หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 37 61 55
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 50 112 77
3 005 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 46 85 63
4 006 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 63 151 97
5 007 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 72 211 128
6 139007 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 0 0 0
7 008 โรงเรียนซำพร้าว 16 28 21
8 009 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 14 32 25
9 014 โรงเรียนนาล้อม 8 20 16
10 018 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 10 21 17
11 019 โรงเรียนบ้านกกบก 10 21 12
12 017 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 3 5 5
13 022 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 17 42 29
14 020 โรงเรียนบ้านกุดแก 25 51 39
15 021 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 11 8
16 026 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 13 11
17 025 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 41 75 60
18 035 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 2 1 1
19 036 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 26 47 35
20 038 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 17 32 26
21 040 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 9 17 14
22 039 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 2 6 3
23 041 โรงเรียนบ้านซำม่วง 6 11 10
24 037 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 11 15 14
25 042 โรงเรียนบ้านซำไฮ 4 12 9
26 043 โรงเรียนบ้านดงน้อย 39 83 58
27 044 โรงเรียนบ้านตาดข่า 8 23 11
28 045 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4 9 7
29 048 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 11 19 18
30 046 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 80 210 124
31 139046 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 0 0 0
32 047 โรงเรียนบ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ 0 0 0
33 051 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 10 15 13
34 052 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 63 123 91
35 053 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 5 19 10
36 054 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 64 130 91
37 055 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 4 5 5
38 057 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 9 13 11
39 058 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 48 135 87
40 059 โรงเรียนบ้านนายาง 14 22 19
41 060 โรงเรียนบ้านนาวัว 35 118 60
42 061 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 24 57 39
43 064 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 8 11 11
44 065 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 24 17
45 063 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 43 98 71
46 062 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 9 26 13
47 049 โรงเรียนบ้านนาแก 43 94 73
48 056 โรงเรียนบ้านนาแปน 41 73 57
49 050 โรงเรียนบ้านนาโก 61 134 88
50 066 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 3 4 4
51 067 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 9 18 14
52 068 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 17 40 27
53 069 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0
54 078 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 3 11 6
55 079 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 6 9 9
56 080 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 3 9 6
57 081 โรงเรียนบ้านปวนพุ 103 241 166
58 082 โรงเรียนบ้านปากปวน 62 133 90
59 083 โรงเรียนบ้านป่าบง 18 28 25
60 085 โรงเรียนบ้านผาขาว 36 96 51
61 086 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 0 0 0
62 087 โรงเรียนบ้านผาซำบอน 0 0 0
63 089 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0
64 088 โรงเรียนบ้านผาน้อย 3 5 4
65 090 โรงเรียนบ้านผาสะนา 17 32 24
66 091 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 18 54 30
67 092 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 32 50 44
68 093 โรงเรียนบ้านผาหวาย 15 24 22
69 094 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 28 62 40
70 098 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 6 10 9
71 099 โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 14 17 15
72 100 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 5 8 8
73 104 โรงเรียนบ้านลาด 15 25 21
74 107 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 57 132 84
75 109 โรงเรียนบ้านวังม่วง 19 38 27
76 110 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 16 7
77 111 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 16 29 24
78 113 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 57 180 105
79 112 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 70 128 102
80 108 โรงเรียนบ้านวังแท่น 62 124 96
81 114 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 42 78 63
82 115 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 4 6 6
83 116 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 6 10 10
84 117 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 24 37 33
85 118 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 7 11 9
86 119 โรงเรียนบ้านสวนปอ 31 61 41
87 120 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 25 49 33
88 122 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 9 5
89 124 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 3 6 4
90 125 โรงเรียนบ้านหนองตานา 36 71 55
91 127 โรงเรียนบ้านหนองตูม 11 24 18
92 126 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 10 21 17
93 129 โรงเรียนบ้านหนองนอ 5 23 12
94 130 โรงเรียนบ้านหนองบัว 58 119 83
95 131 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 11 14 12
96 132 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 15 20 18
97 134 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 18 43 21
98 123 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 0 0 0
99 128 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 13 36 23
100 133 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 84 45
101 135 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 13 21 19
102 154 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 4 3
103 155 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27 43 39
104 156 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 21 56 32
105 136 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 4 4
106 137 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 15 31 24
107 142 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 11 25 18
108 143 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 8 29 14
109 145 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 2 4 3
110 149 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 39 81 48
111 152 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 16 23 20
112 151 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 40 70 57
113 150 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 29 51 38
114 153 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 9 14 13
115 140 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 31 57 49
116 141 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 9 13 11
117 139 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 13 16 15
118 144 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 43 19
119 138 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 21 33 22
120 148 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 12 23 19
121 147 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 10 18 14
122 146 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 12 30 18
123 161 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 46 90 65
124 162 โรงเรียนบ้านอุ่ม 26 83 46
125 095 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 61 95 74
126 105 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 24 37 36
127 106 โรงเรียนบ้านเล้า 28 52 42
128 157 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 17 46 27
129 158 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 14 34 23
130 159 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 1 1 1
131 160 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 5 10 9
132 163 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 61 180 105
133 023 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 28 39 34
134 024 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 2 4 3
135 121 โรงเรียนบ้านแสนสุข 7 22 13
136 027 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 58 139 98
137 028 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 20 28 26
138 030 โรงเรียนบ้านโคกมน 31 51 41
139 033 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 42 94 65
140 031 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 25 73 42
141 032 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 17 44 29
142 029 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 6 5
143 034 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 2 2
144 077 โรงเรียนบ้านโนน 11 25 12
145 070 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 17 37 17
146 071 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 108 271 156
147 072 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 73 173 113
148 073 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 8 16 11
149 074 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 76 163 112
150 075 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 24 18
151 076 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 19 37 28
152 084 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 61 125 98
153 096 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 3 2
154 097 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 24 15
155 101 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 31 64 41
156 102 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 17 33 24
157 103 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 7 17 12
158 164 โรงเรียนประจันตวิทยา 36 74 50
159 165 โรงเรียนพองหนีบ 6 10 7
160 170 โรงเรียนวังน้ำพุ 20 23 23
161 166 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 90 198 133
162 139166 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 3 4 4
163 175 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 3 5 3
164 001 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 61 118 93
165 002 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 23 57 39
166 168 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 47 119 78
167 015 โรงเรียนโนนกกข่า 26 47 40
168 016 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 11 21 16
169 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 16 26 21
170 169 โรงเรียนวรราชวิทยา 33 102 58
171 139169 โรงเรียนวรราชวิทยา 1 2 2
172 172 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 9 16 13
173 173 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 15 25 19
174 176 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 26 51 40
175 011 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 2 2 2
176 012 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 35 63 49
177 167 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 7 17 14
178 010 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 6 12 11
รวม 3978 8589 5976
14565

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]