รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สพป.กาฬสินธ์ เขต 3 ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ระหว่าง วันที่ .....11 - 12.... เดือน ..พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สารขันธ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภัทรอาภา  กุลชาติ
 
1. นางวารี  บุษบงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1. เด็กหญิงตมิสา  บรรเจิด
 
1. นางกนกพรรณ  พลตื้อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงรัญชนา  รังระรื่น
 
1. นางดรุเณศ  วรสาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  พันธ์สีแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  คำพรมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอรรณพ  วิเวกวิน
 
1. นายประเสริฐ  วงศ์เพชรชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายอรรถโกวิท  วิเศษไชย
 
1. นายพิชญาญ์  บุญแสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. นางสาวอรยา  พิทักสง
 
1. นางบุญฑริกา  โชติประเดิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เทพารส
2. เด็กหญิงสุนิสา  กั้วศรี
3. นางสาวอรจิรา  ภูมีเขียน
 
1. นางสาวนิตยา  คำพรมมา
2. นางอรวรรณ  ุรุ่งเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รักสวย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนวรรณี
 
1. นางภัชรากรณ์  พันธุโพธิ์
2. นางสาวจารุณี  ไชยขันธุ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุย 1. เด็กหญิงนิดาพร  เวชกามา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชื่นชม
 
1. นางยุวภา   จิตชื่น
2. นายธิติ   จิตชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาวปนัดดา  สืบแย้ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายธนสิน  เฉลิมชาติ
 
1. นางสาววรรณภา  นาหัวนิล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาววิชุดา  ศรีสวัสดิื
 
1. นางสาวศิริพักตร์  ช่อมะลิ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กชายธาวิน  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษโวหาร
3. เด็กหญิงเนตรดาว  วงค์ดวง
 
1. นางเยาวเรศ  เสนากิจ
2. นางสาวน้ำฝน  ดันสูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. นางสาวณัฐฑริยา  ชิณคำ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เรืองแสน
3. นางสาวสุนัดดา  ศรีเรือง
 
1. นางพรทิพย์  พาคำ
2. นางสาวนวลนิตย์  วรพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1. เด็กหญิงจริยา  ชินรา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงมีสัตย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ประภาสโนบล
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีแก้ว
2. นางโสภิดา  เรืองศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงทิพปภา  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  แพนไธสง
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สารจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์ตาชม
2. นางระวิวรรณ  กิตติภูมิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทินสะเกษ
2. เด็กชายปฐวี  ดอนประทุม
 
1. นายวินัย  เอกตาแสง
2. นางรุจิกร  ป้องวิชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  จินดามาตร
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  จันทะรัก
 
1. นายชูชาติ  สำราญรักษ์
2. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัตลา
 
1. นางสกาวเดือน  ผ่านจังหาร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 1. เด็กหญิงพาทิศ  บุตรวัง
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ประทุมขำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาง
 
1. นายไพทูล  เลิศสงคราม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงจรินทร์ญา  จิตจักร
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นามสมตรึก
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ
 
1. นายพรชัย  มูลมี
2. นายพรชัย  มูลมี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายณัฐพงษ์  เลิศสงคราม
2. เด็กหญิงนิตยา  ชมชื่น
3. นางสาวภาณุมาศ  ไชยขันธุ์
 
1. นายประเสริฐ  ไชยขันธ์
2. นายค่ำ  วรชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  อวนวัง
2. เด็กชายรัฐสภา  สมบัติภูธร
3. เด็กชายศิวพล  สุปัญญาบุตร
 
1. นางสาวนวะรัตน์  เสนาะเสียง
2. นางประภาพร  บุษดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงภารดา  กองอุดม
3. เด็กชายศิริประภา  กุลอาจศรี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นางเพ็ญประภา  แสนศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล    อารมณ์สวะ
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช    แสงกล้า
3. เด็กหญิงสุดาพร    ทองบาน
 
1. นายประยงค์   วรรณทอง
2. นางปิยะฉัตร   กว้างสวาสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวชัญยพร  เขตบุญพร้อม
2. เด็กหญิงศุราลักษณ์  คำไชโย
3. นายอิทธิวัฒน์  ชินพร
 
1. นายอำนวย  แก้วบุญใส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤทัย 1. เด็กหญิงปริชาติ  เล้าทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงพรธิดา  สิทธิเดช
3. เด็กหญิงแพรวา  บุ่งวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  วรสาร
2. นางสาวทิพย์วิมล  สิงห์หนสาย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. นางสาวประภัสสร  เรืองกัลป์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โถนารัตน์
3. นางสาวสุจิตรา  โถนารัตน์
 
1. นางสาวธีรยา  เหล่าลือชา
2. นางบันดาล  ศรีมุกดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฉัตรดา  ศรีดี
2. นายสิทธิโชค  สิมณี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นายสังคม  สุทธิประภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขตโสภา
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  ปานคำ
 
1. นายเทอดชัย  นนท์จุมจัง
2. นางเบญจมาศ  นนท์จุมจัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1. เด็กชายธนพล  รังกลิ่น
2. เด็กชายลิขสิทธื  แก้วก่อง
 
1. นางนิรวัลย์  ปะมาคะเต
2. นางวิลาวรรณ  ปัตลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทอง 1. เด็กชายภูวนัย  อ่อนสมัย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงนาโก
 
1. นายเฉลิม  ศรีหาญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฝา 1. เด็กชายบัญชา  บุญฉลวย
2. เด็กชายบูรณ์ภิภพ  สุระ
 
1. นายชวลิต  ใจอ่อน
2. นายวรวุฒิ  คะโยธา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นายไพโรจน์   ชิณโน
 
1. นายสมศักดิ์   สันวิลาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กชายชินวัตร  กุละอิ่ม
2. เด็กชายประกาศิต  สงคราม
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงณวรา  อ่อนดี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  วิเศษขลา
4. เด็กหญิงปาลิดา  แจวจันทึก
5. เด็กหญิงรัขนี  ศรีขาว
 
1. นางเย็นใจ  รังวิเศษ
2. นางบุญเริ่ม  สมศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   พันต้น
2. เด็กหญิงพรชิตา   รังหอม
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ   ทาระเวทย์
4. เด็กหญิงสุทธิดา   สะอาด
5. เด็กหญิงสุภาพร   รถดี
 
1. นางพันสร   จันทร์สว่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เรืองสว่าง
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงมหาชัย
3. เด็กหญิงพฤกษชาติ  ภูหนองโอง
4. เด็กหญิงวนัชพร  ด้วงคำภา
5. เด็กหญิงอุมากร  อรรถประจง
 
1. นางวันเพ็ญ  เทศารินทร์
2. นางสาวสกุลรัช  วรรณฤทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณัชรา  น้อยสารบรรณ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงนภัทร  คำภักดี
4. เด็กหญิงศรีสุดา  หวานอารมณ์
5. เด็กหญิงอารียา  สารีมาตร
 
1. นางนวนดี  ไชยโยธา
2. นางพิบูลย์  พันธุขันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นางสาววรสุดา  วงเวียน
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตรพัฒน์
3. เด็กชายวีระชน  เสนาวัง
4. นางสาวสุจารี  วุฒิสาร
5. นางสาวสุภาภรณ์  ป้อมพันธ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  จิตจักร์
2. นายสุบรร  จิตจักร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุย 1. นางสาวกิตติยา  ประชานัน
2. นางสาวจิราภรณ์  ดลพันธ์
3. นางสาวนิธิพร  นิวัฒชาติ
4. นางสาวอมิตา   เนขุนทด
5. นางสาวโศรยา  ดลจำรัส
 
1. นายพีรพล  สุระเสียง
2. นายศิริวัฒน์  คำพันธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา    แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีสุนันท์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีสุนันท์
4. เด็กหญิงพัชรีญา   พลนาคู
5. เด็กหญิงศุพัตรา   เรืองนุช
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์    ศิริพันธุ์
2. นางสาววิภารตี   แสงนาฮาย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศาลารัตน์
2. เด็กชายก้องภพ  ก้อนบุญใส
3. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ญาณประสงค์
4. เด็กหญิงชญานี  กาวี
5. เด็กหญิงทิตยา  วรรณไชย
6. เด็กหญิงนพมาศ  สะภา
7. เด็กชายนัฐพล   กาวี
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  นาชัยฤทธิ์
9. เด็กหญิงพัชรี  บุตตราแก้ว
10. เด็กหญิงพันธิตรา   นามปัญหา
11. เด็กชายวทัญญู  ซานาตา
12. เด็กชายวีรพล   พันโท
13. เด็กหญิงวีสุดา  วรรณรักษา
14. เด็กชายศิรวิช  สารบรรณ
15. เด็กชายสุทธิกานต์  โคงัน
16. เด็กชายสุทธิ์พงษ์  แสงรูจี
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  หมุนลี
18. เด็กหญิงอรพิน  ซานาตา
19. เด็กชายอัศวิน  ระวิไชย
20. เด็กหญิงเกศสุดา  วันชูยศ
 
1. นายภาณุพงศ์  คำอุ่น
2. นายกิตติศักดฺิ์  สังข์ชาตรี
3. นายจักรวาล  ไชยพล
4. นายอภิวัฒน์  อุคำ
5. นางสาววราลักษณ์  เหล็งกระโทก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ตาสา
2. เด็กหญิงกาญจนาวดี   ผลรักษา
3. เด็กชายจักรินทร์   โสภารันตร์
4. เด็กชายชิษณุพงษ์   ตาสาโรจน์
5. เด็กหญิงณิชกานต์   สหชัย
6. เด็กชายทศพร   สหะไชย
7. เด็กหญิงธิดาพร   นัยอรชร
8. เด็กชายธีรภัทร   เขาเขจร
9. เด็กหญิงพัณณิตา   ศรีแก้ว
10. เด็กชายพุทธิพงษ์   สุรันนา
11. เด็กชายภาคภูมิ   พันธ์เรือง
12. เด็กชายมงคล   ชัยหา
13. เด็กชายวัชระกร   ไปเหนือ
14. เด็กหญิงวันวิสาข์   การเมือง
15. เด็กชายวุฒิชัย   สหไชย
16. เด็กชายอดิศร   แก้วบุญไสย์
17. เด็กชายอนุชิต   ดิษฐ์ทองคำ
18. เด็กชายอนุวัติ   สุรันนา
19. เด็กชายอภิรักษ์  มุ่งขาว
20. เด็กชายอภิสิทธิ์   กิตชัย
 
1. นางสาวกาญจนา   ไชยสัตย์
2. นางจิตรา   รุ่งนามา
3. นายวีรวุฒิ   วิชาญ
4. นายประชุม   สมศิริ
5. นางวัชราพร   คะอังกุ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ฤทธิ์สยอง
 
1. นางสาวพิชชยา  อุทโท
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กุลราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทองจรัส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กหญิงทิติยา  ศิริเวิน
 
1. นางพิสมัย  ขันศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนวลนภา  ทุมมา
2. เด็กชายสรวิชญ์  การวงศ์
 
1. นางดอกฟ้า  ไชยขันธ์
2. นางนวลจันทร์  สายสวรรค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  รุ่งรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ขันชะพัฒน์
2. นางสาวพรทิวา  ทำนาเมือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจารุพร  อรรถประจง
2. เด็กชายนวพล  คาดีวี
 
1. นายสงค์  ดุลนีย์
2. นางสมหวัง  ดุลนีย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงจิตติมาพร  สีสุมิ่ง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำสุพรรณ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   นันสะอาด
4. เด็กหญิงนภัส  ศิริเกษ
5. เด็กหญิงนภัสรา  ไชยวรรณ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  มังสุไร
7. เด็กหญิงพิชญาภัค  สร้อยหลง
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูตะวัน
9. เด็กชายอรัญญา  เจริญศรี
10. เด็กหญิงอัญชนา  ทำพนม
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงกนกพร  โง่นคำ
2. เด็กหญิงกรแก้ว  ไร่วิบูลย์
3. เด็กหญิงปพิชญา  โสภารีย์
4. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงศ์ชาสี
5. เด็กหญิงพรณภา  พิชัยเชิด
6. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เทศารินทร์
7. เด็กหญิงรุจิกานต์  ตาเมือง
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชือกรัมย์
9. เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  จงบริบูรณ์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วพิกุล
12. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสงคราม
13. เด็กหญิงอัญญาวีร์  เกื้อกูล
14. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะหงษ์
15. เด็กหญิงโสภิตนภา  อินทะ
 
1. นางสุชาดา  ไพศาล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยอดสง่า
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปัตถาทุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สองสี
3. เด็กชายชัยรัตน์  วิรัญมาตร
4. เด็กหญิงญานิกา  พิลาศรี
5. นางสาวทองกร  ภูมิสิทธิ์
6. เด็กหญิงผกามาศ  อนันตภูมิ
7. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญวัย
8. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ลั่นอรัญ
9. นางสาววิภาดา  ท่าเลิศ
10. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สาริยะ
11. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีม่วง
12. เด็กหญิงสุจิวรรณ  มนแก้ว
13. เด็กหญิงสุพรรษา  อนันตภูมิ
14. เด็กหญิงสุมาภรณ์  ศรีสุข
15. เด็กหญิงอรวรรณ  พลมั่น
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางณลัคน์  แสงศรี
3. นายสุพัฒน์  สุระเสียง
4. นายสุคนธ์ศักดิ์  ใจกล้า
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจินตหรา  กุลชาติ
2. เด็กหญิงสุรางคณา  นิลโคตร
 
1. นายชำนาญ  เมืองนิล
2. นางมาลัย  จิตจักร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สีบง
2. นางสาวอารีรัตน์  ภูบุญล้น
 
1. นายสมศักดิ์  สัมปัญนัง
2. นางสาวสุวคนธ์  แสบงบาล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  จิตพงษ์
 
1. นางบัวรอม  ศรีหาญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายนพการณ์  กิตไชย
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นายหาญหิรัญ   ผิวอุบล
 
1. นายธีรศักดิ์  จอมทรักษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงสุธิมา  น้อยทะรง
 
1. นางบัวรอม  ศรีหาญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงอริษา  จุฑาสัตย์
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  มองเพชร
 
1. นายดำเนิน  พิสุราช
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. นางสาวดรุณี  เฉิดสถิตย์
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติญา  แสงทอง
 
1. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กชายธนพล  กุลกั้ง
2. เด็กหญิงมาริษา  เพ็ญเนตร
 
1. นางใบสด  สารผล
2. นายถนอม  ร่วมใจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 1. เด็กหญิงอภัสรา  นาสิมมา
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จรนามน
 
1. นางสาววิไล  อินทำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  เสริฐผาด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. นางสาวพัชรินทร์  สีเสน
2. นางสาวสาวิตรี  ขุนแก้ว
 
1. นางรัชฎาภรณ์  พันธะรี
2. นายไสว  คารภูมี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงนิติญา  ฆารฤทธิ์
 
1. นายดำเนิน  พิสุราช
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายนภัสสร  แดนประมูล
2. เด็กหญิงพรชนันท์  พันนาค
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุ่นเจริญ
 
1. นางพรเพ็ญ  สารรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายตระการ  อัญชัยศรี
2. เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชูศรีทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  แคล่วคล่อง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายทินวัฒน์  วาดเสนะ
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทานทอด
3. เด็กชายสิทธิกร  พืชผล
 
1. นายเชษฐา  จิตสวา
2. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรินธร  ไชยสุข
 
1. นางไพรวรรณ  เถาว์ชาลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   ศรีบ้านโพน
 
1. นายทินกร  ยนยุบล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ทองตาม
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มหาง้อ
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. นายฉัตริน  ไชยทองดี
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  ก้อนดินจี่
 
1. นายนิกร  เชยชมศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กหญิงภารวี  สภา
 
1. นายนิกร  เชยชมศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ชมพูวิเศษ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมาลี
4. เด็กหญิงจิรัชญา  พลหาญ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรพจน์
6. เด็กหญิงปาลิตา  ตาลพันธุ์
7. เด็กหญิงปิยกานต์  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงพรพชญ์  หวะสุวรรณ
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพียงโฉม
10. เด็กหญิงพิชญาพร  ไชยพิษ
11. เด็กหญิงภัคภร  กีรติศรีกุล
12. เด็กหญิงรมิดา  สายสมบูรณ์
13. เด็กหญิงรัญธิดา  แก้วบุตร
14. เด็กหญิงศกุนิชญ์  นนทวิชัย
15. เด็กหญิงสิริกัญญา  สิงห์ฉลาด
16. เด็กหญิงสุญาดา  พรมมี
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ห้องแซง
18. เด็กหญิงเขมิสรา  บุญญบาล
19. เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับทิมศรี
20. เด็กหญิงเพลงไพร  ทับทิมศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทับทิมศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุตโม
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เรืองโพน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทิพย์สุดา  เฉยฉิว
 
1. นางไพฑูรย์  นนทมาตย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่พล
 
1. นายสุริยะ  อุดมจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ  นิลคุณ
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ศรีเครือ
 
1. นางกัลย์ชญาณ์ภร  คูสกุลรัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  คนสนิท
 
1. นางกัลย์ชญาณ์ภร  คูสกุลรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นายวชิรวิทย์  ไชยสวาท
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. นางสาวรัชฎาพร  ไชยสะอาด
 
1. นางพิสิฐตา  เลิศธัญทวี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา  ผลรุ่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงวรัชพร  วงษ์จรัส
 
1. นายปราชญ์บดี  อุปรีย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายธวัชชัย  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวภิญประภา  จันทะบาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงเกณิภา  อนุพัฒน์
 
1. นางสุภาวดี  วรรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. นายศุภกร  ศรีพอ
 
1. นางพิสิฐตา  เลิศธัญทวี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. นางสาวพัชรินทร์  คุยลำเจียม
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา  ผลรุ่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณณา
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  บาลศรี
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธรรมมีภักดิ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเสน
4. เด็กหญิงจนิตา  ศรีนาม
5. เด็กหญิงจันทนา  วรรณทอง
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทิพวัง
7. เด็กหญิงชมพูนิกข์  แก้วทา
8. เด็กหญิงชลิตา  กุลชาติ
9. เด็กหญิงชวัลนุช  แสนชมภู
10. เด็กหญิงชวัลนุช  ใหม่ยะ
11. เด็กหญิงณสุดา  กุลสุวรรณ์
12. เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาบุตร
13. เด็กหญิงณัฐชา  แสงทอง
14. เด็กหญิงณัฐยาพร  วิเศษศรี
15. เด็กหญิงทักษพร  ไตรโรจน์เมธี
16. เด็กหญิงทินรัตน์  ปัตถาโว
17. เด็กหญิงทินรัตน์  ปัตถาโว
18. เด็กหญิงธัญจิรา  สุยะมัน
19. เด็กหญิงนภาพร  คนตรง
20. เด็กหญิงนัจทินันต์   ฟุ้งสินธุ์
21. เด็กหญิงนัยนา  สกุลแพง
22. เด็กหญิงนิยาภรณ์  ทะรังศรี
23. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แสงกล้า
24. เด็กหญิงปัณฑิตา  น้อยชาลี
25. เด็กหญิงปิยธิดา  เครือสวัสดิ์
26. เด็กหญิงปิยะพร  วิชาหา
27. เด็กหญิงพรหม  คนตรง
28. เด็กหญิงพัชรียา  พลนาคู
29. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรรัตน์
30. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรรัตน์
31. เด็กหญิงภคณี  จิตสวา
32. เด็กหญิงรินลดา  เนินสันเทียะ
33. เด็กหญิงวรินทร   วังสุริย์
34. เด็กหญิงวิภาดา   จรถวิล
35. เด็กหญิงศิริวรรณะ   เรืองนุช
36. เด็กหญิงอรดา  เผ่าภูเวียง
37. เด็กหญิงอรนภา  ศรีลำพัง
38. เด็กหญิงอัมพร  ไชยทองศรี
39. เด็กหญิงเกวลี  รสดี
40. เด็กหญิงเมธาวี  มากต่าย
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์   ศิริพันธุ์
2. นางสาววิภารตี   แสงนาฮาย
3. นางสาวมาลากูล   ไชยสะอาด
4. นายปุณณรัตน์   วรรณวงศ์
5. นางนิธัญญา   อัยวรรณ
6. นางสาวเขตสวรรค์    เสนาลอย
7. นายปิ่นศักดิ์    ถวิลการ
8. นายระนอง    เทพสุริย์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤชณรงค์  แจ่มประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษดา  ภารสถิตย์
3. เด็กหญิงจิราพร  จุรัมย์
4. เด็กชายนเรศ  ใสสะอาด
5. เด็กหญิงปริตตา  แฉล้มชาติ
6. เด็กชายวุฒิพร  เขาวงษ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  จำเริญสัตย์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉิดสุวรรณ์
 
1. นายสุชาดา  เฉิดผาด
2. นางหอมจันทร์  ตาสาโรจน์
3. นางอุไรวรรณ  นิลนวล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา  กั้วจรัญ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  มาเรียง
3. เด็กหญิงพัชราพร  ไชยโสดา
4. เด็กชายวัชรากร  จันทะมูล
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนสุภา
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สมบูรณ์ความสุข
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธาตุวิสัย
8. เด็กชายอลงกรณ์  บุตตะนันท์
9. เด็กชายอัสนี  สุขโรชะนี
10. เด็กชายเจษฎา  ถานโอฬาร
 
1. นางสาววิไล  อินทำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  เสริฐผาด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กหญิงชาลินี   ทองดี
2. เด็กหญิงพรชิตา   เหลาแหลม
3. เด็กหญิงละมัย    อ้วนละมัย
4. เด็กหญิงวนิดา   พรสงวน
5. เด็กหญิงศศิตา   กุลมงกุฏ
6. เด็กหญิงสรวงสุดา   รังริจี
7. เด็กหญิงอธิพร   เวทย์ทวีวงค์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์   โพธิ์เงิน
 
1. นางลดาวัลย์   วิริยะสวัสดิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงดลยา  พันธ์เสถียร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทอง
3. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญไสย์
4. เด็กหญิงวิภาดา  เขตบ้าน
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุชัยยะ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สีพลไกร
 
1. นางวัชราภรณ์  อุ่นทะยา
2. นายพิศ  กินรี
3. นางอมรลักษณ์  ศิลาจันทร์
4. นางระดับ  ตาสาโรจน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงจิดาภา  หมูศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สันวิลาศ
3. เด็กหญิงปุยฝ้าย  บุญมา
4. เด็กหญิงพวงเพชร  นามนิตย์
5. เด็กหญิงพิชชา  วิสาติ
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไทธะนุ
7. นายยุทธศาสตร์  ไพรสณฑ์
8. เด็กหญิงสุจิตรี  ทำบุญ
9. เด็กหญิงสุจินธรา  ปางชาติ
10. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอรณิชา  มนิสสา
12. เด็กชายอัมรินทร์  ราชสีมาบุตร
13. เด็กหญิงอาทิตยา  วิสาติ
14. นายอานนท์   ชาวาปี
15. เด็กชายเจษฎากรณ์  ตาแสง
16. เด็กชายเศรษฐชัย  ไพรสณฑ์
 
1. นายปรีดี  เรืองแสน
2. นางปิ่นเพชร  คุ้มเมือง
3. นางจินดาลักษณ์  สีปัดสา
4. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
5. นางปราณี  พิมพ์รส
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิง.จิรชยา   ไชยสะอาด
2. เด็กชาย.ถิรนัย   ขันอาสา
3. เด็กหญิง.พัทธิยา   บุญแสน
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ด้วงทอง
5. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์   กั้วอำไพ
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไกรศูนย์
7. เด็กหญิงจุฑามาส  อสุนี ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงณัฏฐกาล   พลนาคู
9. เด็กหญิงพิราอร   อาจวิชัย
10. เด็กหญิงภาสุนี   พลเยี่ยม
11. เด็กชายวิลเลี่ยม  มิทเชล
12. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตนวงษ์
13. เด็กหญิงเยาวเรศ   สุลำนาจ
14. เด็กหญิงโชษิตา   จันทรฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินร์   เพียรภายลุน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายธนภัทร  ภูหนองโอง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  กองอุดม
3. นายวัฒนา  สะภา
4. เด็กชายวันชัย  นามมันทะ
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  ชมภูทัศน์
 
1. นายพิทักษ์  นิลโฉม
2. นายธงชัย  ก้อนบุญใสย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงสุชญา  นาเมืองรักษ์
 
1. Mrs.Juycelyn de  Galicia
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงอภิสมัย  แสงบุตร
 
1. นางปัญญา  กุลศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายวิมลวรรณ  กมลรักษ์
 
1. นางพรรณศรี  ศรีหริ่ง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงวณิชยา  เฉลิมชาติ
 
1. นายธนัท  เสนารักษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี
 
1. MissKristel   Anna Rey L
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นางสาวลักษณารีย์  วรสาร
 
1. นางพรรณศรี  ศรีหริ่ง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 1. เด็กชายจนิสตา  สิงห์เสน
 
1. นางจันทิรา  คุณโพธิ์งาม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกฤษดา  ท้าวพา
 
1. นางพรรณศรี  ศรีหริ่ง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงทรงสกุล  น้อยทรง
 
1. นายพิทยา  ศรีษะบงค์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นายคุณาธิป  แสงโคตร์
 
1. นางวนิดา  รุณดิษฐ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทศพร   ดลกุล
2. เด็กชายธนกฤต  ตาลพันธ์
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ลาดมี
4. เด็กหญิงนุชนาฏ  จุทาผาด
5. เด็กชายประกาศิต  สุทวา
 
1. นางวารุณี  สืบชมภู
2. นางสาวอุไรรัตน์  โชติสุวรรณ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กชายกฤษณ  ทำนาสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โมฆรัตน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  โคตรภักดี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ตาลรุ่ง
 
1. นางศิริจันทร์  ไชยเดช
2. นางวัฒนาพร  ศรีสมชัย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีลาอุดมลิปิ
2. เด็กหญิงวสุธิดา  พงษ์รัชตะ
 
1. นางสาววัลภา  ไชยปาก
2. Mr.Njoh Austin  Njoh
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จุ้ยทอง
2. เด็กชายภัทรพล  จิตรักษ์
3. เด็กชายระวี  พรมแดน
4. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงโคตร
5. เด็กชายวีระกุล  แสงสุวรรณ
6. เด็กชายศาสตรา   วงห์ระโห
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีแนน
2. นายพิษณุ  ศัตรูพ่าย
3. นายโกวิทย์  คิดสร้าง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กชายดุลยวัต  หาญสินธุ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งศรีโคตร
3. เด็กชายภานุพงษ์  เพ็งศรีโคตร
4. เด็กชายวรวิทย์  ประดับสินธุ์
5. เด็กชายศุภกร  ทิศรัตน์
6. เด็กชายสิรภพ  นาประโคน
 
1. นายพราว  สุไชยชิต
2. นายประยงค์  ผลรุ่ง
3. นายสัมพันธ์  พิมพ์แสง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นายคมสันต์   จุฑาผาด
2. เด็กชายธวัชชัย  พาลีรักษ์
3. นายนพดล  ศรีทหาร
4. เด็กชายพรชัย  สีวันเทา
5. นายพัชรพงษ์  ดลชม
6. นายภูริภัทร  สังรวมใจ
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาลสาร
8. นายสิรภพ  แสนยศคำ
 
1. นายปราโมทย์  สกุลเดช
2. นายธีระพงษ์  ภูมิภักดิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีพล  บุตรศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. นายกัมปนาท  พานิชดี
2. เด็กหญิงกุลนัฐ  เขจรสาย
3. เด็กหญิงนครินทร์  บุญยืน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เขจรวงศ์
5. เด็กชายวันมีโชค  ขวาลำธาร
6. เด็กหญิงศรุตา  เรืองนุช
7. เด็กชายศิริชัย  พัฒนโพธิ์
8. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นจ้อย
9. เด็กหญิงอทิตยา  เขจรรักษ์
10. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์คำนวล
 
1. นายจรัญ  นาคสุวรรณ
2. นางมนันยา  นาเสริฐ
3. นางนัทธมน  ญาณกาย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงกันติยา  บุญทานันท์
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทานาศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์  บุญขันธ์
4. เด็กชายธราเทพ  ปันนากา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
6. เด็กหญิงผกาวรรณ  สิงห์สักขา
7. เด็กชายภานุพงษ์  การถัก
8. เด็กหญิงวรรณภา  ก้อนดินจี่
9. เด็กหญิงสริมน  ไชยพร
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำอ่อน
 
1. นายสำเร็จ  มานะวงษ์
2. นางฐานิดา  สุริยะศรี
3. นางสาวสมใจ  คิสาลัง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญยาณี  คำชูราษฎร์
2. นางสาวกุลณัฐ  สมบูรณ์
3. นายรัชพล  พลเยี่ยม
 
1. นางจินตนา  อะสุชีวะ
2. นางกนิษฐา  เหลาสุภาพ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัติทานัง
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปากแข็ง
3. เด็กหญิงธิดาพร  วรรณทอง
 
1. นางจิระภา  ปากแข็ง
2. นางเสงี่ยม  โยธารินทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. นางสาวพรภา  อังศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ยิ่งยศ
3. นางสาวอัจฉรียา  โถนารัตน์
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีบัว
2. นางสาวจุรีรักษณ์  นาระวิน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนริศรา  เหลือผล
3. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  บุษดี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปุงยะ
2. นางสาววงศ์ลักษณ์  นาชัยเงิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงจารุนันทื  ฆารภูมี
2. เด็กหญิงปริมล  โปริสา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พ่วงภี
 
1. นางสุชัญญา  พันธ์รักษ์
2. นางสาวพัฒชาดาพร  ประสารศรี
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธเนศ  โพธิ์สุ
 
1. นางอรพินท์  วานิชสุจิต
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. นายสุทธิพงษ์  หงษ์งาม
 
1. นายสุภรณ์  โยธาฤทธิ์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายบัณฑิต  ตาลอรัญ
 
1. นายบุญรัตน์  ยอดยศ
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นายวัชระพงษ์  นนทภา
 
1. นายชลธี   กองอุดม
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กชายคมชาญ  ทองสุวรรณ
 
1. นายฉลองชัย  วิเศษศิลป์
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นายนัทธพงค์  บุราณเดช
 
1. นางสาวพัชรา  สายัณเกณะ
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์   กองนาคู
 
1. นายกัมปนาท   แสงจันทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายวสันต์  แก้วก่า
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจเย็น
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวนุชจรี  สีแนน
 
140 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 1. เด็กชายปฏิพล  ตรีนาถ
2. เด็กชายรพีพงษ์  ภักดีสอน
 
1. นางพูลสวัสดิ์  นามสุข
2. นางสมฤดี  คะโยธา
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ฆารภูมี
2. เด็กหญิงปวีณธิดา  ภ่วงพี
3. เด็กหญิงสุตราภัทร  โทรัตน์
 
1. นางสาวสุชัญญา  เยื้องกลาง
2. นางสาวนันทนา  อาจเค
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กชายปราโมทย์  จันทะโสต
2. เด็กหญิงหฤทัย  ภูดี
 
1. นางติรยา  นามวงษ์
2. นายเทอดศักดิ์  สาระโป
 
143 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กชายชาญชัย  การเรียบ
2. เด็กชายอดิสรณ์  ขุนทุม
 
1. นายเทอดศักดิ์  สาระโป
2. นางติรยา  นามวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายจิตธนา  รังกลิ่น
2. เด็กชายภูมินทร์  เหลือผล
 
1. นายสุรพล  พลนาคู
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดอกบัว
2. เด็กชายทินกร  สีมาพัด
 
1. นางสาวพิมพา  ศรีอุดม
2. นายปพนธ์  สุระเสน
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กชายจิรัสย์  สิงห์สม
2. เด็กชายราชันย์  ดอนกลาง
 
1. นางบุญมา  ศรีกำพล
2. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เกณสาคู
2. นางสาวอุลัยพร  ประสมศรี
 
1. นายพุธ  ผลประสาท
2. นายสุรเดช  คำทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยี่สารพัฒน์
2. เด็กหญิงวนฤมล  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  มาพิทักษ์
2. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายรัตภูมิ  วรสาร
2. เด็กชายสร้างชนะ  วรสาร
 
1. นางปิยะมาศ  บุตรสุริย์
2. นางสาวเดือน  กุตระแสง
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณะ    เรืองนุช
2. เด็กหญิงอัมพร   ไชยทองศรี
 
1. นายปราโมทย์   ศิริพันธุ์
2. นางอรอนงค์    เทพสุริย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญไชยแสน
2. เด็กชายศุภกร  พังคะโส
3. เด็กชายเดชาพล  เสริฐสนิท
 
1. นายเสณี  นารินนท์
2. นายเจริญ  บาดาล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรายุทธ์  ศิริพงษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สายศรี
3. เด็กหญิงภาลินี  ม่วงนาคอง
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นางชญาณี  พจนพาที
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กหญิงธาริณี  อารมณ์สวะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เครือศรี
3. เด็กชายภัทรกร  หาศิริ
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
2. นายภักดี  ทะรังศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงวรันธร  บุราณเหล่า
2. นายสถาพร  หาศิริ
3. นายสิทธิเดช  นิลบุตร
 
1. นายบุญช่วง  นาสมปอง
2. นายบำรุง  สมบัติภูธร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงดาราพร  แก่นพรม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ทอนสูงเนิน
3. เด็กหญิงธิดามาศ  หนวดคำ
4. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ซานาตา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สร้อยอุดม
6. เด็กหญิงศิวนาถ  กิจชำนิ
 
1. นางพวงรัตน์  จิตจักร
2. นางฉวีวรรณ  ประจำตน
3. นางรพิกร  อาษาศึก
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ระบาเลิศ
2. นายณรงค์  สารสินธุ์
3. นางสาวศรัญญา  ภูผูกเงิน
4. เด็กหญิงอนันติยา  เทพเมืองนาม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจไว
6. เด็กหญิงเพชรา  วารีพิณ
 
1. นางวลัยภรณ์  ไชยประโคม
2. นางยุพิน  ไชยโชติ
3. นางกรรณิการ์  ศรีใคร่นุ่น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดีมั่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เขาทอง
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีพุทธา
 
1. นางจิรภา  แสนณรงค์
2. นายสุเมธ  แสนณรงค์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กหญิงจิราพร  พฤษฎี
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลำ้จุมจัง
3. เด็กหญิงวนัดดา  บรรจง
 
1. นายสมาน  คำหินกอง
2. นางนัทธมน  ญาณกาย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สุขล้ำเลิศ
2. นางสาววราภรณ์  ทำสวน
3. นางสาวโชคมณี  แน่นอุดร
 
1. นางรัชนี  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสุวคนธ์  แสบงบาล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. นางสาวธิดาวรรณ  โคตรวงศ์
2. นางสาวนรินทร์  จับอันชอบ
3. นางสาวอภิวันท์  ธนะภูมิชัย
 
1. นายสมาน  คำหินกอง
2. นางสาวรัชฎาวรรณ  พันธุภา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. นางสาวปิยะดา  นันทะเขตร
2. เด็กหญิงมะลิดา  ก้อนบุญไสย
3. เด็กชายวิรัตน์  วินทะไชย
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นางพรทิพย์  กั้วพิศมัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรพล   พันธุ์ปลาโด
2. เด็กหญิงมุทิตา   ชัยฤทธิ์
3. เด็กชายศราวุธ   น้อยมา
 
1. นางสาวศุภรพิชญ์  เชิดชน
2. นางมิ่งกมล  แสนพวง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กชายนพพล  ทะมานนท์
2. เด็กหญิงพิมลดา  วรภูมิ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  สิทธิพัฒน์
 
1. นางอุบลศรี  อุดรแผ้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. นางสาวกมลชนก  รัดที
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ภูยอดเพชร
3. เด็กหญิงศิรินธร  ลาพรหมมา
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นายศรีกมลา  เหล่าลุมพุก
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงนัฎภัสสร  คนหาญ
2. เด็กชายลาภิศ  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
3. เด็กหญิงสาธิดา  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์
 
1. นางมลฤดี  กลัดกันแสง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงดาริกา  ระวิวรรณ
2. นางสาวลินดา  โตสะสุตร
3. นายสุริยา  ชินคำ
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นางปิยนุช  จิตจักร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา   ปรุงกระโทก
2. เด็กหญิงอริสา   พลาโห
3. เด็กหญิงอัญชลี   พรมรัตน์
 
1. นายสมบัติ   ศรีมงคล
2. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กชายปริญญา  กวีพงษ์
2. นางสาวเกศวรารินทร์  จันทร์ร้อยเอ็ด
3. นางสาวเสาวณีย์  เงากระจ่าง
 
1. นายสุนิต  บุญชัยยง
 
169 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 1. เด็กหญิงธนิดา  จันทร์ทองสุข
 
1. นางจำเนียร  สกุลโพน
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  บุตรศาสตร์
2. เด็กหญิงนฤมล  หรเพิด
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ภัสดร
 
1. นางลลิดา  ทองไทย
2. นางสุนทรี  แสงสว่าง
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิชา   โคสัน
2. เด็กชายภัทรดล   โพธิกมล
3. เด็กหญิงอภิวรินทร์   สีวันโณ
 
1. นางสาวบุญโฮม   ศรีลาพัฒน์
2. นางศิริลักษณ์   โพธะกัน
 
172 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา
 
1. นางทิพย์สุดา  โพธิไสย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไพรสณฑ์
 
1. นายวิชชากร  ทานาศรี
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  คะอังกุ
 
1. นางสุดารัตน์  บุตรวัง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ยุติกิจ
 
1. นางสุนทรียา  สันวิลาศ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายพิพัฒน์ทีปกร   ยับ
 
1. นายถวิล  บุญเสริฐ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไวแสน
 
1. นางนิรวัลย์  ปะมาคะเต
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวชญานี  สีหลิ่ง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กหญิงชุติมา  เขียวสด
 
1. นางวิจิตรา  พิมพ์สวัสดิ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายอัครวุฒิ  บุษดี
 
1. นางณัฐกฤตา  โพธิสม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1. เด็กชายภัทระ  แสงทะมาตร์
2. เด็กชายรณภูมิ  เจริญดี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงพิศาล
 
1. นางวนิดา  ทองนาค
2. นางภิรมย์  วรรณขาว
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กชายธนากร  คำยศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำโนนจาน
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีหาตา
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พลกุล
2. เด็กชายอภินันท์  ชมพูเลิศ
 
1. นายวรพงศ์  สุจิตตกุล
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายธีระพัฒน์  กลัดกันแสง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวณัฐยานันท์  บัวบาน
2. นางสาวศิริพร  ชูอารมณ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กชายอิศรา  ปริเตสัง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ฤทธิ์พูล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์จินดา
 
1. นางสาวชญานี  สีหลิ่ง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายนาถรัตน์  ยังแสนภู
 
1. นางสาวณัฐยานันท์  บัวบาน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองยาง 1. เด็กชายภัทรวัต  โพธิ์มีชัย
 
1. นางวาสนา  ยุรพันธ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ์  บุสดี
2. เด็กชายณภัทรพงษ์  เถาวัลดี
3. เด็กชายทวีทัพย์  แสงฤทธิ์
4. เด็กหญิงมยุรี  ชุมศรี
5. เด็กชายวรเทพ  ใจอ่อน
6. เด็กชายวิชาฤทธิ์  แสนศิริ
7. เด็กหญิงศศิภา  พุทธแล่ม
 
1. นางศุภร  แสงฤทธิ์
2. นางสาวเสาวภา  แสงฤทธิ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. นางสาวกาญจนา  ภูธรเลิศ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ฤทธิ์พูล
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กหญิงสุพินยา  นาเมือง
 
1. นางสาวนริศรา  ประชาชิตร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1. เด็กหญิงฐานิดา   สายพัฒ
 
1. นางสาวรัตนะพร  เขจรไล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงอัญชลี   ทรงคาศรี
 
1. นางสาววราพร  ดิษฐาเนตร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกรชพร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  โชติสวัสดิ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงอรนิช  โถนารัตน์
 
1. นางสาวศจีทิพย์  ตาลพันธ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กชายพิชัยกิจน์  นาทุ่งมน
 
1. นางดวงใจ  รัตนสมบัติ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวนิล
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ภู่คง
3. เด็กชายพีระพงษ์  อนุรัตน์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ฤทธิพูล
2. นางวราภรณ์  โคตรุชัย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพปภา  สีลือ
2. เด็กชายวราพล  สายพรม
3. เด็กชายอภิรัตน์  เสนาวัง
 
1. นางชอบใจ  วุฒิสาร
2. นางเกษนภา  อินทร์สันติ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลาแหลม
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ขันทะหงษ์
 
1. นายกิตติ  นันทเสน
2. นางขวัญจิต  พิมเสน
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ภูจองนาค
2. เด็กชายพีระดา  มาตสอาด
3. เด็กชายภูตะวัน  ศรีระบุตร
 
1. นายยุทธ  ฮมภิรมย์
2. นางปราณี  พุทธารัตน์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะนุการ
2. เด็กชายนันทวี  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กหญิงปิยดา  สุภารัตน์
 
1. นายประยงค์  ผลรุ่ง
2. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์เจริญ
2. เด็กชายธนากร  พระธุระ
 
1. นายรณชัย  จุนใจ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายชนะชัย  ศรีล้ำเลิศ
2. เด็กชายพันเลิศ  พาลีรักษ์
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวนุชจรี  สีแนน
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นระแสน
2. เด็กหญิงวาลินี  ไชยฤทธิ์
3. เด็กชายอนุพล  ไชยฤทธิ์
 
1. นายนาวิน   มะโนขันธ์
2. นางวิมาน  สมสวย
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อรัญมิตร
2. เด็กชายอภิศาล  พระใหม่งาม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะอุดม
 
1. นางสุภาพร  จันทะสอน
2. นางเนตร์ศิริ  โชติพัชรอนันต์