สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าคันโทวิทยายน 7 2 2 11 11 0 2 2 13
2 อนุบาลชุลีพร 6 3 5 14 20 7 4 0 31
3 ดงบังวิทยา 6 2 3 11 11 2 1 2 14
4 หนองกุงศรีวิทยาคม 5 6 3 14 19 3 3 1 25
5 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 5 4 1 10 12 2 2 0 16
6 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 5 3 0 8 12 5 3 1 20
7 หมองมันปลาวิทยา 5 2 2 9 7 2 0 3 9
8 นาดีหลุมข้าววิทยา 5 2 0 7 7 0 0 0 7
9 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 5 1 1 7 8 1 0 0 9
10 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 5 1 0 6 10 0 0 0 10
11 ปอแดงวิทยา 4 3 2 9 15 1 0 1 16
12 พินิจราษฎร์บำรุง 4 2 4 10 12 3 1 4 16
13 รวมบัณฑิตศึกษา 4 2 0 6 12 2 0 0 14
14 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 1 4 9 14 2 2 0 18
15 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 4 1 3 8 9 1 2 3 12
16 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 4 1 1 6 7 1 0 0 8
17 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 3 4 4 11 15 6 3 1 24
18 ยางคำวิทยา 3 4 4 11 13 2 1 1 16
19 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 3 5 11 15 1 2 0 18
20 อนุบาลธษพลศึกษา 3 3 3 9 10 2 2 2 14
21 บ้านหนองแซง 3 2 2 7 10 5 1 1 16
22 เพิ่มพูนวิทยาคม 3 2 0 5 5 2 0 0 7
23 คำไฮวิทยา 3 1 3 7 8 0 2 1 10
24 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 1 1 5 11 0 0 0 11
25 โคกศรีวิทยายน 3 0 1 4 4 0 0 0 4
26 หนองสวงวิทยาคม 2 3 4 9 12 2 2 0 16
27 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
28 โคกคำวิทยา 2 2 1 5 10 3 0 0 13
29 ขอนแก่นวิทยาเสริม 2 2 1 5 8 5 0 0 13
30 เชียงสาศิลปสถาน 2 2 1 5 6 2 1 1 9
31 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 2 2 0 4 5 1 2 0 8
32 บ้านหนองเสือ 2 2 0 4 3 1 0 0 4
33 โคกเครือวิทยา 2 1 4 7 8 0 1 1 9
34 บ้านหนองชุมแสง 2 1 4 7 6 2 0 0 8
35 ธนาศิริวัฒนศึกษา 2 1 3 6 6 3 1 2 10
36 บ้านโนนอำนวย 2 1 2 5 6 1 0 0 7
37 บ้านหนองแวงฮี 2 1 1 4 4 1 0 1 5
38 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
39 ห้วยเตยวิทยา 2 1 0 3 2 2 1 1 5
40 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 2 0 2 4 6 1 1 0 8
41 ฮ่องฮีวิทยา 2 0 2 4 3 3 1 2 7
42 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 0 1 3 4 0 1 0 5
43 โนนสูงวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 1 3
44 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
45 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
46 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 สายปัญญาสมาคม 1 4 1 6 6 1 0 0 7
49 วังยางวิทยาคาร 1 3 2 6 8 5 2 0 15
50 โคกประสิทธิ์วิทยา 1 3 1 5 6 6 5 1 17
51 ผดุงราษฎร์วิทยา 1 3 1 5 5 1 0 0 6
52 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 2 4 7 7 3 0 1 10
53 หัวนาคำจรูญศิลป์ 1 2 2 5 5 1 0 0 6
54 บ้านทรายทองวิทยาคม 1 2 1 4 6 3 0 0 9
55 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 2 1 4 5 0 2 0 7
56 ยางอู้มวิทยาคาร 1 1 4 6 11 2 0 0 13
57 อนุบาลพรประดิษฐ์ 1 1 3 5 5 3 0 2 8
58 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 1 3 5 0 0 0 5
59 บ้านหาดทรายมูล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
60 นาแกราษฎร์อำนวย 1 1 0 2 4 3 0 0 7
61 หนองโนวิทยาคม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
62 หนองบัววิทยาเสริม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
63 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1 0 2 3 4 2 0 1 6
65 ไชยวารวิทยาคม 1 0 1 2 1 2 0 0 3
66 คำโองวิทยา 1 0 1 2 1 0 1 0 2
67 บ้านแกวิทยาคม 1 0 0 1 3 2 3 1 8
68 ไทรทองวิทยาคาร 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 สว่างกิจวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 หัวงัววิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 5 0 5 6 0 0 0 6
75 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 2 1 3 6 1 0 0 7
76 คำขามวิทยา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
77 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 2 1 3 3 2 1 1 6
78 นาค้อวิทยาคม 0 2 0 2 11 4 0 3 15
79 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 6 3 0 0 9
80 สำราญ-ประภาศรี 0 2 0 2 2 0 1 0 3
81 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
82 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
83 จินดาสินธวานนท์ 0 1 2 3 3 0 1 1 4
84 โพนสิมอนุเคราะห์ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
85 ธนพรวิทยา 0 1 2 3 2 1 0 0 3
86 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 1 1 2 3 5 0 2 8
87 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 1 1 2 3 0 1 0 4
88 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
89 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
91 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
92 บ้านชัยศรี 0 1 0 1 6 2 0 0 8
93 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
94 หนองแข้วิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
95 หนองโนวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
96 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
99 หนองเม็กวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
100 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
101 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
104 หนองแวงม่วง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
105 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
106 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 3 3 5 2 1 2 8
109 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 2 2 6 5 1 1 12
110 นาบงวิทยา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
111 โนนเตาไหหนองแก 0 0 2 2 1 2 0 0 3
112 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 1 0 5
113 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านโคกศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
117 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 กุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 0 0 9 0 0 0 9
121 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
122 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 โนนชัยประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
127 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
128 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 จรชนะศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 2 2
131 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 คำใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 นาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 หนองแสงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
142 บัวสะอาดส่งเสริม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 อนุบาลรวมบัณฑิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 พรมลีศรีส่วาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 152 144 471 656 172 79 65 907