รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกิติยากรณ์  ลงกลาง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มาตประสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วกู่
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สุริยะเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทองที
 
1. นางมยุรี  ฆารโสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา  ทองวุฒิ
 
1. นางศรุณา  สิงหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ภูพันนา
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนศิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนธิบุตร
 
1. นางสุภารดี  หีบแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงวรรณภา  หลานคำ
 
1. นางสุจารี  หยู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิษา  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางมัณฑนา  ภูขันสูง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงหมวย  เวฬุวนาทร
 
1. นางสุคนธ์  กัลยาวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปัจฉิมา
2. นางสาวศิริมา  ภูอาจสูง
3. นายศิริศักดิ์  มาหา
 
1. นายพิชัย  ภูสีเขียว
2. นางสาวรูวัยดา  สะแลมัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิลาวัลณ์  ศรีสุวงค์
 
1. นางนลินรัตน์  อัครราษฎร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. เด็กหญิงพีระภักดิ์  หาวิเทพ
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ผาลา
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กหญิงสุพินดา  กันยาวงค์
 
1. นายเสรี  ศรีลาพัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูงามนิล
 
1. นางรัชนก  โพธิ์สก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชิณวัตร  เสละคร
 
1. นางอโนทัย  ภูโปร่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  สมตาเตะ
2. เด็กชายภูมินทร์  ภูมิเพ็ง
3. เด็กชายภูริทัต  สายแสน
 
1. นางสาวจินตะณา  ไชยชาติ
2. นายเสรี  ศรีลาพัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติชาย  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงพรทิพา  กุณาพัฒน์
3. นางสาวเนตรนภา  ภูมีศรี
 
1. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
2. นางทองมุข  ปารมีชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  กองจันทร์
3. เด็กหญิงเกตสุดา  ไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ทัพธานี
2. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  นาสุริย์
2. เด็กหญิงศิริวิภา   อัปมาตา
3. เด็กหญิงอัญธิกา  ประสงค์สุข
 
1. นางสุมาลี  สาศรีเมือง
2. นายทินกร  พลศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สุธรรม
 
1. นางสาวพุธนาฏ  คำมณี
2. นางสุเนตร  ภวสุริยกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพงษ์  มาตรา
2. นางสาวนิภาพร  พิมนาม
 
1. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
2. นางทองมุข  ปารมีชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสุขา
 
1. นางผกามาศ  โชติจำลอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายดนัยนพ  โสดาวาปี
 
1. นางสุรภา  สินธุโคตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีมูลผา
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธนากร  ภูบรรสุข
2. เด็กหญิงพัชนิดา  ภูยาดาว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูยาดาว
 
1. นางวราภรณ์  สิมมะลิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กชายธารกร  แก้วสุระ
2. เด็กหญิงธีราพรรณ  พิมพ์โคตร
3. เด็กหญิงวิชุดา  ภูโคก
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นายสว่าง  ชินโคตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พรสังข์มณีกุล
2. เด็กหญิงวารุณี  คงสมมาตร
3. เด็กหญิงสุภัสรา  พรมจันดา
 
1. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
2. นายโกศล  ภูผาสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัญจิรา  จันทะคำภา
2. นางสาวสาธิตา  ภูตะวัน
3. นางสาวสุนิสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์
2. นายกมลพรรณ  ภูสีเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธีรเกียรติ  บรรเรืองทอง
2. เด็กชายวัลลภ  ภูลมเขา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ภูมั่นนา
 
1. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
2. นางดัชนี  พันธไชย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  ภูชะหาร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ภูชะหาร
3. เด็กชายอิทธิพล  คามวัลย์
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำโคกกลาง
2. เด็กหญิงภูภิชญา  แสนกุล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชอินทร์
 
1. นางสาวศิริญญา  พันสวัสดิ์
2. นางสาวพัชราภา  อิ่มแผ้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยหา
3. เด็กหญิงพิสมัย  ภูสีนวล
 
1. นางสาวทฤชกร  พรไชย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ภูนารี
2. เด็กชายเดชาธร  ภูประวิง
 
1. นางดัชนี  พันธไชย
2. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูเชิดสาย
2. เด็กชายมนัส  แง่ชัยภูมิ
 
1. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
2. นางดัชนี  พันธไชย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 1. เด็กชายนครินทร์  น้อมระวี
2. เด็กชายพชร  สิทธิสุข
 
1. นายสนิท  ภูงามเงิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโองวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  สุราทิพย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  กองวงษา
 
1. นางสาวอรพิน  ภูไสยา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 1. เด็กชายทรรศน์พล  ชัยสีดา
2. เด็กชายเอกภพ  วรรณเลิศ
 
1. นายธนวัฒน์  นาชัยสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กชายปิยะวัต  ภูพันนา
2. เด็กหญิงเมยวดี  ศรีคงเพ็ชร
 
1. นายพนานต์  อัมรานนท์
2. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ชินเกต
2. เด็กชายเรวัต  ภูหลักด่าน
 
1. นายวิระศักดิ์  โกฏิรักษ์
2. นางสุภัสตรา  อุทัยแพน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภูกองนาค
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูบัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงนันทพร  ภูยอดนิล
4. เด็กหญิงสุทธิดาลักษณ์  แก้วพรม
5. เด็กหญิงสุวรรญดา  แสนคา
 
1. นางพันนา  ธงหาร
2. นางอุบล  มลาไวย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  หนองภักดี
2. เด็กหญิงบุษกร  ภูพันเว่อ
3. เด็กหญิงพิญญากรณ์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูเหมือนบุตร
5. เด็กหญิงสุนันทา  พันเดช
 
1. นางรััชนี  แก้ววิจิตร
2. นางพันนา  ธงหาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วันชัย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ภูพันเว่อ
3. เด็กหญิงรติกาล  ทองวุฒิ
4. เด็กหญิงศศินิภา  ไชยศักดิ์
5. เด็กชายอาทิตย์  นาสมพักต์
 
1. นายสมภาร  บุดดี
2. นางพันนา  ธงหาร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  เพียรทอง
2. เด็กชายชัชวาล  หล้าเรืองแสง
3. เด็กหญิงชไมพร  ภูตลาดขาม
4. เด็กหญิงทิพสุดา  ภูคงแสง
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภูเมฆ
 
1. นางสาวลิขิตรา  นาธงชัย
2. นางสาวนภัสสร  ภูสีนาค
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายก้องหล้า  มณีกัณฑ์
2. เด็กหญิงธนพร  ภูช่างทอง
3. เด็กหญิงประภาพร  พิกุล
4. เด็กหญิงวีรดา  ภูสีลา
5. เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก
 
1. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
2. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. นายธีรพันธ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุตรวงค์
3. นางสาวสุชีรา  คำน้ำแดง
4. นางสาวสุนิตา  ภูครองหิน
5. เด็กหญิงสุริภรณ์  จรทะผา
 
1. นางเพ็ญสุดา  อิ่มรักษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  ภูสีน้ำ
2. เด็กชายดุสิต   จันทเสน
3. เด็กชายธนนชัย   ปัดถามา
4. เด็กชายธีรภัทร  ฝาชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนิศาชล  เสริฐเลิศ
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นางยุรี  เสริฐเลิศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิหน่า  สารไสย์
 
1. นางสาวธนัญญา  เหล่านายอ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พัสดุ
 
1. นายอำนาจ  ธารบุญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงนิระมล  ขันชะลี
 
1. นายภาคิน  ภูจอมนิล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กุลสุทธิ์
2. เด็กชายสหรัฐ  พันนัยนนท์
 
1. นางสุมาลี  อะโน
2. นายอำนวย  อะโน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1. เด็กหญิงชลพรรษา  แข็งแรง
2. เด็กชายศาสตร์ตราวุฒิ  น้อยตำแย
 
1. นางสุมาลี  อะโน
2. นายอำนวย  อะโน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กชายภัคพงษ์  ภูเก้าแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สีสันต์
 
1. นางสุกัญญา  เปียจำปา
2. นางสยาม  ดีพลงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันพันลำ
2. เด็กหญิงนภาพร  ภูเครือ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ศิลาคำ
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ไร่ผล
5. เด็กหญิงพรรณนิสา  ประทุมวัน
6. เด็กหญิงพรลภัส  นาถมทอง
7. เด็กหญิงรัตตาภัค  ดาวกระจาย
8. เด็กหญิงวริศรา  ภูลาด
9. เด็กหญิงสุภาวดี  มิ่งขวัญ
10. เด็กหญิงโศภิษฐา  ภูเกิดพิมพ์
 
1. นางขันทอง  ดีรักษา
2. นายพลนภา  ภูหานาม
3. นายประสพสิน  เติมใจ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีสีนู
2. เด็กหญิงกันจนพร  เฉิดกระโทก
3. เด็กหญิงการญจนาพร  แก้วสวนจิก
4. เด็กหญิงคัชรินทร์  ไชยกุมาร
5. เด็กหญิงดอกฝ้าย  ค่ำคูณ
6. เด็กหญิงธนัชพร  ช่วยหาญ
7. เด็กหญิงนิตยา  เฉิดกระโทก
8. เด็กชายปรียาภรณ์  ทานอุทิศ
9. เด็กหญิงปานิสรา  แก้วกู่
10. เด็กหญิงผาณิต  ไถวสินธ์
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมสิทธิ์
12. เด็กหญิงวนัญญา  โฆษา
13. เด็กหญิงสุภัสสร  คำภูเวียง
14. เด็กหญิงอรณิช  อิ่มระริ่น
15. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์สุธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูนิคม
2. นางเสาวณีย์  ภูคลองพลอย
3. นางสุพรม  วิชาชัย
4. นายประสิทธิ์  วิชาชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกัญติมา  ภูคงนิล
2. เด็กชายจักรพงษ์  ปะจะเน
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ทะสา
4. เด็กหญิงบุษบง  นพคุณ
5. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชัยมูล
6. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมโส
7. เด็กหญิงวณิชชา  ภูมิ่งศรี
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญอ้อย
9. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ซ้าย
10. เด็กหญิงสิฬาภรณ์  ธรรมกิจ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูยางดี
12. เด็กชายอรรถพล  สีเพ็งโคตร
13. เด็กหญิงอารียา  ภาวงค์
14. เด็กชายอุดมพงษ์  สอนคำหาร
15. เด็กหญิงเบญจพร  ธนะโคตร
 
1. นางนาตยา  พรหมจันทร์
2. นางลำใย  ดีรักษา
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  มาตรา
4. นางสาวดาวรรณ  ศิริวงษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  .
2. เด็กหญิงพิยะดา  ภูต้อม
 
1. นายสุรศักดิ์  ชาวงษี
2. นางสาวอรชา  ทะราช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. นางสาวลดาวัลย์  บุญหล้า
2. นายอภิวัฒน์  ทันชื่น
 
1. นายวิชัย  พาเรือง
2. นายไมตรี  ทะราช
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  อุนทะยา
 
1. นางสุมาลี  หอมพิกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  สายโยธา
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาฐิติญา  ไชยศักดิ์
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีสงคราม
 
1. นางสุมาลี  หอมพิกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มาตรา
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เดชะวงค์
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ภูคงคา
 
1. นางปาลิดา  อุ่นทุลัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นางสาวขวัญเรือน  ศรีสัญ
 
1. นายอิสระ  พลเยี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กชายสุริยเดช  บุญพัฒน์
2. เด็กหญิงอรพิมล  ภารแผ้ว
 
1. นางกาญจนา  ภูอวด
2. นางรัชนี  แสนวอ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กชายจ่อยน้อย  สุขา
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  มูลตรีบุตร
 
1. นางกาญจนา  ภูอวด
2. นางรัชนี  แสนวอ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ภูบุตตะ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  เหล่าพักสาร
 
1. นางวนิดา  เกษทองมา
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูสีน้ำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พึ่งพร
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงชญานี  เหล่าการ
2. เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร
 
1. นายเอกชัย  ศรีนวลลี
2. นายวิทยา  สุทธิโพธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายกวินภพ   วาสิงหน
2. เด็กชายธนบดี  สวัสดี
3. เด็กชายพีระ   วิชาชัย
 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล
2. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์   นาสมภักดิ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ผลชู
3. เด็กชายสหรัฐ   วัฒนรัตน์
 
1. นายประยูร  นาหัวหนอง
2. นางชณัชชา   จันทร์สำราญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูธาตุเพ็ชร
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ภูนาแก้ว
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงอัญดา  ภูขันซ้าย
 
1. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กชายกัมชัย  คำอิ่ม
 
1. นางนวลจันทร์  หนูภักดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กชายอาทิตย์  จำปาจันทร์
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายก้องหล้า  มณีกัลย์
2. เด็กหญิงจริยาวัฒน์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงชัญญานุช  โสภา
4. เด็กหญิงณัชกานต์  เทียมสีกุล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูงามดาว
6. เด็กหญิงดวงกมล  เทพชา
7. เด็กหญิงธิญาดา  ภูอ่างทอง
8. เด็กหญิงธีรนาฏ  ภูผาสุข
9. เด็กหญิงนวพร  อิ่มขำ
10. เด็กหญิงปิยะพร  สมานโสร์
11. เด็กหญิงมะลินี  ทองบำเรอ
12. เด็กหญิงระวิพร  ภูขมา
13. เด็กหญิงวัลภา  ปรีผาด
14. เด็กชายศราวุฒิ  นาชัยทอง
15. เด็กชายสราวุธ  พิกุล
16. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภูชายธง
17. เด็กหญิงอัญดา  ภูขันซ้าย
18. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  คำลิน
19. เด็กหญิงเบญจพร  ภูผาลา
20. เด็กหญิงใก้ลรุ่ง  พันภักดี
 
1. นายโกศล  ภูผาสุข
2. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
3. นายพีระพรรณ  นพกาล
4. นางลำดวน   ภูลิ้นลาย
5. นายสมพงษ์  รัตนสีหา
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารีรัตน์  โลหะพรม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูผาจง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เครือลี
3. เด็กชายสุขสันต์  วิกาสะโล
4. เด็กหญิงสุนิตา   ศรีไชยแสง
5. เด็กหญิงสุภัตรา   ภูสีน้ำ
6. เด็กหญิงอรกนก  ภูพานเพชร
 
1. นายสุวัชร  ภูพานเพชร
2. นายวชิรนันท์  ภูกองไชย
3. นางประจูล  ภูกองไชย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัตเตย์
 
1. นางวัชรินทร์  โกสุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินธิราช
 
1. นางอุบล  มลาไวย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงปิติกานต์  ศิริบุญ
 
1. นางสาวธรินทร์ทิพย์  สิมมา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูจอมนิล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงตุลรักษ์  ทลคร
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นายอัษฎาวุธ  ดวงแก้ว
 
1. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมณฑกานต์  จันทรเกตุ
 
1. นางรัตนาพร  ศรีมุงคุณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 1. เด็กชายเด่นภูมิ  ธรรมคันที
 
1. นางชูศรี  ภูมิสายดร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  ภูแสนศรี
 
1. นางอริสา  พุทธบุรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางสาวสถิตย์ภรณ์  ถิตย์บุญครอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1. นางสาวบุญพิทักษ์  แสงมั่งมี
 
1. นายสราวุฒิ  ประเสริฐสังข์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กชายวันชัย  สุขศิริ
 
1. นางพรวิรุฬห์  วงศ์สุพรหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. นางสาวธันยา  สิงห์เครือ
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธัญกร  ภูศิลาแทน
 
1. นางพวงทอง  กุลธวัชศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงมิรันตรี  ยจันทเดช
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดาโชติ
2. เด็กชายกฤชยศ  รักคำมี
3. เด็กหญิงกัลยา  ทองฤทธิ์
4. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทึก
6. เด็กหญิงจูเลีย  โลเคอร์
7. เด็กชายจูเลียต  โลเคอร์
8. เด็กชายณัฐดนัย  ภูสีเงิน
9. เด็กหญิงณัฐพร  สาระบูรณ์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  เอกอุก
11. เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณดี
12. เด็กชายทีฆทัศน์  ภูประวิง
13. เด็กชายธนภัทร  สัณฑ์พิทักษ์
14. เด็กหญิงธัญชนก  สีแก้วน้ำใส
15. เด็กหญิงธัญญนันท์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์
16. เด็กชายธีรภัทร  จูวงษ์
17. เด็กชายธีรภัทร์  จุทสิงห์
18. เด็กชายนรภัทร  พิมพารัตน์
19. เด็กหญิงนริศรา  ปรีชาพันธ์
20. เด็กหญิงนิภาพร  กาละพันธ์
21. เด็กหญิงปณิตา  กาบดี
22. เด็กหญิงผกากอง  สุรันนา
23. เด็กหญิงพรไพลิน  วิจิตร
24. เด็กชายพีรพงษ์  ภูผาสุข
25. เด็กชายภัทรพงศ์  ภูกองไชย
26. เด็กชายยอดชาย  ปัดถามา
27. เด็กชายรัชศักดิ์  โคตรมหาชัย
28. เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีหอมชัย
29. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันทจำนงศ์
30. เด็กชายวัชระ  พรมโสภา
31. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุทัยทะวัง
32. เด็กหญิงสุชัญญา  คุณชื่น
33. เด็กชายสุภวัตร์  ภูชะหาร
34. เด็กชายสุรพงษ์  ไต่ตาม
35. เด็กชายหลักชัย  เนมินทร์
36. เด็กหญิงอริสา  เรืองมนตรี
37. เด็กหญิงอารยา  ภูนารี
38. เด็กหญิงเกวลิน  ชั้วนาค
39. เด็กชายเจนณรงค์  ทับสี
40. เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์ชาลี
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นางยุรี  เสริฐเลิศ
3. นายเดชวิชัย  วารินทร์
4. นางกมลกานต์  ธรรมชาดา
5. นางวีระ  ลาวงศ์เกิด
6. นางสาววัลยา  ฝ่ายไทย
7. นางสาวนุจรีย์  เหล่าทา
8. นางสาววรลักษณ์  ปรีชากุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. นายกฤษฎา   ภูจอมจิตร
2. นายกฤษณะ   แสนชัย
3. นายกองทัพ   เกื้อกูล
4. นางสาวขนิษฐา   ภูชื่นแสง
5. นางสาวจุฑาทิพย์   พระมาตร์
6. เด็กหญิงจุรินทิพย์   บุญเลี้ยง
7. เด็กหญิงฉัตรกมล   ภูชมชื่น
8. เด็กชายชาญชล   ภูจอมจิตร
9. นางสาวชุติมา   ภูจอมจิตร
10. เด็กชายธนกร   แถมเกษม
11. เด็กชายธนานนต์   ดาแก้ว
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   มิตรอารักษ์
13. เด็กชายธีรพงษ์   ภูครองจิตร
14. นายนราธร   ลีล้าน
15. เด็กชายบารมี  ภูสีน้ำ
16. เด็กหญิงปทุมวดี   ชัยมงคล
17. เด็กหญิงปนัดดา   ภูห้องไสย
18. เด็กชายประสานชัย   ใจปิติ
19. เด็กหญิงปริชญา   บรรณกิจ
20. เด็กชายพงศธร  ไชยโสภา
21. เด็กหญิงมัณฑนา   เติมภักดี
22. เด็กหญิงยูคาริ  ภูลายสี
23. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   พาภิรมย์
24. เด็กชายวีรศักดิ์   นามวิจิตร
25. นางสาวศศิชา   ภูแม่น้ำ
26. นางสาวศิริลักษณ์   นนนาภา
27. เด็กหญิงสวรรญา   มนเทวินทร์
28. เด็กหญิงสาริกา   ภูยาทิพย์
29. เด็กหญิงสุกัญญา  คำทอง
30. นางสาวสุพัฒตรา   พันชมภู
31. เด็กหญิงอชิรญา   ภูผิวฟ้า
32. เด็กหญิงอริสา   ภูห้องไสย
33. เด็กชายอาจศึก   นวนกันญา
34. เด็กหญิงอาทิตยา   สงชนะ
35. เด็กหญิงอารัญญา   แพงไทย
36. เด็กหญิงอุสรา  ภูพานเพชร
37. นายเฉลิมพร   วิเศษแสง
38. นางสาวเมษา   ภูศรีโสม
39. เด็กหญิงแพรวพลอย  หมื่นศรี
40. เด็กหญิงไอรดา  ใจดี
 
1. นายชัยวุฒิ   สาลี
2. นางสาวสุวรรณี  ภูลายขาว
3. นางสุจิตรา   ประจงกูล
4. นางประจูล  ภูกองไชย
5. นางกนิษฐา   สาลี
6. นางรำพึง   สิริวาลย์
7. นางเตียงทอง   จันทรเจริญ
8. นางจารุณี   ทวะชารี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ที
2. เด็กชายชลวิทย์  นามวิเศษ
3. เด็กชายธีระภัทร  บุราณเดช
4. เด็กหญิงนฤมล  วันยาว
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  นาเมืองรักษ์
6. เด็กชายมนัสพงษ์  ไกรหาญ
7. เด็กชายวราวุธ  วันยาว
8. เด็กหญิงอนุชศรา  กู่ชัยภูมิ
9. เด็กหญิงอรัญญา  เหมือดขุนทด
10. เด็กหญิงอาภาภรณ์  โพธิ์ศรีสม
 
1. นางพรวิรุฬห์  วงศ์สุพรหม
2. นายจิตกร  จุมพลขันธ์
3. นางเปรมยุดา  เจริญศิริ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงชลิตา  ภูผารส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูคงน้ำ
4. เด็กหญิงบุญฑิตา  ทิวะสิงห์
5. เด็กชายภูมินทร์  ภูผาลา
6. เด็กชายวิระพล  สอนสี
7. เด็กชายศราวุฒิ  นาชัยทอง
8. เด็กหญิงสราวุธ  พิกุล
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูหลวง
10. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูจักรหิน
 
1. นางรัศมี  ภูงามแสง
2. นางบัวเงิน  ภูงามแสง
3. นางนุศรา  โคตะวินนท์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ลิ้ว
2. นางสาวจันจิรา  สุมังเกษตร
3. นางสาวชลธิดา  อุทัยเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐธิตา  ภูมีแสง
5. เด็กหญิงธีมาภรณ์  ภูล้ำผา
6. เด็กหญิงนราวัลย์  ภูอองทอง
7. เด็กหญิงปิยสุดา  สิบศิริ
8. นางสาววิภาดา  ภูประสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  เนื่องบุญยืน
10. เด็กหญิงสุมิตรา  แสงสุข
11. เด็กหญิงอาทิตยาพร  พันธุ์วัตร
12. เด็กหญิงเจริญศรี  พิศาลทรัพย์
 
1. นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน
2. นางพัชรินทร์  จำนงค์บุญ
3. นางพิสมัย  ชุมศรี
4. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  จันทะแพน
3. เด็กหญิงจารุณี  พระโนราช
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีล้น
5. เด็กหญิงปณิตา  ชุมกาแสง
6. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์สมศรี
7. เด็กหญิงอนุชสรา  นาโคกกลาง
8. เด็กหญิงเจษฎา  นากลาง
 
1. นางเพชรรัตน์  เค้าแคน
2. นางทองมาก  รินเสนา
3. นายเทวินทร์  ดีจรัส
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  ภูหวล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยปัญญา
3. เด็กหญิงจามรี  ภูขมร
4. เด็กหญิงจิตประภา  บุตตะ
5. เด็กชายจิรกร  ฉายสวัสดิ์
6. เด็กชายทักษิณ  ดลเจือ
7. เด็กชายธนพล  สีมา
8. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ภูภักดี
9. เด็กหญิงภริตา  สีหาบุญทอง
10. เด็กหญิงรวีนิภา  สลัดเลิศ
11. เด็กหญิงรุจิรา  เกกาคำ
12. เด็กหญิงวรรณวิสา  มาพล
13. เด็กชายวันชัย  คำหลวง
14. เด็กหญิงวันยุดา  ขุ่ยรานหญ้า
15. เด็กชายศิริพงษ์  ดลสมบูรณ์
16. เด็กหญิงเบญจพร  พลเยี่ยม
 
1. นางพัชรินทร์  จำนงค์บุญ
2. นางพิสมัย  ชุมศรี
3. นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน
4. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
5. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ภูครองทุ่ง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  จ้ำเก้า
4. เด็กหญิงณัฐพร  พิจารณ์
5. เด็กชายธีรภัทร  มหาชัย
6. เด็กชายประพล  ภูครองนา
7. เด็กหญิงพิยดา  ไชยศรีหา
8. เด็กหญิงยุวรรณดา   อันทะเกตุ
9. เด็กหญิงลักษิกา  ภูจอมจิตร
10. เด็กชายศราวุธ   ณ พราณบุญ
11. เด็กหญิงสุนิตา  ไชยศรีหา
12. เด็กหญิงสุรียา  สิงห์เครือ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศฤาชัย
14. เด็กหญิงเมษญาพร  อ่อนภูธร
15. เด็กหญิงเยาวภา  ประไพชาติ
16. เด็กหญิงแพ็ท  สิทธิจันทร์
 
1. นางปนัดดา  ระดาดาษ
2. นางวิภารัตน์  นารคร
3. นางนวลจันทร์  หนูภักดี
4. นายธงชัย  กุตัน
5. นางพัชิรา  แจ้งนภา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กชายธนพงษ์พัน  อาจดวงดี
2. เด็กชายธนพล  แซมทอง
3. เด็กชายพิชญ์  ถาวันจันทร์
4. เด็กชายพิพัฒน์  เพชรไพร
5. เด็กชายวัชรินทร์  ทาสี
 
1. นายวิโรจน์  ภูนนทา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี
 
1. นางจีราวรรณ  สายแวว
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  กิ่งก้าน
 
1. นางกัญณ์ณิกา  คชโส
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐิดา  พิจารณ์
 
1. นางยุพิน  เอกพันธ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยอดสง่า
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1. เด็กชายนพกร  วงศ์นิคม
 
1. นางสาวปิยกมล  ลิตุ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  สายแสน
 
1. นางบานเย็น  ขันธวิชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กหญิงดาริกา  ภูสมมาตร
 
1. นางกัญณ์ณิกา  คชโส
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่าเจริญ
 
1. นางชายิกา  กิ่งพลอยเดิม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  สอนโยหา
 
1. นางสาววัลยา  ฝ่ายไทย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พละมาตย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญจิตร
3. เด็กหญิงจีรนันท์  กันยุตะ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ภูกองชนะ
5. นายวัชรพงษ์  ทองคำดี
 
1. นางสาวกุณฑีรา  วงศ์หาเทพ
2. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1. เด็กชายไสกภพ  รักษาสร้อย
 
1. นางสาวหลี่  โชถิง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูเนตร
2. นายสิทธิพันธ์  อุทัยทิพย์
 
1. นายอานุภาพ  พงษ์นภิส
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรณิภา  นรพัฒน์
2. เด็กหญิงพินทุอร  นาแพงสอน
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยจำรัส
2. นางจีราวรรณ  สายแวว
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กชายธนพล  ภูลายยาว
2. เด็กชายธนาคิม  ภูมีชิต
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ภูผ่าน
4. เด็กชายศุกลวัฒน์  ภูโตนนา
5. เด็กชายหิรัญทรัพย์  กลอยเดช
6. เด็กชายเจษฎา  มีนาคำ
 
1. นางศิริญา  อ่อนพรรณา
2. นายกีรศักดิ์  สอนอาจ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กชายกังวาล  ภูละมุล
2. เด็กชายกาญจนพงศ์  พูลศิริ
3. เด็กชายทักษดนัย  สาระบูรณ์
4. เด็กชายทักษิณ  ภูศรี
5. เด็กชายธัญกรณ์  บุญลือ
6. เด็กชายพงศกร  ภูสมนึก
 
1. นายลิขิต  ภูน้ำย้อย
2. นางทองอินทร์  มังสังคำ
3. นางจีรัณดา  ภูน้ำย้อย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อาจตา
2. เด็กชายชาญณรงศ์  ประนันโท
3. เด็กชายนนทวัฒน์   สู้สงคราม
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  พรมมี
5. เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  หินศิลา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมมา
7. เด็กชายอิทธิพล  อินเจริญ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เนื่องไชยศ
 
1. นายชัยชนะ  บุญโชติ
2. นายทินกร  พลศรี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พิลา
2. เด็กชายจรัญ  อาจดวงดี
3. นางสาวปานประดับ  สาดแล่น
4. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบุญฮุง
5. เด็กหญิงพัฒนภรณ์  จันทร์สมุด
6. นางสาวมะปรางค์  พรมจารย์
7. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ดวงแสง
8. นางสาววิภาวรรณ  ขันทะ
9. นายวิศิษย์  น้อยชาลี
10. เด็กหญิงสนธยา  สาดแล่น
 
1. นายวิชัย  พาเรือง
2. นายเกียรติศักดิ์  นาชัยเพชร
3. นายนิพนธ์  วงศ์ศึก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชัชชญา  จำนงค์
2. เด็กชายณัฐพล  ขันทะจำนงค์
3. เด็กชายธีรภัทร  ภูบุญคง
4. เด็กหญิงภาสินี  ทับสีแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง
6. เด็กหญิงลลิล  ชินรัตน์
7. เด็กหญิงอรัญญา  ประกาโส
8. เด็กชายอันดา  หลังปูเต๊ะ
9. เด็กชายเดชฤทธิ์ฐา  ทาตะวงค์
10. เด็กหญิงแพรพรรณ  ภูถาดลาย
 
1. นางประไพย  โกศล
2. นางสุพรรณิการ์  นาชัยฤทธิ์
3. นางรำใย  เติมใจ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูผาสุข
3. เด็กหญิงรุจิรา  เกกาดำ
4. เด็กหญิงอรไพลิน  ภูขมร
5. นายเกียรติณรงค์  ดลสมบูรณ์
 
1. นายชาติชาย  แน่นอุดร
2. นางนภาพร  ภูผาสุข
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กิณะศรี
2. เด็กชายวรวิทย์  ประสาร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูบังดว
 
1. นางอรุณลาย์  คำเขียว
2. นายวิเชียร  ขามธาตุ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. นางสาวนิภาพร  แก่นแก้ว
2. เด็กชายมงคล  สันวัง
3. เด็กหญิงสุวงค์สา  ศรีจันหอม
 
1. นางสาวประทุมรัตน์  ยศเสนา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงวิทยา 1. เด็กชายทนัญชัย  ประดับศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  อินเจริญ
3. เด็กหญิงอริศรา  ภูเต้าทอง
 
1. นายสธนกรณ์  บุญพิคำ
2. นางศิวาพร  บุญพิคำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. นางสาวจันทร์ทิมา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงชนาริน  บงแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  นาแถมทอง
 
1. นางวงศ์เดือน  โสภาพล
2. นางดุษฎี  ปะนัดเต
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายสมประสงค์  ช่างกลึง
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  ภูกองพลอย
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกลักษณ์  พิลาเคน
 
1. นายวีระยุทธ  ศิริปรีชาพันธ์
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสรายุทธ  ภูประกาย
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายสุทธินันท์  รัสสุรีย์
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายธรรณวา  ขันทะ
 
1. นายยรรยง  ภูกองพลอย
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กชายภานุพงษ์  ครูช่วย
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงกฤตยา  คำกาด
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ไร่ขาม
3. เด็กหญิงจันธิวา  คำแหงพล
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีแก้วเที่ยง
5. เด็กชายณัฐพล  ดาก่ำ
6. เด็กหญิงดลฤดี  ภูพันนา
7. เด็กชายทศพล  ภูพานทอง
8. เด็กหญิงนริศรา  ราชอาษา
9. เด็กหญิงบุชิตา  ชินวรรณ์
10. เด็กชายบูรพา  คำแหงพล
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสีดิน
12. เด็กชายปิติกร  กินโนนกอก
13. เด็กหญิงพัชนิดา  ไชยเรือง
14. เด็กชายพันธ์กร  ภูยาทิพย์
15. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
16. เด็กชายภานุพงษ์  ครูช่วย
17. เด็กหญิงมินตรา  บุตตะ
18. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พัดใหม่
19. เด็กหญิงวรรณฤดี  พิลาสุข
20. เด็กหญิงศศิธร  ภูแช่มโชติ
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยวงษ์
22. เด็กชายสมประสงค์  ช่างกลึง
23. เด็กชายสุทธินันท์  รัสสุรีย์
24. เด็กชายหัสพล  ภูพานทอง
25. เด็กหญิงอนุชศรา  ดวงลาดนา
26. เด็กหญิงอริสา  พลศิริ
27. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์ศรีราช
28. เด็กชายอุกฤษ  ประโจทานัง
29. เด็กชายเทียนชัย  บุญหล้า
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูโททิพย์
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
2. นายเชิดชัย  ทองคำ
3. นางอรวรรณ  พันธ์ไชย
4. นางสุทธิวรรณ  ภูแช่มโชติ
5. นางพรรณอร  ภูถมดี
6. นายบันเทิง  ภูถมดี
7. นางดวงพร  ภูพานทอง
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายกฤษณะ  อินทร์เจริญ
2. เด็กหญิงกัลยกร   เถาชารี
3. เด็กชายกิตติพงษ์   ภูฉายา
4. เด็กชายจักรพงศ์  เหล็กเพชร
5. เด็กหญิงจิดาภา   ธิแสง
6. เด็กชายจิรายุ   ปัตทะโส
7. เด็กหญิงชนัตร์นันท์    พลศรี
8. เด็กหญิงชนัธชา   แก้วพรรณนา
9. เด็กชายชนากร    ช้อนบุญ
10. เด็กชายญาดารัตน์   จันทร์หล้า
11. เด็กหญิงญานีนาถ  แสงขาว
12. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มาซิว
13. เด็กชายณัฏฐนิชา   ภูวงศ์ผา
14. เด็กชายณัฐดนัย   ราชบัณฑิต
15. เด็กหญิงนิรชา    เหล็กเพ็ชร
16. เด็กหญิงปนัดดา  ลอยพงษ์ศรี
17. เด็กหญิงปภาวี  ภูสง่า
18. เด็กหญิงปรียา  ภูสง่า
19. เด็กหญิงพรนภา  ภูวงศ์ผา
20. เด็กชายพลากร    ภูวงศ์ผา
21. เด็กหญิงพัฒนรี    นาเมืองรักษ์
22. เด็กหญิงมกราพันธ์  ลินทอง
23. เด็กหญิงมลิสา   มุงคุณคำซาว
24. เด็กหญิงรักษ์สุภัทร  สุวรรณดิษฐ์
25. เด็กชายศิรสิทธิ์  โพธินาง
26. เด็กหญิงสุภาพร  มิตตราช
27. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ภูเดช
28. เด็กชายอณุชาติ  คำสมจิตร
29. เด็กชายอนุชา   บุญยสิทธิ์
30. เด็กชายโภคทรัพย์  เหล็กเพชร
 
1. นางวัชรินทร์  โกสุม
2. นายชัยกำพล  อัคติ
3. นายอภิวัฒน์  วิชัย
4. นางสาววิไลลักษณ์  สิงหราช
5. นางสาวอรทัย  แวงเลิศ
6. นางสาวสุธรรมา  ทองคำ
7. นางขนิษฐา   ศรีหาตา
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กชายวิทยา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายเดชชาติ  เจริญดี
 
1. นางสาวณพิชญา  สิมมาอ่อน
2. นายวุฒิพงษ์  วิเท่ห์
 
139 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกสิพงศ์  สิงจานุสงค์
2. เด็กหญิงนุสบา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางกรรณิการ์  ภูมิสายดร
2. นายบุญธรรม  โสภา
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  นามสง
2. นายวีระชล  พิณพงษ์
3. เด็กหญิงเจนอักษร  ภูชมชื่น
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางปณิตา  ภูงามทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลศรี
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางปณิตา  ภูงามทอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายปัณภัค  โพธิ์สุ
2. เด็กชายอภิชาติ  นาคะ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ไชยทองยศ
2. นางอุไร  ไชยทองยศ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายดนัยพงศ์  คำสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรวงศ์
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางรำพึง  สิริวาลย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  เหล่าตุ้ย
2. นายปัญญา  ภูลายยาว
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางกนิษฐา  สาลี
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ขันตี
2. เด็กหญิงสุทธิพร  รัตนถาวร
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางรำพึง  สิริวาลย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายราชิต   รัตนชัย
2. เด็กชายวิศรุต   สิมมาลา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  นาชัยเวียง
 
147 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ประสารศรี
2. เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีปัญญา
 
1. นายสมพูน  สีหาโภชน์
2. นางเพชรพันธุ์  สีหาโภชน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐดา  ภูถาดลม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวนา
 
1. นายสุรกิจ  ภูงามทอง
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวนิยา  กอรับเฮือง
2. เด็กหญิงวิยะดา  ภูฉายา
 
1. นายสมพูน  สีหาโภชน์
2. นางเพชพันธุ์  สีหาโภชน์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายจักรกรี  ภูสีริด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภารักษ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธุระงาน
 
1. นายอโศก   กิ่งพลอยเดิม
2. นายวิศิษฐ์  ภูงามเงิน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รัตน์ธานี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสีเขียว
3. เด็กชายมณัญชัย  คุณพิภาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์  ภูสง่า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. นายกรประเสริฐ  เจริญพงษ์
2. นายกรวิชญ์  ภูถาดงา
3. นายพศวัต  หัสพิมพ์
 
1. นายทองยุ่น  เหล่าเคน
2. นายรัตนศักดิ์  ภูเกิดพิมพ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพวิเศษ
2. เด็กหญิงวัลย์ลดา  สารโคก
3. เด็กหญิงสมใจ  ภูสอนศรี
 
1. นายเขตรัตน์  ภูกองไชย
2. นางดรุณี  จันทร์เรือง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. นายวรากร  ลุนจันทร์
2. นายอนุวัฒน์  ภูหาหลง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สายช่วง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   มาเบ้า
2. นางระนอง  สังขศิลา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ขันธุพงษ์วารี
2. เด็กหญิงขวัญพิชา  ภูเต้านิล
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนไพร
4. เด็กหญิงชลินทรา  ทองเมือง
5. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ฤทธิ์พันธ์
6. เด็กหญิงพรนภา  คำสิทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพรม
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีมันตะ
3. นางมะลิจันทร์  บัณฑิต
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงดลฤดี  ภูพันนา
2. เด็กหญิงนริศรา  ราชอาษา
3. เด็กชายบูรพา  คำแหงพล
4. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
5. เด็กหญิงมินตรา  บุตตะ
6. เด็กหญิงลัดดาพร  หมั่นมี
 
1. นางสุทธิวรรณ  ภูแช่มโชติ
2. นายบันเทิง  ภูถมดี
3. นางพรรณอร  ภูถมดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนยางนอก
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จอมทอง
3. เด็กหญิงมุดตา  เขี่ยงสถุ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์  ภูสง่า
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูอวด
2. เด็กชายพานทอง  ธารดอนรัตน์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมาต
 
1. นางคำผ่าน  เหล่ายนต์
2. นายสุวรรณ  เหล่ายนต์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. นางสาวดวงฤดี  ภูครองตา
2. เด็กหญิงศลิษา  ภูยาแพทย์
3. นางสาวสุนิตา  ภูพานเพ็ชร
 
1. นางกนิษฐา  สาลี
2. นางสุจิตรา  ประจงกูล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  เอี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงทิตยา  ภูทำนอง
3. เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิสา
 
1. นางกนกวรรณ  ปัญญาประชุม
2. นางประนอม  บัวทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เศษโคตร
2. เด็กหญิงอรอุมา  พุทธบุรี
3. เด็กหญิงเพชรมณี  ทานขันธ์
 
1. นางชวนชื่น  สุวรรณโคตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูอ่อน
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  สร้อยวิเชียร
3. เด็กหญิงรัตนามณ๊  โยคะโส
 
1. นางพิศมัย  ฐานวงศ์
2. นายทรงศักดิ์  โพธิ์ชารี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พิมนาม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  พานทอง
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  อันวิเศษ
 
1. นางพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย  ชินฤทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ธิศาจารย์
2. นางสาววราพร  ภูขะมา
3. นางสาวสุดาพร  ภูงามนิล
 
1. นางสาวพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย  ชินฤทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายชานนท์  อ่อนบัวขาว
2. เด็กหญิงนันทิดา  พรรณภักดี
3. เด็กหญิงสายธาร  ภูผุน
 
1. นางสุภาพร  ภูการุณย์
2. นางรัศมี  ภูดินทราย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กชายทนงเดช  เดษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนิตยา  สิงหามาตย์
3. เด็กหญิงไพรินทร์   โสภาภรณ์
 
1. นางวราภรณ์  ภูภักดิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  ภูสมศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงสมิตา  บัวคำ
 
1. นางณัฐกาญจน์  ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร  ประสมศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสนหอม
2. เด็กหญิงวรรัตน์  เหล่านุกูล
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  ภูผาแนบ
 
1. นางประดับ  ญาติโสม
2. นางยุภาพร  เรียนเจริญ
 
169 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงพัชราพร  พระพรม
 
1. นางนฤมล  ศรีรักษา
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กหญิงทักษะอร  ชาวงษ์
2. เด็กชายประพรรณสัน  ฮุนนิเนน
3. เด็กหญิงศศิประภา  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางสุพิชญา  ทองคำ
2. นางประนอม  ภูจง
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติกร  ภูตีนผา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กุเวสา
3. เด็กหญิงนันทิชา  สันป่าเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  กันปัญญา
2. นางสาวคำตัน  เหล่าพิเดช
 
172 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดี  ภูกองไชย
 
1. นางแสงระวี  ภูกองไชย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กหญิงนีรชา  แก้วสลับ
 
1. นางเปรมยุดา  เจริญศิริ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ภูผาสุข
 
1. นายโชติอนันต์  บัวโค
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องเดช   ยุภานิช
 
1. นางจีรภา   นามแก่นท้าว
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางฉัฐพร  แก้วธานี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายศรชัย  วงษ์ดี
 
1. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยา 1. เด็กชายพรภริษ  นุ่นหลักคำ
 
1. นางสาวสายฝน  ทะศิลา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 1. เด็กชายนวพล   มาตเสนา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไมยโศก
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นายเข็มชาติ  โต้หนองแปน
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายผดุง  หงษ์ศรีทอง
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไชยศาสตร์
 
1. นายเวคิน  วังคะฮาต
2. นายนิลบล  วังคะฮาต
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  กุมภวงค์
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วหาญ
 
1. นางระเบียบ  สุจิตตกุล
2. นางมาลินี  สุกใส
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสงลำพูน
2. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ฮิทเลอร์
 
1. นางคมคาย  ภูครองหิน
2. นางพวงทอง  ศรีอาจ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ราชมนตรี
 
1. นางนางอัจฉราภรณ์  ทองคำ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1. เด็กชายวรวิทย์  พลตื้อ
 
1. นางยุพิน  ใจบุญ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  กลางจันทา
 
1. นายธนวัฒน์  ภูยอดผา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองอุ่น
 
1. นายเชาวลิต  ภูมิโคก
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงจริยา  ฤาชา
2. เด็กหญิงชโรธร  มิ่งแก้ว
3. เด็กชายธนวัฒน์  วสันต์
4. เด็กหญิงพรพิไล  อุดมเดช
5. เด็กหญิงภนารัตน์  ธรรมรัตน์
6. เด็กหญิงวรรณรัตน์  อุลาแก้ว
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บาริศรี
 
1. นางสาวสายเย็น  ทบวงศรี
2. นายทองจันทร์  นรินยา
3. นางนงค์นุช  ทิพย์วงศา
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. นายกิตกร  เรืองจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  ภูยอดผา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. นายวีระยุทธ  เหล่านุกูล
 
1. นางฐิติรัตน์  ไพรสณฑ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จ่าเขียว
 
1. นางสาววนิดา  วิลาสุข
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กชายสุพจน์   นาทองลาย
 
1. นายธีรพงษ์  พัฒเพ็ง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นางสาวปิยนุช  ระวิเรือง
 
1. นายโชติอนันต์  บัวโค
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุ   หาวัตร์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทรงภักดี
3. เด็กชายเจษฏา  ยอดยืน
 
1. นางมะลิจันทร์  บัณฑิต
2. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปัญจวัคคี  ภูผานี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โหรานิคม
3. เด็กชายอดิเรก  ไกรคำ
 
1. นายบัญญัติ  ภูพาที
2. นายวินัย  ชิลศีรี
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีน้อยขาว
2. เด็กชายพนมกร  ภูสิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพิชยา  ภักดี
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีจักร์
2. เด็กหญิงพกาวรรณ    บุญเสริม
3. เด็กชายสุชาครีย์  เผ่ากัณหา
 
1. นางสิทธิณี   เหล่าลุมพุก
2. นาง ไสว   ชาติแพงตา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงละอองดาว  บุษดี
2. เด็กหญิงละอองเดือน  บุษดี
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางกัลยา  เลิศล้ำ
2. นางแต้ม  พิมพิวาล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาตาลี  ออโคนเน่อ
2. เด็กหญิงปริชยา  บุญชัยโย
3. เด็กหญิงมนัสวี  หัสดี
 
1. นางมะลิจันทร์  บัณฑิต
2. นางพวงทอง  ศรีอาจ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกานต์  เมฆขำ
2. เด็กชายวราวุฒิ  อาจดวงดี
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  น่าบัณฑิต
2. นางสาวพัชริดา  เหมกุล
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กชายจีระพัฒน์   สร้อยอุดม
2. เด็กชายจีระศักดิ์   นาทันคิด
3. เด็กชายเจริญศักดิ์   ก้อนวิมล
 
1. นายวิญญู  สุขช่วยชู
2. นางมารศรี  จุระยา
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปัญเศษ
2. เด็กหญิงพรศิริ   นาถ้ำพลอย
3. เด็กชายศักดา    บุตรวงษ์
 
1. นางดวงใจ  พัฒเพ็ง
2. นางสาววงเดือน  นาถ้ำพลอย