สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 22 12 10 44 54 13 0 1 67
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 12 12 3 27 35 11 4 3 50
3 ชุมชนท่าสะอาด 10 13 2 25 29 5 4 7 38
4 อนุบาลเลย 9 8 2 19 24 15 3 5 42
5 บ้านท่าสวรรค์ 7 1 2 10 12 1 0 1 13
6 บ้านน้ำพร 6 3 1 10 15 4 1 4 20
7 มหาไถ่ศึกษาเลย 5 5 4 14 18 2 0 4 20
8 ชุมชนบ้านปากห้วย 5 5 3 13 18 11 7 13 36
9 บ้านใหม่ 5 4 3 12 14 3 0 0 17
10 ห้วยซวกคกเลาใต้ 5 3 1 9 9 1 2 2 12
11 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 5 2 3 10 13 1 2 3 16
12 บ้านนาดอกคำ 5 0 2 7 13 5 1 0 19
13 บ้านห้วยตาด 4 4 2 10 14 0 1 2 15
14 ชุมชนบ้านปากชม 4 2 7 13 19 3 4 4 26
15 บ้านกกดู่ 4 2 1 7 12 3 7 4 22
16 บ้านโพนทอง 4 1 1 6 5 4 1 0 10
17 บ้านแหล่งควาย 4 1 0 5 9 1 1 1 11
18 ชุมชนบ้านนาบอน 3 6 6 15 20 9 4 5 33
19 บ้านนาค้อ 3 4 3 10 9 5 2 1 16
20 บ้านห้วยพิชัย 3 3 4 10 8 4 0 2 12
21 บ้านโคกใหญ่ 3 3 1 7 14 1 1 1 16
22 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 3 3 0 6 8 5 1 3 14
23 ชุมชนบ้านนาด้วง 3 2 2 7 11 5 0 5 16
24 บ้านก้างปลา 3 1 3 7 10 4 6 5 20
25 บ้านวังผา 3 0 0 3 3 0 1 1 4
26 บ้านนาซ่าว 2 2 3 7 8 3 1 1 12
27 ชุมชนบ้านเชียงกลม 2 2 1 5 12 4 1 0 17
28 บ้านผาแบ่น 2 2 1 5 8 4 1 0 13
29 บ้านติ้วน้อย 2 2 1 5 8 0 2 2 10
30 บ้านห้วยบ่อซืน 2 2 1 5 6 3 0 2 9
31 บ้านขอนแก่นหนองบอน 2 1 3 6 8 4 3 1 15
32 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 1 1 4 5 5 1 0 11
33 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 2 1 1 4 4 6 1 7 11
34 บ้านสงเปือย 2 0 3 5 10 3 4 4 17
35 แสงตะวันพัฒนา 2 0 1 3 7 2 0 3 9
36 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 2 0 1 3 4 1 0 0 5
37 บ้านสูบ 2 0 0 2 4 4 2 1 10
38 ชุมชนบ้านอาฮี 2 0 0 2 3 0 2 2 5
39 บ้านกกทอง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
40 บ้านสงาว 1 3 2 6 7 3 2 2 12
41 บ้านนาโป่ง 1 3 1 5 7 0 1 1 8
42 บ้านห้วยอาลัย 1 3 1 5 5 4 3 5 12
43 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 1 2 2 5 11 1 1 3 13
44 บ้านนาดินดำ 1 2 2 5 8 7 4 4 19
45 บ้านธาตุวิทยา 1 2 1 4 8 0 0 0 8
46 บ้านห้วยผักกูด 1 2 1 4 4 0 1 0 5
47 บ้านปางคอม 1 2 0 3 4 2 0 1 6
48 บ้านน้ำภู 1 1 2 4 9 11 4 6 24
49 บ้านแก่งปลาปก 1 1 2 4 6 0 1 0 7
50 บ้านน้ำคิว 1 1 1 3 5 2 1 3 8
51 บ้านห้วยหินขาว 1 1 1 3 5 0 0 0 5
52 บ้านห้วยพอด 1 1 1 3 2 1 3 2 6
53 บ้านวังยาว 1 1 0 2 5 1 1 0 7
54 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1 1 0 2 3 0 1 0 4
55 บ้านชมน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 เครือข่ายแก่งจันทร์ 1 0 4 5 8 2 1 1 11
57 บ้านนาเบน 1 0 2 3 6 2 0 1 8
58 บ้านนาแขม 1 0 2 3 5 3 2 0 10
59 บ้านน้ำแคม 1 0 1 2 7 6 3 1 16
60 ชุมชนบ้านนาอ้อ 1 0 1 2 5 1 0 2 6
61 บ้านห้วยเหล็ก 1 0 1 2 2 1 1 0 4
62 บ้านคอนสา 1 0 0 1 4 2 0 0 6
63 บ้านห้วยนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
64 บ้านนาป่าหนาด 1 0 0 1 2 0 0 1 2
65 บ้านน้ำสวยภักดี 1 0 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 0 0 1 1 1 1 1 3
67 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านหนองดอกบัว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 โพนสว่างวังเย็น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านไร่ทาม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
71 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเพียซำพุวิทยา 0 4 1 5 7 8 1 0 16
73 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 0 3 4 7 11 3 2 4 16
74 บ้านหนองหญ้าไซ 0 2 0 2 8 4 1 4 13
75 บ้านห้วฝาย 0 2 0 2 3 1 1 1 5
76 บ้านคกเลา 0 2 0 2 2 3 0 0 5
77 บ้านหนองบง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
78 บ้านตาดซ้อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
79 บ้านคกมาด 0 1 1 2 3 0 1 0 4
80 บ้านท่าบม 0 1 1 2 2 3 2 1 7
81 บ้านยาง 0 1 0 1 4 5 2 6 11
82 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 1 0 1 4 0 1 2 5
83 บ้านภูสวรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านห้วยไค้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านอุมุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 บ้านคกไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านสวนกล้วย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านท่าลี่ 0 0 4 4 4 1 3 3 8
89 บ้านนาโคก 0 0 2 2 11 5 2 4 18
90 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 2 2 10 17 7 6 34
91 บ้านเมี่ยง 0 0 2 2 8 0 0 0 8
92 บ้านร่องไผ่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
93 บ้านบวกอ่าง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
94 หทัยคริสเตียน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
95 บ้านโพน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยกระทิง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านผาพอด 0 0 1 1 1 4 1 0 6
98 บ้านปากหมาก 0 0 1 1 1 0 0 1 1
99 บ้านเสี้ยวใต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโป่ง 0 0 1 1 0 1 2 0 3
101 บ้านลาดค้อ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
102 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 4 2 1 0 7
103 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 3 3 1 3 7
104 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
105 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
106 บ้านผากลางดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
109 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 บ้านตูบโกบ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
111 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านท่าบุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองนาทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านบุฮม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองปกติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านโพนป่าแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านปากยาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
120 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
122 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านทรัพย์มงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหัวแก่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านแก่งม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 วังโป่งท่าวังแคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านวังขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านไผ่โทน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านปากเนียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 164 140 504 764 301 140 186 1,205