระภา
2. พระมหายุทธพิชัย   ญาณสิทธิเมธี (ฟักเขียว)
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาดข่า 1. เด็กหญิงนนธิชา  มาดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันตี
 
1. นายสาคร  พิมพ์วรไมตรีกุล
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  นันทะรัตน์
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  แก้วแดง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองปั้น
 
1. นางสาวพรรณทิวา  พลโรม
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หินทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณ์ทอง
 
1. นางสาวนันทนิจ  มีศิลป์
2. นายวุฒิพงศ์พันธ์   ศิริเกษ
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กหญิงนฤมล  แถลงสุข
2. เด็กหญิงอิสรวดี  แถลงกัณฑ์
 
1. นางจารุวรรณ  คำมุงคุณ
2. นางสาวนันตพร  ฉัตรสุวรรณ
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  นันหมื่น
2. เด็กหญิงอรุณี  ซาหมู่
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
2. นายนคร  ศรีจำปา
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงณัชชา  วรรณศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีชมภู
 
1. นายพรสิทธิ์  เป็นสุข
2. นางภทรกมล  พุฒตาล
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษานิกร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กระทุ่มนอก
 
1. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
2. นายทศพร  เพ็งพุุฒ
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงธนพร  คำขัน
2. เด็กหญิงสายธาร  ตู้จำเริญ
 
1. นางสิริพร  คำภูธร
2. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลิดา  สุทาผา
2. เด็กหญิงภาวิณี  สุริยะธรรม
 
1. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
2. นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงวิสุดา  ประทุม
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. นางสาววารุณี  ก้อมณี
 
1. นางสมนึก  พลซา
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวชมพูนุช  แนวเว
2. เด็กหญิงวธิดา  แก้ววาฤทธิ์
 
1. นางทองเรียบ  จุตโน
2. นางกรรณิการ์  สิทธิโคตร
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นินสะคู
 
1. นางกชมาศ  จันทมาตย์
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงผไทมาศ  ยงบุตร
 
1. นายยศ  พันสนิท
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โสพันธ์
 
1. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวัณนิชา  ประเมทะโก
 
1. นางดอกไม้  บริกุล
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงส่องหล้า  พิมแหวน
 
1. นางสาวปาวิณี  พลรักษา
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กชายพีรัชชัย  รักตะรัตนา
 
1. นางดรุณี  จันทิหล้า
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงพิชยาภา  ศรีวันคำ
 
1. นางศุรินทร์ทิพย์  โยธาธรรม
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา   สีดา
 
1. นางวิไลลักษณ์   วรรณประภา
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีหงษา
 
1. นายประภาท  ศรีเกตุ
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงพิมพร  เหล่าทองสาร
 
1. นายอารุณ  อุปรีที
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านผาสะนา 1. เด็กชายพีระพล  แสงสิงห์
 
1. นางบานเย็น  สุภาวรรณ์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงภัทราพร  วะวิทักษ์
 
1. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงธารจินดา  แก้วพิลา
 
1. นางวรทัย  แสนพ้อง
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กหญิงศิชล  พุทโธทา
 
1. นางมลิวัลย์  สุนสุข
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายภูชิสส์  เกียรติศรีศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ติยะบุตร
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงอริษา  นิพวงลา
 
1. นายประวร  จันทริไสย์
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีหะ
 
1. นางสุภาวดี  ธรรมกุล
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญรักษา
 
1. นางดาวัลย์  บูรณะติระ
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  บุญไตร
 
1. นายธีรกุล  ดานะ
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กชายครามิน  ครองหมู่
 
1. นางสมคิด  พงษ์ดี
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สีกา
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงรสนันท์  ธรรมรัง
 
1. นางสาวบรรจง  ผงสุข
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายอิสระ  พลซา
 
1. นางปราณี  วัฒนเชื้อ
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทศทิศ
 
1. นายพิกุล  ศรีเมือง
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 24 โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายอภิภู  โพธิ์บุญมา
 
1. นางสุภาภัททร์  ศรีหาคำ
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจิตปรีดี  ทะวาปี
 
1. นายเอก  ถิ่นถาน
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงรพิรัตน์  คูหา
 
1. นางอัจฉรา  คำจันทน์
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางไพรวรรณ  ประจันตเสน
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 1. เด็กหญิงอาริศรา  วังคีรี
 
1. นายพิพัฒน์  กัลยา
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  สุขชัยสงค์
 
1. นางเกษร  สีหา
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายศุภชัย  สามพันเย็น
 
1. นางสายลม  สุวรรณสิงห์
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงสุรัมภา  นานวน
 
1. นางสุภิญญา  พลศักดิ์ซ้าย
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงปัทมา  พิลาฤทธิ์
 
1. นายศตวรรษ  คำตันบุญ
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี
 
1. นางวิรุณ  อุทธตรี
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กันยา
 
1. นายวุฒิชัย  คำดี
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายสายธาร  ภานุรักนุรักษ์
 
1. นางตุรณี  พลซา
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงนิติพร  อาจแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  อันทะละ
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สีหาบุญมา
 
1. นายวิชัย  แสงทอง
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 1. เด็กชายศาสตรา  คุณสุทธิ์
 
1. นางทิพย์พาพร  ภูพาดนา
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กหญิงพลอยญนันท์  แสงทอง
 
1. นางเยาวรี  รุ่งศรี
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริญา  สิงห์ทองลา
 
1. นางสาวเววิกา  สุดทองสา
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น
 
1. นางกีรติ  ศรีวิพัฒน์
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายเอกบดินทร์  ชมเชย
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กชายสุริยะ  สาทิพจันทร์
 
1. นายอารุณ  อุปรีที
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงยศวดี  แสนจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายพลพัต  นันตะริสี
 
1. นางสุภาวดี  เพียภู
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุบผาเฮ้า
 
1. นายสำราญ  นิระมิตร
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงธนาพร  บุญตาสุทธิ
 
1. นางสุวรรณ  ศรพรหม
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงเขมขณิษฐ์  ผลคำบูลเศรษฐ์
 
1. นายยุทธยง  แดนไธสง
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนภัทร  จันทรงชัย
 
1. นายชราวุฒิ  สิงห์แดง
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์ศิลา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอภิรดี  พวงพุฒ
 
1. นายพนม  เวียงอินทร์
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายธนกฤษ  ทองอ่อน
 
1. นายสุริยันต์  เกษทองมา
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กหญิงวิญาดา  รัตนทิพย์
 
1. นางสุพจนีย์  ก้อนพิลา
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกทะโล
 
1. นางคนึงนิด  กงภูธร
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชารัตน์
 
1. นายกิตติสุข  บุพผาดา
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ป้องสิงห์
 
1. นางนราภรณ์  คำแหงพล
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กชายสุทิพย์  สมัครวงศ์
 
1. นายนิมิตร  สุติยะวัน
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงชัญญา  อินทรชัยศรี
 
1. นางกรรณิกา  สอนสุภาพ
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมทอง
 
1. นายสรกฤช  ศรีภูมิ
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายประดิษฐ์  พงษ์ภักดี
 
1. นางกฤษณา  ยมสีดำ
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชไมพร   สิงหพันธ์
 
1. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กชายกรรตพัฒน์  สระแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ฐิตศุภกุล
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีดาพันธ์
 
1. นายยศ  พันสนิท
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายสุทธิกร  ปึกไธสง
 
1. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ฝ่ายเป็น
 
1. นางสาวลักษณา   ขันทอง
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพรประภา  นามวงษ์
 
1. นางจันทิมา  พลสวัสดิ์
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สิงห์ทอง
 
1. นายสุครไทย  กรมลี
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กชายโทรวัฒน์  ดวงภูเขียว
 
1. นายบ้านลาด  บ้านลาด
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กชายรชานนท์  สุวรรณะ
 
1. นางนันทนา  แก่งตัน
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พรหมหาลา
 
1. นายสมพาน  พลศักดิ์ซ้าย
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงวณิศรา  แสนพิลา
 
1. นางอรวรรณ  นรแสน
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ปัตพี
 
1. นางยุวดี  ทรทึก
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงสหฤทัย  รุ่งแสง
 
1. นางเจษฏฐิจา  ปราบมาก
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โนนเปือย
 
1. นางนิตยา  เพ็งสุข
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สมสุทธิ์
 
1. นางพัชฌาดา  ชัยอาวุธ
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแท่น    
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กชายอัษฏา  วรชินา
 
1. นางปัญญดา  ยศทะสาร
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพองหนีบ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรมดี
 
1. นางสาวภคมน  แสงไสย์
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายสมยศ  พิมเขตร
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงสุทธาวไลย์  บุพิ
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลนะมะ
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายปวิช  โสดาดง
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาแก 1. นางสาววิธาดา  เกษทองมา
 
1. นางสาววิลัย  วรีฤทธิ์
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานม่วง
 
1. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวอภิญญา  ศรีลากุล
 
1. นางดวงใจ  วิชาเครื่อง
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นางสาวชนานันท์  นันตะริสี
 
1. นางสมัย  เขียนศรีอ่อน
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันทรา
 
1. นางพรทิพย์  มีดี
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีบัวหลวง
 
1. นางธนัชพร  ผิวเหลือง
 
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวมุทิตา  จันเหลือง
 
1. นางศิวัตรา  ดาวงษา
 
491 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายศรายุทธ  วงษ์คำสม
 
1. นางบุญเหลือ  สารวงษ์
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงนิล
 
1. นางสาวอุมา  ประภูชะเนย์
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  สิงห์เวียง
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายปฏิธาน  เอี่ยมปาน
 
1. นายอิษติพงษ์  พลซา
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจินตนา  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวพุดตาล  โยธาภักดี
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวิมล  วงษาหมี
 
1. นายสุทิน  เพียภู
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บางสำรวจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สอนจำปา
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกชกร  วิปัสสา
 
1. นางชลดา  ขันตี
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. นางสาวชนิกานต์  บรรเลิง
 
1. นายเกียรติชัย   ทองสุข
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวิจิตรา  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวพาวิณี  เหล้กโอ่ก
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงวัลยา  บุญสะอาด
 
1. นายวิฑูรย์  ทุมดี
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายนัฐพันธ์  บุญเพ็ง
 
1. นางเสาวรส  สมานฉันท์
 
503 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงศราวณะ  สุภารมย์
 
1. นายสมยศ  ถมปัด
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  วันณา
 
1. นายชราวุฒิ  สิงห์แดง
 
505 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวชลลดา  อุทาโพธิ์
 
1. นางพัชฌาดา  ชัยอาวุธ
 
506 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เนาว์สน
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
507 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายรวี  ศรีหาภูธร
 
1. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
508 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นางสาววลัยลักษณ์  จันทร์จุรี
 
1. นางสาวจันทรา  สุดหอม
 
509 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอนแก่น   1. นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา
 
510 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เวียงทอง
2. เด็กหญิงพรรณทิพร  ฟักทอง
3. เด็กหญิงเมษา  โหลทอง
 
1. นางราลินี  ศรีคำ
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
511 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงศุภร  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงอิศรียา  เชิดไธสง
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
512 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดงแก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ภักดีอำนาจ
3. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายเอก  ถิ่นถาน
2. นางกาญจนา  สมีแจ่ม
 
513 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงนันทพร  ภูแป้งป่น
2. เด็กหญิงปวีณา  วงหนองแล้ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณพรรษา
 
1. นายสุวิจักขณ์  คุระนันท์
2. นายสุวิทย์  นิลโชติ
 
514 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน
2. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงศิริญากร  โสมาศรี
 
1. นายคเชนทร์  มูลที
2. นางเสาวรส  สมานฉันท์
 
515 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกนวรรณ  สอนแสง
2. เด็กหญิงฑามุณี  พรมหาราช
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุตรนาม
 
1. นางชลดา  ขันตี
2. นายทองสุข  ตุลาเนตร
 
516 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวธิดารัตน์  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาววรรณิสา  มนัสสีลา
3. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
517 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันชา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วาลา
3. เด็กหญิงอรัญญา  เวชไทสงค์
 
1. นางชลดา  ขันตี
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์
 
518 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงกิตติยา  วันเอ็ด
2. เด็กหญิงภาวิณี  สุริยะธรรม
3. เด็กหญิงเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นายคเชนทร์  มูลที
2. นางเสาวรส  สมานฉันท์
 
519 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อุตรพรม
2. เด็กหญิงสุธิดา  สีคาม
3. เด็กหญิงเอื้อมตะวัน  แสนสงค์
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
2. นางน้อมจิตร  ทวีชัย
 
520 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  งิ้ววิจิตร
2. เด็กหญิงอริสรา  กงซุย
3. เด็กหญิงเมษา  บุญเชิดชู
 
1. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
521 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำแพงแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงแสน
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวยุวรี  จำปามูล
 
522 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญทองแพง
2. เด็กหญิงณตา  แถลงกัณฑ์
3. เด็กหญิงสุธาดา  แจ้งภูเขียว
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
523 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  บัวผัน
2. เด็กหญิงนุชนันท์   ศรีมาลา
3. เด็กหญิงภัทราพร   ภูลาพัฒน์
 
1. นางสาวจุราภรณ์  ทุมดี
2. นางสมภาษณ์  สิงห์ศิริ
 
524 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงจินตนา  นิสัยหมั่น
2. เด็กหญิงศานันธินี  กุมขุนทด
3. เด็กหญิงอภิรดี  แก้วสุขแสง
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  ธัญะประกอบ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ศรี
 
525 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง    
526 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิสดา
2. เด็กชายสัญชัย  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หลวงซา
 
1. นางสุภัค  หงษ์คะ
2. นางสาวไพรวณี  จันทะคุณ
 
527 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กหญิงนิราภรณ์  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สมศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามกันยา
 
1. นางสาวเอ็มริกา  เสนา
2. นางสาวจรรยา  บัวสาย
 
528 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพล  ราคาแพง
2. เด็กชายภาคภูมิ  พรมภักดี
3. เด็กชายวรพรต  สอนจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  หาทอน
2. นายณรงค์  อินทรง
 
529 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กชายภูวดล  หยุยไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงวรินดา  ศรีสร้อย
 
1. นายสุรนิตย์  บุญอุดม
2. นางสาวขนิษฐา  สอนจำปา
 
530 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง    
531 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. นางสาวฐิติวรรณ  ราชอาษา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อำภัยบุญ
3. เด็กหญิงสุปรียา  พิมพ์สะราญ
 
1. นางสาววิรัชดา  ทานิล
2. นางกฤษดา  แสนประสิทธิ์
 
532 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกนกพร  นักธรรม
2. เด็กหญิงภณิดา  รกชัฏ
3. เด็กหญิงวาสนา  พลสงคราม
 
1. นางวิรวัลย์  สาลารัตน์
2. นางสาวอุมา  ประภูชะเนย์
 
533 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจารวี  กองเพชร
2. เด็กหญิงภัทราพร  รักสนิท
3. เด็กชายวรพล  เหลาประเสริฐ
 
1. นายชราวุฒิ  สิงห์แดง
2. นางปรียาภัทร  จตุพรม
 
534 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงณัฐชา  พวงไพวัลย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  นันเป้ง
3. เด็กหญิงอารียา  นันเป้ง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รัตนภักดี
2. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
 
535 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงดวงพร  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงมะลิสา  สังขพล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หาญกล้า
 
1. นางสาววิมาลา  แสนบุตร
2. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
 
536 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงกรพรรณ  สีนวลสูง
2. นางสาวจิลลาภัทร  อ่อนมีคุณ
3. เด็กหญิงอรณัฐ  พิมพ์เวียง
 
1. นายภูชัย  อินเจริญ
2. นางกอบทอง  มั่นพรหม
 
537 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงจิระธิดา  นาติโน
2. เด็กหญิงทัดเดือน  ช่างเรือง
3. เด็กหญิงอรยา  บุญประคม
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
538 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อุดมพันธ์
3. เด็กหญิงเมธิตา  ศรีจันทร์
 
1. นายสุรนิตย์  บุญอุดม
2. นางสาวขนิษฐา  สอนจำปา
 
539 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมเวียง
2. เด็กชายเขตดารา  ภูคำสัน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เจิมขุนทด
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
2. นางน้อมจิตร  ทวีชัย
 
540 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  อะโน
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทองบุ
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
541 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนราธร  สีหราช
2. เด็กชายวีรภัทร  สีเวียง
 
1. นายมนูญ  แก้วโวหาร
2. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
542 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กชายอรรถพล  เถรแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์   บุญเจียง
 
1. นายบพิตร  จันทร์อ้วน
2. นายนิมิตร  สุติยะวัน
 
543 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีคราม
2. เด็กชายสมยศ  พิมเขตร
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
2. นายไมตรี  ทวีชัย
 
544 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายชลธาร  จันเทพา
2. เด็กชายธนบดี  บุญประคม
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
2. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
545 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคหัง
2. เด็กหญิงอัจจิมา  มีมาตร
 
1. นางจิตรานันท์  โง๊ะบุดดา
2. นางกรรณิกา  สอนสุภาพ
 
546 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ชัชวาลย์
2. เด็กชายวัชรพล  สำเร็จงาน
 
1. นางกาญจนา  สมีแจ่ม
 
547 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   รัตนวงษ์
2. เด็กชายโกมินทร์  วอศิริ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
548 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.67 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบล
2. เด็กชายอาชารัตน์  บุญไตร
 
1. นางพิชญา  สิงยะเมือง
2. นายพิชิต  สิงยะเมือง
 
549 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก  ตุ้ยแคน
2. เด็กชายปฏิภาณ  มูลพงษ์
 
1. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
2. นางสาวพัชรี  ศิริธร
 
550 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 45.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงวนาลี  ยูรสูงเนิน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปะตังเวสา
 
1. นางอรวรรณ  นรแสน
2. นายอุทิศ  ประสิทธ์
 
551 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีด้วงปภากุล
2. เด็กชายวัชรพล  อินทร์คำ
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  ธัญญะประกอบ
2. นายนพดล  โรจน์วรกุล
 
552 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายญัติภูมิ  พรมมี
2. เด็กชายอัครพล  ปัญญาดี
 
1. นายกิตติสุข  บุพผาดา
2. นางสาวอลิษา  บุษดา
 
553 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37.67 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ขำสุทัศน์
2. เด็กชายธีระเดช  แก่งจำปา
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
2. นางเพชรี  สีลาพัฒน์
 
554 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรียะ
2. เด็กชายเมฆา  นาใจคง
 
1. นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด
2. นางสาวนัฏฐิกา  พิมตระการ
 
555 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กชายศุภกิจ  หอมแช่ม
2. เด็กชายสิทธิโชค  มะลิสิงห์
 
1. นายณเดช  ศรีผาโคตร
2. นางณภัทรพร  เชี่ยวทอง
 
556 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 14.67 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  พรมรักษา
2. เด็กชายอภิเชษฐ  นวลศรี
 
1. นางนันทนา  แก่งตัน
2. นายวิทยา  วรีฤทธิ์
 
557 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ตะวัน
2. เด็กหญิงศศินา  ทาจิตร์
 
1. ส.ต.อ.สิทธิพงษ์  สายจันทร์
2. นายโกวิทย์  นามวงษา
 
558 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 11.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  พรมดี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมดี
 
1. นางสาวเอ็มริกา  เสนา
2. นายรังสรรค์  ผงสุข
 
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามจุมจัง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มัจฉิม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ทศภานันท์
2. นางสาวบุญน้อม  บุญสาร
 
560 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายวงศกร  นะธิศรี
2. เด็กชายอนุเดช  กองแก้ว
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณราช
2. นางสาวพัทริยา  หมื่นจิตร
 
561 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาศนอก
2. นายณัฐพล  วัฒนะ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
562 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้อยจันดา
2. เด็กชายวรุฒ  สอนสุภาพ
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
 
563 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ภูโปร่ง
2. เด็กชายสุริยา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
2. นางปานา  แถลงกัณฑ์
 
564 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงขวัญิดา  จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรดา  บัวแก้ว
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
565 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายวัชรายุทธ  บุตราช
2. เด็กหญิงศรัญญา  พิมเห็ม
 
1. นายกิตติสุข  บุพผาดา
2. นางสาวอลิษา  บุษดา
 
566 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงอนุสรา  อะโน
2. เด็กหญิงอริสรา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
 
567 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายคมสันต์  ลาดซุย
2. เด็กชายเทพอนันต์  สอนสีดา
 
1. นางพิสมัย  จักร์สาน
2. นางสาวนิตยา  โกมาสถิตย์
 
568 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. นางสาววนิดา  สุติ
2. นายอภิชัย  ปะตังถานัง
 
1. นางสาวกนิฏฐา  โนราช
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
 
569 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายอนุชิต  ซุยพรม
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ปานปรุง
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
2. นายสุทิน  อินทร์เจริญ
 
570 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิลาฤทธิ์
 
1. นายละมัน  เกษทองมา
 
571 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายคำดี  สอนสียา
 
572 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายอภิมงคล  คำหนัก
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  เพียทา
 
573 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายกฤษบดินทร์  ไทยเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
 
574 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายสิทธิพร  อุดมพงษ์
 
1. นางไพจิตร  สิงห์ไธสง
 
575 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายครรชิต  ทิพย์เนตร
 
1. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
 
576 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิตติพร  สีทน
 
1. นางกิ่งแก้ว  ตะนุมงคล
 
577 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงจามารี  ถิ่นเขาชี
 
1. นางรื่นฤดี  ผุยมาตย์
 
578 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณบล
 
1. นายพิชิต  สิงยะเมือง
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายวิรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเจนรักษ์  คำภูธร
 
580 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ
 
1. นายอุทิศ  ประสิทธิ์
 
581 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยปุริ
 
1. นางบุญส่วง  เชื่อมทอง
 
582 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงนริศรา  วิลัยปาน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรียงยศ
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายชวรัตน์  เกษทองมา
 
1. นายสมยศ  ศรีเชียงสา
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน
 
1. นางศุรินทร์ทิพย์  โยธาธรรม
 
585 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันดี
 
1. นายเอก  ถิ่นถาน
 
586 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้านภูมิ
 
1. นางพัชฌาดา  ชัยอาวุธ
 
587 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  รุณยราช
 
1. นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์
 
588 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ภานิล
 
1. นางตุรณี  พลซา
 
589 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กชายบรรหาร  ทาพลค้อ
 
1. นายเหรียญชัย  กรรณลา
 
590 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงสมานฉันท์  แกนภูเขียว
 
1. นางคำฟอง  จำปาสิม
 
591 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
 
1. นางนนทลี  อาจแก้ว
 
592 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงพรรณิกา  บับที
 
1. นายกระบวน  อุทธบูรณ์
 
593 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนตา
 
1. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
 
594 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ก่อสิน
 
1. นายยุทธยง  แดนไธสง
 
595 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กชายนพรัตน์  กิริชี
 
1. นางดวงจันทร์  ผุยมาตย์
 
596 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงวิสุทธิ
 
1. นายทรงกลด  สิทธิมงคล
 
597 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงปราวดี  พิลาดี
 
1. นางเกยูรรัตน์  ศักดาพิทักษ์
 
598 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
 
1. นางจิตรลดา  มาลาศรี
 
599 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กหญิงศุภนิดา  พรมดี
 
1. นางสาวปราณี  พรมดี
 
600 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายเจษฎา  แสงสว่าง
 
1. นางสายลม  สุวรรณสิงห์
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงอธิชา  ใจชื่น
 
1. นางสาวกานดา  อะวะตา
 
602 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิทยา  จันโท
 
1. นางดวงใจ  วิชาเครื่อง
 
603 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศธร  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เที่ยมเพ็ง
 
604 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บงแก้ว
 
1. นางฐิติรัชต์  ช่างพะเนา
 
605 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายพีระพงษ์  เลื่อมใส
 
1. นางสุภิญญา  พลศักดิ์ซ้าย
 
606 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บานชื่น
 
1. นางจริญญา  คัมภ์บุญยอ
 
607 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายศราวุฒิ  ตรีเดช
 
1. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองอ่อน
 
1. นายศักดา  พรมกุล
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  ตุนาวา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วนอก
 
1. นายสุริยันต์  เกษทองมา
 
614 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายธนพล  บัวจาร
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
 
615 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายอัศนี  โหลทอง
 
1. นางสาวยุวรี  จำปามูล
 
616 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงมนัญชยา  แถลงกัน
 
1. นายสมยศ  แก่งตัน
 
617 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายธนากรณ์  ภูเมฆ
 
1. นางราลินี  ศรีคำ
 
618 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงพิธฤวรรณ  ศรีพารา
 
1. นายมลตรี  เมืองจันทึก
 
619 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายอนุสรณ์  พรมศรี
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  เพียทา
 
620 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีคำ
 
1. นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์
 
621 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงดุษฎี  ธัญญารักษ์
 
1. นางสาววาสนา  แสงงาม
 
622 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กชายจักรภัทร  พรมดี
 
1. นางสาวเอ็มริกา  เสนา
 
623 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำน้อย
 
1. นางเจษฏฐิจา  ปราบมาก
 
624 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงชดาพร  หลวงศรีพรม
 
1. นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา
 
625 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพิพัฒน์  คันถนารถ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เทียมเพ็ง
 
626 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กชายตะวัน  แก้วภักดี
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
627 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนภาวดี  หมื่นแร่
 
1. นายชราวุฒิ  สิงห์แดง
 
628 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายดนุเดช  ภูสาไส
 
1. นางพิชญา  สิงยะเมือง
 
629 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ซ่องผม
 
1. นางบงกช  ภาจันทร์ลา
 
630 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายชนินทร  บัวระภา
 
1. นางสาววิภาดา  น้อยอ่อนโพธิ์
 
631 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กมลรัตน์
 
1. นางกฤษณา  ยมสีดำ
 
632 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายอมินทร์  ฤาชา
 
1. นางกีรติ  ศรีวิพัฒน์
 
633 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงวาสนา  เบ้าสาลี
 
1. นางธนัชพร  ผิวเหลือง
 
634 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม
 
1. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
 
635 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงศรัญญา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางนิตยา  เพ็งสุข
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายภราดร  บุตรดีมี
 
1. นางสุราณี  ผุยขันธ์
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายวาคิม  สำเภา
 
1. นายเอก  ถิ่นถาน
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กชายรชานนท์  สุวรรณะ
 
1. นางนันทนา  แก่งตัน
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กชายธนภัทร  อ่อนวิมล
 
1. นายทรงกลด  สิทธิมงคล
 
640 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองโสด
 
1. นางสาวนิตยา  โกมาสถิตย์
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สุขปราบ
 
1. นายวราวุฒิ  ผางสา
 
642 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายอาทิตย์  หมื่นแร่
 
1. นางยุวดี  ทรทึก
 
643 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  พิมคีรี
 
1. นางสุภาวดี  เพียภู
 
644 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงศิริวรินทร์  คำตัน
 
1. ดาบตำรวจทักษิณ  ประพรมมา
 
645 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  พรมลา
 
1. นางรัตนาพร  นวนมา
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1. เด็กหญิงพิยดา  นนท์จำปา
 
1. นายมังกร  จันทรมณี
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นะพะวาน
 
1. นางพัชฌาดา  ชัยอาวุธ
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทาวงษ์
 
1. นางวาสนา  แสนแก้ว
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายอนนท์  ยนสำอาง
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงลักษมี  โฮ่หนู
 
1. นายสุทิน  เพียภู
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายนครินทร์  ขอกลาง
 
1. นางสาวพาวิณี  เหล้กโอ่ก
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงออมทรัพย์  บุญป้อง
 
1. นางสาววิลัย  วรีฤทธิ์
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   จุลกระโทก
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรใจหลัก
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายนิติรัตน์  พิมพ์มูล
 
1. นางบุญเหลือ  สารวงษ์
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุตระผิว
 
1. นางกรรณิการ์  สิทธิโคตร
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุขใจ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทาเชาว์
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นางสาวศิริวรรณ  ดอกจันทร์
 
1. นางสมัย  เขียนศรีอ่อน
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงสุจิรา  น้อยอ่อนโพธิ์
 
1. นางธนัชพร  ผิวเหลือง
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวอุมา  ประภูชะเนย์
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนิรชา  เรียงนอก
 
1. นายชราวุฒิ  สิงห์แดง
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวอรชา  ศรีลากุล
 
1. นางดวงใจ  วิชาเครื่อง
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุนิตา  สุกค้า
 
1. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนสุภาพ
 
1. นางสาวกนิฏฐา  โนราช
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอัญชลี  โกมาลย์
 
1. นางสาวพุดตาล  โยธาภักดี
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวกันญลักษณ์  บุญตั้ว
 
1. นางพัชฌาดา  ชัยอาวุธ
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงอารียา  พรมหาราช
 
1. นายวิฑูรย์  ทุมดี
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายชาลี  ฤทธ์อินทร์
 
1. นางพรทิพย์  มีดี
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงอรณี  มูลกองศรี
 
1. นางอนุสรา  กองแก้ว
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงปณิดดา  สารวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายวรศักดิ์  คำไล้
 
1. นายอุทิศ  ประสิทธิ์
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายภูริวัจน์  แทนชาลี
 
1. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายภคิน  เภาพรม
 
1. นายอิษติพงษ์  พลซา
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. นางสาวขนิษฐา  สอนจิต
 
1. นายลำเพียร  นามกันยา
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. นางสาวเมธินี  ก้านพลู
 
1. นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย    
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มัดยาดำ
 
1. นางสาวจันทรา  สุดหอม
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
 
1. นายรณกฤต  ไชยคีนี
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงมรกต  มานะดี
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  พิภักดี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตันโชติช่วง
 
1. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงกัญญุตา  สีกา
2. เด็กหญิงธัญรัศม์  เลิศสกุลรัศม์
3. เด็กหญิงยลดา  ฝ่ายพรม
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
2. นางกัลยา  จิตนอก
 
681 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ชาคม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยศิริ
 
1. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
682 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ
2. เด็กชายสัญญากร  เข็มทอง
3. เด็กชายอธิการ  ศรีพารา
 
1. นางสาวพจนีย์  ไชยพรมมา
2. นายธีธัช  บัวศรี
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิรชญา  แสงทอง
2. เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์ไชยา
3. เด็กหญิงไอลดา  ถิ่นคำบง
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วพิภพ
2. นางสาวสกาวเดือน  พิมคีรี
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กู
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณพรรษา
3. เด็กหญิงรมณี  ไสยันต์
 
1. นางสาวรัตนา  พันสนิท
2. นางสิริมาต  ธรรมรัง
 
685 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายคนคม  แสนเมือง
2. เด็กชายธนกรณ์  มาหา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  กรรณลา
 
1. นางสาวนฤดี  พิมใจ
2. นางสาวมะลิสา  สิงห์ทอง
 
686 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายธงชัยธีระเดช  เมธาเกียรติกุล
2. เด็กหญิงอทิตญา  ทองประสาร
3. เด็กหญิงเรวดี  คำหอม
 
1. นายสุรชัย  สวัสดิพงษ์
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ค้าชัยภูมิ
2. เด็กชายพลวัฒน์  คำอาจ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  ปัดศรี
 
1. นายสุขสันต์  ยศธสาร
2. นายทวีวัฒน์  แน่นอุดร
 
688 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กชายปริญญา  ชาบุญเรือง
2. เด็กหญิงพิยะดา  ภูพันนา
3. เด็กหญิงภาวินี  นาหัวนิน
 
1. ดาบตำรวจกิตติสัณห์  เกษสีมาร์ปภัสร์
2. ดาบตำรวจบัณฑิต  เจนนาเสน
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันสีทา
2. เด็กหญิงวารุณี  บุญมาสัย
3. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์เขต
 
1. นางสาวสมรักษ์  ประจันตเสน
2. นางสาวนาวิกา  จุตโน
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พยัคชาติ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจำ
3. เด็กหญิงสุนารี  ศรีทอง
 
1. นางวรรณา  ลีแวง
2. นางวิชชุลดา  นามวิจิตร
 
691 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดงแก้ว
2. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
3. เด็กชายลัดดาวัลย์  นามวงษ์
 
1. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
2. นางสาวนภาพร  นาถาบำรุง
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงจรัลพร  สิทธิโห
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จินตะมานนท์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ภาไสย์
 
1. นายมนูญ  แก้วโวหาร
2. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วืมุตกุล
3. เด็กชายอัคครพนธ์  ฤทธิ์จำนงค์
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายวิชัน  ทองคำแสน
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ภารักษ์
2. เด็กหญิงธีรดา  ปัตถา
3. เด็กชายวชิราวุธ  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาววรารัตน์  บงแก้ว
2. นางน้ำฝน  ไชยรบ
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สินชัย
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  นนทศิริ
3. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งหิรัญ
 
1. นายวรพล  วันชัยสงค์
2. นางสาวเชาวนี  จันทร์เจริญ
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงนันทนา  นนทะลัย
2. เด็กหญิงมนัญชยา  แถลงกัน
3. เด็กชายสุริยะ  สาทิพจันทร์
 
1. นายอารุณ  อุปรีที
2. นายสมยศ  แก่งตัน
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงธีรดา  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุนภา
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาระเทศ
 
1. นางกาญจนา  พุทซาคำ
2. นายชูสกุล   จันทรมณี
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงชญาดา  ใหญ่ลา
2. เด็กชายธนชาติ  ใจนิ่ม
3. เด็กหญิงวิยะดา  คำมงคุณ
 
1. นายสุวิจักขณ์  คุระนันท์
2. นายสรกฤช  ศรีภูมิ
 
699 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วดวงตา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  การรักษา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญชู
 
1. นางสุนันทินี  ประเสริฐสันติ
2. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
 
700 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงอรทัย   ท้าวนิล
3. เด็กหญิงเกศรา   นามวงศ์
 
1. นางสาวแก้วมณี  คุรุทานัง
2. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
 
701 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายญัตติภูมิ  พรมมี
2. เด็กชายธีระพงษ์  เรื้อนยศ
3. เด็กหญิงนงนภัส  นนทวิศรุต
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
2. นางสาวกิตติยา  ป้านภูมิ
 
702 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงทิชากร  พันวินากุล
2. เด็กชายนวมินทร์  อินทร์ชัยศรี
3. เด็กหญิงอุษมา  สุโกสิ
 
1. นายวีระ  โคตรธรรม
2. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
703 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ถนอมสัตย์
2. เด็กหญิงปัญชลี   รัตนประทุม
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   สุพรมพิมพ์
 
1. นางเสาวนีย์   ดานะ
2. นางสุนันทินี  ศรีบุรินทร์
 
704 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  คมคาย
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  โสภักดี
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  วงษ์นิคม
 
1. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
2. นางสาววาสนา  แสงงาม
 
705 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชินภักดี
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  โสภา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
2. นายสนอง  นาตรีชน
 
706 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงฐานิกา  บัวระภา
2. เด็กหญิงปัทธรรมมา  บงแก้ว
3. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วนอก
 
1. นายสุริยันต์  เกษทองมา
2. นางสิริกร  คูหา
 
707 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงชนิดา  กำมาทอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  อุตวงค์
3. เด็กหญิงรัตนา  ศรีจันทวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  บุญศร
 
708 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายทินภัทร  แสวงแก้ว
2. เด็กหญิงมัสหยา  คำป้อง
3. เด็กชายอิทธิพล  พลซา
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
2. นายทองยศ  ยมสีดำ
 
709 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิมมาสุด
2. เด็กหญิงอรนุช  ภูมิประเสริฐ
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  มั่นคง
 
1. นางสาวอนินทิกา  อินทรา
2. นางเปรมจิตร  ยศสภา
 
710 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงบุษมาศ  สีมี
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พลซา
3. เด็กหญิงอมรธิดา  อินทร์เจริญ
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
2. นางนิตยา  รอดคำดี
 
711 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พิทักษ์ไชยวงค์
2. เด็กหญิงอริษา  ซาภักดี
3. เด็กชายเจนจิรา  ศิลาสัย
 
1. นางประภารัตน์  อินทระกูล
2. นางสุปราณี  ดวงชัย
 
712 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกสิณา  แสนโบราณ
2. เด็กหญิงจิระนันท์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวิมลพรรณ   น้อยลา
 
1. นางสาวภาวนา  กาละพันธ์
2. นางยุวลักษณ์  ฐานขันแก้ว
 
713 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษณา   ขวัญชม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชินสีหา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำตื้อ
 
1. นางรำพิน   ผาดไธสง
2. นายสุรชัย  ผาดไธสง
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุบผาเฮ้า
2. เด็กหญิงปวีณา  อบมา
3. เด็กหญิงพรนภัส  สายจันมี
 
1. นางบุญสม  หลอดสว่าง
2. นายประสบ  อุปรีที
 
715 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1. เด็กชายกันทรากร  สอนสุภาพ
2. เด็กชายพีรภัทร  หิรัญโท
3. เด็กชายวิทวัส  แก้วกันหา
 
1. นายประยูร  โสกัณฑัต
2. นางอทิฐฏญา  สอนสุภาพ
 
716 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์ฺ  ผางมา
2. เด็กหญิงมะธุรินทร์  ทองจำปา
3. เด็กชายศราวุธ  ไชยรส
 
1. นายมังกร  จันทรมณี
2. นายคำใส  ผิวกลม
 
717 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 10.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร
2. เด็กชายจักรินทร์  สิงจำเริญ
3. เด็กหญิงฐิติมา  อ่อนสาลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  ขันแสง
2. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
718 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายพรชัย  โฮ่หนู
2. เด็กชายสงกรานต์  จองปันต๊ะ
3. เด็กหญิงอิสริยา  วงษ์ชัย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ถามะณีศรี
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
719 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวกันญลักษณ์  บุญตั้ว
2. นางสาวรัศมินาม  เสริมศักดิ์
3. เด็กชายวันชัย  โสภา
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายทัศนะ   คามะเขต
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. นางสาวจิตรกัญญา  บูษราคัม
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ผุยมี
3. นางสาวภัทราภรณ์  เงินมูล
 
1. นายจรูญ  พยัคประโคน
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงนุจรีย์  สอนแสง
2. เด็กหญิงภาวินี  แต่งภูเขียว
3. นางสาวศุรัตน์ฎา  ศรีบุญมี
 
1. นางสาวรัตนา  พันสนิท
2. นางสาวณัฐภาพรรณ์  กุดกัญญา
 
722 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงนภาพร  ผอมโพธิ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุทอ
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นางสาวนิภาพร  กำลังสิน
 
723 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายกิตติภัทร  ครองเวียง
2. เด็กหญิงบุษราคัม  คำด้วง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำโสม
 
1. นางสาวนิตยา  ทองดี
2. นางสาวทัศนีย์  วะเศษสร้อย
 
724 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา  บุญรักษา
2. เด็กหญิงวาสุขี  สอนเสนา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
2. นางสาวกิตติยา  ป้านภูมิ
 
725 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนละ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงชลดา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
2. นางจุฑามาศ  พรมลา
 
726 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไวยพันธ์
2. เด็กชายฤทธิรุธ  สงคราม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สีหาบุญมา
 
1. นายศุภนัส  อ้วนนวน
2. นายไพโรจน์  ยายืน
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายพรฤดี  วิชาหรม
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โคตรนารินทร์
3. เด็กชายอนุชา  โคตรนารินทร์
 
1. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
2. นายจตุพล  มีชิน
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายภูริภัทร  โนเปือย
2. เด็กชายยุทธพิชัย  ศรีมูลทา
3. เด็กชายโยธิน  ถิ่นสพุง
 
1. นางสาวพนมไพร  สารวงษ์
2. นางศิริพันธ์  บำรุง
 
729 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กชายธนัชชา  เหมี่ยงโนนเขวา
2. เด็กชายปริญญา  แปรนุ่น
3. เด็กชายวรวิทย์  แก้วมิ่ง
 
1. นางสาวภัทรดา  ภูคัสะมาตร์
2. นางสาววิรัชดา  ทานิล
 
730 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงชุติมา  ค้อมสิงห์
2. เด็กชายทรงศักดิ์ิ  สนธิมูล
3. เด็กหญิงอริญา  ศรีคราม
 
1. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
 
731 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง
2. เด็กหญิงประภัสสร  สีดาคำ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สุคีรี
 
1. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
2. นางสุนันทินี  ประเสริฐสันติ
 
732 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  ปานป้อม
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดอกพุทธา
3. เด็กหญิงวาสนา  แสงสุรินทร์
 
1. นางนิชนิภา  พลซา
2. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
733 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายมลคล  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิทยา  โพธิ์งามพุ่ม
3. เด็กชายอมรเทพ  หมั่นกิจ
 
1. นางอรช  จันทะภา
2. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
 
734 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จำปีพรม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  น้อยอ่อนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุลักขณา  คำตื้อ
 
1. นางธัญชนก  อุทธบูรณ์
2. นายวิฑูรย์  ทุมดี
 
735 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงชลธิสา  อุดทา
2. เด็กชายศตวรรษ  ครสิงห์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญครอบ
 
1. นางสาวรัตนา  กนกหงษา
2. นางศุภมาส  ผาเนตร
 
736 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประเสริฐสิงห์
2. เด็กหญิงสิริยากร  กาวน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาละคร
 
1. นางประรัชญา  พลซา
 
737 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายทัสมา  สิทธิโห
2. เด็กหญิงปภาวดี  ศรีหาภูธร
3. เด็กหญิงอรัญญา  โทมนัส
 
1. นายคำคิด  คามะดา
2. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
738 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนาถฤดี  โนนก้อม
2. นางสาวสุทธิดา  เกษทองมา
3. นางสาวอลิษา  บุญป้อง
 
1. นายสุพัฒน์   กงภูธร
2. นางสาววิลัย  วรีฤทธิ์
 
739 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายชินวัตร  เหล็กรัตน์
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นามนุษย์ศรี
3. นายเศรษฐศาสตร์  ดีนอก
 
1. นางดวงนภา  พันสอน
2. นางกรรณิการ์  สิทธิโคตร
 
740 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทรา  ประดิษฐ์แท่น
2. เด็กหญิงนภาพร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงรสิกา  เดชสมบัติ
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
741 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงฉันทนา  ขวัญชม
2. เด็กหญิงพรชิตา  คำแว่น
3. เด็กหญิงอรชุมา  คำแนียม
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
742 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงพรนิภา  กองสิงห์
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  เอกจิรอนันท์กูล
3. นางสาวอรนิช  พิมคีรี
 
1. นางสาวลักษมี  ธีสุมา
 
743 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุษบา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สองสีจำปา
3. เด็กหญิงเกศทิพย์  ดวงจำปา
 
1. นางสาวพชรพร  แพงน้อย
2. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
 
744 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ภูตาขำ
2. เด็กหญิงชนิตา  เงินทุ่ง
3. เด็กหญิงโชติตา  นิ่มโฉม
 
1. นายฐาปการณ์  สาชิน
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
745 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  เพชรแท้
2. นางสาวมลธิลา  ห่อทอง
3. นางสาวศุภรัตน์  ลือคำหาร
 
1. นายกฤตมงคล  ศรีคำ
2. นางสาวสุนิสา  ชมถนัด
 
746 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 8.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษ์เพชร
2. เด็กหญิงปิยะดา  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงอารียา  บำรุงญาติ
 
1. นางจิดาภา  สุวรรณคำ
2. นายสมยศ  ถมปัด
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงจิรภา  บัวโส
2. เด็กหญิงนันทิดา  ระมั่น
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครูสำโรง
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
748 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชนิภา  พรมดี
2. เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
3. เด็กชายรัชพล  คูหา
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
2. นายมนูญ  มหาสิงห์
 
749 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงณัชชา  อินจันทร์
2. เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยมี
 
1. นายธีธัช  บัวศรี
2. นางสาวพจนีย์  ไชยพรมมา
 
750 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชคบัณฑิต
2. เด็กหญิงพุทธิดา  หงษ์ชุมแพ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  ทักษิณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
2. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
 
751 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐชลธิดา  พื้นไทยสงค์
2. เด็กหญิงปิยะวดี  ชาวหนอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้
 
1. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
752 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงธัญชนก  พละกรณ์
2. เด็กหญิงมนฑิตา  สีจันทะ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภักดี
 
1. นางประรัชญา  พลซา
 
753 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พูนพานิจ
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจหอม
3. เด็กหญิงเกษติมา  วงพงคำ
 
1. นางสุนันทินี  ประเสริฐสันติ
2. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
 
754 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60.75 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ขะพินิจ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  รองเมือง
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศรนรา
 
1. นางจารุวรรณ  บุญศร
2. นางจันทร์ทิพย์  สมเคหา
 
755 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 59.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  นารี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ม่วงภูเขียว
3. เด็กหญิงแพรวา  ภูสูง
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
2. นายทองยศ  ยมสีดำ
 
756 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายสมศักดิ์  อุ่นเวียง
2. เด็กหญิงเจดสุดา  นามโคตร
3. เด็กหญิงเอมมิกา  วงเลิง
 
1. นายศุภชัย  อินทะสุระ
2. นางสาวจินตนา  จันดิษฐ์
 
757 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนสุรัตน์
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีจันดี
3. เด็กหญิงเขมมิกา  เสนาลา
 
1. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
2. นางสาวกัญธิณี  สายคำภา
 
758 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แสนสากล
2. เด็กชายวีรชัย  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ฐิตศุภกุล
2. นางณฐมล  ศรีหนารถ
 
759 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 56.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนมงคล
3. เด็กหญิงพิชชากร  สลางสิงห์
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
2. นางนิตยา  รอดคำดี
 
760 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หลุ่งเป้า
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  หลานวงษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บึงมาร
 
1. นางสาวนฤมล  ผิวนางงาม
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ศรี
 
761 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กชายธุวานนท์  รอดพรมมา
2. เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมดี
 
1. นายสุวิจักขณ์  คุระนันท์
2. นางจินตนา  พิลาคุณ
 
762 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 55.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายณัฐวุฒิย์  ฝ่ายเป็น
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ผางน้ำคำ
 
1. นายทัศนะ   คามะเขต
2. นายเนาว์  เสือพาดกลอน
 
763 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กหญิงจันทรมณี  สุดกระโทก
2. เด็กหญิงยมาภรณ์  บับภาเอก
3. เด็กหญิงวรนุช  ศรีนวล
 
1. นายรังสรรค์  ผงสุข
2. นางอุทิศ  พิลาฤทธิ์
 
764 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีพลภา
2. เด็กหญิงพิมศิริ  อาจแก้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  สิทธิชัยจารุเมธี
 
1. นางเปรมจิตร  ยศสภา
2. นางสาวอนินทิกา  อินทรา
 
765 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงพรรณภร  มะทากอง
2. เด็กหญิงสุพัชรี  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
2. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
 
766 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายธนพรรณ  แผงตัน
2. เด็กชายภูริวัฒน์  แสนนา
3. เด็กชายอัครพล  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
2. นางสาวกิตติยา  ป้านภูมิ
 
767 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงภัทริยา  พันมะลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แป้นประโคน
3. เด็กหญิงอโนทัย  แก้วพวง
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
768 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ทองภูธรณ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เชิญชม
3. เด็กหญิงอภิญญา  รกชัฎ
 
1. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
 
769 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงบุญลักษณ์  พรมศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเสรี
3. เด็กหญิงอานิศรา  คามะดา
 
1. นางอัญชลี  พรมดี
2. นางสาววิชุดา   บุญป้อง
 
770 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงปรียานุช  แหววกระโทก
2. เด็กหญิงภีประภัทร   ศรีวิจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีจันทะ
 
1. นางประรัชญา  พลซา
 
771 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัลยณี  ปรีชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุเคราะห์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กองสิงห์
 
1. นางนิชนิภา  พลซา
2. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
772 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   หล้าสงค์
2. เด็กหญิงปัทมา   แสงโสดา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ทองแดนไทย
 
1. นางเสาวนีย์  ดานะ
2. นางสุนันทินี  ศรีบุรินทร์
 
773 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงบุษราคัม  คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงวัลวิกา  สระทองบ้อง
3. เด็กชายศรัณยู  กรรณลา
 
1. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
774 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายวีรเดช  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ไชยา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ไชยา
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายนัฐพล  ศรีชมภู
 
775 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 8 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงณัฐชา  พวงไพวัลย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  นันเป้ง
3. เด็กหญิงอารียา  นันเป้ง
 
1. นางสาวมัตติกา  นิกรสุข
2. นางสาวพัชรินทร์  รัตนภักดี
 
776 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วะจีปะษี
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ตะพิมพ์
3. เด็กหญิงลลิตา  โคตรสมบัติ
 
1. นายสนธยา  แก้วไชยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
 
777 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงจีระนันท์  บัวระพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กระทุ่มนอก
3. เด็กหญิงเพชรพี  ก้อนน้อย
 
1. นางสาวพชรพร  แพงน้อย
2. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
 
778 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กหญิงชนิสรา  มูลที
2. เด็กหญิงวิไล  ยวนยี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขันธ์เดช
 
1. นางสาวภัทรดา  ภูคัสะมาตร์
2. นางกฤษดา  แสนประสิทธิ์
 
779 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเภา
2. เด็กหญิงณันภัทร  รองจำนงค์
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จันใด
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
780 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทรา
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นามนุษย์ศรี
3. เด็กหญิงเยาวลี  แสงขาน
 
1. นางดวงนภา  พันสอน
2. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
 
781 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงธารนภา  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงภัทราพร  มาตา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีวิจารย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
782 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  อินทร์รักษา
2. เด็กชายวัชรพงษ์   หอมกลาง
3. เด็กชายโรจนรันดร์  บุญตอม
 
1. นายฐาปการณ์  สาชิน
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
783 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมทอง
2. เด็กหญิงวริสา  พรมดี
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสดามา
 
1. นายสรกฤช  ศรีภูมิ
2. นางจินตนา  พิลาคุณ
 
784 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายณัฐพน  แหล้ปล้อง
2. เด็กชายธเนศ  คำยอด
3. เด็กชายแทนคุณ  ทองโสต
 
1. นายธนูศิลป์  ยศบุญเรือง
2. นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน
 
785 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กชายปฏิภาน  ใคร่ภูเขียว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีพรม
3. เด็กหญิงสุนิตา  คุณวันดี
 
1. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
2. นายพรประเสริฐ  บงแก้ว
 
786 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วฉวี
2. เด็กหญิงพุธิตา  ฟ่องอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงษ์แสน
 
1. นางสาววิไล  นวลสวาท
2. นายทศวรรษ  เสงี่ยม
 
787 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงนริศรา  รวมขุนทศ
2. เด็กชายนาวิน  เทียนอง
3. เด็กหญิงปริญญา  แก่งจำปา
 
1. นางณภัทรพร  เชี่ยวทอง
2. นางสาวสิริกาญจน์  จริมา
 
788 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนฤทธิ์
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สอนแสวง
 
1. นายกิติพล  นิยมนา
2. นายชวณัฏ  สงบุญนาค
 
789 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 1. เด็กชายธงชัย  ซำทองไหล
2. เด็กชายวีระเดช  สักกุนัน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สักกุนัน
 
1. นางวันเพ็ญ  หาทอน
2. นายณรงค์  อินทรง
 
790 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 10 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายตรีศักดิ์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายพิเชฏฐ์  บุญปัน
3. เด็กชายสุริเยศ  นามผา
 
1. นางสาวยุพิน  ใจขาน
2. นางสาวสกาวเดือน  พิมคีรี
 
791 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกนกพร  พิมคีรี
2. เด็กหญิงขัตติยาพร  ดอกจันทร์
3. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  สายทองทิพย์
 
1. นายชินวัตร  ทองคนทา
2. นางสาวขวัญฤทัย  ใจโสม
 
792 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงชลดา  อินไผ่
2. เด็กหญิงอินทิรา  ฆารอำไพ
3. เด็กชายเยี่ยมยุทธ์  ชมสา
 
1. นางสาวพรแจ่ม  ไมตรีสวัสดิ์
2. นางลภัสรดา  พิณพงษ์
 
793 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประจันทร์นวน
2. เด็กหญิงนัฐชรินทร์  เบ็ญพรม
3. เด็กหญิงสุรนุช  ขาวสอาด
 
1. นางธดาภรณ์  จันทะนัด
2. นายอธิราช  พานนนท์
 
794 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 14 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายกฤษฎิณ  หร่องบุตสี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายสุทธิกร  ปึกไธสง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ขันแสง
2. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
795 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงปภัสรา  ชาภักดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สีดา
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงษา
 
1. นายสนธยา  แก้วไชยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
 
796 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงชลนิชา  ขุนศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะประสิทธฺิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หอมพะวงษ์
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
2. นางนิตยา  รอดคำดี
 
797 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทานะวงค์
2. เด็กหญิงนันทิกา  มูลสุด
3. เด็กชายสืบศักดิ์  ไชยภูธร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สิงห์ปั้น
2. นายวสันต์   เริงนิสัย
 
798 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็งมาตร
3. เด็กหญิงอารียา  มหารา
 
1. นายวิชัย  ไชยคีนี
2. นายเจษฎา  บุตรดีไชย
 
799 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทอกไข
2. เด็กชายพลวัฒน์   แก้วดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   รามศิริ
 
1. นางวัชราภรณ์  คำตันบุญ
 
800 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงภารดี  พรมดี
2. เด็กหญิงวราพรรณ  คูณจันทร์
3. เด็กชายสมาน  มาแพง
 
1. นายวัชรพล  บุตะเขียว
2. นางสาวเจนรักษ์  คำภููธร
 
801 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  มนัสสีลา
2. เด็กชายสรวิศ  คนตรง
3. เด็กชายอนุชา  สำเริงไธสงค์
 
1. นายฐาปการณ์  สาชิน
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
802 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญไสยัง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองปั้น
3. เด็กชายวัติกาล  พรมมาวัน
 
1. นางรำพิน  ผาดไธสง
2. นายสุรชัย  ผาดไธสง
 
803 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โสชู
2. เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงแก้วสิลา  มโนรัตน์
 
1. นายคำคิด  คามะดา
2. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
804 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงศิริพร  รินทร์ทอง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วรรณชัย
 
1. นายสนธยา  แก้วไชยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
 
805 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงพิรุณ
2. เด็กชายภานุชัย  ศรีคำ
3. เด็กชายสุรวีร์  รินทาง
 
1. นายภิญโญ  ทองอิน
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
806 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันทรา
2. เด็กหญิงจันทรา  ประดิษฐ์แท่น
3. เด็กชายอิทธิชัย  สำคัญ
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
807 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเภา
2. เด็กหญิงณันภัทร  รองจำนงค์
3. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จันใด
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
808 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กชายชัยยุติ  ภาษี
2. เด็กชายรติพงษ์  ศรีภา
3. เด็กชายอานุภาพ  ไชยวงศ์
 
1. นางวัชราภรณ์  คำตันบุญ
2. นายมงคล  ประภูชะกา
 
809 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ปัททุม
2. เด็กชายตะวัน  แก้วภักดี
3. เด็กหญิงแพรพิไล  คำมะนิตย์
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
810 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงพัชรีญา  เขียนศิริ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  เชตุราช
2. นางสาวอรไท  คายทอง
 
811 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  พิมพ์ใจ
2. เด็กหญิงเจตสุภา  นำมะนัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พานพิม
 
1. นายวีระ  โคตรธรรม
2. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
812 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาชุมพร
2. เด็กหญิงพรชิตา  อาสานุต
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุดคิด
 
1. นางสาวเชาวนี  จันทร์เจริญ
2. นายวรพล  วันชัยสงค์
 
813 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ช้างทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  มิ่งบุญ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  วังจันดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ศรี
2. นางสาวกฤษฎาพร  ธัญญะประกอบ
 
814 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียบจัตุรัส
2. เด็กหญิงปุณณภา  บางขุนทด
3. เด็กหญิงอาภากร  แสงชาติ
 
1. นางชลิตา  พรมมี
2. นางดอกอ้อ  ธรรมกุล
 
815 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  สีกา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  กวยรัมย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดรชารี
 
1. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
2. นางสาววาสนา  แสงงาม
 
816 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มหารา
2. เด็กชายราเชน  สุพล
3. เด็กหญิงสุนันร์ธา  หาญโสภา
 
1. นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน
2. นางชูศรี  สุวรรณราช
 
817 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกฤตติยานี  ชุมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิราภา  เณรโต
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
2. นางสาวเทพินทร์  สุวรรณศิลป์
 
818 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพวง
2. เด็กหญิงศรินรัตน์  ประจำพบ
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนบุ่งค้อ
 
1. นางสาวนาวิกา  จุตโน
2. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
 
819 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  อินทรกำแหง
3. เด็กชายสุเมธ  ภูลำพา
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
2. นางสาวสาวิตรี  ละครไทย
 
820 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงพรนิรักษ์   ผาสุข
2. เด็กชายภีรพัฒน์   นามกันยา
3. เด็กหญิงอริสา   ศรีพรม
 
1. นางวัชราภรณ์  คำตันบุญ
 
821 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายกฤษดา  กรรณลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ไชยยา
3. เด็กหญิงอรจิรา  โคตรภูเขียว
 
1. นางสาววาสนา  คำบุยา
2. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
 
822 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
3. เด็กหญิงมนัชญา  ศรีรักษา
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
 
823 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลซา
2. เด็กหญิงศิริพร  นิพวงลา
3. เด็กหญิงสุธิดา  อบมา
 
1. นางสาวพจนีย์  ไชยพรมมา
2. นางสุธารัตน์  สารโภคา
 
824 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาสะนา 1. เด็กหญิงวิยดา  สิงห์เงา
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ดีจันจ่อย
3. เด็กหญิงอินทิรา  กลมเกลียว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โคกโพธิ์
2. นางจารุณี   ทุมสงคราม
 
825 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กชายกมลวัฒน์  รัศมีเดือน
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รัตนประทุม
3. เด็กชายเอกศิษฏ์  หาญเชิงชัย
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สิงห์ปั้น
2. นายวสันต์   เริงนิสัย
 
826 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เนาสน
2. เด็กหญิงพัฒนาวดี  สุขปื้อ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ต้นพนม
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางพัณณิตา  วงศ์คำโสม
 
827 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงพัชรีญา  เพชรภักดี
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เพชรภักดี
 
1. นางอัญชลี  พรมดี
2. นางสาวจิราภรณ์  มังคะโล
 
828 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงรื่นฤดี  จุตตะโน
2. เด็กชายวิวัฒน์  มะทาล่อ
3. เด็กหญิงเมธินี  ก้านพลู
 
1. นางสาวพชรพร  แพงน้อย
2. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
 
829 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงรจรินทร์  บัวบาน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันสนิท
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผ่องใส
 
1. นางสาววาสนา  คำบุยา
2. นายยงยุทธ  ศรีชัย
 
830 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงปราณี  สุทธิรักษา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แป้นประโคน
3. เด็กหญิงเอษรา  ชัยยะโส
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
831 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พิมพ์เวียง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  โสภากุล
3. เด็กหญิงอารียา  บุญญานาม
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
832 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายกมลทัต  สียางนอก
2. เด็กชายกัมปนาท  อาจแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สอนคราม
 
1. นายก้องนเรนทร์  พลซา
2. นายสิทธิพงศ์  ถามะณีศรี
 
833 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงฟ้าวิมล  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ซ้ายหนองขาม
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
834 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงพายัพ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  สิงห์สัตย์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดัดกุยชวัตร
 
1. นางนิชนิภา  พลซา
2. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
835 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กชายกำจรเดช  เกษทองมา
2. เด็กชายตะวัน  มากมี
3. เด็กชายอาคม  รักษาภักดี
 
1. นางวัชราภรณ์  คำตันบุญ
2. นายอุดร  บัวระภา
 
836 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. นายทนงศักดิ์  บุญไสยัง
2. เด็กหญิงเปียร์ทิพย์  ทองแบบ
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นายเสน่ห์  นวลเจริญ
 
837 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. นายกัณตพล  อาจวงษ์
2. นายธีรยุทธ  ไทยสา
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
838 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายศรศักดิ์  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กชายสนธยา  หลวงจันทร์
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
839 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสานวงษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริบาล
 
1. นายสนธยา  แก้วไชยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
 
840 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคีรี
2. เด็กหญิงวาสนา  ขาวสวรรค์
 
1. นางภาวิไล  อุทาทิน
2. นางนันทนา  แก่งตัน
 
841 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงพิรุณ
2. เด็กชายภานุชัย  ศรีคำ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายภิญโญ  ทองอิน
 
842 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายจิระเดช  วงค์กาวิน
2. เด็กชายอิทธิชัย  สำคัญ
 
1. นายมนูญ  มหาสิงห์
2. นางพรทิพย์  มีดี
 
843 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากปวน 1. นายพันธกร  การุณ
2. นายวิศวกร  แผ่นทอง
 
1. นายกฤตมงคล  ศรีคำ
2. นางสาวสุนิสา  ชมถนัด
 
844 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายธีระพงษ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
 
1. นายทองคำ  แก้วพันยู
2. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
845 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทา
2. เด็กหญิงอริสา  บัวระภา
 
1. นายชินวัตร  ทองคนทา
2. นางสาวขวัญฤทัย  ใจโสม
 
846 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  หนุนกลาง
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีหานาม
 
1. นายนพรัตน์  สมุทรโคตา
2. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
 
847 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณสนธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยพรมมา
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
848 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงกรณิศ  บุญยงค์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
 
1. นายเกษ  อุทธกรี
 
849 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขันตี
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  ขวัญแจ่ม
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ทองวัน
2. นางวิภาพร  หอมแพงไว้
 
850 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงนริศรา  รวมขุนทศ
2. เด็กชายนาวิน  เทียนทอง
 
1. นางณภัทรพร  เชี่ยวทอง
2. นางสาวนิโลบล  โปรณะ
 
851 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63.6 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายวิวัฒน์  แก้ววาฤทธิ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โกฏิธรรม
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
2. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
852 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายธีรภัทร  บุระ
2. เด็กหญิงนฤตยา  เจริญทรัพย์
 
1. นายสนธยา  แก้วไชยะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล
 
853 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 57.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีแก้ว
2. เด็กชายภูเมศ  ศรีษะสมุทร
 
1. นางสาวอาทิยา  สิงห์ทองลา
 
854 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉ่ำสูงเนิน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กุดรังนอก
 
1. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
 
855 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงชญาดา  อ่อนศรี
 
1. นายชัยวัช  นนลือชา
2. นางสาวเจนรักษ์  คำภููธร
 
856 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญคง
2. เด็กชายโกญจนาท  เวหน
 
1. นางสาวปิยะรัตน์   มนัญชัย
2. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
 
857 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายอนุวัช  สีสุธรรม
2. เด็กชายเดชา  ดรชารี
 
1. นางเยาวธิดา  ศิริวิเศษ
2. นางสาววาสนา  แสงงาม
 
858 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งคำ
2. เด็กชายวิษณุ  พันธุตา
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
 
859 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.43 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายพัสกร  บงแก้ว
2. เด็กชายสิริโชค  ทับทิมหิน
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
860 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.07 เงิน 5 โรงเรียนนาล้อม 1. เด็กชายชัยมงคล  เรืองเจริญ
2. เด็กชายเดโช  ศรีอุดร
 
1. นายภานุมาศ  ขันมูล
2. นางวิวรณ์  โกมาสถิตย์
 
861 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.84 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายชุษณะ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชมภูพาน
 
1. นางสาวสุรีพร  สืบสาย
2. นายประเสริฐ  ศรีหริ่ง
 
862 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.15 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กชายวิทวัส  ภาษี
2. เด็กชายไกรวิทย์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสงกรานต์  ผงสุข
2. นางสาวถาวร  ฉัตรสุวรรณ
 
863 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.05 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สีกา
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เสงี่ยมงาม
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
2. นายอุดม  ฝอดสูงเนิน
 
864 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.99 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายรังสรรค์  ไพสาลี
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงเจริญเขต
 
1. นางสุภรณ์  กะไรยะ
2. นางเยาวรี  รุ่งศรี
 
865 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.86 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายกัปตัน  เสียงดัง
2. เด็กชายอธิป  โพธิ์ศรี
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
 
866 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.76 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายพงศกร  สมสะอาด
2. เด็กชายมงคล  คำมะนะ
 
1. นายพิชิต  สิงยะเมือง
 
867 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.3 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายธีรเดช  พรมทา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดอกพุทธา
 
1. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
2. นางวศินี  สิงห์ทอง
 
868 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.01 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ประทุมชัย
2. เด็กชายศิวกร  มโนรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
2. นายทวน  ปิ่นทอง
 
869 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.98 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายกรชวัล  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพงษกร  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายวิชัย  ไชยคีนี
2. นายเจษฎา  บุตรดีไชย
 
870 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.79 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  เนียนไธสง
2. เด็กชายเรืองอำนาจ  เรืองเรื่อ
 
1. นายสุขสันต์  ยศธสาร
2. นายทวีวัฒน์  แน่นอุดร
 
871 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายพงศกร  ศรีมูลคำ
2. เด็กชายศุภกิจ  สาระสิงห์
 
1. นายประวร  จันทริไสย์
2. นางศุภามาศ  กิตติธรรม
 
872 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.68 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายรัตชภูมิ  แก้วเกิดมี
2. เด็กชายสันติสุข  แสนสมบัติ
 
1. นางสาวกัญธิณี  สายคำภา
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
873 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.87 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธทอง
2. เด็กชายเมธัส  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  ละครไทย
2. นางกุสุมาลย์  บุญประเสริฐ
 
874 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1. เด็กชายกิตติกานต์  พันโนฤทธิ์
2. เด็กชายบรรลุ  จำปีพรม
 
1. นางอุไร  มะละโยธา
 
875 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.93 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายชยางกุร  พัดพรม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หอมแพงไว้
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
2. นายไพฑูรย์  จริมา
 
876 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.9 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายพลพิทักษ์  สานไธสง
2. เด็กชายอลงกรณ์  สดส่าน
 
1. นายรังสิทธิ์  เคนทรภักดิ์
2. นางอัจฉรา  คำจันทน์
 
877 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.88 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ก้านพลู
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปราบคำ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  พลซา
 
878 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.12 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ขวัญมา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นาสมพงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  คณะแพง
2. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
 
879 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.11 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กชายฉัตรชัย  น้อยดี
2. เด็กชายพิชิตชัย  ปะตังถาโต
 
1. นายชูสกุล   จันทรมณี
2. นางสาวธนัญญา  พรหมอินทร์
 
880 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.94 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พลกอง
 
1. นายอนุสรณ์  สุวรรณราช
 
881 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 1. เด็กชายจอนนี่  วิลาไลย์
2. เด็กชายชาญชัย  ทับทอง
 
1. นายสมพาน  พลศักดิ์ซ้าย
2. นายพิพัฒน์  กัลยา
 
882 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.91 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กชายยอดสุริยา  ศรีคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีชัยปัญหา
 
1. นายศราวุธ  สอนสุภาพ
2. นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์
 
883 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กชายนวชาติ  ทองแสน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ภาไสย์
 
1. นายประเสริฐ  พรมเพิก
2. นางเพชรา  พิมพ์พัฒน์
 
884 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41.6 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายกีฬา  ศรีหาบุญมา
2. เด็กชายวรรณชัย  เย็นสถิตย์
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางวัลภา  แสนพงษ์
 
885 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงพีรพัฒน์  ขอน้อมกลาง
2. เด็กชายอิศวร์  ทองดวง
 
1. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
 
886 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสจันดา
2. เด็กชายธีรภัทร  คุณเมือง
 
1. นางลำจวน   มูลเจริญพร
2. นางสมสุข  นามวงษ์
 
887 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวกล้า
2. เด็กชายพีระพงษ์  โมรีย์
 
1. นายวรพล  วันชัยสงค์
2. นายประภาส  บำรุง
 
888 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 19.96 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายนครินทร์  คำแสน
2. เด็กชายภูวดล  อิ่มสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริสวัสดิ์  พันน้อย
2. นางสาวเจนรักษ์  คำภูธร
 
889 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 17.86 เข้าร่วม 34 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กชายทวีโชค  มอญขาม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันพิทักษ์
 
1. ดาบตำรวจกิตติสัณห์  เกษสีมาร์ปภัสร์
2. ดาบตำรวจบัณฑิต  เจนนาเสน
 
890 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 16.54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กชายธวัชชัย  แก่งดาภา
2. เด็กชายวรวุฒิ  พวงไพวัล
 
1. นางจินดารัตน์  รัตนวิชัย
2. นายบุญสูง  มูลที
 
891 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 16.11 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมอแพทย์
2. เด็กชายไทพัฒน์  ธารเพิ่ม
 
1. นายนิพัทธ์  ศักดาพิทักษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า
 
892 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 15.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธุระดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยขันธุ์
 
1. นายสมยศ  ศรีเชียงสา
2. นางอุไรวรรณ  บัวระภา
 
893 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14.92 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมโคตค้า
2. เด็กชายสนธยา  ตอนนอก
 
1. นายทรงศักดิ็  อุปรีที
2. นางอรชร  เศรษโฐ
 
894 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14.01 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายดนุสรณ์  จันทะโชติ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเชิด
 
1. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
895 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 12.89 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  น้อยสิมมะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วโวหาร
 
1. นายสมทรง  พรมดี
2. นางสาวพูนศรี  หล้าภูเขียว
 
896 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนพองหนีบ 1. เด็กชายชีวพัฒน์  จันทะแพน
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำตา
 
1. นายศราวุธ  ชนะสิทธิ์
 
897 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญไสยัง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองแบบ
 
1. นายเจษฎา  บุตรดีไชย
2. นายวิชัย  ไชยคีนี
 
898 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีรักษา 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  วงษ์รินยอง
2. เด็กชายพิทักษ์  อ่อนศรี
 
1. นายสมชัย   ตะนุมงคล
2. นางสาวนฤมล  ดานุรักษ์
 
899 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายธนพนธ์  ไตรรงค์พิทักษ์
2. เด็กชายนิพนธ์  สนธิมูล
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  วรพันธ์
2. นางจารุวรรณ  บุญศร
 
900 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายภัทรกุล  บุุญเที่ยง
2. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
 
1. นายวิชัน  ทองคำแสน
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
901 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายก้องเกีรยติ  ทองสงค์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์จำปา
 
1. นายอรุณ  โคตรวงษา
2. นายมานิตจร  ศรนารา
 
902 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสนโบราณ
2. เด็กชายพีระพงษ์  ปัญญาสิม
 
1. นางสาวภาวนา  กาละพันธ์
2. นายอดิศักดิ์  อามาตหิน
 
903 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภากุล
2. เด็กชายพัทรพงศ์  กลางเสนา
 
1. นายภูชัย  อินเจริญ
2. นางสาวเตือนใจ  สันหา
 
904 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายสิรธีร์  ลุนระวงศ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทิพรัตน์
 
1. นายธีธัช  บัวศรี
 
905 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ
2. เด็กชายวุฒิชัย  รกชัฎ
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
906 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ตะพันธ์
2. เด็กชายบรรณวัชร  ธรรมรัง
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
907 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายบวรพจน์   เที่ยงดา
2. เด็กชายอนุชิต  แสงสว่าง
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
2. นางสาวแก้วมณี  คุรุทานัง
 
908 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงบุณยนุช  งามศรีธนภาค
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีเวียง
 
1. นายธันวา  ทองวรรณ
2. นางวนิดา  มณีกันดา
 
909 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายจิตรกร  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายจิตรปกรณ์  รักคะติง
 
1. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
910 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 1. เด็กชายนิรันดร์  รัตน์สูงเนิน
2. เด็กชายราชภูมิ  คงมังคละ
 
1. นางสาวพรชนก  แดงสีดา
 
911 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายณัฐพล  โชติชาลี
2. เด็กชายเกษมสันต์  อรัญนา
 
1. นายศุภชัย  อินทะสุระ
 
912 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กชายพลายแก้ว  พุทธภัณฑ์
2. เด็กชายภาราดร  ขันธิมา
 
1. นายศราวุธ  สอนสุภาพ
2. นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์
 
913 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สืบสำราญ
2. เด็กชายธีระชัย  ศรีละพล
 
1. นายวิชัย  บุษบก
2. นายสมยศ  สิมารับ
 
914 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กชายปุณณรัตน์  บุปผา
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ไชยภูธร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สิงห์ปั้น
2. นายพานิชย์  สิงยะเมือง
 
915 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพุทธรักษ์  แก้วพิลา
 
1. นางณภัทรพร  เชี่ยวทอง
2. นายณเดช  ศรีผาโคตร
 
916 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทองแบบ
2. เด็กชายอิทธิกร  สุขพุฒ
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
2. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
917 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แสงหา
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บุตรนัย
 
1. นายนิพัทธ์  ศักดาพิทักษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า
 
918 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองสุวรรณ
2. เด็กชายวิศรุต  ส่วนเสมอ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ขันแสง
2. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
919 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กชายนที  บงแก้ว
2. เด็กชายราชันย์  ทวีแก้ว
 
1. นายสุมิตร  น้อยดี
2. นายวราวุฒิ  ผางสา
 
920 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 1. เด็กชายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. เด็กชายนิพล  คงทวี
 
1. นายรังสรรค์  แสนสุรินทร์
2. นางเพชรธิดา  สายลาด
 
921 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายนิธิศ  โยธาภักดี
2. เด็กชายมาตุภูมิ   แก้วมงคล
 
1. นายวิชัย  กาญจนะสิน
2. นายปฏิภาณ  นามวงษ์
 
922 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายพิทย  รุ่งศรี
2. เด็กชายเจนณรงค์  จันทร์ชุม
 
1. นายประเสริฐ  ภูโอ
2. นางกีรติ  ศรีวิพัฒน์
 
923 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 1. เด็กชายยิ่งพันธ์  ชำกุล
2. เด็กชายศรุต  เอื้องเขียว
 
1. นายสมพงษ์  ช่วยบำรุง
2. นางพรทิพา  แตงโสภา
 
924 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โยชสุวรรณ์
 
1. นายเวียงชัย  โสกัณทัต
2. นายวิบูลย์  ไมตรีสวัสดิ์
 
925 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายคมสัน  บานบุรี
2. เด็กชายคุณากร  บุญยาสิทธิ์
 
1. นายวรวิทย์  พิมตระการ
2. นายทัศนะ   คามะเขต
 
926 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กชายศุภกิจ  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กชายสิทธินนท์  เกิดมงคล
 
1. นายเตย  แสงสุวรรณ
2. นายสำเนียง  แสงประชุม
 
927 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายกีรวัฒน์  วรรณชัย
2. เด็กชายวัชระ  สอนดี
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
928 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 1. เด็กชายธนกร  พรมดี
2. เด็กชายธีระดล  แผ้วสูงเนิน
 
1. นายธวัชชัย  โคตรชนะ
2. นางวิมลวรรณ  นัดทะยาย
 
929 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายชนวีร์  พิมพุฒ
2. เด็กชายอำนาจ  ชาวนาแปน
 
1. นายจรูญ  พยัคประโคน
 
930 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายชนินทร์  ตินนัง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วิเวก
 
1. นายสมศักดิ์  บูรณ์เจริญ
2. นายเจษฎา  ศรีพิทูลพาทย์
 
931 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายจักรตุพร  สุวรรณสนธิ์
2. เด็กชายวีรศรุต  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
2. นางวศินี  สิงห์ทอง
 
932 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกิตตินันท์  มาศศิริ
2. เด็กชายรพีภัทร  แสนคำ
 
1. นายสุริยันต์  สะท่้าน
 
933 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  คำภาพล
2. เด็กชายรุ่งรุจ  พิมเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริสวัสดิ์  พันน้อย
2. นายชัยวัช  นนลือชา
 
934 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณ ลำพูน
2. เด็กชายธเนศ  รอดกลาง
 
1. นายปัญญา  ลุนภา
2. นายนิตย์  ขาวดา
 
935 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กชายสันติภาพ  ภูพันนา
2. เด็กชายเชดื้โอลิเวอร์  สวัสดิ์พงษ์
 
1. ดาบตำรวจกิตติสัณห์  เกษสีมาร์ปภัสร์
2. ดาบตำรวจบัณฑิต  เจนนาเสน
 
936 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรภัทร  ตาปู่
2. เด็กชายรัชตพงษ์  เวียงอินทร์
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
2. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
937 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายรัตนพล  คุณพรรษา
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทุยเวียง
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
938 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีรักษา 1. เด็กชายสันติภาพ  อำไธสง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  เพียราด
 
1. นางสาวนฤมล  ดานุรักษ์
2. นางสำราญ  อำไธสง
 
939 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.35 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ศรีละพล
2. เด็กชายปิ่นปราการ  สอนสุภาพ
 
1. นางสาวเตือนใจ  สันหา
2. นายภูชัย  อินเจริญ
 
940 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โสคำแก้ว
2. เด็กชายมงคล  วรรณเลิศ
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
2. นายรังษี  สุพรมอินทร์
 
941 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.93 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กชายนที  บงแก้ว
2. เด็กชายราชันย์  ทวีแก้ว
 
1. นายสุมิตร  น้อยดี
2. นายวราวุฒิ  ผางสา
 
942 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.28 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กชายภรัณยู  งามศรีธนภาค
2. เด็กชายวิศรุต  อินทาสี
 
1. นายธันวา  ทองวรรณ
2. นางวนิดา  มณีกันดา
 
943 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.73 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายประพัทธ์  ภักดีวงษ์
2. เด็กชายศรายุทธ  หลาบบุญเรือง
 
1. นายวิชัย  บุษบก
2. นางสังวาร  บุษบก
 
944 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.17 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  สารีหา
2. เด็กชายธีระพงษ์  บุริจันทร์
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
2. นางเปรมจิตร  ยศสภา
 
945 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.88 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กชายชินวัตร  ผัดผวน
2. เด็กชายอาซาเต็น  ผลเหลือ
 
1. นางสาวภาวนา  กาละพันธ์
2. นางอนุธิดา  อามาตหิน
 
946 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายณัชนนท์  ศรีสร้อย
2. เด็กชายเอกราช  พุทโธทา
 
1. นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา
2. นายธีรวุฒิ  ชาภักดี
 
947 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.7 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 1. เด็กชายธีรภัทร  คำไล้
2. เด็กชายพงศธร  นันหมื่น
 
1. นายรังสรรค์  แสนสุรินทร์
2. นายทองอินทร์  ทองดีเวียง
 
948 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลชมภู
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตรีสูนย์
 
1. นายศุภชัย  อินทะสุระ
 
949 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.73 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  พิมสารี
2. เด็กชายวิษณุ  พรมมาวัน
 
1. นายวิชัย  ไชยคีนี
2. นางสาวอัจชรา  จันทะอุ่มเม่า
 
950 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 1. เด็กชายธนากร  ผิวใส
2. เด็กชายสุรภัสร์  เครืองาม
 
1. นางสาวพรชนก  แดงสีดา
 
951 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.21 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 1. เด็กชายนาบุญ  วังเกี้ยง
2. เด็กชายเอกชัย  บุญขำ
 
1. นายธวัชชัย  โคตรชนะ
2. นางวิมลวรรณ  นัดทะยาย
 
952 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายพิชัย  นามวิเศษ
2. เด็กชายโจเซฟ โอบิโอมา  โอนูโอราห์ จูเนียร์
 
1. นายประเสริฐ  ภูโอ
2. นางเยาวรี  รุ่งศรี
 
953 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.83 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐไชย  หลักไชย
2. เด็กชายอดิศร  ไหลหาโครต
 
1. นายก้องนเรนทร์  พลซา
2. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
 
954 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.44 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายวรพงษ์  สันทา
2. เด็กชายวิชยุตม์  เจริญวัย
 
1. นางสาวพรรณณา  เทวะสัตย์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ภิญโญทรัพย์
 
955 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.15 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายชุมพล  กิจเกียน
2. เด็กชายวุฒิชัย  หมู่สูงเนิน
 
1. นายสมศักดิ์  บูรณ์เจริญ
2. นายประภาส  บูรณ์เจริญ
 
956 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำศรี
2. เด็กชายอำนาจ  แก้วจันทร์เพชร
 
1. นายสมพงษ์  ช่วยบำรุง
2. นางพรทิพา  แตงโสภา
 
957 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.12 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หมั่นบ้านต้อน
2. เด็กชายนัทพงศ์  คณะแพง
 
1. นายจรูญ  พยัคประโคน
 
958 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.94 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กชายปุณณรัตน์  บุปผา
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ไชยภูธร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สิงห์ปั้น
2. นายศักดิ์ชัย  สิงห์สกล
 
959 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.82 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วันน้อย
2. เด็กชายเซเว่น  อาวะตา
 
1. นางประภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า
 
960 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.66 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายคมกริช  เวียงเหล็ก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คามะดา
 
1. นายวิชัย  กาญจนะสิน
2. นางปาริชาต  ขันคำ
 
961 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.44 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สุธรรมมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  น้อยอ่อนโพธิ์
 
1. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
2. นางวศินี  สิงห์ทอง
 
962 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40.69 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณ
2. เด็กชายสิทธินนท์  บัวบาลบุตร
 
1. นายอภัย  วรีฤทธิ์
2. นางฐนินันท์  แกะริมาฐิพัฒน์
 
963 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.66 เข้าร่วม 28 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุผู
2. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ภักดีสุวรรณ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ขันแสง
2. นายคุธทรัพย์  วงษ์จันทร์
 
964 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กชายพลวัต  วิปัสสา
2. เด็กชายวรวิทย์  พรมอินทร์
 
1. นายเตย  แสงสุวรรณ
2. นายสำเนียง  แสงประชุม
 
965 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.88 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายกิตติชัย  แทนเครือ
2. เด็กชายองอาจ  ผางสี
 
1. นายธีธัช  บัวศรี
 
966 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.29 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายทรงเดช  ขุนแข็งสงคราม
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุตรดิษฐ์
 
1. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
967 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.78 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โยชสุวรรณ์
 
1. นายเวียงชัย  โสกัณฑัต
 
968 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.84 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  คำภาพล
2. เด็กชายรุ่งรุจ  พิมเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริสวัสดิ์  พันน้อย
2. นายชััยวัช  นนลือชา
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 34 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กชายนพรัตน์  นนท์ยะโส
2. เด็กชายนาวิน  สุพรรณ์พุทธา
 
1. ดาบตำรวจกิตติสัณห์  เกษสีมาร์ปภัสร์
2. ดาบตำรวจบัณฑิต  เจนนาเสน
 
970 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายคมกฤษ  กันชุม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญเกศ
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
 
971 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณ ลำพูน
2. เด็กชายธเนศ  รอดกลาง
 
1. นายปัญญา  ลุนภา
2. นายนิตย์  ขาวดา
 
972 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ป้านภูมิ
2. เด็กชายสัมภิชา  ยางยุทธ์
 
1. นายพิชิต  สิงยะเมือง
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายกีรวัฒน์  วรรณชัย
2. เด็กชายวัชระ  สอนดี
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรลดา  สิงห์ลอ
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายชลธาร  เจริญชัย
2. เด็กชายธนากร  พินทับ
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สุรินทร์
2. เด็กชายอนุชา  มาทัน
 
1. นางสาวสุรีพร  สืบสาย
2. นายประเสริฐ  ศรีหริ่ง
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวิทย์ทิวากร  โสภาเปี้ย
2. เด็กชายศตวรรษ  แนวสัตย์ซื่อ
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
977 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายอดิสรณ์  สอนสุภาพ
2. เด็กชายไตรภพ  สาวสืบ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชาภักดี
2. นายสนธยา  แก้วไชยะ
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.99 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  วังคีรี
2. เด็กชายศราวุธ  ชัยฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.9 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  ไข่ม่วง
2. นายเกียรติศักดิ์  สุขพรม
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
980 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายพีระพงษ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  เตตะมะ
 
1. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
2. นางนิชนิภา  พลซา
 
981 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.4 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายยอดขัวญ  พาทา
2. เด็กชายเสกสรรค์  ศรีประทุม
 
1. นายอรุณ  โคตรวงษา
2. นายมานิตจร  ศรนารา
 
982 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมกุล
2. เด็กชายภคพงษ์  บงแก้ว
 
1. นายภูชัย  อินเจริญ
 
983 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หมอยา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แวดอุดม
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
2. นายอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
984 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.87 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายนิวัฒน์  รุ่งดี
2. เด็กชายวันชัย  หารประชุม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชาภักดี
2. นายสนธยา  แก้วไชยะ
 
985 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.05 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายพิชิต  สีพรมมา
2. เด็กชายเจษฎา  เนียมสัมฤทธิ์
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีมาจันทร์
 
986 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุวิทย์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายอิทธิกร  นาคมี
 
1. นางสาวสุรีพร  สืบสาย
2. นายประเสริฐ  ศรีหริ่ง
 
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  กัลละลา
2. นางสาวอนงค์นาถ  พานกระดึง
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
988 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.84 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายภููธเนศ  การีสรรค์
2. เด็กชายศราวุธ  พรมรักษ์
 
1. นายคำพันธ์  พันตระกูล
2. นายปิติพงศ์  ประทุมแพง
 
989 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายอมรินทร์  โสภาวรรณ
2. เด็กชายเมธี  แพกลาง
 
1. นายภูชัย  อินเจริญ
2. นางสาวเตือนใจ  อินเจริญ
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นายอัจฉริยะ  จันทะคุณ
2. นายอานนท์  จินดารอง
 
1. นางสาวลักษมี  ธีสุมา
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.88 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายธีรพงษ์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายวารินทร์  แก้วเบี่ยง
 
1. นายอรุณ  โคตรวงษา
2. นางอมรวรรณ  โคตรวงษา
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.71 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพานิชย์  โพนทอง
2. เด็กชายสิงห์  สายสุพรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายชนายุทธ  ทาระขจัด
2. เด็กชายฐิติวัตร  ผาดาวัน
 
1. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
2. นางนิชนิภา  พลซา
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายธนเทพ   พานเมือง
2. เด็กชายศิริทรัพย์  ภักดีอำนาจ
 
1. นางเสาวนีย์  ดานะ
2. สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายบัญญัติ   โคตรสาขา
2. เด็กชายสุตานนท์  บุตรดี
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
2. นายไพฑูรย์  จริมา
 
996 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุวรรณท้าว
2. เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
3. เด็กหญิงภิริมล  คมคาย
4. เด็กหญิงวรุณยุพา  วงไชยา
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร  สะท้านบัว
 
997 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปสังข์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  จำปา
3. เด็กหญิงพัชราภา  นิพัฒน์
4. เด็กหญิงรัตติยา  ดวงประทุม
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมหาชัย
 
1. นางลำดวน  ศรีพรม
2. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
 
998 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ธินนังวัฒนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  จ่างคำ
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  คำหล้า
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  รามศิริ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงโสดา
 
1. นางบัวหวาน  โสภากุล
2. นางสาวกนิฏฐา  โนราช
 
999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตันฮ้อ
2. เด็กหญิงชนัญภรณ์  สุขชัยสงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติหอม
4. เด็กหญิงประภาศิริ  นุตทะบัตร
5. เด็กหญิงสิริภัทร  ลายเขียน
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
2. นางเพียงใจ  กรรณลา
 
1000 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จัันทร์ศรี
2. เด็กหญิงนภัสศร  ขำน้ำคู้
3. เด็กหญิงนริศรา  โปละ
4. เด็กหญิงพัชรา  ร้อยทุม
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  โป้กันยา
 
1. นายราเชนทร์  นนทโคตร
2. นางบุญเทียม  นนทโคตร
 
1001 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  หมอกเมฆ
2. เด็กหญิงปฐมพร  พลซา
3. เด็กหญิงพรรธษา  กองสิงห์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  สาริยา
5. เด็กหญิงวรรณศิริ  ชุมดาวงษ์
 
1. นางสำรวย  ธรรมวรรณ
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
1002 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงณญาดา  แก้วมา
2. เด็กหญิงธัญจิรา  บุ้งทอง
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  อรุณไพร
4. เด็กหญิงรินลนี  ชมภูโคตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  จันมณี
 
1. นายชาตรี  กินรี
2. นางวัชรินทร์  กินรี
 
1003 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นามมาตร
2. เด็กหญิงปิยพร  รวงงาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดูหฤคำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าลาพระ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ชามนตรี
2. นางนฤมล  ชาภูธร
 
1004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายชาคริต  สาทศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  สาทศรี
3. เด็กหญิงปิลานี  ภาระนาด
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดลลออ
5. เด็กหญิงศรัญญา  ภูมาศ
 
1. นายชยพล  กรพันธ์
2. นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน
 
1005 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์เพชร
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  พิมใจ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  พิมใจ
4. เด็กหญิงสุธิตา  ฮาดดา
5. เด็กหญิงใบหม่อน  บางประอินทร์
 
1. นางกองเพชร  มีดี
2. นางสาวกมลวรรณ  นวลน้อย
 
1006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  เยี่ยมหาญ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเหล่ายูง
4. เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว
5. เด็กหญิงลลิดา  เหมื่อนสิงห์
 
1. นางนันทวัน  คำตุ่น
2. นางสาวอารีรัตน์  ประโยชย์มี
 
1007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีคราม
2. เด็กหญิงจิราภา  ถาบัณฑิต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าวงค์ศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนบุรมย์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  เบ้าวรรณ
 
1. นายวิชัย  บุษบก
2. นายไพศาล  นาควิโรจน์
 
1008 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  สีกะชา
3. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  ชัยลักษณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริมา
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายวิสุทธิ์  คำตุ่น
2. นางเพชรา  พิมพ์พัฒน์
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  วิปัสสา
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีไพวรรณ
4. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ภาษี
5. เด็กหญิงเวณิกา  วาลา
 
1. นางลัดดา  ราชวงษา
2. นางสาวพรทิพย์  ขวัญชอบ
 
1010 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงฉัตรพร  มะลิกำ
2. เด็กหญิงพรรวิษา  พุทโธทา
3. เด็กหญิงพัชราภา  พงศ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงวรรณษา  วรรณตรง
5. เด็กหญิงอริษา  นิพวงลา
 
1. นางพิชญานันท์  พิมพ์สาลี
2. นางศุภามาศ  กิตติธรรม
 
1011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายชวดล  แจ้งภูเขียว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำมงคุณ
3. เด็กหญิงมัลลิกา  บับภาเอก
4. เด็กหญิงวรัญญา  พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงสุภัทร  ม่วงทอง
 
1. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
2. นางณัฏฐญาณี  ศรีบุญมี
 
1012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีเต็มชัย
2. เด็กหญิงนุชวรา  เขียวบัว
3. เด็กหญิงภคพร  ถิ่นคำบง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  คำภาพล
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ทนฤทธิ์
 
1. นางสาวสำเนียง  คณะแพง
2. นางนรี  สุวรรณสิงห์
 
1013 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงกันติชา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คำเสียง
3. เด็กหญิงมัตติกา  คำแพงสี
4. เด็กหญิงมาศสุภา  ทองมะณี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ธุพา
 
1. นางถาวร  เกษทองมา
2. นายกระบวน  อุทธบูรณ์
 
1014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะลาด
2. เด็กหญิงนันทิชา  ระมั่น
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรดา  ผางทุม
5. เด็กหญิงวรรณภา  พลซา
 
1. นางเพ็ญคำ  เหล่าศรีชัย
2. นางกอบทอง  มั่นพรหม
 
1015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เก่งกล้า
2. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยชมภู
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทรายทอง
4. เด็กหญิงพิยธิดา  ชาววัง
5. เด็กชายอภินันท์  งามสง่า
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ดอนพันเมือง
2. นายอธิราช  พานนนท์
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงจิรายุ  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ส่องแก้ว
3. เด็กหญิงลาวัลย์  สุขปื้อ
4. เด็กหญิงศศิธร  สุเนตร
5. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีทุมสุข
 
1. นายประสบ  อุปรีที
2. นางอัญญารัตน์  รัตนโชคไพศาล
 
1017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงจิระภาคย์  ทรงภารักษ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงพรวิภา  สีทาดี
5. เด็กหญิงวิระษา  คำมุงคุณ
 
1. นายนิคม  จอมตะผา
2. นางสาววิไลลักษณ์  นามวงษ์ษา
 
1018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง    
1019 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง    
1020 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  สันทา
2. เด็กหญิงชฎากรณ์  ภูมิดอนใส
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  โคตรฉัยยา
4. เด็กหญิงวรนุช  ตะบอง
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เกนกาล
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางลำดวน  ศรีพรม
 
1021 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กางถิ่น
2. เด็กหญิงจิราภา  สุนาคำ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็งสีดา
4. เด็กหญิงธารทิพย์  ภักดีพันดอน
5. เด็กหญิงมณฑิรา  เมฆวรรณ
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นายบพิตร  จันทร์อ้วน
 
1022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนเวียง
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ไชยยา
3. เด็กหญิงพรทิพา  คำสุข
4. เด็กหญิงสิริญา  คมานิคม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บงแก้ว
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
2. นางปราณี  นนท์ขจี
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผุยอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีชมพู
3. เด็กหญิงธิติพร  แพงถีน
4. เด็กหญิงวิพัดชา  คำไล้
5. เด็กหญิงสุพัตรา  กงภูธร
 
1. นางสุมลรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสุนีย์  นามกันยา
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่งจำปา
2. เด็กหญิงทิตติยา  วงศ์คำโสม
3. เด็กหญิงนรินทร์พร  ชัยวงษ์
4. เด็กหญิงศุภวิชญ์  กำมาทอง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินเจริญ
 
1. นางสำรวย  ธรรมวรรณ
2. นางกรรณิสา  พรมใจ
 
1025 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง
2. เด็กหญิงภัสรา  วงวันดี
3. เด็กหญิงยุวดี  เวียงแก้ว
4. เด็กหญิงสุลัดดา  เรือนยศ
5. เด็กหญิงเมธาวี  เวียงแก้ว
 
1. นายสุวิจักขณ์  คุระนันท์
2. นางจินตนา  พิลาคุณ
 
1026 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐมล  ปั้นฉลวย
3. เด็กหญิงผกายดาว  ศิริมา
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  สายเสน
5. เด็กหญิงอัญญรัตน์  สมบัติมี
 
1. นางเพชรา  พิมพ์พัฒน์
2. นายวิสุทธิ์  คำตุ่น
 
1027 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงญารินทร์ดา  พึ่งดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีนวลสูง
3. เด็กชายธีระวัฒน์  นารี
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ม่วงภูเขียว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  สมใจ
 
1. นายทองยศ  ยมสีดำ
2. นายโชคดี  อุ่นคำ
 
1028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงนันทพร  เปี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมรัง
3. เด็กหญิงอารยา  เคหัง
4. เด็กหญิงเมทินี  ศรีหาภูธร
5. เด็กหญิงแพรวา  แก้วโวหาร
 
1. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
2. นางรมณีย์  ศรีทองแท้
 
1029 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  บัวผัน
2. เด็กหญิงนุชนันท์   ศรีมาลา
3. เด็กหญิงผกามาศ   ไกรนอก
4. เด็กหญิงพรณิภา   ชาลีบุญ
5. เด็กหญิงไพรินทร์   วิรัญจะ
 
1. นางสาวจุราภรณ์  ทุมดี
2. นางสมภาษณ์  สิงห์ศิริ
 
1030 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  เต็มสะอาด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ชารัตน์
3. เด็กหญิงพิชญา  ชุมพล
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ขอนยาง
5. เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์ไข
 
1. นายธีระยุทธ  จิตกลาง
2. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
1031 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกานติมา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงกุลชา  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงพัชรี  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยโวหาร
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  คำมุงคุณ
 
1. นายนิคม  จอมตะผา
2. นางสาวพรเพชร  มัชฌิมา
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกชกร  บงแก้ว
2. เด็กชายกนกพล  นานอก
3. เด็กชายวชิราวุธ  ศรีหาบุญมา
4. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  คุยลำเจียม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ยะสุยา
 
1. นายสมศรี  บุญหนัก
2. นายอานันท์  วงค์พนม
 
1033 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชติกานต์  ทันวงษา
2. เด็กหญิงชุติมา  ทันวงษา
3. เด็กหญิงธิดากร  จันทร์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทำจำปา
5. เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุไกร
 
1. นายราเชนทร์  นนทโคตร
2. นางบุญเทียม  นนทโคตร
 
1034 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงจุติมา  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงพัชราภา  ดอนประจง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  นามวงค์
4. เด็กหญิงเกศชรินทร์  เบ็ญพรม
5. เด็กหญิงใบอ่อน  แสนอินทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ดอนพันเมือง
2. นางธดาภรณ์  จันทะนัด
 
1035 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ศรีพรม
2. เด็กหญิงวนิดา  ทุมมะดี
3. เด็กหญิงศศิธร  สังห์ทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปลั่งกระโทก
5. เด็กหญิงอรนุช  ภูมิประเสริฐ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
1036 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงปภังกร  บัวระภา
2. เด็กหญิงพรภิมล  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ไพรชาญ
4. เด็กหญิงวรรณณิษา  นามราชา
5. เด็กหญิงสนธยา  นามวงษ์
 
1. นายคำผ่าน  สายโสภา
2. นางสาวสำเนียง  คณะแพง
 
1037 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงกัลยา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงกัลยา  ทศภานนท์
3. เด็กหญิงวิลัยพร  ศรีดำ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สมมุดดี
5. เด็กหญิงสุปราณี  รัตนทิพย์
 
1. นายวิชัย  บุษบก
2. นางบัวพัฒน์  โยธะคง
 
1038 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ธรรมรัง
2. เด็กชายปองภพ  ทองลับ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พันสนิท
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  ไชยโวหาร
5. เด็กหญิงเขมจิรา  สุขบัว
 
1. นายเกษม  ภาษี
2. นางสาวณัฐภาพรรณ์  กุดกัญญา
 
1039 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชำทองไหล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมคีรี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลประภา
4. เด็กชายวัชระพงษ์  สียางนอก
5. เด็กหญิงวาสนา  ชูทวี
 
1. นายภิญโญ  กางนนท์
2. นายคัคนินท์  ภารบาล
 
1040 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนิภานันท์  แก้วยาศรี
2. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรหมมาศ
4. เด็กหญิงอรญา  สุมาลวิวัฒน์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
 
1. นางสาวนัยนา  ศรีรักษา
2. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
1041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1. เด็กหญิงจามจุรี  จันสีขำ
2. เด็กหญิงณัชชา  บัวระภา
3. เด็กหญิงรัตติกา  สุวรรณสา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีอุ่นดี
5. เด็กหญิงเกศมณี  จันทราษฎร์
 
1. นายสถิตย์  อาจแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  ชัยภูมิ
 
1042 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงพรนภัส  สายจันมี
3. เด็กหญิงภัทราพรรณ  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงมนทกานต์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนใสย
 
1. นายประสบ  อุปรีที
2. นางบุญสม  หลอดสว่าง
 
1043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง    
1044 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผาสะนา    
1045 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกมนพรรณ  พรมมาตย์
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โคตสุวรรณ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  คำเรืองศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ชานาง
5. เด็กหญิงสุภาพร  หาญเชิงชัย
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังอาษา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โคตรธิสาร
3. เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ด้อมกลาง
5. เด็กหญิงอรยา  หมู่หาญ
 
1. นายภิญโญ  กางนนท์
2. นายคัคนินท์  ภารบาล
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
2. เด็กหญิงวิสสุตา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
5. เด็กหญิงสุวัณณาร์  อินทร์เพชร
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
2. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. นางสาวนิออน  โคตรสมบัติ
2. นางสาวนุชจรี  วังคีรี
3. นางสาวสุกัญญา  วงษ์จันทร์
4. นางสาวสุภิกา  อินสาสกุล
5. นางสาวเมธาวดี  คณะศรี
 
1. นางบัวหวาน  โสภากุล
2. นางสาวกนิฏฐา  โนราช
 
1049 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสภากุล
2. นายวสันต์  เตชัย
3. เด็กหญิงอารียา  บุญญานาม
4. เด็กหญิงอารียา  พรมอ่อน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ครูสำโรง
 
1. นายทองยศ  ยมสีดำ
2. นายทินกร  โคตะนนท์
 
1050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกนกพร  แถลงกัณฑ์
2. เด็กหญิงพัชราพา  พิมใจ
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   ภูโปร่ง
4. เด็กชายวราวุฒิ  นามราชา
5. เด็กหญิงสายธาร  ตู้จำเริญ
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางปรารถนา  คำขัน
 
1051 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงประติภา  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  คำมงคุณ
3. เด็กหญิงวริญญา   สำคัญ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  วิปัสสา
 
1. นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส
2. นางรัชฎาพร  คำอ่าง
 
1052 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงณัทมล  ภิญโญศรี
2. เด็กหญิงภัททิยา  พันมะลา
3. เด็กหญิงสุวัจนี  กันยามา
4. เด็กหญิงอโนทัย  แก้วพวง
5. เด็กหญิงเอษรา  ชัยยะโส
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางสาวนัยนา  ศรีรักษา
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาคะนิเวช
2. เด็กชายนัฐพล  ดาน้ำคำ
3. เด็กหญิงพรรวษา  พรมโสภา
4. เด็กชายสรศักดิ์  สุดสีดา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายสุดใจ  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงการติมา  เสนาเนตร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุริยฉาย
3. เด็กหญิงปณิดดา  สารวงษ์
4. เด็กหญิงภัครวดี  สุนา
5. เด็กหญิงศุจิตรา  ฝ่ายพลแสน
 
1. นายวีระ  ฮามพิทักษ์
2. นางรัชฎาภรณ์  ศิริสุทธิ์
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นางสาวนิภากร  จุตะโน
2. นางสาวปัทมพร  จาระพันธ์
3. นางสาวศิริพร  สิมมะลา
4. นางสาวสิริวิมล  พุฒพรมราช
5. นางสาวอรนิช  พิมคีรี
 
1. นายอวยพร  สอนสุภาพ
2. นางสุกานดา  สอนผึ้ง
 
1056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรนาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หัสนาม
3. เด็กหญิงวริศรา  กาวินคำ
4. เด็กหญิงวาสุขี  สอนเสนา
5. เด็กชายวิลาวรรณ์  พรมภักดี
 
1. นายธีระยุทธ  จิตกลาง
2. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
1057 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แพงแซง
2. เด็กหญิงพรรณิกา  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สวนเส
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยเชียงพิณ
5. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเดช
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
2. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
 
1058 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายนัทวุฒิ  สาระวงษ์
2. เด็กหญิงนุชจิรา  เสนามะสอน
3. เด็กหญิงลสิตา  ชาภักดี
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนประเสริฐ์
5. เด็กชายอำพัน  วังมา
 
1. นายสุชีพ  ทิพมาเมืองคุณ
2. นางจิรดา  แบมป์ตัน
 
1059 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ดีแล
2. เด็กหญิงปนิชา  ผองแก้ว
3. เด็กหญิงปราณปรียา  บงแก้ว
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มุงเมือง
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  กองเพชร
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางคำฟอง  จำปาสิม
 
1060 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ประสมเพชร
2. เด็กหญิงปิยพร  บุญป้อง
3. เด็กหญิงศิริกุล  ทรายทอง
4. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองพูล
5. เด็กหญิงแคทรียา  สายพรม
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นางสาววรรณิภา  สง่าแดง
 
1061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายชาคริต  สาทศรี
2. เด็กชายณัฐนนท์  แหล้ปล้อง
3. เด็กหญิงภักดิ์ชาวดี  ไชยะคำ
4. เด็กหญิงภัททกา  บางประอินทร์
5. เด็กชายศุภวัฒน์  พลกอง
 
1. นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน
2. นางสาวสุพัตรา  นามคุณ
 
1062 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงทิชากรณ์  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงนิรมล  ศรีชา
3. เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์
4. เด็กหญิงสโรชา  ล้อมด้วยศรี
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีหริ่ง
2. นางจันทร์นภา  โสภา
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงทิวากร   อาจเดช
2. เด็กหญิงวรัชญา  ทอกไข
3. เด็กหญิงวิภัชชา   ผาสุข
4. เด็กหญิงสุภาวดี   พิมพ์จันทร์
5. เด็กชายสุริยันต์   เกษทองมา
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
1064 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาขัน
2. เด็กหญิงประภาศิริ  นุตทะบัตร
3. เด็กชายวงศธรณ์  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงสิริมาศ  พระจรสมบัติ
5. เด็กชายอานนท์  บุญภา
 
1. นางเกษร  สีหา
2. นางเพียงใจ  กรรณลา
 
1065 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.17 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สามะหาดไทย
2. เด็กหญิงปริตา  แสงธิ
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  สุนทราวิรัตน์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทานอุทิศ
5. เด็กหญิงไอญดา  สุนิพันธ์
 
1. นางบุญเที่ยบ  ฮามพิทักษ์
2. นางยุพิน  ยศปัญญา
 
1066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สีดาเกี้ยม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไทยกูล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรมณี
4. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงแพรพิไล  ละมัยโสลา
 
1. นายสุริยันต์  เกษทองมา
2. นางสิริกร  คูหา
 
1067 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายกฤษกร  ลี้พล
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีหะ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ก่อสิน
4. เด็กหญิงศศิธร  พรมมาวัน
5. เด็กชายอนุชา  มหารา
 
1. นางสาวอภิรดี  ศรนารา
2. นายเจษฏา  บุตรดีไชย
 
1068 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงนุจรี  ขอนสงเคราะห์
2. เด็กหญิงปณิตา  สิทธิโห
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสวงเจริญ
4. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาทอง
5. เด็กหญิงศุภาพิทญ์  ชาติชา
 
1. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
2. นางณัฏฐญาณี  ศรีบุญมี
 
1069 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.17 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุขอาสา
2. เด็กชายณัฐดนัย  วงษ์เส
3. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วสว่าง
4. เด็กหญิงวรรษชล  ครุนันท์
5. เด็กชายโยธาวุฒ  นครศรี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  กุระจันเพ็ง
2. นางปัญญดา  ยศทะสาร
 
1070 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.17 ทองแดง 11 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ขวัญชม
2. เด็กหญิงชลลดา  เนทิบุตร
3. เด็กหญิงถิรดา  คำเนียม
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงวนิดา  ขวัญชม
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
2. นางสาวสุทธิดาพร  ขวัญชอบ
 
1071 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระชูรัมย์
2. เด็กหญิงณัชชา  พิมิตร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จันแดง
4. เด็กหญิงนคประภา  พิลา
5. เด็กหญิงอภัสรา  จันทริไส
 
1. นางวัชรี  ดอกจันทร์
2. นางสุวิสรรค์  เหตุเกษ
 
1072 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงณิชนันท์  พุทธมาตย์
2. เด็กหญิงพิชยา  ธรรมรัง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  หมื่นดาวี
4. เด็กหญิงสุภัสนิตา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงอธิติยา  รินทร์อุด
 
1. นางไพจิตร  สิงห์ไธสง
2. นางพิสมัย  ขุนศรี
 
1073 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงญาณศา  ชูเนตร
3. เด็กชายธีรพัฒน์  รัตนภักดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงอารียา  มหารา
 
1. นางสาวนริศรา  สายนวล
2. นางสุภาวดี  ธรรมกุล
 
1074 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายจุมพล  เมืองวงศ์
2. เด็กชายธรรมรักษ์  บุญหนัก
3. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณสนธิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ลอยหา
5. เด็กชายสรวิชญ์  ทองโสด
 
1. นางสาวสุนิสา  แก้งคำ
2. นางสาวภัทราวดี  เทียนไสย์
 
1075 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลีลา
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ศณศรียา
3. เด็กหญิงปวีณา  อบมา
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำหนัก
5. เด็กหญิงมุทิตา  นิพวงลา
 
1. นางประยงค์  สุวอ
2. นางกัญญารัตน์  รัตนโชคไพศาล
 
1076 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทะนำ
3. เด็กหญิงพรกมล  ไชยะสันติ์
4. เด็กหญิงศุภกร  จันทะโยธา
5. เด็กหญิงเกศณี  สุทินรัมย์
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นางจันทิมา  พลสวัสดิ์
 
1077 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สง่าแรง
2. เด็กชายธนเทพ  วรรณชู
3. เด็กชายนนท์ทวัฒน์  โอดจีบ
4. เด็กหญิงพรกนก  คลังจันทร์
5. เด็กชายเมธัส  ฤดีรุจนวงศ์
 
1. นางอรอุมา   พรมเวียง
2. นางสาวบังอร   ศรีชมษร
 
1078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงมาลัย
2. เด็กหญิงนันทิกา  มูลสุด
3. เด็กหญิงมนัสพร  ผลานิสงค์
4. เด็กชายวิทูรย์  รัศมีเดือน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนแก้วพระเนาว์
 
1. นางธนพร  บุตรดี
2. นางสาวมะลิ  ไชยชนะ
 
1079 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงคัทลียา  พงค์อนันต์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีด้วงปภากุล
3. เด็กชายภูผา  ศิริโส
4. เด็กหญิงวิชุดา  มณีเทพ
5. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญหว่าน
 
1. นายธนะภนท์  แจ่มเพลง
2. นายสันติ  คำโคตร
 
1080 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  พินิจมนตรี
2. เด็กชายบุปผา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  พิลาชัย
4. เด็กหญิงศุภร  อินทร์เพชร
5. เด็กหญิงอิศรียา  เชิดไธสง
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
2. นางญาณิศา  ทองพูล
 
1081 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กชายชาคริต  พิมเห็ม
2. เด็กชายธนกฤษ  ปูเต๊ะ
3. เด็กชายธาดา  มาจุฬา
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีก่ำ
5. เด็กชายโชคชัย  เกษทองมา
 
1. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
2. นางรจนา  สิงห์พันธ์
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สามารถกุล
2. เด็กหญิงบัวชมภู  อินทะศิลา
3. เด็กหญิงพิชชาพร  วิริยะผล
4. เด็กหญิงพิยดา  ธนสารพูนผล
5. เด็กหญิงเกศดาพร  พรมเวียง
 
1. นางสุภัค  ทองโคตร
2. นางพิสมัย  ขุนศรี
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  ไชยคุณ
2. เด็กชายธนภัทร  ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงธัญญากร  บุญไตร
4. เด็กชายสุรสิทธิ์  คดช่างพะเนาว์
5. เด็กหญิงอรษา  ภูตาขำ
 
1. นางพันราศี  ประชาโชติ
2. นายอดุลย์  ชัยศรี
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายนิรันดร์  บุตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงบุญสิตา  มธุรสสุนทร
3. เด็กหญิงวราลี  ศิริซ้อน
4. เด็กหญิงศิริกัลยา  สอนสุภาพ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ตะวะนะ
 
1. นางมลระวี  ปานทอง
2. นางเกษร  สีหา
 
1085 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กหญิงปิยมน  ปฏิสัตย์
2. เด็กหญิงมลธิยา  ผมหอม
3. เด็กหญิงอรปรีญา  แสนสิบ
4. เด็กหญิงอลิษา  กองสิงห์
5. เด็กหญิงแอนนี่  สมแพน
 
1. นางปิยวรรณ  เนาวบุตร
2. นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน
 
1086 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  สุวรรณไกลสร
2. เด็กหญิงปัญญาพร  แดนโนนโพธิ์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชวกิจธนพงศ์
4. เด็กชายรีรา  ศรีหาภูธร
5. เด็กหญิงสุมินตรา  สุดสาว
 
1. นางวัชราภรณ์  โสภาหัสดร
2. นางสิริกร  คูหา
 
1087 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงจิตทิวา  หลั่นเวียง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทอกไข
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทอกไข
4. เด็กหญิงพรนิรักษ์   ผาสุข
5. เด็กหญิงอริสา   ศรีพรม
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสุดถนอม  ป้านภูมิ
 
1088 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสุพัฒน์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ปัญญาสิม
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  กาฬพันธ์
4. เด็กหญิงสัจจพร  เต็มลา
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันสนิท
 
1. นางรัตนา  พันสนิท
2. นางสมควร  กิตติพิชญางกูร
 
1089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงจินตนา  คำมงคุณ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมรัง
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีคำ
4. เด็กหญิงวัศยา  ทีมา
5. เด็กชายศุภชัย  สุโพธิ์
 
1. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
2. นางรมณีย์  ศรีทองแท้
 
1090 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทาธิวัน
2. เด็กหญิงปวีณา  เถาถาวงษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กุดรังนอก
4. เด็กชายวุฒิชัย  ใจมาตร์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สายผิว
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์
2. นางสาวนฤมล  โนนทิง
 
1091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำหงษา
2. เด็กหญิงปลายฝน  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญา  จันทะนาม
4. เด็กหญิงภาพร  มงคลงาม
5. เด็กชายอนุวรรตน์  วงษา
 
1. นางจงดี  ภูแช่มโชติ
2. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตา  เงินทุ่ง
2. เด็กหญิงประภานิช  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลตรีโคตร
4. เด็กหญิงสุนิสา  พั้วทา
5. เด็กหญิงอรทัย  พิมดี
 
1. นายสุดใจ  ภูมิภักดิ์
2. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
 
1093 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงปิยะพร  บงแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  คำดี
3. เด็กชายวิศรุต  เชิดทอง
4. เด็กชายสันติ  ศิลา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินอิ่ม
 
1. นายทินกร  โคตะนนท์
2. นายโชคดี  อุ่นคำ
 
1094 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกันทิมา  หาสุข
2. เด็กชายชาลี  ฤทธ์อินทร์
3. เด็กชายธนกร  ลีลาน้อย
4. เด็กหญิงปนัฐดา  เรืองโภชน์
5. เด็กหญิงวชิรินทรา  พรมนิล
 
1. นางจงใจ  สุริยวรรณ
2. นางสาวนัยนา  ศรีรักษา
 
1095 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายวรพงษ์  กัญญาเถื่อน
2. เด็กหญิงวิสา  ศรีคุณหลิ่ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
4. เด็กหญิงสุวัณณาร์  อินทร์เพชร
5. เด็กหญิงอนุสรา  อะโน
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
2. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
 
1096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. นางสาวขนิษฐา  สอนจิต
2. นางสาวนภัส  ศรีพรม
3. เด็กชายพลพัฒน์  ไกรนอก
4. นางสาวพัชรี  มิ่งบุญ
5. เด็กชายอานุภาพ  ไชยวงศ์
 
1. นายสุนันท์  ธรรมกุล
2. นายลำเพียร  นามกันยา
 
1097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดประกาย
2. เด็กชายปรเมศ  เนตรนี
3. เด็กชายอวิรุทธิ์  ผิวผ่อง
4. นายเกียรติศักดิ์  สมใจ
5. นายเนรมิต  แสนสุข
 
1. นางสาวนฤมล  โนนทิง
2. นางสาวธิดาสวรรค์  พรหมดี
 
1098 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กชายนันทกร  เสิกกัณยา
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  พิศสุวรรณ
3. เด็กชายยอด  วิจิตปัญญา
4. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีวิบูลย์
5. เด็กหญิงอาภัสรา  โยทะพล
 
1. นายบัณฑิต  เพียปลัด
2. นายวิทยา  ศรีเมืองแก้ว
 
1099 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงช่อผกา  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงปภาวดี  ศรีหาภูธร
4. เด็กหญิงศศินันท์  พันธ์สอน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ดีลุนชัย
 
1. นางสิริพร  คำภูธร
2. นางปานา  แถลงกัณฑ์
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรยอด
2. เด็กหญิงรจรินทร์  บัวบาน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผ่องใส
 
1. นางสาวจิตตรา  ธงยัน
2. นางจงกล  ดรวิชา
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงตุลยดา  อุตยะราช
2. เด็กชายปฏิวัติ  วงษ์โสภา
3. เด็กชายวิทยา  ฤทธิธานันทร์
4. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ลีลาศ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำโสม
 
1. นายสัญติ  สิงห์บุญมา
2. นางสาวนิตยา  ทองดี
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  มาฉิม
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  แก้วแดง
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญไสยัง
4. เด็กชายเจษฎา  ปัญญาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญไสยัง
 
1. นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี
2. นายสุรชัย  ผาดไธสง
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เกตุหนองโพธิ์
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ครุนันท์
3. เด็กชายปัญจพล  โทมนัส
4. เด็กชายอนุดา  จำปาแก้ว
5. เด็กชายอมรเทพ  สาระสังข์
 
1. นายปริทัศน์  เกาะน้ำใสสุภานนท์
2. นายทศวรรษ  เสงี่ยม
 
1104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วะจีปะษี
2. เด็กหญิงทรัพย์ไพวัลย์  การภูธร
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ตะพิมพ์
4. เด็กชายอนุชิต  วรรณโพธิ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไหล่ขาม
 
1. นายบัณฑิต  เพียปลัด
2. นางปิยาภรณ์  พลซา
 
1105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สนิทกลาง
2. เด็กชายนิติรัตน์  พิมพ์มูล
3. เด็กหญิงปรียาภัทร์  ก้านพลู
4. เด็กชายปิยพัฒน์  ผิวกลม
5. เด็กหญิงพรนภา  จันอุบล
 
1. นายสุชีพ  ทิพมาเมืองคุณ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ด้วงตะกั่ว
 
1106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำสีทา
2. เด็กชายพาณิชย์  พลซา
3. เด็กหญิงพุทธวรรณ  สุระธรรม
4. เด็กชายอัศวิน  ภิรมย์ไกรภักดิ์
5. เด็กหญิงเดือนนภา  นันทะพรม
 
1. นายวิจิตร  สุพรม
2. นางผาณิต  เชื้อบุญมี
 
1107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองลา
3. เด็กชายปัญญา  โคตมุงคุล
4. เด็กชายมนัส  รั้วไธสงค์
5. เด็กชายวระน  กองเงิน
 
1. นายสุทัสน์   ภูมิภาค
2. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
1108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กชายจักรกฤษดิ์  ฤาชา
2. เด็กชายธนชิต  สารภักดี
3. เด็กชายวฤทธินันท์  บิดา
4. เด็กชายศิริโรช  คุณระกันหา
5. เด็กชายสิทธิกร  ราชบุรี
 
1. นายนพดล  โรจน์วรกุล
2. นายสมยศ  ธรรมรัง
 
1109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงกนกพร  สมวงค์
2. เด็กชายธนกฤต  ชินแสน
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นนทะเสน
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  นิรามิษ
5. เด็กหญิงเนตรสกาว  พิมที
 
1. นางสาวลมัย  สุวรรณสนธิ์
2. นางจิตรานันท์  โง๊ะบุดดา
 
1110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจิรภาส  คงคดี
2. เด็กชายชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ
3. เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
5. เด็กชายสาริน  เสวะมาศ
 
1. นางสาวธัญทิพย์  รูคำ
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายประสิทธิ์  ต้นวัง
2. เด็กชายวรวิทย์  ทำจำปา
3. เด็กชายศรัณย์  ปลื้มบุญ
4. เด็กชายสันทัศน์  คำเกิด
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  นครขวาง
 
1. นายราเชนทร์  นนทโคตร
2. นางบุญเทียม  นนทโคตร
 
1112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กชายภัทรพล  พิมใจ
2. เด็กหญิงภารดี  พรมดี
3. เด็กหญิงวราพรรณ  คูณจันทร์
4. เด็กหญิงวิภวานี  พันสนิท
5. เด็กชายสมโชค  พรมดี
 
1. นายวัชรพล  บุตะเขียว
2. นางณัฐกฤตา  สอนสุภาพ
 
1113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงดรุณี  อยู่เย็น
2. เด็กชายดัสกร  ปานจำรูญ
3. เด็กหญิงนฤตยา  เจริญทรัพย์
4. เด็กชายพีระพัฒน์  พิศสุวรรณ
5. เด็กชายวุฒิชัย  เนตรวงศ์อินทร์
 
1. นายบัณฑิต  เพียปลัด
2. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
 
1114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจักพรรดิ์  สุกหล้าน
2. เด็กชายจิรพงค์  บุญกว้าง
3. เด็กหญิงธิญาดา  ชาดวง
4. เด็กชายธีร์วศิษฐ์  โยธาธรรม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทิหล้า
6. เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรชานนท์
7. เด็กหญิงปิ่นกมล  สนโคกสูง
8. เด็กชายพงศธร  จันทร์โชติ
9. เด็กหญิงพรชิตา  อาสานุต
10. เด็กหญิงพัทยา  พิลากร
11. เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม
12. เด็กหญิงวิภาพร  แดงนาเพียง
13. เด็กชายสัญญา  โสมรักษ์
14. เด็กชายสิทธิชัย  แก้ววงศ์
15. เด็กชายสิทธิพล  ราชบุตรศรี
16. เด็กชายสุรชัย  สายอภัย
17. เด็กชายสุริยะ  จันทุดม
18. เด็กหญิงอาภัสรา  บุตรดาซุย
19. เด็กหญิงเก็จมณี  โล่ห์คำ
20. เด็กชายเสกสรรค์  มณีจันทร์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
3. นางลำดวน  ศรีพรม
4. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
5. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
1115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  มหาสิงห์
2. เด็กชายคฑาวุธ  คำมีภา
3. เด็กชายคฑาวุธ  โยธาภักดี
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุทธอินทร์
5. เด็กชายจิรพงศ์  คำคูณนา
6. เด็กหญิงชนิภรณ์  กันนะลา
7. เด็กชายตรุภัทร  แก้วหานาม
8. เด็กชายต้นตระการ  นิสาร
9. เด็กชายทวิชชัย  บัระภา
10. เด็กชายประกาศิต  ศักดาพิทักษ์
11. เด็กชายปรีชา  มูลตรีภักดี
12. เด็กชายพลากร  ไชยวงศ์
13. เด็กชายวันเฉลิม  พัฒนา
14. เด็กหญิงสุชาดา  คำศรี
15. เด็กหญิงอลิษา  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวภัทราวดี  เทียนไสย์
2. นายบัณฑิต  โคกโพธิ์
 
1116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงไกร
2. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวพา
3. เด็กชายชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ
4. เด็กชายณัฐพล  น้อยอ่อนโพธิ์
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนจารุ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิสน
7. เด็กชายณัฐวุุฒิ  ขุนทิพย์
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
9. เด็กชายธนัฐพล  รองจำนงค์
10. เด็กชายธีรภัทร  ราชโส
11. เด็กหญิงนิธิพร  ลีนาค
12. เด็กหญิงพรรณิภา  หินประกอบ
13. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เคนเหลื่อม
14. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะมูล
15. เด็กหญิงวรรณษา  สุพิมาย
16. เด็กชายวัชรพล  ปิศโน
17. เด็กหญิงวัชรพล  พงษ์พันธ์นา
18. เด็กชายวัชรพล  บึงเจริญ
19. เด็กหญิงอภิญญา  ไพริน
20. เด็กหญิงอรสา  ภูตาขำ
 
1. นายชาตรี  คำสุวรรณ์
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางพวงพยอม  ตั้งสมบูรณ์
4. นางลำดวน  ศรีพรม
5. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
1117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายกฤษณะ  แสนจันทร์
2. เด็กชายจักรรินทร์  อ่อนพิมพ์
3. เด็กชายชินราช  เจริญใจ
4. เด็กชายณัฐกมล  อุตรพรม
5. เด็กหญิงทัศกมล  พลขันธ์
6. เด็กชายนครินทร์  วงษ์หนองแล้ง
7. เด็กหญิงนนทพร  ศรีรัตนดำรง
8. เด็กชายนรวิทย์  ตุ้มทอง
9. เด็กหญิงนุสรา  หลอกลาง
10. เด็กชายปุณวัฒ  หาปัญนะ
11. เด็กหญิงพรปรียา  ศรีบุญเรือง
12. เด็กชายพิสิทธิ์  ดอนน้อย
13. เด็กชายพิเชษฐ์  ดอนน้อย
14. เด็กหญิงวิชาดา  พิมเขตร
15. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุขใจ
16. เด็กชายศักรินทร์  ใจเรือง
17. เด็กหญิงสุภัทธา  จันเทพา
18. เด็กชายสุวิชาญ  แก้วพิภพ
19. เด็กชายอนุสรณ์  บุญเนียม
20. เด็กชายอิทธิ  จันทร์ผอง
 
1. นายปรมินทร์  อินทร์ชัยศรี
2. นายอารีย์  บัวละคร
3. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
4. นายนาด  อามาตมาตรี
5. นายอนุพงษ์  วรรณประเสริฐ
 
1118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขะพินิจ
 
1. นางเกษสุดา  จุตะโน
 
1119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงประกายดาว  ศรีเภ้า
 
1. นางวชิราภรณ์  วาริพัฒน์
 
1120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอาริสา  สายศักดา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โตภูเขียว
 
1. นางบุญเทียม  นนทโคตร
 
1122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงภูวรินทร์  แสวงสินธุ์
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
1123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อ่อนพิมพ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  สายคำภา
 
1124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงวรัทยา  ปัญจะภักดี
 
1. นางวิไลรัตน์  คุณทะวงษ์
 
1125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงวรัญชญา  อาจปาสา
 
1. นางสาวพร้อมบุญ  ผลเรือง
 
1126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงธิมาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
 
1127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วีระธรณิศวร์
 
1. นายบัณฑิต  โคกโพธิ์
 
1128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงอภิญญา  นุราช
 
1. นายสุพรรณ  จันทนา
 
1129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงสุนันพร  เบิบชัยภูมิ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วทะชาติ
 
1130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงศรินญา  ไสยันต์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เพิ่มพูล
 
1131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงอุมารินทร์  ศรีภูมิ
 
1. นางสำอาง  แก้ววัฒนะ
 
1132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงณภัทรชนก  บริบูรณ์
 
1. นางสุภิญญา  พลศักดิ์ซ้าย
 
1133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กชายชนันท์ชัย  สิทธิโห
 
1. นางรุ่งฤดี  เหมือนอินทร์
 
1134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทรา
 
1. นางสาวกัลยกร  กำมาทอง
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านผาสะนา 1. เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพ์สอน
 
1. นางจิราพร  พรมวาศรี
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงพริ้วแพรพรรษา  ขันตี
 
1. นางสุดใจ  สุวรรณสิงห์
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติชัย  นิพวงลา
 
1. นางศุภามาศ  กิตติธรรม
 
1138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   แก้วกัญญา
 
1. นางสาวอิศราภรณ์   สิงห์เพียง
 
1139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตันภักดี
 
1. นายสามารถ  ลุพรหมมา
 
1140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1. เด็กหญิงอณิชา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวสรณ์สิริ  สิทธิมงคล
 
1141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงอารี  สาสิงห์วัน
 
1. นางสาวสุุภารัตน์  คงสิม
 
1142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงแพรนภา  เดชมาลา
 
1. นายนิคม  โสมนัส
 
1143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กหญิงวริศรา  วงงาม
 
1. นางปรารถนา  บุบผาดา
 
1144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงศริญญา  เกษทองมา
 
1. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
1145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 28 โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กชายอติชาติ  ตั้งใจ
 
1. นายนิกร  สุตบุญมา
 
1146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 29 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรพรม
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
1147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงภัทราพร  พรมหาลา
 
1. นางสาวสงกรานต์   ผงสุข
 
1148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์โชติ
 
1. นางนิติยา   ป้องนารา
 
1149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ราชประมา
 
1. นางเกียรติคุณ  มหารา
 
1150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภักมี
 
1. นายประยูร  นามโพธิ์
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายปัตถกร  พิมพ์แหวน
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
 
1152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กหญิงอรทัย  เก่งนอก
 
1. นายรังษี  สุพรมอินทร์
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงศิวพร  นามราชา
 
1. นางสาวจินตนา  พิมพล
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังแท่น    
1155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดวงวิเศษ
 
1. นางสุนีย์  นามกันยา
 
1156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธากูล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
1157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บงแก้ว
 
1. นายนิคม  โสมนัส
 
1158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงปนัสยา  บัววัน
 
1. นางพัชรี  โปรณะ
 
1159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.17 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กชายชนัดพล  โปร่งเมืองมุล
 
1. นางสาวดลนภา  แสงพันธ์ตา
 
1160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.17 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงสุพรรณวลี  โคตรแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   แก้วทะชาติ
 
1161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.34 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรซ้าย
 
1. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
1162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.16 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงณญาดา  โพธิ์คง
 
1. นางปทิตตา  พลซา
 
1163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.16 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงกาญภิวรรณ  นักธรรม
 
1. นางสาคร  อุทธบูรณ์
 
1164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  กังกิติชัยกุล
 
1. นางสุภัค  ทองโคตร
 
1165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดรชารี
 
1. นายสันทัด  ปัดชากาว
 
1166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนสัญญา
 
1. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
1167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 1. เด็กหญิงกรินทร  ศรีบัวหลวง
 
1. นางสมกมล  นนทะจันทร์
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.17 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  หงษ์คำเมือง
 
1. นางเนตนภา  อันทะละ
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.99 ทอง 15 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มาดี
 
1. นางศรัญญพร  เดชประกอบ
 
1170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงวิชุตา  เครือภูงา
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
 
1171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงเอมิกา  จงกล่อม
 
1. นางทองรินทร์  ศรีอินทร์
 
1172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุ้มศรี
 
1. นางเกียรติคุณ  มหารา
 
1173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.47 ทอง 19 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมบ้านเปลือย
 
1. นายยุทธศักดิ์  สายคำภา
 
1174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.17 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงบุษกร  เตชัย
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
 
1175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.01 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงอรวี  พุดสูงเนิน
 
1. นางสาวอรสา  สุโพธิ์
 
1176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กชายเอี่ยว  ไชยยันต์
 
1. นางสาวโศภิน   สุริยวรรณ
 
1177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กชายธนากร  สังข์ทอง
 
1. นางชมภู  บ่อคำ
 
1178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 1. เด็กชายยศพนธ์  วงศ์ศรีลา
 
1. นางวรรณภา  ไชยวัน
 
1179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.35 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงศศิธร  อุดมศรี
 
1. นายประยุทธ  ชาภูธร
 
1180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.34 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางจงดี  ภูแช่มโชติ
 
1181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.84 เงิน 27 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายพีรวัส  ศรีละคร
 
1. นายยงยุทธ  ศรีชัย
 
1182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.66 เงิน 28 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  จันมณี
 
1. นางนิรัตน์  อุทธตรี
 
1183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.83 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์ลคร
 
1. นายโชคดี  อุ่นคำ
 
1184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.66 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนาซำแซง   1. นายวิบูลย์  ไมตรีสวัสดิ์
 
1185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.66 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ชายเชิด
 
1. นายวิชัย  เนียมชมภู
 
1186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.99 เงิน 32 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก้วบุดดี
 
1. นายปฐวี  พรมมาปี
 
1187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายจตุพล  ทองสุทธิ
 
1. นายกฤตภาส  สายทองดี
 
1188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
 
1189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กุมพล
 
1. นางนิตยา  เพ็งสุข
 
1190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านช่องฝาง    
1191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายจักริน  เชิดชู
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
1192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายชนะพล  ป้อมค่าย
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
1193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงชัชรินทร์  คำมุงคุณ
 
1. นางปรียากมล  พันตระกูล
 
1194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอัยดา  พันพา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
1195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภาไสย์
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
 
1196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงดวงพร  พิมคีรี
 
1. นายวิเนตร  พรหมอินทร์
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พงษ์อนันต์
 
1. นายกิติชัย  พรมดี
 
1198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จวงตะคุ
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
 
1199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศรีดาทอง
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
 
1200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจารวี  กองพรมฤทธิ์
 
1. นางปรียาภัทร  จตุพรม
 
1201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงวณัชพร  ศรีคูณ
 
1. นายทินกร  โคตะนนท์
 
1202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
 
1203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผ่องใส
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
1204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กชายกำจรเดช  เกษทองมา
 
1. นายสุนันท์  ธรรมกุล
 
1205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สมศิริ
2. เด็กหญิงนัชชา   นามนาถ
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ
 
1206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถิ่นถาน
2. เด็กชายภูวเนตร  ศรีนาม
 
1. นางพิสมัย  ขุนศรี
2. นางสาวเพ็ญศรี  เพิ่มพูล
 
1207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   สารวงศ์
 
1. นางสำลี  คำดี
2. นายวุฒิชัย  คำดี
 
1208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุภา  ไชยหานิตย์
2. เด็กชายศุภกฤษ์  ศรีเนตร
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
2. นางปัญญานุช  วงษ์จันทร์
 
1209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายปรมี  หนีภัย
2. เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางปทิตตา  บุตรดีสุวรรณ
 
1210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐริกุล  บุญราก
2. เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
2. นายอนุพงษ์  วรรณประเสริฐ
 
1211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  พระนิพนธ์
 
1. นางสำรวย  ธรรมวรรณ
 
1212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูมะณี
2. เด็กชายพีระพงษ์  พรมพิศ
 
1. นางอารุณีย์  ดีศรี
2. นายสุริยนต์  ดีศรี
 
1213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1. เด็กชายธเนศพล  ภิไลวรรณ
2. เด็กหญิงอมรา  ศรีโนนยาง
 
1. นางกรรณิกา  จรัสโภคธำรง
2. นางราตรี  ดานุรักษ์
 
1214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  มะลัยคำ
2. เด็กหญิงศิรารักษ์  เขียวสิงห์
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
2. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
 
1215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมโม
2. เด็กชายสรณ์สิริ  คลังกลาง
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
 
1216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีสวย
 
1. นางสาวสุมาลี  พรหมศิริ
2. นางอภิญญา  การะพันธ์
 
1217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีมูลทา
2. เด็กชายโกมินทร์  ชาภักดี
 
1. นายจงจิตร  พันสนิท
2. นางรัตนา  พันสนิท
 
1218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงลักษณา  บริบูรณ์
2. เด็กชายศุภกร  เหลาแก้ว
 
1. นายสันติ  คำโคตร
2. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วทะชาติ
 
1219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายธนพล  พิมพล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร
 
1. นางสาวพรรณธิการ์  สาวิสัย
2. นางอรอุมา   พรมเวียง
 
1220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัมพันธ์พงศ์
2. เด็กชายชาญกิจ  คลังแสง
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
1221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงณวินทรา  นาบุตร
2. เด็กชายศุภชัย  สามพันเย็น
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีสุนทร
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุนทร
 
1222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 1. เด็กหญิงรวิสรา  สาลาจักร์
2. เด็กชายวรากร  เกษทองมา
 
1. นางจินตนา  ผุยขันธ์
2. นายศักดา  เพ็งสุข
 
1223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงธีริศรา  แสงสว่าง
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  ทะเพชร
 
1. นางสาววิภาพร  ทีน้อย
2. นางสาลี  ลิชผล
 
1224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ฤทธิ์จำนงค์
2. เด็กชายธีระพันธ์  พลรักษา
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
2. นางวรรณศิริ   พรพิบูลย์
 
1225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.8 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  บุตรทา
2. เด็กหญิงแก้วฝัน  วินากร
 
1. นายธีระยุทธ  จิตรกลาง
2. นางนงเยาว์  จันทร์ธรรม
 
1226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชชา  พรหมมิ
2. เด็กชายเสกสรร  จุตตะโน
 
1. นายจรูญ  คลังกลาง
2. นางศุภามาศ  กิตติธรรม
 
1227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง
2. เด็กชายณัฎฐภัทร  อาจปาสา
 
1. นางพิสมัย  ดอใจ
2. นางวีรยา  เกษทองมา
 
1228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  อินทรประเสริฐ
 
1. นางยุภา  จันทะบุตร
2. นางวิมลรักษ์  สุจันทร์ศรี
 
1229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายชิษณุพงค์  ภาพลงาม
2. เด็กหญิงอรสา  สงวนประสิทะิ์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
1230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงญาโณทัย  สอนเต็ม
2. เด็กชายศุภชัย  สระทองบ้อง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรียงยศ
2. นางราตรี  อนุสุเรนทร์
 
1231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ลานทะจันทร์
2. เด็กชายภาคิน  ทองจำปา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรินทร์
2. นายพินิจ  นามกันยา
 
1232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กหญิงอริษา  จันมะโฮง
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  เนียนไธสง
 
1. นางวิรอน  นิลสระคู
2. นายทวีวัฒน์  แน่นอุดร
 
1233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แถลงกัน
2. เด็กชายเสฏฐศักดิ์  แข็งแรง
 
1. นางทัศนีย์  นาคครุฑ
 
1234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.6 เงิน 30 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาแร
2. เด็กชายศุภกิตต์  แสนบุราณ
 
1. นางเพียงใจ  กรรณลา
2. นางเกษร  สีหา
 
1235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงบุษกร  แอ้นบุญมา
2. เด็กชายระพีภัทร์  พิมคีรี
 
1. นางนรี  สุวรรณสิงห์
2. นางสำอาง  แก้ววัฒนะ
 
1236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 1. เด็กชายคงกะพัน  ขันชุมพล
2. เด็กหญิงวรัชญา  ทีฆะสุข
 
1. นางละออ  พันธุ์รัตน์
 
1237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.8 ทองแดง 33 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายประกาศิต  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงสายธาร  สุคงเจริญ
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
2. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
1238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กชายพีรภัทร  ชาติชำนาญ
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ภักมี
 
1. นางสาวยุพิน  อามาตย์
2. นางสาวนันทวัน  น้อยนาเวศ
 
1239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติชา
2. เด็กชายปิยะกุล  บุญแสง
 
1. นายบุญรมย์  คำมา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไกรพล
 
1240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.6 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายภาคภูมิ  ทองบุตร
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  เสนดง
 
1. นายประยูร  นามโพธิ์
 
1241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.2 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงกัญชภัค  สอนเวียง
2. เด็กชายณัชธร  พรหมมาศ
 
1. นางสร้อยทิพย์  ณ น่าน
2. นางประภัสสร  ล้วนอำนวยโชค
 
1242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.8 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นามมณี
2. เด็กชายอภินันท์  อันทะละ
 
1. นางเนตนภา  อันทะละ
2. นายไพฑูรย์  อันทะละ
 
1243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนซำพร้าว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมเขต
2. เด็กหญิงปัทมาพร  พิมเขต
 
1. นางณฐมล  ศรีหนารถ
2. นางสาวขวัญทิวา  นามคร
 
1244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 45.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุวรรณสนธ์
 
1. นางหฤทัย  วงษ์อนันต์
2. นางสาววนิดา  คำมงคุณ
 
1245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว    
1246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายปภพ  สุระทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางศิวัตรา  ดาวงษา
 
1247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยพล
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วมาตร
 
1. นางสำลี  คำดี
2. นายวุฒิชัย  คำดี
 
1248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงวาศิตา  เษตตรา
2. เด็กชายวิศวะ  ดงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันพิมพ์
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
1249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกชกร  พันสนิท
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กำเหนิดหล่ม
 
1. นางสุภัค  ทองโคตร
2. นางพิสมัย  ขุนศรี
 
1250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายพัสกร  กาบบัวน้อย
2. เด็กหญิงสุนิตษา  โพธิ์เตมีย์
 
1. นางปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ
 
1251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายอมรเทพ  เที่ยงมาก
2. เด็กหญิงอริสา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
2. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
1252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชินตุ
2. เด็กชายศิขรินทร์  วอศิริ
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นางสาวสุวิมล  มาลา
 
1253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายสังข์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  พรหมศิริ
2. นางภูสมญาศ์  สะใบ
 
1254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายณัชนนท์  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงธราธิป  กองกลิ่น
 
1. นางเชื้อชิด  พิลา
2. นายธีรวุฒิ  ชาภักดี
 
1255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายชยาทิต  มูลเติม
2. เด็กหญิงอนิศรา  มูลชมภู
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีสุนทร
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุนทร
 
1256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงปภาวดี  พรมมานอก
2. เด็กชายศักดิ์ดา  แสนศรี
 
1. นางทัศนีย์  นาคครุฑ
 
1257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายชลธาร   หงษ์คำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  พลพาน
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
2. นายวิชัน  ทองคำแสน
 
1258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงพิชญ์ชริยา  วิศิษฎ์กิจการ
2. เด็กชายภูริภัทร  ผุกแสน
 
1. นางกรรณิสา  พรมใจ
2. นางสำรวย  ธรรมวรรณ
 
1259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
2. เด็กหญิงจิราพร  วรยุทธ
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
2. นายปรมินทร์  อินทร์ชัยศรี
 
1260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไสยันต์
2. เด็กชายสิทธินันท์  เนียมหอม
 
1. นายจงจิตร  พันสนิท
2. นางรัตนา  พันสนิท
 
1261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.5 เงิน 16 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทมณี  อินทร์ตาโคตร
2. เด็กชายรพีภัท  ทองแบบ
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายปรีชา  ไปแดน
 
1262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.25 เงิน 17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝันดี
2. เด็กชายเรืองวิทย์  ขาหัก
 
1. นางสาวดวงสมร  ผ่านสำแดง
2. นางหนูอร  โคตรชนะ
 
1263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีพลภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแว่น
 
1. นายสุรเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
1264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.25 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปรัชญาธรณ์  นาสิงทอง
 
1. นายสันติ  คำโคตร
2. นางสาวมะลิวัลย์  แก้วทะชาติ
 
1265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายฤทธิชัย  สายสุข
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขสุวรรณ
 
1. นางสาวพรรณธิการ์  สาวิสัย
2. นางสาวปฤษนา  ศรีหาคำ
 
1266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  สำเภา
2. เด็กชายอัมรินทร์  พิมคีรี
 
1. นางพรรณพิศ  จินุสรณ์
2. นายไพบูลย์  จินุสรณ์
 
1267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.25 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริอ่วม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขยันงาน
 
1. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
2. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
1268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.75 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายปธานิน  ศรีทองแท้
2. เด็กหญิงวรนุช  บุตรเต
 
1. นายธีระยุทธ  จิตรกลาง
2. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
1269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.75 เงิน 23 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กชายนราพงษ์  ภักมี
2. เด็กหญิงพรธิดา  จันทบาล
 
1. นายไพทูรย์  จิตตะ
2. นางสาวยุพิน  อามาตย์
 
1270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
2. เด็กชายธนวัช  ชีวะกุล
 
1. นางสาวเรณู  ทองดี
2. นางสาวนาถยา  เนาวราช
 
1271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายอมรเทพ  ศิริบุรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  หนูจ้อย
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
1272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.75 เงิน 27 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีโนนยาง
2. เด็กหญิงเจตนาวดี  บุญตานุศร
 
1. นางกรรณิกา  จรัสโภคธำรง
2. นางราตรี  ดานุรักษ์
 
1273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กชายวรธน  กิมัน
2. เด็กหญิงวารุณี  พิมพ์จอง
 
1. นางรำพึงใจ  ช่วยบำรุง
2. นางสาวดลนภา  แสงพันธ์ตา
 
1274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงธัญญลักษ์  ภูภักดี
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพิลา
 
1. นางวศินี  สิงห์ทอง
2. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
 
1275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 1. เด็กชายศรายุทธ  พิมพ์สังข์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ทุมจันดา
 
1. นางจินตนา  ผุยขันธ์
2. นายสุขุม  วรีฤทธิ์
 
1276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.25 เงิน 31 โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงปณิดา  มาสันเทียะ
2. เด็กชายภูวนาท  ชาภักดี
 
1. นายบุญรมย์  คำมา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไกรพล
 
1277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.25 เงิน 32 โรงเรียนโนนกกข่า 1. เด็กหญิงฐิติมา  อ่อนสาลี
2. เด็กชายศุภกร  สีดามุย
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
2. นางจินตนา  จันทร์อ้วน
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 1. เด็กชายชีวพงษ์  บุญพงษ์
2. เด็กหญิงพรกนก  อนุอินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรินทร์
2. นายมังกร  จันทรมณี
 
1279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านซำม่วง 1. เด็กชายกรรชัย  ศรีมหาพรม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศึกสงคราม
 
1. นางวิรอน  นิลสระคู
2. นายสุขสันต์  ยศธสาร
 
1280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บงแก้ว
2. เด็กชายบัณณวิทย์  บับภาเอก
 
1. นางนรี  สุวรรณสิงห์
2. นางสำอาง  แก้ววัฒนะ
 
1281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายฐิติวัน์  เกิดศรี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีธัญวรัตน์
 
1. นายอธิราช  พานนนท์
2. นางสาวกมลวรรณ  ดอนพันเมือง
 
1282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64.75 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านขอนยาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ
2. เด็กชายพรีมประพัฒน์  ศรัตรูพ่าย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  มณฑาประดิษฐ์
2. นางธิดาพร  วรรณโรจน์
 
1283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญหล้า
2. เด็กชายพีรชัย  ศรีทรัพย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
2. นายจักรกริช  วรรณประภา
 
1284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59.75 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยยันต์
2. เด็กหญิงวรรณภา  มานะดี
 
1. นายประหยัด  อุ่นคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ปลัดทุม
 
1285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงสี
2. เด็กหญิงสุทาธินี  ชุ่มเฟือย
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวพิมพ์นภา  แก้วประเสริฐ
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วไชยะ
2. เด็กหญิงอารีญา  ขันแก้ว
 
1. นายสุชีพ  ทิพมาเมืองคุณ
2. นางสุมลรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายวรศักดิ์  คำไล้
2. เด็กหญิงอานิศรา  คามะดา
 
1. นางสาวสุกัญญา  อุปนิ
2. นางศตกมล  พรหมมาศ
 
1288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โข้บุรี
2. เด็กหญิงยุวพร  ดำรงศาสตร์สกุล
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
2. นายอนันต์  คำดี
 
1289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เบ้าสาลี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ผองแก้ว
 
1. นางปรียาภัทร  จตุพรม
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
1290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงณัฐชารินทร์  ศรีใส
2. เด็กชายรุจิโรจน์  บุญคา
 
1. นายวิเนตร  พรหมอินทร์
2. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
 
1291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กชายฉัตรชัย  โม้ทอง
2. เด็กหญิงถิรดา  สมศรี
 
1. นางสาวจันทิมา  บุญเทพ
2. นางสาวฝนทิพย์  นัดทะยาย
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแสน
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีรัตน์
 
1. นางจงใจ  สุริยวรรณ
2. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
1293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายอานนท์  เคหัง
2. เด็กหญิงอิสรีย์  คำมงคุณ
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางปรารถนา  คำขัน
 
1294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีเกตุ
2. เด็กชายเตชฑัต  สารแสน
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
2. นายยงยุทธ  ศรีชัย
 
1295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ก้อนบุญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  สงสอน
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางเบญจมาภรณ์  จันนา
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  วรรณชัย
 
1. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
2. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กชายฐิติกร  นันทศรี
2. เด็กหญิงบัญจรัตน์  พันสนิท
 
1. นายศิริวัฒน์  ขุนศรี
2. นายจงจิตร  พันสนิท
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. นางสาวรื่นฤดี  จุตตะโน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนองคันตี
 
1. นายอุทัย  คิดเข่ม
2. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทพิมพ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวนฤมล  โนนทิง
2. นางหนูอร  โคตรชนะ
 
1300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายชาญณรงค์  น้อยวังหิน
2. เด็กหญิงภัทธิรา  ศรีจันทะ
 
1. นางเคียงขวัญ  ดงภักดี
2. นายอนุพงษ์  วรรณประเสริฐ
 
1301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายปริญญา  ธรรมกุล
2. เด็กหญิงวนาวัลย์  บุตรเต
 
1. นายธีระยุทธ  จิตรกลาง
2. นางสุมาลี  เป็นสุข
 
1302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวรวุฒิ  อุตรพรม
2. เด็กหญิงเบญจพร  หลักเพชร
 
1. นายกิติชัย  พรมดี
 
1303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนฉิม
2. เด็กชายอาทิตย์  โพธิขี
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางเสาวรส  สมานฉันท์
 
1304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 1. เด็กชายพุทธกาล  บัวบาลบุตร
2. เด็กหญิงวราพร  ก้านพลู
 
1. นางทองเรียน  ทานิล
2. นางภัสราภรณ์  บุญแก้ว
 
1305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงรุจินันท์  ทองแสง
2. เด็กชายวิษณุ  พันธุ์สี
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
2. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เนาสน
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ศักดิ์คือพิมพ์
 
1. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
1307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพันกร  ลายทอง
2. เด็กหญิงฟ้าวิมล  ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุวิมล  มาลา
2. นางญาณิศา  ทองพูล
 
1308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กชายบรรทะศักดิ์  จุดทะสงค์
2. เด็กหญิงวัลภา  สุริยา
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายปุริม  คัมภ์บุญยอ
 
1309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงจามจุรี  นามกันยา
2. นายวีระชัย  พรมมี
 
1. นายสุพัฒน์  กงภูธร
2. นางวิลาสินี  อุทธตรี
 
1310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายทวีชัย  ดาราษฎร์
2. เด็กหญิงสายฝน  เกตุแก้ว
 
1. นางจิดาภา  สุวรรณคำ
2. นายสมยศ  ถมปัด
 
1311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  เขียวอาสา
 
1312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายนพรัตน์  พวงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางสุปราณี  ดวงชัย
2. นายอวยพร  สอนสุภาพ
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีทาทน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สีลาสิน
 
1. นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส
2. นางรัชฎาพร  คำอ่าง
 
1314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีสะอาด
2. นายปัญญา  แก้วดี
 
1. นางจงดี  ภูแช่มโชติ
2. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
1315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นายธีระพงษ์  ประทุมไทย
2. นางสาวบัณฑิตา  วรวงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
2. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
 
1316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เดชมิตร
2. เด็กชายโกศล  ขันตี
 
1. นายประหยัด  อุ่นคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ปลัดทุม
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกพร  ทะนารี
2. เด็กชายวรวุธ  ชัยบุตร
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
 
1318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    มืดอินทร์
2. เด็กหญิงนะริตา  วงษา
3. เด็กหญิงปิยะดา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงพิกุล  บุญประคม
5. เด็กหญิงวันวิสา  สารวงษ์
6. เด็กหญิงวารุณี  สมสุข
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พวงมีสี
8. เด็กหญิงศิริธิดา  วรรณไชย
9. เด็กหญิงสกาวใจ  โพธิ์ทิพย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  สารวงษ์
 
1. นางสุนีย์  นามกันยา
2. นางสุมลรัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. นางจิราภรณ์  อุทธตรี
 
1319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงกุสุมา  หุมแพง
3. เด็กชายธิติกา  เทียบแก้ว
4. เด็กหญิงปวีณา  ภูพาดนา
5. เด็กหญิงมีรญา  เทียบแก้ว
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เสนารินทร์
7. เด็กหญิงศศิประภา  เท่าบุรี
8. เด็กหญิงสิรินธร  นครขวาง
9. เด็กหญิงสุนัชชา   ทำจำปา
10. เด็กหญิงอมราวดี  แก้วกงพาน
 
1. นายกฤตภาส  สายทองดี
2. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
 
1320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันขวา
2. เด็กหญิงทาริกา  เหล่าบัวดี
3. เด็กหญิงปิยาพร  เย็นนารมณ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสบาย
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แก้วพิภพ
6. เด็กหญิงสุชาดา  ภูป้อง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมอินทร์
8. เด็กหญิงเจดสุดา  นามโคตร
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  เมาทา
10. เด็กหญิงเอมมิกา  วงเลิง
 
1. นายวรวิทย์  ศรีสุนทร
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรีสุนทร
3. นางจันทร์หอม  ศรีสุนทร
 
1321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกรรวี  ไสยันต์
2. เด็กหญิงขัตติยา  พันสนิท
3. เด็กหญิงนภาพร  เลิศล้ำ
4. เด็กหญิงปาณิสา  ขวัญเต็ม
5. เด็กหญิงภรนภา  สุทธิดี
6. เด็กหญิงยุพาวดี  สีทาดี
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ชนะพันธ์
8. เด็กหญิงสุวรรณสินี  มาตา
9. เด็กหญิงเกวลิน  ทวีปไธสง
10. เด็กหญิงแพรพิไล  ยิ่งยง
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
2. นายคำพันธ์  พันตระกูล
3. นางปรียากมล  พันตระกูล
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ภูมิศักดิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แพงแซง
3. เด็กหญิงชลลดา  อุทาโพธิ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือภูงา
5. เด็กหญิงบงกชกร  วรฉัตร
6. เด็กหญิงภัทราพร  ยอดอัน
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นามยา
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สมสุทธ์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  นะพะวาน
10. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเดช
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
2. นางวรรณศิริ   พรพิบูลย์
3. นางวลัยพร   ราคาแพง
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงฉันทนา  ขวัญชม
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ขวัญชม
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ป้องกัน
5. เด็กหญิงพรชิตา  คำแว่น
6. เด็กชายภาณุพงษ์  วังคีรี
7. เด็กชายวัติกาล  พรมมาวัน
8. เด็กหญิงอรชุมา  คำเนียม
9. เด็กหญิงอรทัย  ศรีบุรินทร์
10. เด็กชายเกียรติคุณ  พิลาบุตร
 
1. นายปุริม  คัมภ์บุญยอ
2. นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี
3. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
1324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.75 ทอง 7 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  นิธิปัญญาบดี
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  คำมะณีจันทร์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  สิมมาสุทธิ
4. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เข็มมาลากูล
5. เด็กหญิงชลดา  คำมงคุณ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษาเสนา
7. เด็กหญิงทักษิณา  การะเกษ
8. เด็กหญิงพิมศิริ  แซงจันดา
9. เด็กหญิงเทียมจันทร์  ดอนชาม่วง
10. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุทธิโสกเชือก
 
1. นางสุกัญญา  บุพาที
2. นางสาวธัญรดา  นามวงษ์
3. นางสาวอนุธิดา  เหลื่อมเภา
 
1325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุตะโน
2. เด็กชายธนกฤษ  ปูเต๊ะ
3. เด็กชายธาดา  มาจุฬา
4. เด็กหญิงประภัสสร  หมอแพทย์
5. เด็กชายพงศกร  เกษทองมา
6. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ขันตี
7. เด็กชายศิริมงคล  ขวัญแจ่ม
8. เด็กหญิงสุฑามาศ  ขวัญแจ่ม
9. เด็กหญิงสุนิตา  จันทาคำ
10. เด็กชายโชคชัย  เกษทองมา
 
1. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
2. นางรจนา  สิงห์พันธ์
3. นายกระบวน  อุทธบูรณ์
 
1326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เรียงทอง
2. เด็กหญิงนัยนา  ชุมหิน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กิ่งนอก
4. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่ซั่ว
5. เด็กหญิงวันวิษา  อินทะเสน
6. เด็กหญิงศศิภา  สุดธิ
7. เด็กหญิงศิรประภา  พันธ์ทาโฮม
8. เด็กหญิงสุธาสินี  อุ่นจิตร
9. เด็กหญิงอนุศรา  สมอเมือง
10. เด็กหญิงอาริษา  โคตรแสนลี
 
1. นางจิราภรณ์  สร้อยสน
2. นายนิกร  สร้อยสน
3. นางจินดา  นันทะคำ
 
1327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลดง
2. เด็กหญิงธนพร  สุพรมพิมพ์
3. เด็กหญิงยิหวา  มหาดไทย
4. เด็กชายศักดิ์ดา  ดอนเหนือ
5. เด็กชายศิรวิทย์  สอนเต็ม
6. เด็กชายศิวพงษ์  ประโพธานัง
7. เด็กหญิงสมฤดี  กองเกิด
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวกด
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิปัสสา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  หรั่งศาสตร์
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
2. นางมลระวี  ปานทอง
3. นายประดิษฐ์  แก้วพิภพ
 
1328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงกนกอร  ขวัญจร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แนวเว
3. เด็กหญิงนันธินี  มะดาศรี
4. เด็กหญิงพนิดา  คงอยู่
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร
6. เด็กหญิงศิริกานดา  โนนงาม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามผา
8. เด็กหญิงสุกานดา  สุดโยธา
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันธํโพธิ์กลาง
10. เด็กหญิงอรยา  พนาวัลย์
 
1. นายทองสุข  ตุลาเนตร
2. นางวิไลลักษณ์  ทุมสวัสดิ์
3. นางสาวพิมประไพ  คัญศรี
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1. เด็กหญิงกนกพร  ตะตุ้ย
2. เด็กหญิงกนกรดา  โคลา
3. เด็กหญิงพรธิดา  จันทบาล
4. เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงสุพัทตรา  ตะสีนวล
6. เด็กหญิงสุวิมล  ภักมี
7. เด็กหญิงหัถมาศ  ไฝคำ
8. เด็กหญิงเกสรา  จุตตะโน
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พาพลค้อ
10. เด็กหญิงเปรมนภา  ซำทองไหล
 
1. นางสุมาพร  ประเสริฐ
2. นายไพฑูรย์  จิตตะ
3. นางสาวยุพิน  อามาตย์
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กชายกฤษตภัค  อำพะรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อาจปาสา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  พลวงศ์ษา
4. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วราชนิวงษ์
5. เด็กชายธนพล   สุวรรณเวียง
6. เด็กหญิงพรไพรินทร์  พรมหาคำ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทาอ่อน
8. เด็กชายยุทธพงษ์  สท้าน
9. เด็กชายวรายุทธ์  ไชยวะรีย์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นคำ
 
1. นายวริทธิ์นันท์  จันทรัตน์
 
1331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงไกร
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุยสี
3. เด็กหญิงนวพร  พันธ์ทาโฮม
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเกษม
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญที
6. เด็กหญิงรุจิรา  จันทะมนตรี
7. เด็กหญิงสรุตา  พรวนสูงเนิน
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ถุนพุฒดม
9. เด็กหญิงอภิสตรี  บุญทิม
10. เด็กหญิงเก็จมณี  โล่ห์คำ
 
1. นายสุเมธากรณ์  ราชอินตา
2. นายนิคม  พลซา
3. นางลำดวน  ศรีพรม
 
1332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกชกร  ถมอุทา
2. เด็กหญิงกมลชนก  บุญทองแพง
3. เด็กหญิงณตา  แถลงกัณฑ์
4. เด็กหญิงธนัชชา  สีขวาพา
5. เด็กหญิงนัทวรรณ  อาสานอก
6. เด็กหญิงพรกนก  ผงสุข
7. เด็กหญิงวริศรา  คำตื้อ
8. เด็กหญิงศศินิภา  บับภาเอก
9. เด็กชายศิวกร  ช่างเรือง
10. เด็กหญิงอาภัสรา  บาบุญ
 
1. นางปรารถนา  คำขัน
2. นางปานา  แถลงกัณฑ์
3. นางสาวสุวลี  บัวโหญ่รักษา
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77.25 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองนอ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  บุญปัน
2. เด็กหญิงวริศรา  เวียงทับ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรณู
4. เด็กชายเด็กชายทรงศักดิ์  อุ่นคำ
5. เด็กชายเด็กชายธีรวัฒน์  มณีรัตน์
6. เด็กชายเด็กชายพุทธิศักดิ์  กองอินทร์
7. เด็กชายเด็กชายภูวดล  อาจดวงดี
8. เด็กชายเด็กชายรัฐภูมิ   สาริยา
9. เด็กชายเด็กชายฤทธิชัย  ศรีสร้อย
10. เด็กชายเด็กหญิงจินตนา  พิมคีรี
 
1. นายอัจฉริยมนตรี  จันทร์สะอาด
2. นางอนงค์ลักษณ์  คามะดา
3. นายไกรศรี  โกมาสถิตย์
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงฉมามาศ  พรหมหาราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลัดหนองขี
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  พรมอินทร์
4. เด็กหญิงปนิชญา  จูมจนะ
5. เด็กหญิงปพิชญา  แก้วทอง
6. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณโค
7. เด็กหญิงภูชิตา  วันนา
8. เด็กหญิงศรินทิพย์  แว่นสว่าง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พิมพ์สีดา
10. เด็กหญิงโสภิตา  บัวบาน
 
1. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
2. นางคำฟอง  จำปาสิม
3. นางสุรีพร  วงศ์โคกสูง
 
1335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงจรรยา  ชิดบุญศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายใจ
3. เด็กหญิงนุสรา  รัตนภักดี
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ัรัตนภักดี
5. เด็กหญิงพรหล้า  มะโนรส
6. เด็กหญิงมลธิดา  วิพายา
7. เด็กหญิงวรรณิสา  จันชฎา
8. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีวิลาศ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เคระคุณ
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองเติม
 
1. นายยุตา  มิ่งแก้ว
2. นางพัชรี  โปรณะ
3. นางเฉลิมลักษณ์  ตันติปทุม
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คุ้มศรี
2. เด็กหญิงชนันญา  บริวัน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุคงเจริญ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายมงคล  บุตรพรม
6. เด็กหญิงรัตนา  ปัญาทิพย์
7. เด็กหญิงสีราวรรณ  ศรีบุรินทร์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันยะตา
9. เด็กชายสุรพร  อ่อนอินทร์
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางเกียรติคุณ  มหารา
2. พระณัฐพงษ์  ธนโพ
3. พระธนู  ฐานวฑ.ฒโน
 
1337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกี้ยงกรแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  วงษา
3. เด็กหญิงดรุณี  มูลตรีโคตร
4. เด็กหญิงสิริมล  อาพัดนอก
5. เด็กหญิงสุจิตรา   สิทธิโสภา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสาร
7. เด็กหญิงสุทธิชา  ทองพูล
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองพูล
9. เด็กหญิงสุลิตา  ป่ากว้าง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  หนูกิจ
 
1. นายสุดใจ  ภูมิภักดิ์
2. นายอโนทัย  วงษา
3. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
1338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1. เด็กหญิงจันทรมณี  สุดกระโทก
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีบุญมี
3. เด็กชายธีรนาฎ  จันทัย
4. เด็กหญิงพิชญานิน  พรมดี
5. เด็กหญิงวรนุช  ศรีนวล
6. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมดี
7. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญทศ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามกันยา
9. เด็กชายอัครพันธ์  บุญทศ
10. เด็กชายเจตพล  ศรีจันทะ
 
1. นายรังสรรค์  ผงสุข
2. นายชาญเดช  สิงห์สถิต
3. นางสาวพูนศรี  หล้าภูเขียว
 
1339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 66.5 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริคุปต์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แก้วกันหา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บงแก้ว
4. เด็กชายวชิระ  โง๊ะบุดดา
5. เด็กชายวรฉัตร  ศรีหาบุญมา
6. เด็กหญิงศริยา  กาวน
7. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสมจิตร
8. เด็กชายอภินันท์  นครชัย
9. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  วันนา
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีหาบุญมา
 
1. นายฉลอง  ไชยชนะ
2. นายศุภากร  ผลมาตย์
3. นางฐิติรัชต์  ช่างพะเนา
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 62.25 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายธีรวิทย์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงประภัสสร  บัวระภา
4. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามวงษา
6. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยอ่อนโพธิ์
7. เด็กหญิงวริศรา  ผลไม้
8. เด็กชายอภิวัตน์  ศรีเมือง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีมูลทา
10. เด็กชายอัครพล  นิยมพงษ์
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี   สุธรรมมา
3. นายยุทธนา  ศรีพุทธา
 
1341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง    
1342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายชัยนรินทร์   ลอดทองใหม่
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วิทาทาน
3. เด็กชายธนันชัย  คล้ายมี
4. เด็กชายนิธิกร  กันแสน
5. เด็กหญิงประไพรักษ์  คุณฟอง
6. เด็กหญิงพัรยา  สมัยคำ
7. เด็กหญิงมนธิชา  สิงห์สถิตย์
8. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  สง่าลี
9. เด็กหญิงสุณัฐดา   วรรณภา
10. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจทน
 
1. นางปิยะภา  คัมภ์บุญยอ
2. นายอภัย  วรีฤทธิ์
3. นางฐนินันท์  แกะริมาฐิพัฒน์
 
1343 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมเหล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันณา
3. เด็กหญิงทิพย์สุพา  ศรีวิชัย
4. เด็กชายธีระพล  แสนหาญ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดโลก
6. เด็กหญิงพรกมล  พูลเกิด
7. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เหง่าศรี
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศาลา
9. เด็กหญิงมลธา   บุญธรรม
10. เด็กหญิงมลธิดา  บงแก้ว
11. เด็กหญิงวาริสา  ช่วยหาร
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ดวงเดช
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศาลา
14. เด็กหญิงสุภัค  ปิ่นยะกุูล
15. เด็กหญิงสุภัสสร  วิไล
 
1. นายฐปนัท  แก้วเกษศรี
2. นายอนันต์  พลซา
3. นางกฤษณา  ศรีคุณ
4. นายวุฒิพงษ์  ชินน้ำพอง
 
1344 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  ขันทวี
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วกงพาน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงภูเขียว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลพล
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  จินดาวงศ์
6. เด็กหญิงนุชนาฏ  มาตมูลตรี
7. เด็กหญิงน้ำฝน  โพนปลัด
8. เด็กหญิงรัตติกา  บงแก้ว
9. เด็กหญิงราตรี  บุตรดีเลิศ
10. เด็กชายหยาดพิรุณ  รักชาติ
11. เด็กหญิงอภิชยา  ศรีละพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  สารีหา
13. เด็กหญิงอรปรียา  ดาวท่าน
14. เด็กหญิงอริศรา  ม่วงภูเขึยว
15. เด็กหญิงแพรวา  ภูสูง
 
1. นายปฏินันท์  พลซา
2. นางสาวปูริดาก์  อยู่วราโชติ
3. นางสาวเตือนใจ  สันหา
4. นางสาวจุฑารักษ์  บุุ้งทอง
 
1345 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายชยณัฐ  วันเดช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พันบุญมา
3. เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์หาจักร์
4. เด็กชายธนภัทร  มูลประภา
5. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีเวียง
6. เด็กหญิงนริศรา  วันเดช
7. เด็กหญิงพรมณเฑียร  สอสุธรรม
8. เด็กหญิงวรางคณา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คงพิลุน
10. เด็กหญิงศิรินาฎ  สมพิมพ์
11. เด็กชายหัตถ์สดา  จุลมาศ
12. เด็กหญิงอรุณวรรณ  หนูช่างสิงห์
13. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หนูช่างสิงห์
14. เด็กชายเอกอรุณ  ชัยพร
15. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วจังหาร
 
1. นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ
2. นางละออ  สิมมะลา
3. นางนภาพร  สายคำภา
4. นางสาวสิริมาส  พลหมั่น
 
1346 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  บงแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติยา  พิมสุข
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาภักดี
4. เด็กหญิงณัตธิตา  พลซา
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  รัตนวัน
6. เด็กหญิงธิญาดา  โสภารักษ์
7. เด็กหญิงปฐมาวดี  ปาสาบุตร
8. เด็กหญิงปาลิตา  การะเกษ
9. เด็กหญิงปูชนิยะดา  กองสิงห์
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
11. เด็กหญิงวรฤทัย  พิลาฤทธิ์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ม้าเจริญตระกูล
13. เด็กหญิงสุชานันทร์  ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงหวันยิหวา  มาลาศรี
15. เด็กหญิงอมลณัฐ  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สิมมา
2. นางประนอม  พลซา
3. นางสาวเปรมศิริ  กองเกิด
4. นางเกษสุดา  จุตะโน
 
1347 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  โสภักดี
2. เด็กหญิงจินตนากร  พลช้าง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โสสี
4. เด็กชายชินวัฒน์  ชมพูพื้น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงนภาภัทร  ภูนุช
7. เด็กหญิงนันทิชา  ลุนเขียว
8. เด็กชายประจักษ์  ไชยชาติ
9. เด็กหญิงปริยภัทร   โตเปี่ยม
10. เด็กหญิงปารวี  อันภักดี
11. เด็กชายวรเชษฐ์  ละมาลา
12. เด็กชายอนันตสิน  โตเปี่ยม
13. เด็กหญิงเจตสุภา  นำมะนัย
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งสีดา
15. เด็กชายเจษฎา  โภควิบูลย์
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
2. นายวีระ  โคตรธรรม
 
1348 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงกชกร  ฤทธิ์นวล
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พูนพานิจ
3. เด็กหญิงพินิษา  ธรรมรัง
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุญโฮม
5. เด็กหญิงภัสสร  ยางเบือก
6. เด็กหญิงรัตนวลี  พิมพ์แหวน
7. เด็กหญิงลักษิกา  วังสงค์
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  ขวัญงาม
9. เด็กหญิงวรรณดี  แก้วจินดา
10. เด็กหญิงสยมพร  สองเมือง
11. เด็กหญิงสินิธา  บุญโฮม
12. เด็กหญิงอภิญญา  คำแก้ว
13. เด็กหญิงอารยา  ดอนสามารถ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญชู
15. เด็กหญิงเดือนฉาย  ล้านเที่ยง
 
1. นางสาวเกศสุรีพร  แสนบุญ
2. นางสุนันทินี  ประเสริฐสันติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  เขียวอาสา
4. นางปณิษฐา  ไชยตาแสง
 
1349 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนเวียง
3. เด็กหญิงจันทิมา  วิปัสสา
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงธนพร  สุพรมพิมพ์
6. เด็กหญิงนัทยา  กรรณลา
7. เด็กหญิงนุชจรี  หาญภูเขียว
8. เด็กชายปติมา  แก้วพิภพ
9. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ไชยยา
10. เด็กหญิงพรทิพา  คำสุข
11. เด็กชายวิศวะ  ดงแก้ว
12. เด็กหญิงสิริญญา  คมานิคม
13. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวกด
14. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บงแก้ว
15. เด็กหญิงแก้วมณี  บัวบาน
 
1. นายไวยวิทย์  สารมโน
2. นางสาวศิริวิมล  โคตรเพ็ง
 
1350 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรนาม
2. นายณัฐวุฒิ  ปัญญา
3. เด็กชายพรธิมล  ธรรมโสม
4. เด็กชายยุทธการต์  พิลาฤทธิ์
5. เด็กหญิงวนาวัลย์  บุตรเต
6. เด็กหญิงวรรณภา  ใจช่วง
7. เด็กหญิงวริศรา  กาวินคำ
8. เด็กหญิงวาสุขขี  สอนเสนา
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  พรมภักดี
10. เด็กหญิงศรีกานดา  โสภา
11. เด็กหญิงศศฺกานต์  สร้อยสังวาลย์
12. เด็กหญิงสาวิตรี  รัตนมงคล
13. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมโสม
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทศร
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นายสมภาส  เกษทองมา
2. นางสาวชลธิดา  ธาตุทาสี
3. นางสาวอรุณ  พงสะพัง
4. นางสาววิไลภรณ์  แก้วอาสา
 
1351 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กหญิงกรพรรณ  ศรีนวลสูง
2. นางสาวจิรภา  บัวโส
3. เด็กหญิงนันทนา  พงษ์พันธ์
4. เด็กหญิงนันทิดา  ระมั่น
5. เด็กหญิงนิตยา  รามศิริ
6. เด็กหญิงพนิดา  คำดี
7. เด็กหญิงพิมวิภา  แสนบุราณ
8. นางสาวยุลัดดา  มุทาพร
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันทะลาด
10. นางสาวสุวิมล  ทนาชัย
11. นางสาวอทิติยา  คำจิตร์
12. เด็กหญิงอรณัฐ  พิมพ์เวียง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  อินอิ่ม
14. เด็กหญิงเปรมวลี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายปฏินันท์  พลซา
2. นางสาวจุฑารักษ์  บุ้งทอง
3. นางสาวเตือนใจ  สันหา
4. นางสาวฐิติยากร  คำภูเวียง
 
1352 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โขมพัตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงธนัดดา   นิพวงลา
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พิมเขตร
5. เด็กหญิงธัญยพร   วิขาชาติ
6. เด็กหญิงปิยพร   สอนสุภาพ
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   พันธ์อุต
8. เด็กหญิงภัทรดา   บัวแก้ว
9. เด็กหญิงภัทราวดี   อุตระพรม
10. เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุญกัน
11. เด็กหญิงรินดา   แก่นโนรา
12. เด็กหญิงวาสิฏฐี   ยามี
13. เด็กหญิงสุธิสา   ใจรู้รอบ
14. เด็กหญิงสุนิสา   อุตรพรม
15. เด็กหญิงอรชร  อ่อนสารี
 
1. นายพัฒนพงษ์   นาดี
2. นายกฤษดา   ศรีสุทัศน์
 
1353 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บำรุงเผ่า
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พาโนนค้อ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  แพงแซง
4. เด็กชายต่อตระกูล  โสมน
5. เด็กหญิงพรรณิกา  ถาวงษ์กลาง
6. นายพีรพล  ภูมิศักดิ์
7. นางสาวลัดดาวัลย์  จุฬา
8. เด็กหญิงวราภรณ์  สวนเส
9. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยเชียงพิณ
10. เด็กชายศักดิ์ระพี  สีม่วง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ไชยา
12. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ไชยา
13. เด็กหญิงสุภิญญา  คอหล้า
14. เด็กชายสุรวุฒิ   แรงรอบ
15. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเดช
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
3. นายคมกริช  กุดโอภาส
4. นายภิญโญ  ทองอิน
 
1354 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงดวงพร  พิมคีรี
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  สิงห์สัตย์
3. เด็กหญิงนุจนาถ  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงผกามาศ  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงพรนิภา  แท่นศิลา
6. เด็กหญิงมาฑิตา  นาลา
7. เด็กหญิงมาลินี  ขันเหง้า
8. เด็กหญิงศรัญย์พร  วงศ์จันทรา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิชิต
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสานศรี
11. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมมาตย์
12. เด็กหญิงอรณี  บัวมี
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ล่าศรี
14. เด็กหญิงอารียา  ชัยทิพย์
15. เด็กหญิงอิสริยา  บุ่งหวาย
 
1. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
2. นางสาวสายวินิตย์  ดวงสนาม
3. นางสาวรัตนาพร  พันธะมุย
4. นางสาวอวัสดา  ทนงยิ่ง
 
1355 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีเกตุ
2. นางสาวกิตติยา  บุตรเวียงพันธ์
3. เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
4. เด็กหญิงธนิษฐา  คูทองทุ่ง
5. เด็กหญิงพรศิริ  ทุมวงศ์
6. เด็กหญิงวิสา  ศรีคุณหลิ่ว
7. เด็กหญิงวิสุตา  สอนสุภาพ
8. นางสาวสาวิตรี  ภักดีอำนาจ
9. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
10. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
11. เด็กหญิงสุวันณาร์  อินทร์เพชร
12. เด็กหญิงอนุสรา  อะโน
13. เด็กหญิงอรอุมา  คำหมอน
14. เด็กหญิงอริสรา  ภักดีอำนาจ
15. นางสาวเนตรนภา  กรรณลา
 
1. นายไวยวิทย์  สารมโน
2. นางสาวศิริวิมล  โคตรเพ็ง
 
1356 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดงแก้ว
2. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ธัญญประกอบ
2. นางสาววราภรณ์  นาถาบำรุง
 
1357 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กชายพรชัย  หมวดเหม็น
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ตุลุย
 
1. นายมนูญศักดิ์  ศรีจันทะวงษ์
2. นางสาวพนมพรรณ  บุญเกิด
 
1358 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงวาสินี  สุพรรณพุทธา
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวระภา
 
1. นายมงกต  ผ่านแผ้ว
2. นางสาวรัตนา  เกษทองมา
 
1359 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เทียมทัน
2. เด็กหญิงเปรมวดี  แสงมณี
 
1. นายสุชาติ  ผุยมาตย์
2. นายโชคชัย  สอนสุภาพ
 
1360 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงศิริประภา  พลซา
2. เด็กหญิงอรสา  จันทะฤทธิ์
 
1. นายปกรณ์  เทพา
2. นายวัฒนชัย  สามิดี
 
1361 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายคมกฤษ  นิวาส
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ดวงเจริญกุล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำไวย์
2. นางมยุรา  นวนสี
 
1362 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายชุติเดช  บังเกิด
2. เด็กหญิงนาฏชนก  ขันทะศรี
 
1. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
2. นายรังสิทธิ์  เคนทรภักดิ์
 
1363 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชบาวรรณ  ชาลีเอ่น
2. เด็กชายวีรวัต  ต้นจันทร์
 
1. นายบุญโฮม  วันนา
2. นายอนันต์  คำดี
 
1364 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มประดับ
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมมาลา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุตรธนู
2. นางราตรี  อนุสุเรนทร์
 
1365 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงธนพร  ประจันตเสน
2. เด็กชายพงศพัศ  ชาญประไพร
 
1. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
2. นายพนม  นานวน
 
1366 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงปรางทอง  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดวงชัย
 
1. นายสามารถ  พลซา
2. นางเพ็ญประภา  ศิริชัย
 
1367 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  ฤทธิ์ขำ
2. เด็กชายธนดล  สาสอง
 
1. นายมนูณ  พรมดี
2. นายชำนาญ  แสงชาติ
 
1368 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันโท
2. เด็กหญิงเรวสี  ตะพิมพ์
 
1. นายแหลมทอง  หามณี
2. นายอนุพงษ์  เกษทองมา
 
1369 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  วิจิตรปัญญา
 
1. นายพิทักษ์  สีตะริสุ
2. นายมนูญ  พรมมนตรี
 
1370 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรชานนท์
2. เด็กหญิงสุทธิชา  ทับทิมไสย
 
1. นายเจษฎา  ศรีพิทูลพาทย์
2. นางสาวประภาพรรณ  นำภา
 
1371 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  โยธาจันทร์
2. เด็กหญิงบุปผา  เฮืองใสส่อง
 
1. นายประโยชน์  สาริกา
2. นางพิรีรัตน์  จูมจนะ
 
1372 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ช่างไชย
2. เด็กชายศัตรูพ่าย  เดื่อไธสง
 
1. นายวรวุฒิ  อุทธตรี
2. นางนิรัตน์  อุทธตรี
 
1373 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงวริษา  โสมคำ
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  พลศิริ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตนอก
2. นายชาญวิทย์  สมเทศ
 
1374 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กชายพิชิตชัย  เพชรรุน
2. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  หมอแสน
 
1. นายอิทธิพงษ์  ตรีหทัยกุล
2. นางสาวธนัญญา  พรหมอินทร์
 
1375 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจินตนา  หทัยทองมี
2. เด็กหญิงวรรณวนัช  ทะเพชร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชาลีสมบัติ
2. นายมิตรชัย  พลชา
 
1376 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  จันทร์รักษ์
2. เด็กหญิงสริตา  พันสนิท
 
1. นางสมควร  กิตติพิชญางกูร
 
1377 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร  หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แปนุ่น
 
1. นายบพิตร  จันทร์อ้วน
2. นายวุฒิชัย  ดานะ
 
1378 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1. เด็กหญิงภีรญา  ซาจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณภูมิ
 
1. นายสมยศ  แก่งตัน
2. นายอารุณ  อุปรีที
 
1379 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กชายทินภัทร  ยันตพจน์
2. เด็กหญิงนริศรา  วิวาสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  ชัยเสน
2. นางสาวกรรณิกา  พุทโธทา
 
1380 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงป่านชีวัน  ไชยโศก
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สุภสุข
 
1. นางสาววาสนา  ศรีเมืองแก้ว
2. นางสุคล  พันยา
 
1381 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายปิยะราช  สุวรรณอำไพ
2. เด็กชายสพลดนัย  อินทร์เพชร์
 
1. นายคมกริช  กุดโอภาส
2. นายวิชัน  ทองคำแสน
 
1382 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ล้านเที่ยง
2. เด็กหญิงภัทราพร  วงเลิง
 
1. นายวีระ  ซาภักดี
2. นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต
 
1383 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  คำตัน
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ใจเครือ
 
1. ร้อยตำรวจตรีธว้ชชัย  ปะกิระสา
2. ดาบตำรวจเชิดศักดิ์  พิมยะมาตร
 
1384 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  อุกฤษณ์
2. เด็กหญิงเวนิกา  บงแก้ว
 
1. นายกุล  ศักดาพิทักษ์
2. นายอนันต์  พลซา
 
1385 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กชายปริชาติ  ฉ่ำสูงเนิน
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เข็มพันธ์
 
1. นายอิทธิพล  บุตรดีศักดิ์
2. นางสาวดวงสมร  ผ่านสำแดง
 
1386 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผาเคน
2. เด็กหญิงสุนิษา  คลังใหญ่
 
1. นางศุภางค์  ใต้ชัยภูมิ
2. นางสาวสุุุภารัตน์  คงสิม
 
1387 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  สามารถ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ยอดคีรี
 
1. นายสุรชัย  สวัสดิพงษ์
 
1388 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กชายกุมภา  จันเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมวิหาร
 
1. นายณกรณ์  สาวิยะ
 
1389 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  พิมใจ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญปัน
 
1. นางสุมาลี  ไชยแสน
2. นายกฤษ  พาเชียงคูณ
 
1390 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านอุ่ม 1. เด็กชายชาคริต  พิมเห็ม
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุดมเพ็ญ
 
1. นางนิจภรณ์  ประภูชะกา
2. นางสาวสกาวเดือน  ทองวัน
 
1391 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บาบุญ
2. เด็กชายพีรภัทร  พาลี
 
1. นายสุวิทย์  นิลโชติ
2. นางจินตนา  พิลาคุณ
 
1392 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พิมเสนา
2. เด็กหญิงพัชญา  ขาวสวรรค์
 
1. นางนันทนา  แก่งตัน
2. นางสาวศิราณี  เกษทองมา
 
1393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
2. เด็กหญิงพรทิพา  จันทิมา
 
1. นายศักดา  เพ็งสุข
2. นางจินตนา  ผุยขันธ์
 
1394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงวันทนา  ทองแบบ
 
1. นายสุเทพ  อินทร์ชัยศรี
2. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
 
1395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายพรพรหม  อภัยโส
2. เด็กชายสุทธิพงศ์   ดาวงราม
 
1. นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ
2. นายทวีศักดิ์  อุ่นอุรา
 
1396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพรวิภา  กันวงษ์
2. เด็กหญิงวารุณี  หมื่นผาล
 
1. นางรัตนา  พักกระโทก
2. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
 
1397 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายสถาพร  ภานุรักษ์
2. เด็กหญิงสุริกานต์  ศรีสะอาด
 
1. นายสามารถ  พลซา
2. นางเพ็ญประภา  ศิริชัย
 
1398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. นางสาวกีรพัทธ์  คำผาย
2. นางสาวสุกัญญา   วงษ์จันทร์
 
1. นายประเสริฐ  ศรีหริ่ง
2. นางอรุณรัตน์  ศรีหริ่ง
 
1399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  น้อยยาสูง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แผงตัน
 
1. นายทรงเดช  สุวรรณคำ
2. นายก้องนเรนทร์  พลซา
 
1400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายนนท์  นามเภา
2. เด็กชายอภิรักษ์  อัมรา
 
1. นายปริทัศน์  เกาะน้ำใสสุภานนท์
2. นายทศวรรษ  เสงี่ยม
 
1401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาดข่า 1. นางสาวชลดา  บาบุญ
2. นางสาวผุสดี  บุญมา
 
1. นายสำนอง  บุญปัน
2. นายสาคร  พิมพ์วรไมตรีกุล
 
1402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงวราลักษ์  อินไผ่
2. เด็กหญิงวาสนา  รัตนะอุไร
 
1. นายพัฒนพงษ์  นาดี
2. นายกฤษดา  ศรีสุทัศน์
 
1403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. นางสาววัชรี  ชัยภูมิ
2. นางสาวสุวรรณษา   จันทร์เขียว
 
1. นางเอ็มอร  สิมทอง
2. นางรัตนาพร  นวนมา
 
1404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กหญิงชลิตา  ขุนพิรินทร์
2. เด็กหญิงอิสรวดี  แถลงกัณฑ์
 
1. นายสมหมาย  ขวกเขียว
 
1405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงดวงเนตร  คำแหงพล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  วงศ์ละคร
 
1. นายวีระยุทธ  ศรีสุนนท์
2. นายชัยวัฒน์  ลุนสา
 
1406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนพรัตน์  โทมนัส
2. เด็กชายศรวิชษ์  รู้ขาย
 
1. นายภาณุพงษ์  สาวิยะ
2. นายเกรียงศักดิ์  คำมงคุณ
 
1407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  อุทดี
2. นางสาวสุภาวรรณ  สอนสุภาพ
 
1. นายแหลมทอง  หามณี
2. นายอนุพงษ์  เกษทองมา
 
1408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นางสาวพรรณวดึ  อุปราชัย
2. นางสาวพิศมัย  อุตรพรม
 
1. นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ
2. นางสาวจันทรา  สุดหอม
 
1409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ซ้ายหนองขาม
 
1. นายทองคูณ  บทมาตย์
2. นายน้ำอ้อย  บทมาตย์
 
1410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  มาฉิม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญไสยัง
 
1. นายสุเทพ  อินทร์ชัยศรี
2. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
 
1411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงณัชนนท์  ไวยพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาวีร์  งิ้วลาย
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทะนา
2. นางปรียาภัทร  จตุพรม
 
1412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงจินต์จิรา  มะยุระรักษ์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ไตรบุตร
 
1. นายอิทธิพล  บุตรดีศักดิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
 
1413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นางสาวรินดา  จุตตะโน
2. นางสาวสุกัญญา  ประสมสี
 
1. นายไพบูลย์  จินุสรณ์
2. นางพรรณพิศ  จินุสรณ์
 
1414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คูทองทุ่ง
2. เด็กหญิงสุดาพร  คำภา
 
1. นายไวยวิทย์  สารมโน
 
1415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชินวัตร  เหล็กรัตน์
2. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ดีนอก
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมกุล
 
1416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. นางสาวนภาพร  หลวงเมือง
2. นางสาวเกศนีย์  แก้วดวงตา
 
1. นายจงจิตร  พันสนิท
2. นางรัตนา  พันสนิท
 
1417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นางสาวภัทราภรณ์  นามยา
2. นางสาววรรณนิสา  คิดค้า
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
1418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปากปวน 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญหนัก
2. นางสาวศุภรัตน์  ลือคำหาร
 
1. นายเทพ  ประจันตเสน
2. นายอภิศาร  พิมเขต
 
1419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา
2. เด็กหญิงลักษ์ขณา  บุญรักษา
 
1. นายสมภาส  เกษทองมา
2. นายธีระยุทธ  จิตรกลาง
 
1420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. นางสาววนิดา  บางประอินทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  ภูน้ำใส
 
1. นางจิดาภา  สุวรรณคำ
2. นายสมยศ  ถมปัด
 
1421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แสนโบราณ
2. เด็กหญิงวิลักษณา  ธิตะปัน
 
1. นายวีระ  ซาภักดี
 
1422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงประติภา  ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  วิปัสสา
 
1. นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส
2. นางรัชฎาพร  คำอ่าง
 
1423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  โทแก้ว
2. เด็กหญิงศุจิตรา   ฝ่ายพลแสน
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นายพิสิษฐ์  วงศรีเทพ
 
1424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนาถฤดี  โนนก้อม
2. นางสาวอลิษา  บุญป้อง
 
1. นายสุพัฒน์  กงภูธร
2. นางวันดี  ตะคามจันทร์
 
1425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พลซา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กันพนม
 
1. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
1426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 1. เด็กชายปริญญา  แปรนุ่น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขันธ์เดช
 
1. นางสาวภัทรดา  ภูคัสะมาตร์
2. นายวิชิต  ภูมิวิสัย
 
1427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกิตชนะ  บุญครอบ
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีแก้ว
 
1. นายสุรพล  ตะโนนทอง
2. นางสาวรัตนา  กนกหงษา
 
1428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. นายวิวัฒน์  มะทาล่อ
2. นางสาวเมธินี  ก้านภู
 
1. นายทศพร  เพ็งพุฒ
2. นางสาววาสนา  นามวงษา
 
1429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันสีทา
2. เด็กหญิงศรัญยา  กองทองนอก
 
1. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
2. นางรัศมี  จันทเมือง
 
1430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริษา  พรมต้อ
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
1431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทินแท่น
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
1432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายกฤติน  อินทร์ตระกูล
 
1. นายภูวไนย  กุลเกลี้ยง
 
1433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทองโม้
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
1434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงธารจินดา  แก้วพิลา
 
1. นางอรทัย  แสนพ้อง
 
1435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เทวะสัตย์
 
1. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
 
1436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาสะนา 1. เด็กหญิงพรรณวดี  พิมศร
 
1. นางจิราพร  พรมวาศรี
 
1437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 1. เด็กชายพนิดา  ผาทิพพาที
 
1. นางสาวรุจิราพร   ราชพัฒน์
 
1438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ดวงประทุม
 
1. นางสาววาริธร  ถาบัณฑิต
 
1439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กหญิงนกัสสร  ด้วงมูล
 
1. นายกกบก  กกบก
 
1440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กชายอัศวิน  อินแขวน
 
1. นางพรพิมล  กุศลชู
 
1441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายวรายุทธ   สวัสดิ์ภักดี
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
1442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  รัตนภักดี
 
1. นางจริญญา  คัมภ์บุญยอ
 
1443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กชายอนุชา  มหารา
 
1. นายศิริโรจน์  ไมคะ
 
1444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงปณิดา  ผองแก้ว
 
1. นางสาวเจนรักษ์  คำภูธร
 
1445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทาสมบูรณ์
 
1. นางทองใบ  คำปิ่น
 
1446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านผาน้อย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วังซ้าย
 
1. นายกิตติพงษ์  พิมคีรี
 
1447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายปาณชัย  นันทะโย
 
1. นายวังเลาหัวฝาย  วังเลาหัวฝาย
 
1448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก่งจำปา
 
1. นางสุภานันท์  ทองมี
 
1449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงอาริษา  นิพวงลา
 
1. นางพิชญานันท์  พิมพ์สาลี
 
1450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางพิชญาภัค  โคตรมงคล
 
1451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงลลิตา  ม้าวนาเมือง
 
1. นายซำกกค้อ  ซำกกค้อ
 
1452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
1453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวระภา
 
1. นายโนน  โนน
 
1454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมละออ
 
1. นายสุทธิพงษ์  วงษ์จันทร์
 
1455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสวนปอ 1. เด็กหญิงอาริสา  บุญสะอาด
 
1. นางวิไลลักษณ์  ทุมสวัสดิ์
 
1456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐ
 
1. นายเกษ  อุทธกรี
 
1457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงสุชาวลี  รักชาติ
 
1. นายกฤษณศักดิ์  พลหงษ์
 
1458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ญาติปราโมทย์
 
1. นางอรทัย  ศรีมาตย์
 
1459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายอาดัม  บือราเฮง
 
1. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
1460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  หนูมี
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  มนต์ชมภู
 
1461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ปัตตังทานัง
 
1462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โพพาง
 
1. นางสาวลักษณา  ขันทอง
 
1463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงธมน  เพียวงค์
 
1. นางมลิวัลย์  ศรีภูมิ
 
1464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงศิชล  พุทโททา
 
1. นางมลิวัลย์  สุนสุข
 
1465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  แสงมโน
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
1466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
1467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 1. เด็กชายต้นน้ำ  สุขปื้อ
 
1. นางณภัทรพร  เชี่ยวทอง
 
1468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผงบุญตา
 
1. นายภูวไนย  กุลเกลี้ยง
 
1469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  น้อยมี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
1470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงสายฝน  คุ้มมิตร
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
1471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีทาทน
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
1472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พยัคชาติ
 
1. นายทิตย์ณรงค์  มณีวัฒน์
 
1473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กหญิงอรทัย  ท้าวนิล
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
 
1474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพลู
 
1. นางลำดวน  ศรีพรม
 
1475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 1. เด็กชายรังสิมันต์   คุณธรรม
 
1. นายศรัญญู  จัตุรัส
 
1476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กหญิงสุนิตา  เสนาเนตร
 
1. นางนันทิยา  นามวงษ์
 
1477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 1. เด็กหญิงอารียา  มหารา
 
1. นางเกียรติคุณ  มหารา
 
1478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 1. เด็กหญิงศรัญญา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางวันทา  จันทรมณี
 
1479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาแปน 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พันสนิท
 
1. นางกิตติยาภรณ์  พลนิกาย
 
1480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงแสน
 
1. นางสาวยุวรี  จำปามูล
 
1481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงอรนงค์  แก้วราชนิวงษ์
 
1. นายวิชัย   เนียมชมภู
 
1482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำมนิตย์
 
1. นางมลิวัลย์  ส6นสุข
 
1483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สีภูธร
 
1. นายสุบัน  ประทุมทอง
 
1484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กชายภาราดร  ขันธิมา
 
1. นางสาวดาราณี  ศรีประเสริฐ
 
1485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 1. เด็กหญิงวรดา  โสภาวัฒน์
 
1. นางยุวดี  ทรทึก
 
1486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  กองลาแซ
 
1. นายมนูญศักดิ์  ศรีจันทะวงษ์
 
1487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลศรี
 
1. นางนันทนา  แก่งตัน
 
1488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
 
1. นายกฤษณศักดิ์  พลหงษ์
 
1489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สวัสดิ์ภักดี
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
1490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงปริญ  ผาดไธสง
 
1. นางสุภานันท์  ทองมี
 
1491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านผาสะนา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สาระฤทธิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   โคกโพธิ์
 
1492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงมลธิดา  บงแก้ว
 
1. นายอนันต์  พลซา
 
1493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ร้อยทุย
 
1. นางสาวอภิญญา  ชมภูพาน
 
1494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายนครินทร์  สินพร
 
1. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
 
1495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงสุวิมล  โลเคนแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
1496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31