สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 14 6 4 24 38 9 9 8 56
2 บ้านโนนปอแดง 12 10 5 27 43 21 13 12 77
3 บ้านเอราวัณ 11 5 3 19 32 14 5 8 51
4 ประจันตวิทยา 11 3 1 15 23 3 1 3 27
5 บ้านโนนสวรรค์ 8 5 2 15 27 17 4 13 48
6 บ้านวังสะพุง 7 7 4 18 25 12 6 9 43
7 วรราชวิทยา 7 5 2 14 18 6 4 4 28
8 บ้านห้วยส้ม 6 5 1 12 18 9 3 6 30
9 ชุมชนหนองหิน 6 4 7 17 26 17 11 7 54
10 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 6 4 3 13 19 9 13 17 41
11 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 6 3 4 13 22 21 3 8 46
12 บ้านโนนป่าซาง 5 2 3 10 24 17 10 7 51
13 บ้านโคกขมิ้น 4 6 6 16 31 12 6 6 49
14 บ้านปากปวน 4 5 7 16 33 12 4 8 49
15 บ้านนาโก 4 5 2 11 22 14 8 9 44
16 บ้านโป่งศรีโทน 4 5 2 11 19 9 10 8 38
17 เลยตาดโนนพัฒนา 4 1 1 6 14 6 11 8 31
18 บ้านวังกกเดื่อ 3 6 1 10 22 10 8 13 40
19 บ้านนาตาดสมสะอาด 3 5 8 16 29 15 8 7 52
20 บ้านปวนพุ 3 3 5 11 22 14 17 9 53
21 บ้านเพิ่ม 3 3 3 9 19 20 10 4 49
22 บ้านผาขาว 3 2 1 6 17 2 4 7 23
23 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 3 2 1 6 7 2 4 5 13
24 บ้านเล้า 3 2 0 5 11 5 2 6 18
25 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 4 6 1 3 0 10
26 บ้านนาวัว 3 0 2 5 10 5 6 11 21
27 บ้านวังเลาหัวฝาย 2 3 7 12 22 22 11 2 55
28 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 2 2 2 6 11 7 5 6 23
29 ชุมชนผานกเค้า 2 2 2 6 10 9 13 7 32
30 บ้านดงน้อย 2 2 1 5 10 5 2 4 17
31 บ้านนายาง 2 1 1 4 6 2 2 1 10
32 บ้านโคกศรีเจริญ 2 0 2 4 9 7 7 6 23
33 บ้านโนนภูทอง 2 0 1 3 4 1 0 1 5
34 ชุมชนวังสะพุง 1 8 3 12 26 12 10 9 48
35 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 5 5 11 20 7 5 4 32
36 บ้านลาด 1 4 1 6 9 2 0 4 11
37 บ้านวังแท่น 1 3 1 5 26 12 6 5 44
38 บ้านพวยเด้ง 1 2 2 5 14 4 4 5 22
39 บ้านหนองใหญ่ 1 2 2 5 8 6 5 8 19
40 บ้านอุ่ม 1 2 0 3 13 9 2 2 24
41 บ้านกกซ้อ 1 2 0 3 4 1 4 1 9
42 บ้านนาอ่างคำ 1 1 1 3 14 11 5 7 30
43 บ้านศรีอุบลพัฒนา 1 1 1 3 13 3 1 5 17
44 บ้านหนองตานา 1 1 1 3 11 11 6 4 28
45 บ้านหนองบัว 1 1 1 3 8 9 10 11 27
46 บ้านวังลานวังทอง 1 1 1 3 4 1 4 4 9
47 บ้านห้วยส้มใต้ 1 1 0 2 9 5 7 4 21
48 บ้านวังม่วง 1 1 0 2 7 1 3 2 11
49 บ้านกุดแก 1 1 0 2 4 5 4 7 13
50 บ้านหมากแข้งกกกอก 1 1 0 2 2 3 0 2 5
51 ชุมชนบ้านหนองคัน 1 0 2 3 15 14 10 6 39
52 นาล้อม 1 0 2 3 4 4 0 0 8
53 บ้านไร่ศรีอุบล 1 0 1 2 9 3 1 3 13
54 บ้านนาแก 1 0 1 2 8 13 8 7 29
55 บ้านหินเกิ้ง 1 0 1 2 3 4 6 5 13
56 บ้านห้วยทรายคำ 1 0 1 2 3 2 3 2 8
57 บ้านตาดข่า 1 0 1 2 2 2 1 1 5
58 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1 0 0 1 7 3 4 4 14
59 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
60 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 1 0 0 1 5 4 3 3 12
61 บ้านหนองอีเก้ง 1 0 0 1 5 3 4 3 12
62 ซำพร้าว 1 0 0 1 4 4 3 4 11
63 วังน้ำพุ 1 0 0 1 4 2 4 4 10
64 บ้านโคกมน 1 0 0 1 3 8 8 9 19
65 บ้านห้วยไคร้ 1 0 0 1 3 7 3 6 13
66 บ้านห้วยคะมะ 1 0 0 1 3 4 2 1 9
67 บ้านโนน 1 0 0 1 3 2 3 0 8
68 หฤทัยคริสเตียน 1 0 0 1 3 1 4 1 8
69 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านอีเลิศ 0 6 2 8 12 8 7 8 27
71 บ้านขอนแก่น 0 4 1 5 15 7 5 7 27
72 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 3 2 5 10 9 6 3 25
73 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 1 4 9 2 0 1 11
74 บ้านป่าบง 0 3 0 3 10 2 0 5 12
75 เจียรวนนท์อุทิศ3 0 2 7 9 12 13 10 9 35
76 บ้านโคกสง่า 0 2 3 5 13 3 1 1 17
77 บ้านโคกผักหวาน 0 2 1 3 5 2 5 2 12
78 ไทยรัฐวิทยา 49 0 2 0 2 3 6 2 0 11
79 เทศบาลวังสะพุง1 0 1 5 6 10 8 10 4 28
80 บ้านสวนปอ 0 1 2 3 8 6 7 3 21
81 บ้านนามูลตุ่น 0 1 1 2 10 16 5 1 31
82 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 1 1 2 6 5 5 3 16
83 บ้านสวนห้อมผางาม 0 1 1 2 4 6 6 5 16
84 บ้านศรีรักษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
85 บ้านนาแปน 0 1 0 1 8 16 6 4 30
86 ชุมชนทรายขาว 0 1 0 1 6 5 5 9 16
87 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 1 0 1 5 7 4 8 16
88 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 5 5 5 3 15
89 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 1 0 1 5 1 3 1 9
90 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 1 0 1 3 7 5 1 15
91 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 3 1 3 2 7
92 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 1 0 1 3 0 3 1 6
93 บ้านหนองตูม 0 1 0 1 2 1 3 2 6
94 บ้านห้วยป่าน 0 1 0 1 2 1 0 5 3
95 อนุบาลประจันตะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 3 3 4 3 0 4 7
97 บ้านซำนกจิบ 0 0 2 2 5 5 3 3 13
98 อนุบาลภูกระดึง 0 0 1 1 11 3 5 4 19
99 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 10 6 5 10 21
100 บ้านเลยวังไสย์ 0 0 1 1 8 5 3 7 16
101 โนนกกข่า 0 0 1 1 8 5 2 11 15
102 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 1 1 8 3 2 4 13
103 บ้านแก่งศรีภูมิ 0 0 1 1 7 9 3 3 19
104 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 1 1 7 4 2 0 13
105 บ้านน้ำทบ 0 0 1 1 3 4 4 1 11
106 บ้านนาอุดม 0 0 1 1 3 2 3 1 8
107 บ้านนาดินดำ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 3 1 2 2 6
109 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 6 9 5 2 20
110 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 6 3 1 6 10
111 ดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 5 3 1 0 9
112 บ้านผาหวาย 0 0 0 0 5 2 4 1 11
113 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 4 3 0 3 7
114 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
115 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 3 4 4 4 11
116 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 0 0 3 4 3 1 10
117 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 3 4 0 1 7
118 บ้านกกบก 0 0 0 0 3 2 2 2 7
119 บ้านซำบุ่น 0 0 0 0 3 2 1 3 6
120 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 3 0 7
121 บ้านซำกกค้อ 0 0 0 0 2 5 4 4 11
122 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 2 6 2 10
123 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 2 2 2 3 6
124 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 2 2 2 2 6
125 บ้านภูป่าไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
126 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
127 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
128 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 0 4 3 6
129 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
132 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
133 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 3 3 3 7
134 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 0 0 0 0 1 3 1 5 5
135 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 3 1 2 5
136 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
137 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 1 4 2 6
142 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
144 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 1 0 1 2 2
145 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 1 0 0 2 1
147 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
148 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 0 7 2 0 9
150 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 6 6 1 12
151 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
152 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
153 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
154 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
155 พองหนีบ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
156 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
158 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
161 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
163 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 0 0 5 0
165 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
166 บ้านห้วยผุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 196 166 558 1,273 819 589 604 2,681