สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 54 13 0 1 67
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 35 11 4 3 50
3 ชุมชนท่าสะอาด 29 5 4 7 38
4 อนุบาลเลย 24 15 3 5 42
5 ชุมชนบ้านนาบอน 20 9 4 5 33
6 ชุมชนบ้านปากชม 19 3 4 4 26
7 ชุมชนบ้านปากห้วย 18 11 7 13 36
8 มหาไถ่ศึกษาเลย 18 2 0 4 20
9 บ้านน้ำพร 15 4 1 4 20
10 บ้านใหม่ 14 3 0 0 17
11 บ้านโคกใหญ่ 14 1 1 1 16
12 บ้านห้วยตาด 14 0 1 2 15
13 บ้านนาดอกคำ 13 5 1 0 19
14 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 13 1 2 3 16
15 ชุมชนบ้านเชียงกลม 12 4 1 0 17
16 บ้านกกดู่ 12 3 7 4 22
17 บ้านท่าสวรรค์ 12 1 0 1 13
18 บ้านนาโคก 11 5 2 4 18
19 ชุมชนบ้านนาด้วง 11 5 0 5 16
20 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 11 3 2 4 16
21 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 11 1 1 3 13
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 10 17 7 6 34
23 บ้านก้างปลา 10 4 6 5 20
24 บ้านสงเปือย 10 3 4 4 17
25 บ้านน้ำภู 9 11 4 6 24
26 บ้านนาค้อ 9 5 2 1 16
27 ห้วยซวกคกเลาใต้ 9 1 2 2 12
28 บ้านแหล่งควาย 9 1 1 1 11
29 บ้านนาดินดำ 8 7 4 4 19
30 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 8 5 1 3 14
31 บ้านขอนแก่นหนองบอน 8 4 3 1 15
32 บ้านหนองหญ้าไซ 8 4 1 4 13
33 บ้านผาแบ่น 8 4 1 0 13
34 บ้านห้วยพิชัย 8 4 0 2 12
35 บ้านนาซ่าว 8 3 1 1 12
36 เครือข่ายแก่งจันทร์ 8 2 1 1 11
37 บ้านติ้วน้อย 8 0 2 2 10
38 บ้านธาตุวิทยา 8 0 0 0 8
39 บ้านเมี่ยง 8 0 0 0 8
40 บ้านเพียซำพุวิทยา 7 8 1 0 16
41 บ้านน้ำแคม 7 6 3 1 16
42 บ้านสงาว 7 3 2 2 12
43 แสงตะวันพัฒนา 7 2 0 3 9
44 บ้านนาโป่ง 7 0 1 1 8
45 บ้านห้วยบ่อซืน 6 3 0 2 9
46 บ้านนาเบน 6 2 0 1 8
47 บ้านแก่งปลาปก 6 0 1 0 7
48 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 5 5 1 0 11
49 บ้านห้วยอาลัย 5 4 3 5 12
50 บ้านโพนทอง 5 4 1 0 10
51 บ้านนาแขม 5 3 2 0 10
52 บ้านน้ำคิว 5 2 1 3 8
53 บ้านวังยาว 5 1 1 0 7
54 ชุมชนบ้านนาอ้อ 5 1 0 2 6
55 บ้านห้วยหินขาว 5 0 0 0 5
56 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 4 6 1 7 11
57 บ้านยาง 4 5 2 6 11
58 บ้านสูบ 4 4 2 1 10
59 บ้านแก้วเมธี 4 2 1 0 7
60 บ้านปางคอม 4 2 0 1 6
61 บ้านคอนสา 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองบง 4 2 0 0 6
63 บ้านท่าลี่ 4 1 3 3 8
64 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 4 1 0 0 5
65 บ้านร่องไผ่ 4 1 0 0 5
66 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 4 0 1 2 5
67 บ้านห้วยผักกูด 4 0 1 0 5
68 บ้านตาดซ้อ 4 0 0 1 4
69 บ้านห้วยทราย 3 3 1 3 7
70 บ้านห้วฝาย 3 1 1 1 5
71 บ้านบวกอ่าง 3 1 0 1 4
72 บ้านหินตั้ง 3 1 0 1 4
73 ชุมชนบ้านอาฮี 3 0 2 2 5
74 บ้านวังผา 3 0 1 1 4
75 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 3 0 1 0 4
76 บ้านคกมาด 3 0 1 0 4
77 บ้านกกทอง 3 0 0 1 3
78 บ้านหนองผำ 2 4 1 0 7
79 บ้านท่าบม 2 3 2 1 7
80 บ้านคกเลา 2 3 0 0 5
81 บ้านผากลางดง 2 2 0 0 4
82 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 2 2 0 0 4
83 บ้านห้วยพอด 2 1 3 2 6
84 บ้านสะอาดลายเหนือ 2 1 1 1 4
85 บ้านห้วยเหล็ก 2 1 1 0 4
86 หทัยคริสเตียน 2 1 0 1 3
87 บ้านโพน 2 1 0 0 3
88 บ้านห้วยนา 2 0 1 0 3
89 บ้านห้วยลวงไซ 2 0 1 0 3
90 บ้านนาป่าหนาด 2 0 0 1 2
91 บ้านน้ำสวยภักดี 2 0 0 1 2
92 บ้านตูบโกบ 2 0 0 1 2
93 บ้านชมน้อย 2 0 0 0 2
94 บ้านภูสวรรค์ 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยไค้ 2 0 0 0 2
96 บ้านห้วยกระทิง 2 0 0 0 2
97 บ้านผาพอด 1 4 1 0 6
98 บ้านขอนแก่น 1 2 0 0 3
99 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 1 1 1 3
100 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 1 0 0 2
101 บ้านหนองดอกบัว 1 1 0 0 2
102 โพนสว่างวังเย็น 1 1 0 0 2
103 บ้านอุมุง 1 1 0 0 2
104 บ้านท่าบุ่ง 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองนาทราย 1 1 0 0 2
106 บ้านไร่ทาม 1 0 1 1 2
107 บ้านปากหมาก 1 0 0 1 1
108 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 0 1
109 บ้านคกไผ่ 1 0 0 0 1
110 บ้านสวนกล้วย 1 0 0 0 1
111 บ้านเสี้ยวใต้ 1 0 0 0 1
112 ตชด.บ้านห้วยเป้า 1 0 0 0 1
113 บ้านบุฮม 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองปกติ 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยสีเสียด 1 0 0 0 1
116 บ้านโพนป่าแดง 1 0 0 0 1
117 บ้านปากยาง 0 3 0 0 3
118 บ้านห้วยม่วง 0 2 1 0 3
119 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 1 2 1 3
120 บ้านโป่ง 0 1 2 0 3
121 บ้านลาดค้อ 0 1 0 0 1
122 บ้านกลาง 0 1 0 0 1
123 บ้านทรัพย์มงคล 0 1 0 0 1
124 บ้านท่ามะนาว 0 1 0 0 1
125 บ้านหัวแก่ง 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยโตก 0 1 0 0 1
127 บ้านแก่งม่วง 0 0 1 0 1
128 วังโป่งท่าวังแคน 0 0 1 0 1
129 บ้านวังขาม 0 0 0 2 0
130 บ้านหนองผือ 0 0 0 2 0
131 บ้านน้ำมี 0 0 0 1 0
132 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 1 0
133 บ้านไผ่โทน 0 0 0 1 0
134 บ้านปากเนียม 0 0 0 0 0
135 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 0 0 0 0
รวม 764 301 140 186 1,205