หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 32 22 70.97% 3 9.68% 5 16.13% 1 3.23% 31
2 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 33 20 64.52% 7 22.58% 4 12.9% 0 0% 31
3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 19 82.61% 2 8.7% 2 8.7% 0 0% 23
4 โรงเรียนปอแดงวิทยา 28 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
5 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 25 17 68% 3 12% 1 4% 4 16% 25
6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 26 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 18 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
8 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 23 14 66.67% 4 19.05% 0 0% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
10 โรงเรียนยางคำวิทยา 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 20 13 76.47% 0 0% 2 11.76% 2 11.76% 17
12 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 23 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 17 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
14 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 18 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 16 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 24 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
17 โรงเรียนดงบังวิทยา 18 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านหนองแซง 18 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนโคกคำวิทยา 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 17 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 15 9 60% 1 6.67% 2 13.33% 3 20% 15
25 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 13 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 14 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 18 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนคำไฮวิทยา 12 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
34 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 19 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 23 6 30% 8 40% 5 25% 1 5% 20
38 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านชัยศรี 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 11 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
49 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
51 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
52 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 10 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนคำขามวิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
70 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 13 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนนาบงวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนหนองโนวิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนดอนขีวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนธนพรวิทยา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนหนองแวงม่วง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
117 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนจรชนะศึกษา 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
125 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]