หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.นานกปีด 0 0 0
2 002 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า 2 4 3
3 003 โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0
4 194 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 45 101 69
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 0 0 0
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 25 77 43
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 40 76 60
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 8 12 11
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 31 70 49
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 56 110 76
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 8 32 13
13 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 17 33 26
14 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 19 32 28
15 015 โรงเรียนตชด.บ้านหนองแขม 0 0 0
16 017 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 0 0 0
17 018 โรงเรียนบ้านกกดู่ 30 75 50
18 019 โรงเรียนบ้านกกทอง 5 10 8
19 020 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
20 022 โรงเรียนบ้านกำพี้ 0 0 0
21 021 โรงเรียนบ้านก้างปลา 26 40 37
22 027 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 4 8 6
23 028 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 17 26 20
24 030 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 0 0 0
25 032 โรงเรียนบ้านคกมาด 4 13 7
26 033 โรงเรียนบ้านคกเลา 5 8 6
27 034 โรงเรียนบ้านคกเว้า 0 0 0
28 031 โรงเรียนบ้านคกไผ่ 1 1 1
29 035 โรงเรียนบ้านคอนสา 6 23 11
30 037 โรงเรียนบ้านชมน้อย 2 10 4
31 038 โรงเรียนบ้านชลประทาน 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 5 14 8
33 042 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 15 29 17
34 043 โรงเรียนบ้านตูบโกบ 3 5 4
35 044 โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล 1 1 1
36 045 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
37 046 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านท่าบม 8 23 12
39 048 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 2 3 2
40 050 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 1 1
41 051 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12 35 22
42 052 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 15 48 23
43 049 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ 0 0 0
44 053 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 8 10 8
45 055 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 0 0 0
46 057 โรงเรียนบ้านนาค้อ 22 66 39
47 059 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 15 42 26
49 061 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 24 61 38
50 062 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 23 41 27
51 063 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านนาบอน 0 0 0
53 066 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 3 7 5
54 068 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
55 070 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 20 48 31
56 065 โรงเรียนบ้านนาเบน 9 26 16
57 056 โรงเรียนบ้านนาแขม 10 24 13
58 058 โรงเรียนบ้านนาโคก 22 54 36
59 067 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 21 15
60 069 โรงเรียนบ้านนาโม้ 0 0 0
61 054 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
62 071 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 0 0 0
63 072 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 12 20 17
64 074 โรงเรียนบ้านน้ำพร 26 44 37
65 138074 โรงเรียนบ้านน้ำพร 0 0 0
66 075 โรงเรียนบ้านน้ำพาน 0 0 0
67 076 โรงเรียนบ้านน้ำภู 34 64 41
68 077 โรงเรียนบ้านน้ำมี 1 1 1
69 078 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 3 6 5
70 079 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 11 28 20
71 073 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 23 37 33
72 081 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 5 7 6
73 082 โรงเรียนบ้านบุฮม 1 3 2
74 084 โรงเรียนบ้านปากปัด 0 0 0
75 085 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 0 0 0
76 086 โรงเรียนบ้านปากยาง 3 18 7
77 087 โรงเรียนบ้านปากหมาก 2 16 4
78 083 โรงเรียนบ้านปากเนียม 1 3 1
79 089 โรงเรียนบ้านปางคอม 7 21 14
80 088 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 0 0 0
81 093 โรงเรียนบ้านผากลางดง 4 11 7
82 095 โรงเรียนบ้านผาพอด 6 31 13
83 094 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 13 42 24
84 102 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 2 2 2
85 104 โรงเรียนบ้านยาง 17 46 29
86 106 โรงเรียนบ้านราฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0
87 105 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 5 13 10
88 108 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 1 1
89 110 โรงเรียนบ้านวังขาม 2 4 4
90 113 โรงเรียนบ้านวังผา 5 7 6
91 114 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 21 15
92 115 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 2 4 3
93 112 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 1 1 1
94 111 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
95 117 โรงเรียนบ้านสงาว 15 101 29
96 116 โรงเรียนบ้านสงเปือย 25 55 43
97 118 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 3 2
98 119 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 5 13 9
99 121 โรงเรียนบ้านสูบ 13 39 24
100 120 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
101 124 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 2 3 3
102 125 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 2 3 3
103 126 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 16 10
104 127 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 1 10 2
105 128 โรงเรียนบ้านหนองผำ 7 11 10
106 129 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 2
107 130 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 17 30 24
108 155 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 1 1 1
109 156 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 0 0 0
110 157 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 1 1 1
111 159 โรงเรียนบ้านหาดพระ 0 0 0
112 158 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 0 0 0
113 160 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 5 7 5
114 132 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 6 13 11
115 133 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 2 7 4
116 134 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 20 43 33
117 135 โรงเรียนบ้านห้วยคัง 0 0 0
118 137 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 0 0 0
119 139 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 17 67 30
120 141 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 10 13 9
121 142 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 5 5
122 143 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 13 22 17
123 144 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 5 8 8
124 145 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 8 17 13
125 146 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 16 59 33
126 147 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 11 4
127 148 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 3 5 4
128 149 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1 3 2
129 150 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 2 2
130 151 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 5 9 8
131 152 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 7 13 11
132 154 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 17 26 20
133 138 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1 1 1
134 153 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 4 8 7
135 140 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 1 1 1
136 136 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 2 6 4
137 131 โรงเรียนบ้านห้วแก่ง 0 0 0
138 165 โรงเรียนบ้านอุมุง 2 6 3
139 039 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 6 19 9
140 097 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 17 34 24
141 103 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 10 16 14
142 109 โรงเรียนบ้านเลิง 0 0 0
143 122 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใต้ 1 2 2
144 023 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 7 12 10
145 025 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 0 0 0
146 024 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 1 3 2
147 026 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 7 12 11
148 123 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 0 0 0
149 161 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 12 22 16
150 036 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 18 27 25
151 080 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
152 091 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 4 3
153 092 โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว 0 0 0
154 101 โรงเรียนบ้านโพน 3 5 4
155 098 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 4 14 7
156 099 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 44 21
157 100 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 1 3 2
158 164 โรงเรียนบ้านใหม่ 19 31 25
159 162 โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง 0 0 0
160 163 โรงเรียนบ้านใหม่ศาลาเฟือง 0 0 0
161 096 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 1 1 1
162 107 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 3 5 3
163 167 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 4 11 7
164 169 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 16 34 25
165 170 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 24 47 37
166 171 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 8 13 5
167 168 โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ 0 0 0
168 173 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 20 59 31
169 174 โรงเรียนวังโป่งท่าวังแคน 1 1 1
170 177 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 6 12 10
171 178 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 14 40 25
172 180 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 0 0 0
173 182 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส 0 0 0
174 183 โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม 0 0 0
175 184 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 0 0 0
176 186 โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ 0 0 0
177 179 โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง 0 0 0
178 181 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 58 153 102
179 185 โรงเรียนอนุบาลเลย 50 107 80
180 004 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 12 23 15
181 172 โรงเรียนเมืองเลย 73 195 125
182 176 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 15 49 22
183 166 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 2 5 4
184 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 4 6 5
185 029 โรงเรียนบ้านขอนแดง 0 0 0
186 041 โรงเรียนบ้านติดต่อ 0 0 0
187 187 โรงเรียนบ้านฟากนา 0 0 0
188 189 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด 0 0 0
189 190 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 0 0 0
190 191 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 0 0 0
191 192 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 0 0 0
192 193 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 0 0 0
193 175 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 44 69 47
รวม 1500 3490 2294
5784

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]