สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 46 10 10 8 66
2 บ้านโนนปอแดง 43 21 13 13 77
3 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 35 21 3 8 59
4 บ้านเอราวัณ 33 15 5 8 53
5 บ้านโคกขมิ้น 33 12 6 6 51
6 บ้านโนนสวรรค์ 31 18 5 13 54
7 บ้านปากปวน 31 11 4 8 46
8 บ้านปวนพุ 30 18 17 10 65
9 บ้านวังแท่น 30 12 6 5 48
10 บ้านนาตาดสมสะอาด 29 16 8 7 53
11 บ้านวังเลาหัวฝาย 28 23 11 2 62
12 ชุมชนหนองหิน 26 18 11 7 55
13 ชุมชนวังสะพุง 26 12 10 9 48
14 บ้านวังสะพุง 25 12 6 9 43
15 บ้านนาโก 23 13 8 9 44
16 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 23 8 5 4 36
17 บ้านโนนป่าซาง 22 17 10 7 49
18 ประจันตวิทยา 22 3 1 3 26
19 บ้านวังกกเดื่อ 21 10 8 13 39
20 บ้านโป่งศรีโทน 20 11 10 8 41
21 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 19 9 13 17 41
22 บ้านห้วยส้ม 19 9 3 6 31
23 บ้านผาขาว 19 2 4 8 25
24 บ้านนาอ่างคำ 18 11 5 7 34
25 วรราชวิทยา 18 6 4 4 28
26 เลยตาดโนนพัฒนา 17 7 11 8 35
27 บ้านดงน้อย 17 5 2 4 24
28 บ้านหนองบัว 16 10 10 12 36
29 บ้านนามูลตุ่น 15 16 6 1 37
30 ชุมชนบ้านหนองคัน 15 14 10 6 39
31 บ้านขอนแก่น 15 7 5 7 27
32 บ้านศรีอุบลพัฒนา 15 3 1 5 19
33 บ้านพวยเด้ง 14 4 4 5 22
34 เจียรวนนท์อุทิศ3 13 16 10 9 39
35 บ้านโคกสง่า 13 3 1 1 17
36 บ้านเพิ่ม 12 20 10 4 42
37 บ้านนาแก 12 13 8 7 33
38 บ้านอุ่ม 12 9 2 2 23
39 บ้านหนองตานา 11 11 6 4 28
40 บ้านอีเลิศ 11 10 7 8 28
41 บ้านแก่งศรีภูมิ 11 9 3 3 23
42 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 11 7 5 6 23
43 บ้านเล้า 11 5 2 6 18
44 อนุบาลภูกระดึง 11 3 5 4 19
45 บ้านนาแปน 10 16 6 4 32
46 ชุมชนผานกเค้า 10 9 13 7 32
47 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 10 9 6 3 25
48 เทศบาลวังสะพุง1 10 8 10 4 28
49 บ้านห้วยยาง 10 6 5 10 21
50 บ้านนาวัว 10 5 6 11 21
51 บ้านไร่ศรีอุบล 10 3 1 3 14
52 บ้านป่าบง 10 2 0 5 12
53 บ้านเหมืองแบ่ง 10 2 0 1 12
54 บ้านโคกศรีเจริญ 9 8 7 6 24
55 บ้านสวนปอ 9 7 7 4 23
56 บ้านห้วยส้มใต้ 9 5 7 4 21
57 บ้านหนองใหญ่ 8 5 5 8 18
58 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 8 5 5 3 18
59 บ้านเลยวังไสย์ 8 5 3 7 16
60 โนนกกข่า 8 5 2 11 15
61 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 8 3 2 4 13
62 บ้านลาด 8 2 0 4 10
63 บ้านหัวฝาย 7 8 5 3 20
64 ชุมชนทรายขาว 7 6 5 9 18
65 บ้านห้วยคะมะ 7 4 2 2 13
66 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 7 4 2 0 13
67 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 7 3 4 4 14
68 ดงน้อยโคกหนองแก 7 3 2 0 12
69 บ้านวังม่วง 7 1 3 2 11
70 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 7 0 0 0 7
71 เจียรวนนท์อุทิศ4 6 9 5 2 20
72 บ้านผาหวาย 6 3 4 1 13
73 บ้านห้วยสีเสียด 6 3 1 6 10
74 บ้านทุ่งใหญ่ 6 1 3 0 10
75 บ้านห้วยเดื่อน้อย 5 7 4 8 16
76 ไทยรัฐวิทยา 49 5 7 2 0 14
77 บ้านซำกกค้อ 5 6 6 4 17
78 วังน้ำพุ 5 5 4 4 14
79 บ้านซำนกจิบ 5 5 3 3 13
80 ซำพร้าว 5 4 3 4 12
81 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 5 4 3 3 12
82 บ้านหนองอีเก้ง 5 3 4 3 12
83 บ้านหมากแข้งกกกอก 5 3 0 2 8
84 บ้านโนนภูทอง 5 2 0 1 7
85 บ้านห้วยไผ่เหนือ 5 1 3 1 9
86 บ้านภูป่าไผ่ 4 7 0 1 11
87 บ้านสวนห้อมผางาม 4 6 6 5 16
88 บ้านกุดแก 4 5 4 7 13
89 บ้านน้ำทบ 4 4 4 1 12
90 บ้านหนองปาดฟาน 4 4 0 3 8
91 บ้านน้ำจันทร์ 4 4 0 1 8
92 นาล้อม 4 4 0 0 8
93 บ้านนาอุดม 4 3 3 1 10
94 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 4 2 4 5 10
95 บ้านห้วยทรายคำ 4 2 3 2 9
96 บ้านโนนสว่าง 4 2 2 2 8
97 บ้านวังลานวังทอง 4 1 4 4 9
98 บ้านกกซ้อ 4 1 4 1 9
99 บ้านหนองตูมท่ายาง 4 1 3 2 8
100 บ้านห้วยไผ่ 4 0 4 3 8
101 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 4 0 0 1 4
102 บ้านโคกมน 3 8 8 9 19
103 บ้านกุดลันน้อยคีรี 3 7 5 1 15
104 บ้านห้วยไคร้ 3 7 4 6 14
105 บ้านโคกผักหวาน 3 6 6 2 15
106 บ้านหินเกิ้ง 3 4 6 5 13
107 บ้านโนนกกจาน 3 4 4 4 11
108 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 3 4 3 1 10
109 บ้านหนองหมากแก้ว 3 4 2 3 9
110 บ้านกกบก 3 3 2 2 8
111 บ้านหนองแต้หนองโก 3 3 2 2 8
112 บ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 3 3 1 5 7
113 บ้านโนน 3 2 3 0 8
114 บ้านซำบุ่น 3 2 1 3 6
115 บ้านนาดินดำ 3 2 0 0 5
116 หฤทัยคริสเตียน 3 1 4 1 8
117 บ้านแสนสุข 3 1 3 0 7
118 บ้านนาเหมือดแอ่ 3 0 4 1 7
119 บ้านสงป่าเปลือย 3 0 1 0 4
120 บ้านตาดข่า 2 3 1 1 6
121 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 3 0 4 5
122 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 2 6 2 10
123 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 2 0 2 4
124 บ้านหนองตูม 2 1 3 2 6
125 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 1 1 1 4
126 บ้านศรีรักษา 2 1 1 0 4
127 บ้านห้วยป่าน 2 1 0 5 3
128 บ้านโพนทอง 2 1 0 3 3
129 อนุบาลประจันตะ 2 1 0 0 3
130 บ้านหัวขัว 2 0 0 0 2
131 บ้านแก่งหินกกสะทอน 2 0 0 0 2
132 บ้านห้วยหมาก 1 5 1 2 7
133 บ้านไร่สุขสันต์ 1 5 1 0 7
134 บ้านบุ่งค้อ 1 4 0 1 5
135 บ้านนาซำแซง 1 3 3 3 7
136 บ้านซำม่วง 1 3 0 2 4
137 บ้านนายาง 1 2 3 1 6
138 บ้านซำไฮ 1 2 1 0 4
139 บ้านร่องป่าไผ่ 1 2 0 2 3
140 บ้านหนองขาม 1 2 0 1 3
141 บ้านบุ่งตาข่าย 1 2 0 0 3
142 บ้านขอนยาง 1 1 4 2 6
143 บ้านนาอีเลิศ 1 1 1 3 3
144 บ้านวังยาง 1 1 1 0 3
145 บ้านทรัพย์เจริญ 1 0 1 2 2
146 บ้านนาน้อยแสนสุข 1 0 1 2 2
147 บ้านบึงสวรรค์ 1 0 1 0 2
148 บ้านโคกแฝก 1 0 0 2 1
149 บ้านห้วยผุก 1 0 0 1 1
150 เทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 1 0 0 1 1
151 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 7 2 0 9
152 บ้านผาสะนา 0 6 6 1 12
153 บ้านซำไคร้ 0 6 1 1 7
154 บ้านหนองนอ 0 4 1 0 5
155 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 2 1 2 3
156 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 3 0 4
157 พองหนีบ 0 1 2 0 3
158 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 1 1 1 2
159 บ้านซำบ่าง 0 1 0 1 1
160 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 2 1 2
162 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 2 1 2
163 บ้านผาน้อย 0 0 1 2 1
164 บ้านช่องฝาง 0 0 1 0 1
165 ตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0 5 0
166 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 3 0
167 บ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 0 0 0 1 0
168 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,383 873 600 610 3,466