หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ ครู ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ ดูแลจัดการระบบคะแนน
3 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย ดูแลจัดการระบบคะแนน
4 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางปฐมวัย
5 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางปฐมวัย
6 นางอัจฉรา จันทร์ล้วน ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
7 นายปรัชญา พิลาคุณ ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
8 นางสาวสายพิน ทองวรรณ ครู / การงานอาชีพ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9 นางนิตยา พลดงนอก ครูโรงเรียนเมืองเลย บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10 นางสาวศิวพร คุณาธิป ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11 นางสาววารุณี อาวจำปา ครู / การงานอาชีพ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
12 นางสาวประมล สอนสุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านก้างปลา บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
13 นางกฤติยาพร สิมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำแคม บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
14 นางสาวสุดธิดา ดวงศรี ครู โรงเรียนบ้านปากยาง บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
15 นางสาวฉวี แก้วชูฟอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำแคม บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
16 นางลัดดา ไสยโยธา ครูโรงเรียนเมืองเลย บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
17 นางมะลิวัลย์ สั้นจันดา ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
18 นางประภาพรรณ กาญจนโกมล ครู โรงเรียนบ้านท่าลี่ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
19 นายสำเนียง ทุยาติโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
20 นายกมล วันหากิจ ครู โรงเรียนบ้านท่าบม บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
21 นางสาวศิวพร พันธ์มุก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
22 นายดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา ครู โรงเรียนบ้านนาดินดำ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
23 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเลย บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
24 นางอรทัย ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
25 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานคณะกรรมการกลางปฐมวัย
26 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นายสุธน สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นางกัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางนวภา วงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางบำเพ็ญ ศรีภูมิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นายประทีป ผางสง่า ครูโรงเรียนบ้านกกดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางนิตยา พลดงนอก ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นางอรทัย ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นายพันธุ์เทพ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นางสาวเจนจีรา ผาวิรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการปฐมวัย
39 นางศิราวัลย์ ชานุชิต ครูโรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการปฐมวัย
40 นางกฤติยาพร สิมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำแคม คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางฉวี โวหารลึก ครูโรงเรียนบ้านน้ำแคม คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางสาวสุดธิดา ดวงศรี ครูโรงเรียนบ้านปากยาง คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นายคณิต ธาราวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นางลัดดา ไสยโยธา ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายสุจิน มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นางสาววัชรี สมวัน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นางนันทะนา สีหะพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นายประจวบ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 นายพลไชย พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51 นายนิพนธ์ พิมสร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นางสาวประมล สอนสุภาพ ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นายอภิวัฒน์ มาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายนิคสัน ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นายประทีป ดอนนอก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นายยุทธพล ศรีพล พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายสวัสดิ์ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นายทวีศักดิ์ ขันติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นางชุติมา ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นางอัจฉรา จันทร์ล้วน ครูโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นางรัตนา อ่ำนาเพียง ครูโรงเรียนบ้านน้ำพร คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นางละมัย ศรีอรรคพรหม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพร คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายปรัชญา พิลาคุณ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพร คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69 นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นางกัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71 นางจำนง ศรีมังกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นายปรีชา บำรุงภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางเยาวภา พิลาคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นายสุรพล กมลรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นางสาวนวลสุดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นายวิเศษ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ประธานคณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นายอุดม ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 นางวรุณี วอแพง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง คณะกรรมการกลางและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81 นางวายุภา ประสาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 นายสมศักดิ์ โสมาศรี ครูโรงเรียนบ้านกกทอง คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 นายสุวิทย์ โคกพุ่ม ครูโรงเรียนบ้านกกทอง คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 นางนิสากร ไชยคุณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยตาด คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 นายธราภพ วีระประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
86 นางศิวยา รักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
87 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
88 นางสาววารุณี อ่าวจำปา ครูโรงเรียนบ้านคอนสา คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
89 นายอำนาจ ยศมุงคุณ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
90 นางสาวสายพิน ทองวัน ครูโรงเรียนบ้านคอนสา คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
91 นายทองใบ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
92 นายเริงศักดิ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
93 นายหนูไพ หล้ากันหา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
94 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
95 นายณรงชัย ละเภา ครูโรงเรียนบ้านนาเบน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
96 นายสำเนียง ทุยาติโก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
97 นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง ครูโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
98 นายกมล วันหากิจ ครูโรงเรียนบ้านท่าบม คณะกรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]