หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 11 14 11
2 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 5 13 8
3 003 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 3 2
4 004 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 14 34 13
5 005 โรงเรียนคำขามวิทยา 6 31 10
6 006 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1 1 1
7 007 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 18 34 24
8 009 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 4 2
9 008 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 2 2 1
10 010 โรงเรียนคำไฮวิทยา 12 24 19
11 011 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 8 7
12 180 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 1 1 1
13 022 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 11 30 15
14 023 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 12 36 18
15 024 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 8 11 10
16 025 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 7 17 12
17 026 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 3 3 3
18 027 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 7 14 11
19 028 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 10 33 17
20 029 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 10 18 9
21 030 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 70 42
22 031 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 23 43 29
23 036 โรงเรียนดงบังวิทยา 18 113 42
24 037 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 3 14 8
25 038 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 19 118 31
26 039 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 1 2 1
27 040 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 1 2 2
28 041 โรงเรียนดอนขีวิทยา 3 9 5
29 043 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 6 10 8
30 042 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 10 25 11
31 044 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 2 2 2
32 045 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 20 33 24
33 104045 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 0 0 0
34 046 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0
35 047 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0
36 048 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 4 7 4
37 053 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 15 1
38 055 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 23 47 37
39 056 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 3 7 4
40 058 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 10 67 26
41 059 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 1 1 1
42 060 โรงเรียนนาบงวิทยา 4 8 5
43 061 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
44 181 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 1 1 1
45 062 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 3 2
46 057 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 26 54 27
47 054 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 9 20 12
48 052 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0
49 071 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 6 11 9
50 074 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 1 2 2
51 075 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
52 076 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 3 4 3
53 079 โรงเรียนบ้านชัยศรี 9 25 10
54 080 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0
55 081 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 6 4
56 082 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 0 0
57 083 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 11 24 16
58 084 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
59 088 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 9 22 16
60 090 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 11 7
61 091 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 10 30 16
62 093 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 8 7
63 095 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
64 094 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
65 101 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
66 099 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 4 10 8
67 092 โรงเรียนบ้านหนองแซง 18 35 29
68 097 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 33 19
69 098 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 6 18 7
70 100 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 6 3
71 096 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 1
72 102 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 3 6 3
73 072 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 4 4
74 087 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 1 3 2
75 089 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 10 18 14
76 073 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 9 19 11
77 177 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 6 3
78 077 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 11 4
79 078 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 4 2
80 085 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 11 4
81 086 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 22 12
82 104 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 0 0 0
83 105 โรงเรียนปอแดงวิทยา 28 84 44
84 176 โรงเรียนป่าหวายศึกษา 0 0 0
85 106 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 6 8 7
86 107 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 2 3 2
87 108 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 25 58 40
88 113 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1 15 4
89 114 โรงเรียนยางคำวิทยา 17 32 22
90 116 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 16 37 22
91 115 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 0 0 0
92 119 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 4 4
93 120 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 24 45 37
94 121 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 0 0 0
95 122 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 2 6 2
96 123 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 3 5 5
97 124 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 1 6 2
98 126 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 17 87 33
99 125 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 4 7 7
100 127 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 3 5 3
101 128 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม 0 0 0
102 129 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 9 20 11
103 130 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 18 36 27
104 131 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 3 5 4
105 134 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 5 4
106 135 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 6 9 9
107 136 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 32 51 45
108 175 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0
109 138 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 0 0
110 141 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 8 13 11
111 142 โรงเรียนหนองบัวชุม 0 0 0
112 143 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 4 21 9
113 144 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 3 3
114 179 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 3 14 6
115 151 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 17 31 19
116 153 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0
117 155 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 3 4 4
118 147 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 6 11 6
119 137 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 5 16 9
120 146 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 3 16 6
121 149 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 18 30 25
122 150 โรงเรียนหนองแวงม่วง 5 8 8
123 152 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 5 9 7
124 139 โรงเรียนหนองโนวิทยา 4 6 5
125 140 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 4 23 9
126 154 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 5 4
127 145 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 1 1
128 148 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 12 7
129 133 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 2 3 2
130 156 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 12 29 19
131 157 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 0 0 0
132 162 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 10 3
133 163 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 6 16 6
134 164 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 0
135 159 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 8 13 12
136 161 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 3 12 6
137 158 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 6 11 8
138 160 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 6 5 6
139 172 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 1 1 1
140 173 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 13 26 22
141 032 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0 0 0
142 033 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 12 26 18
143 063 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 0 0 0
144 110 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 7 53 18
145 132 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 1 3 1
146 165 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 3 16 5
147 012 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 4 6 6
148 013 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 1 1 1
149 014 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 0
150 016 โรงเรียนโคกคำวิทยา 13 22 18
151 015 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 15 27 24
152 019 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 23 40 24
153 020 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 4 23 9
154 017 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 13 35 22
155 018 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 3 2
156 065 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 5 7 5
157 068 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 3 4 3
158 069 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 10 18 15
159 070 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 4 7 6
160 064 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 18 8
161 067 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 3 5 3
162 066 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 4 8 6
163 111 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 6 4
164 112 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 4 4 4
165 034 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 3 8 3
166 035 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 2 4 4
167 049 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 7 10 7
168 021 โรงเรียนจรชนะศึกษา 4 9 4
169 050 โรงเรียนธนพรวิทยา 4 24 7
170 051 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 12 15 12
171 103 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 1 1 1
172 117 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 18 33 20
173 118 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 7 17 10
174 166 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 33 73 50
175 178 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
176 167 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 16 34 17
177 168 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 10 13 10
178 169 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 12 21 16
179 182 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต 1 0 0
180 170 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 0 0 0
181 171 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 3 9 4
182 109 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 13 29 17
รวม 1155 2861 1677
4538

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]