สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 50 21 13 13 84
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 46 10 10 8 66
3 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 35 21 3 8 59
4 บ้านเอราวัณ 33 15 5 8 53
5 บ้านโคกขมิ้น 33 12 6 6 51
6 บ้านปากปวน 33 12 4 8 49
7 บ้านปวนพุ 31 19 17 10 67
8 บ้านโนนสวรรค์ 31 18 5 13 54
9 บ้านนาตาดสมสะอาด 30 16 8 7 54
10 บ้านวังแท่น 30 12 6 5 48
11 บ้านวังเลาหัวฝาย 28 23 11 2 62
12 ชุมชนหนองหิน 27 18 11 7 56
13 ชุมชนวังสะพุง 26 12 10 9 48
14 บ้านโนนป่าซาง 25 17 10 7 52
15 บ้านวังสะพุง 25 12 6 9 43
16 บ้านนาโก 24 14 8 9 46
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 23 8 5 4 36
18 ประจันตวิทยา 23 3 1 3 27
19 บ้านวังกกเดื่อ 22 10 8 13 40
20 บ้านโป่งศรีโทน 20 11 10 8 41
21 บ้านเพิ่ม 19 21 10 4 50
22 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 19 9 13 17 41
23 บ้านห้วยส้ม 19 9 3 6 31
24 บ้านผาขาว 19 2 4 8 25
25 บ้านนาอ่างคำ 18 11 5 7 34
26 วรราชวิทยา 18 6 4 4 28
27 เลยตาดโนนพัฒนา 17 7 11 8 35
28 บ้านดงน้อย 17 5 2 4 24
29 บ้านหนองบัว 16 10 10 12 36
30 บ้านนามูลตุ่น 15 16 6 1 37
31 ชุมชนบ้านหนองคัน 15 14 10 6 39
32 บ้านขอนแก่น 15 7 5 7 27
33 บ้านศรีอุบลพัฒนา 15 3 1 5 19
34 เจียรวนนท์อุทิศ3 14 16 10 9 40
35 บ้านอีเลิศ 14 10 7 8 31
36 บ้านพวยเด้ง 14 4 4 5 22
37 บ้านโคกสง่า 14 3 1 1 18
38 บ้านอุ่ม 13 9 2 2 24
39 บ้านนาแก 12 13 8 7 33
40 บ้านหนองตานา 11 11 6 4 28
41 บ้านแก่งศรีภูมิ 11 9 3 3 23
42 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 11 7 5 6 23
43 บ้านห้วยยาง 11 6 5 10 22
44 บ้านเล้า 11 5 2 6 18
45 อนุบาลภูกระดึง 11 3 5 4 19
46 บ้านนาแปน 10 16 6 4 32
47 ชุมชนผานกเค้า 10 9 13 7 32
48 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 10 9 6 3 25
49 เทศบาลวังสะพุง1 10 8 10 4 28
50 บ้านนาวัว 10 5 6 11 21
51 บ้านไร่ศรีอุบล 10 3 1 3 14
52 บ้านป่าบง 10 2 0 5 12
53 บ้านเหมืองแบ่ง 10 2 0 1 12
54 บ้านโคกศรีเจริญ 9 8 7 6 24
55 บ้านสวนปอ 9 7 7 4 23
56 บ้านห้วยส้มใต้ 9 5 7 4 21
57 บ้านลาด 9 2 0 4 11
58 บ้านหนองใหญ่ 8 6 5 8 19
59 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 8 5 5 3 18
60 บ้านเลยวังไสย์ 8 5 3 7 16
61 โนนกกข่า 8 5 2 11 15
62 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 8 3 2 4 13
63 บ้านหัวฝาย 7 8 5 3 20
64 ชุมชนทรายขาว 7 6 5 9 18
65 บ้านห้วยคะมะ 7 4 2 2 13
66 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 7 4 2 0 13
67 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 7 3 4 4 14
68 ดงน้อยโคกหนองแก 7 3 2 0 12
69 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 7 2 4 5 13
70 บ้านวังม่วง 7 1 3 2 11
71 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 7 0 0 0 7
72 เจียรวนนท์อุทิศ4 6 9 5 2 20
73 บ้านโคกผักหวาน 6 6 6 2 18
74 บ้านหนองอีเก้ง 6 3 4 3 13
75 บ้านผาหวาย 6 3 4 1 13
76 บ้านห้วยสีเสียด 6 3 1 6 10
77 บ้านนายาง 6 2 3 1 11
78 บ้านทุ่งใหญ่ 6 1 3 0 10
79 บ้านห้วยเดื่อน้อย 5 7 4 8 16
80 ไทยรัฐวิทยา 49 5 7 2 0 14
81 บ้านซำกกค้อ 5 6 6 4 17
82 วังน้ำพุ 5 5 4 4 14
83 บ้านซำนกจิบ 5 5 3 3 13
84 ซำพร้าว 5 4 3 4 12
85 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 5 4 3 3 12
86 บ้านหมากแข้งกกกอก 5 3 0 2 8
87 บ้านโนนภูทอง 5 2 0 1 7
88 บ้านห้วยไผ่เหนือ 5 1 3 1 9
89 บ้านภูป่าไผ่ 4 8 0 1 12
90 บ้านสวนห้อมผางาม 4 6 6 5 16
91 บ้านกุดแก 4 5 4 7 13
92 บ้านน้ำทบ 4 4 4 1 12
93 บ้านหนองปาดฟาน 4 4 0 3 8
94 บ้านน้ำจันทร์ 4 4 0 1 8
95 นาล้อม 4 4 0 0 8
96 บ้านนาอุดม 4 3 3 1 10
97 บ้านห้วยเป้าเหนือ 4 3 0 4 7
98 บ้านห้วยทรายคำ 4 2 3 2 9
99 บ้านโนนสว่าง 4 2 2 2 8
100 บ้านวังลานวังทอง 4 1 4 4 9
101 บ้านกกซ้อ 4 1 4 1 9
102 บ้านหนองตูมท่ายาง 4 1 3 2 8
103 บ้านห้วยไผ่ 4 0 4 3 8
104 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 4 0 0 1 4
105 บ้านโคกมน 3 8 8 9 19
106 บ้านกุดลันน้อยคีรี 3 7 5 1 15
107 บ้านห้วยไคร้ 3 7 4 6 14
108 บ้านหินเกิ้ง 3 4 6 5 13
109 บ้านโนนกกจาน 3 4 4 4 11
110 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 3 4 3 1 10
111 บ้านหนองหมากแก้ว 3 4 2 3 9
112 บ้านกกบก 3 3 2 2 8
113 บ้านหนองแต้หนองโก 3 3 2 2 8
114 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 3 3 1 5 7
115 บ้านโนน 3 2 3 0 8
116 บ้านซำบุ่น 3 2 1 3 6
117 บ้านนาดินดำ 3 2 0 0 5
118 หฤทัยคริสเตียน 3 1 4 1 8
119 บ้านแสนสุข 3 1 3 0 7
120 บ้านนาเหมือดแอ่ 3 0 4 1 7
121 บ้านสงป่าเปลือย 3 0 1 0 4
122 บ้านตาดข่า 2 3 1 1 6
123 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 2 6 2 10
124 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 2 0 2 4
125 บ้านหนองตูม 2 1 3 2 6
126 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 1 1 1 4
127 บ้านศรีรักษา 2 1 1 0 4
128 บ้านห้วยป่าน 2 1 0 5 3
129 บ้านโพนทอง 2 1 0 3 3
130 อนุบาลประจันตะ 2 1 0 0 3
131 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
132 บ้านแก่งหินกกสะทอน 2 0 0 0 2
133 บ้านห้วยหมาก 1 5 1 2 7
134 บ้านไร่สุขสันต์ 1 5 1 0 7
135 บ้านบุ่งค้อ 1 4 0 1 5
136 บ้านนาซำแซง 1 3 3 3 7
137 บ้านซำม่วง 1 3 0 2 4
138 บ้านซำไฮ 1 2 1 0 4
139 บ้านร่องป่าไผ่ 1 2 0 2 3
140 บ้านหนองขาม 1 2 0 1 3
141 บ้านบุ่งตาข่าย 1 2 0 0 3
142 บ้านขอนยาง 1 1 4 2 6
143 บ้านนาอีเลิศ 1 1 1 3 3
144 บ้านวังยาง 1 1 1 0 3
145 บ้านทรัพย์เจริญ 1 0 1 2 2
146 บ้านนาน้อยแสนสุข 1 0 1 2 2
147 บ้านบึงสวรรค์ 1 0 1 0 2
148 บ้านโคกแฝก 1 0 0 2 1
149 บ้านห้วยผุก 1 0 0 1 1
150 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1 0 0 1 1
151 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 7 2 0 9
152 บ้านผาสะนา 0 6 6 1 12
153 บ้านซำไคร้ 0 6 1 1 7
154 บ้านหนองนอ 0 4 1 0 5
155 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 2 1 2 3
156 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 3 0 4
157 พองหนีบ 0 1 2 0 3
158 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 1 1 1 2
159 บ้านซำบ่าง 0 1 0 1 1
160 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 2 1 2
162 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 2 1 2
163 บ้านผาน้อย 0 0 1 2 1
164 บ้านช่องฝาง 0 0 1 0 1
165 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 5 0
166 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 3 0
167 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 1 0
168 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,430 879 600 610 2,909