สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 18 9 7 34 47 10 10 8 67
2 บ้านโนนปอแดง 16 12 6 34 50 21 13 13 84
3 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 12 6 5 23 35 21 3 8 59
4 บ้านเอราวัณ 12 5 4 21 33 15 5 8 53
5 ประจันตวิทยา 11 3 1 15 23 3 1 3 27
6 บ้านโนนสวรรค์ 9 5 5 19 32 18 5 13 55
7 บ้านวังสะพุง 7 7 4 18 25 12 6 9 43
8 วรราชวิทยา 7 5 2 14 18 6 4 4 28
9 บ้านห้วยส้ม 7 5 1 13 19 9 3 6 31
10 บ้านวังเลาหัวฝาย 7 4 7 18 28 23 11 2 62
11 ชุมชนหนองหิน 7 4 7 18 27 18 11 7 56
12 บ้านปวนพุ 6 6 8 20 31 19 17 10 67
13 บ้านโคกขมิ้น 6 6 6 18 33 12 6 6 51
14 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 6 4 3 13 19 9 13 17 41
15 บ้านนาโก 5 5 2 12 24 14 8 9 46
16 บ้านโป่งศรีโทน 5 5 2 12 20 11 10 8 41
17 บ้านโนนป่าซาง 5 3 3 11 25 17 10 7 52
18 เลยตาดโนนพัฒนา 5 2 1 8 17 7 11 8 35
19 บ้านปากปวน 4 5 7 16 33 12 4 8 49
20 บ้านดงน้อย 4 4 2 10 17 5 2 4 24
21 บ้านนาอ่างคำ 4 1 2 7 18 11 5 7 34
22 บ้านห้วยคะมะ 4 1 0 5 7 4 2 2 13
23 บ้านวังกกเดื่อ 3 6 1 10 22 10 8 13 40
24 บ้านนาตาดสมสะอาด 3 5 9 17 30 16 8 7 54
25 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 3 5 5 13 23 8 5 4 36
26 บ้านเพิ่ม 3 4 3 10 19 22 10 4 51
27 บ้านผาขาว 3 3 1 7 19 2 4 8 25
28 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 3 2 1 6 7 2 4 5 13
29 บ้านเล้า 3 2 0 5 11 5 2 6 18
30 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 4 6 1 3 0 10
31 บ้านนาวัว 3 0 2 5 10 5 6 11 21
32 บ้านหนองบัว 2 2 4 8 16 10 10 12 36
33 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 2 2 2 6 11 7 5 6 23
34 ชุมชนผานกเค้า 2 2 2 6 10 9 13 7 32
35 บ้านโคกศรีเจริญ 2 1 2 5 9 8 7 6 24
36 บ้านแก่งศรีภูมิ 2 1 1 4 11 9 3 3 23
37 บ้านนายาง 2 1 1 4 6 2 3 1 11
38 บ้านโนนภูทอง 2 1 1 4 5 2 0 1 7
39 บ้านนาแปน 2 1 0 3 10 16 6 4 32
40 บ้านซำกกค้อ 2 1 0 3 5 6 6 4 17
41 ชุมชนวังสะพุง 1 8 3 12 26 12 10 9 48
42 บ้านวังแท่น 1 5 2 8 30 12 6 5 48
43 บ้านลาด 1 4 1 6 9 2 0 4 11
44 เจียรวนนท์อุทิศ3 1 3 8 12 14 16 10 9 40
45 บ้านศรีอุบลพัฒนา 1 3 1 5 15 3 1 5 19
46 บ้านเหมืองแบ่ง 1 3 1 5 10 2 0 1 12
47 บ้านพวยเด้ง 1 2 2 5 14 4 4 5 22
48 บ้านหนองใหญ่ 1 2 2 5 8 6 5 8 19
49 บ้านอุ่ม 1 2 0 3 13 9 2 2 24
50 บ้านกกซ้อ 1 2 0 3 4 1 4 1 9
51 บ้านหมากแข้งกกกอก 1 1 3 5 5 3 0 2 8
52 บ้านหัวฝาย 1 1 2 4 7 8 5 3 20
53 บ้านหนองตานา 1 1 1 3 11 11 6 4 28
54 บ้านไร่ศรีอุบล 1 1 1 3 10 3 1 3 14
55 บ้านวังลานวังทอง 1 1 1 3 4 1 4 4 9
56 บ้านห้วยส้มใต้ 1 1 0 2 9 5 7 4 21
57 บ้านวังม่วง 1 1 0 2 7 1 3 2 11
58 บ้านกุดแก 1 1 0 2 4 5 4 7 13
59 ชุมชนบ้านหนองคัน 1 0 2 3 15 14 10 6 39
60 บ้านนาแก 1 0 2 3 12 13 8 7 33
61 นาล้อม 1 0 2 3 4 4 0 0 8
62 บ้านนาอุดม 1 0 1 2 4 3 3 1 10
63 บ้านห้วยทรายคำ 1 0 1 2 4 2 3 2 9
64 บ้านหินเกิ้ง 1 0 1 2 3 4 6 5 13
65 บ้านตาดข่า 1 0 1 2 2 3 1 1 6
66 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 1 0 0 1 7 3 4 4 14
67 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 0 0 1 7 0 0 0 7
68 บ้านหนองอีเก้ง 1 0 0 1 6 3 4 3 13
69 วังน้ำพุ 1 0 0 1 5 5 4 4 14
70 ซำพร้าว 1 0 0 1 5 4 3 4 12
71 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 1 0 0 1 5 4 3 3 12
72 บ้านโคกมน 1 0 0 1 3 8 8 9 19
73 บ้านห้วยไคร้ 1 0 0 1 3 7 4 6 14
74 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 1 0 0 1 3 3 1 5 7
75 บ้านโนน 1 0 0 1 3 2 3 0 8
76 หฤทัยคริสเตียน 1 0 0 1 3 1 4 1 8
77 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 1 0 0 1 2 2 0 2 4
78 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านอีเลิศ 0 6 2 8 14 10 7 8 31
80 บ้านนามูลตุ่น 0 4 1 5 15 16 6 1 37
81 บ้านขอนแก่น 0 4 1 5 15 7 5 7 27
82 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 3 2 5 10 9 6 3 25
83 บ้านโคกผักหวาน 0 3 2 5 6 6 6 2 18
84 บ้านป่าบง 0 3 0 3 10 2 0 5 12
85 ไทยรัฐวิทยา 49 0 3 0 3 5 7 2 0 14
86 บ้านโคกสง่า 0 2 3 5 14 3 1 1 18
87 บ้านสวนปอ 0 2 2 4 9 7 7 4 23
88 เทศบาลวังสะพุง1 0 1 5 6 10 8 10 4 28
89 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 1 2 3 8 5 5 3 18
90 ชุมชนทรายขาว 0 1 1 2 7 6 5 9 18
91 บ้านสวนห้อมผางาม 0 1 1 2 4 6 6 5 16
92 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 1 1 2 3 0 4 1 7
93 บ้านศรีรักษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
94 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 1 0 1 5 7 4 8 16
95 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 1 0 1 5 1 3 1 9
96 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 4 1 3 2 8
97 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 1 0 1 3 7 5 1 15
98 บ้านกกบก 0 1 0 1 3 3 2 2 8
99 บ้านสงป่าเปลือย 0 1 0 1 3 0 1 0 4
100 บ้านหนองตูม 0 1 0 1 2 1 3 2 6
101 บ้านห้วยป่าน 0 1 0 1 2 1 0 5 3
102 อนุบาลประจันตะ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 3 3 4 3 0 4 7
104 บ้านซำนกจิบ 0 0 2 2 5 5 3 3 13
105 บ้านภูป่าไผ่ 0 0 2 2 4 8 0 1 12
106 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 11 6 5 10 22
107 อนุบาลภูกระดึง 0 0 1 1 11 3 5 4 19
108 บ้านเลยวังไสย์ 0 0 1 1 8 5 3 7 16
109 โนนกกข่า 0 0 1 1 8 5 2 11 15
110 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 1 1 8 3 2 4 13
111 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 0 1 1 7 4 2 0 13
112 บ้านผาหวาย 0 0 1 1 6 3 4 1 13
113 บ้านน้ำทบ 0 0 1 1 4 4 4 1 12
114 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 4 2 2 2 8
115 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 4 0 4 3 8
116 บ้านนาดินดำ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
117 บ้านห้วยหมาก 0 0 1 1 1 5 1 2 7
118 บ้านห้วยผุก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
119 ดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 7 3 2 0 12
120 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 6 9 5 2 20
121 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 6 3 1 6 10
122 บ้านหนองปาดฟาน 0 0 0 0 4 4 0 3 8
123 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
124 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
125 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 3 4 4 4 11
126 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 0 0 0 0 3 4 3 1 10
127 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 3 4 2 3 9
128 บ้านหนองแต้หนองโก 0 0 0 0 3 3 2 2 8
129 บ้านซำบุ่น 0 0 0 0 3 2 1 3 6
130 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 3 1 3 0 7
131 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 2 6 2 10
132 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
133 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
134 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
136 บ้านบุ่งค้อ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
137 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 3 3 3 7
138 บ้านซำม่วง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
139 บ้านซำไฮ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
141 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
143 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 1 4 2 6
144 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
145 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
146 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
147 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 1 0 1 2 2
148 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
150 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 0 7 2 0 9
152 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 6 6 1 12
153 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 0 6 1 1 7
154 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
155 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
156 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
157 พองหนีบ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
159 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
162 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
163 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 บ้านช่องฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 0 0 5 0
166 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
167 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 วรราชวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 250 234 202 686 1,432 880 600 610 2,912