การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๕๗

๑.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- กำหนดการแข่งขัน  O-bec Awards วันที่  ๒๙-๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗

-กำหนดการแข่งขัน(นักเรียนเรียนร่วม)ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนคำบงพิทยาคม / สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓

 -กำหนดการแข่งขัน(นักเรียนปกติ)ระหว่างวันที่  ๑๑ -๑๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามอ่างเลิงซิว สนามโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู๒๕๐๐) สนามโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์และสนามโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ   อำเภอ  กุฉินารายณ์   จังหวัด กาฬสินธ์

๒.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13:45 น.