หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายทองใส จันทะรัตน์โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ปากแก้วโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
3. นางดวงใจ เทพนะทีโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายใจ ภูสีเขียวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาวดี ภูมาศโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชอบ โพธิ์หล้าโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑัศดาพร ศรีศิริโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิมล เหล่าเคนโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางรุ้งรวี ขันดีโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
5. นางปนัฏดา บุญเสนาะโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา วรพันธ์โรงเรียนสว่างกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล คำประขุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา ทองเจริญโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัชนี ศรีโสภาโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สุขเจริญโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายทักษิณ เชื้อสูงโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเพิ่ม หินคำโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นายไสว มาตราโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ นาชัสิทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสุภัทร์ บุตรชาโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภาพร ฤทธิโคตรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางถาวร ขาวสระใครโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางรจนา เชื้อสูงโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางพรไพฑูรย์ จุระยาโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ฉวีรักษ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางอุษา แก้วกู่โรงเรียนห้วยยางดงวิทยากรรมการ
3. นางโสภิต แสนคำโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ ทำแนบโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางฉลองรัตน์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ ภูกองชนะโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นางเพียงนุข มูลสารโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ โยธะไชยสารโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสรร อัครราษฎร์โรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ภูสง่าโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นางเปรมสุดา เจริญศิริโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิศูตร์ เรืองเลิศโรงเรียนโคกเหนือพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม พรหมมาหล้าโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ ศุกรภาคโรงเรียนหนองคูวังเดือนห้ากรรมการ
5. นางพรทิวา พละเอ็นโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เนตรมุขโรงเรียนภูฮังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวี มาสังข์โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
3. นางชโรกานต์ ภูสดศรีโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางพันนา ธงหารโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา ฉัตรจรัสกุลโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนหนองเม็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนิต ปัดถามาโรงเรียนป่าหวายศึกษากรรมการ
3. นางยุภาวดี ขันธุลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจันทรา สอนอาจโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
5. นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทนโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นางศรมณี กุโรรัตน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นางบังอร ทิพย์อาสน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายมานิต พิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
5. นางจบ แพงขวาโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิกร นามโสโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวทองโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นางสดชื่น ศรีบุญเรืองโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
4. นางปิลดา ยศระวาสโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ภูแล่นกี่โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายประสาน จันทะโยธาโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีเนตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายศักดิ์กุศล วิชาชัยโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
5. นางผกามาศ โชติจำลองโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ วรรณสารโรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170)ประธานกรรมการ
2. นางสุฤดี แก้วเมืองโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ยุทธศรีโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายชัชวาล นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางจิรัณดา ภูน้ำย้อยโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอวิรุทธ์ มูลเอกโรงเรียนน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมอร ดวงปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิชัย หัสจรรย์โรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอวิรุทธ์ มูลเอกโรงเรียนน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมอร ดวงปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายวิชัย หัสจรรย์โรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นาสมบัติโรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุวิบุล คชคีรีโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ เสดสีกางโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาสมบัติโรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุวิบุล คชคีรีโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นางสาวปณิตา แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ เสดสีกางโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางชนาภา ดอนศิลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ปารมีชัยโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรงโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นางราตรี ปาละนันท์โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โนนศรีโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร เสนาวงษ์โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนกรรมการ
3. นางนิติยาภรณ์ วรรณธจักรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายสุขเกิด ภูกำเนิดโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
5. นายพินิช มหาชัยโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายศิริพงษ์ คำอาจโรงเรียนห้วยเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กองณรงค์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติชาย แน่นอุดรโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นายสารภี คำทุมโรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายคม เอกพันธ์โรงเรียนหนองบัวชุมประธานกรรมการ
2. นายบุญหลาย ภูพันนาโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ฉายบุญครองโรงเรียนหนองใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ปรีพูลโรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการ
5. นางพวงเพชร ผังรอดรัตน์โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรมโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นายสุจินต์ ละม้ายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายณรงค์ชน ภูสง่าโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
5. นายแดนไทย พรมรัตน์โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเชาว์เมนทร์ นระแสนโรงเรียนหลักด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางอำนวย สุโพธิ์โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรชุลี สุวรรณผาโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางพรเพ็ญ โพนกองเส็งโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ศรีชมพูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นางชูศรี พิทักษ์โรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
3. นางสมปอง อ่อนพรรณาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสยาม ดีพลงามโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายจีรภพ แสงบุญมีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเสมียน คำเพราะโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แวงเลิศโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มาลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ ภูต้องใจโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ภูคงกิ่งโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง มะลิสาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ มูลดีโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางเอราวัลย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร ไชยดีโรงเรียนบ้านหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ศิลากุลโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางน้ำฝน อินทะวรรณชุมชนดอนยูงวิทยากรรมการ
4. นางพลอยไพลิน โคตรตาแสงโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ ภูกองทองบ้านกุดท่าลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร คำแสนท่อนสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ฉายวิชัยบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นางกาญจนา สุภารีหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นางทองอินทร์ มังสังคำโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นายวชิระ เหล่ามาลาหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์หนองปะโอประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายหัด พลเกิ้นบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางรัตนา แก้วคำหาญท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวทัศนีญา ทองเงินโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายทินกร คงภิรมย์โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปิยะกุล อุทโทนาโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมล เรืองจันทร์คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ สิมมะลิบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมพร เหล่าดีโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คาบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประกาย ภูขมังหนองโนวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยาวุธ เขตเจริญหนองแข้วิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ บัวสุขชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงผกา จวงทองชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประกาย ภูขมังหนองโนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยาวุธ เขตเจริญหนองแข้วิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ บัวสุขชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงผกา จวงทองชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ ปรีพูลหนองแวงม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อาสว่างโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นายเพทาย ศริปีท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายเดือน คำนวณอินทร์โคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา อุ่นเจริญดอนขีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สมภารห้วยมะทอโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ทองภูภูฮังวิทยาคารกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ อัครชัยชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสังคม ชินนะรามพรมลีศรีสว่างกรรมการ
5. นายสุนทร ภูนาชัยโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเพทาย ภูมาศโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิยยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ภูทะวังโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรศาสวัศ สนทาธรโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุริยา ภูโอบโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำปี มัจจุปะโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ มาตราโรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ สีนวนแสงโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายบุญหลาย ศรีกุดตาโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ศรีศักดิ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ พิมแสงโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ภูชำนิโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ราชลีโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ภูผาแนบโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ไชยมณีโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ ค้อไผ่โรงเรียนบ้านชัยศรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ศรีมุงคุณโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางรติพร เนตรมุขโรงเรียนประชารัฐศึกษากรรมการ
4. นางบุญพริ้ง โนนลำดวนโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นายสำอาง ทัพสุริย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสดใส ภูเนตรโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคะนอง สีลาดเลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎ์บำรุงกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เสนฤทธิ์ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประยงค์ ชารีโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นางนวลมณี ภูกองไชยโรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปาริชาติ เนื่องลีโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายแสวง ห้าวจันทึกโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุคนธ์ ศรีวรรณาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นางกรุณา เสนฤทธฺ์โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายถาวร แสนพันดรโรงเรียนวังยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชุมศรีโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นายศิริมงคลชัย ภูสง่าโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนศรีโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ชาวงษีโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญ ยอดประชุมโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางแย้ม ใจสู้สึกโรงเรียนพรมลีศรีสว่างกรรมการ
3. นางสาวปทุมรัตน์ ยศเสนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสมจิต อินทร์แสงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางนุชศรา ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงศกร ภูช่างทองโรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ กองปัญญาโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
3. นายสุวิทย์ โฮชินโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางจิระวดี เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
5. นางพิกุล ภูมาศโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประณต บุญศรไชยโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประณต บุญศรไชยโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เสนฤทธิ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวเมตตา ภูนาวันโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลาด อินธิศรโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ภูสดแสงโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกัลป์ยกร ภูครองนาโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช หารพรมโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
5. นางยวนใย เหมโสโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันตสุข นาไชยโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยง ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ หีบแก้วโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาด กรรณิการ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายบุญมา ขันดีโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัส อินทะพุฒโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายทรง แสนวังโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายประยุทธ นามทองโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิตย์ เนตรทัศน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางกมลชนก ฉิมโพธิ์กลางโรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายกำพล อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี นาชัยเวียงโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายไตรรัตน์ สอนจิิตโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเกษร เกษมาลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางศรัณย์ญาภัค คนใจบุญโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ภูจอมผาโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พยัคฆ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางพรรณระวี โพธิ์ศรีโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ สอนจิิตโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา วีระจันทร์โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางวรนันต์ มัจจุปะโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางวิภาดา พลอาจทันโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นางยุพร จันทวงศ์โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางขันทอง ดีรักษาโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายขวัญใจ อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสมียน ลินลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประกาย ลีสีคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริเนตร ศรีดาบุตรโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือกวิทยากรรมการ
5. นางวัชรี ภูนิคมโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายดาวเรือง สิงหราชโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิมาลาโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นางมัลลิกา เชยชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสนอ ตีบรรโตโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายพนมพร พรพนมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง สิงหราชโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิมาลาโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นางมัลลิกา เชยชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเสนอ ตีบรรโตโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายพนมพร พรพนมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนรากร เสนฤทธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสุพรม วิชาชัยโรงเรียนภูฮังวิทยาคารกรรมการ
3. นายนายประมวล พันธรักษ์พงษ์โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทรึกโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย พาเรืองโรงเรียนคำเหมือนแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเกศรา ทะรังศรีโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ภูแสนดีโรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายกร เรืองสมบัติโรงเรียนชุมชนเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายบุญเรือง เพ็ชรน้อยโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชวนจิต ภูมาศโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมภาร คามวัลย์โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมกรรมการ
3. นายวสันต์ ดอนเงินโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ดีรักษาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอภิชัย ดาวดึงส์โรงเรียนหนองโนวิทยากรรมการ
2. นายคงศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายอุฤทธิ์ อินเอี่ยมโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นายรัชรักษ์ ตรีชารีโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นายเข็มชาติ โต้หนองแปนโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ไทยแท้โรงเรียนนาบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร พละสารโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นายสกล ภูนิคมโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายบุญชู ศรีจันทร์โรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายชาติชาย ไชยบูรณ์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสนิท ศรีสุวัฒน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา สว่างชุมโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวดี เรืองสุวรรณโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุวิทย์ โยธะไชสารโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
5. นายหิรัญญา ทองวุฒิโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน บุญราวิกุลโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายคเณศ ชนะบุญโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
4. นางคำพันธ์ พิลาโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
5. นายสงวนศักดิ์ มาประจักษ์โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อินอุ่นโชติโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงินโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย หนูชื่นโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
4. นายสายันต์ พงษ์พูลโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นายกิ่งแก้ว ทองเฟื่อง โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกนกชัย เนินชัดโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ อาญารักษ์โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นายสังวาล เมืองมนตรีโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นายตวงสิทธิ์ ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ศรีสุวัฒน์โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายธงชัย กุตันโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
5. นางวนิดา สาระฆังโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ โชติจำลองโรงเรียนไชยวารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ พงษ์นภิสโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นายเกษม อันทะโยโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
4. นายผ่องศรี น้อยเสนาโรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เมิดไธสงโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจันทร์ ศิริโสดาโรงเรียนห้วยยางดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปากแก้วโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา เกษทองมาโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
4. นางสาวคำปูน เนินชัด โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางลักขณา คำมณีโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เมืองฮามโรงเรียนหนองใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญสวย นาสะอ้านโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา ไชยสีหาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางบุญเรียม รัตนสีหาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายบุญรอด ภูต้องสีโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย วิชัยโรงเรียนคำโองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ สาลีโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นายเขตรัตน์ ภูกองไชยโรงเรียนดอนขีวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย นาถมทองโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการ
5. นางวาสนา คำก้อนโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ภูมาศโรงเรียนบ้านกุดท่าลือประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ชนะกาญจน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางอรพิน อุ่นทะยาโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางฮงศิริ หาวิเศษโรงเรียนหนองใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ เหล่ายนต์โรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนโรงเรียนเชียงงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บุษดีโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายประนอม ภูแย้มไสย์โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นางดารุณี เสนาวังโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการ
5. นางพูนสุข สิทธิจินดาโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ตาลพลโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ รัตนสีหาโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
4. นายภุชพงษ์ แสนสุดตาโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางบุญช่วย พัฒนาโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ไสยลักษณ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนทรา กุลาสาโรงเรียนนาค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลกรรมการ
3. นางศยมล หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางรัชนี แสนวอโรงเรียนชัยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อิ้งจะนิลโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทรา กุลาสาโรงเรียนนาค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนภูงาโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลกรรมการ
3. นางศยมล หอมชื่นโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางรัชนี แสนวอโรงเรียนชัยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อิ้งจะนิลโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายอารยันต์ แสงนิกุลโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอื้อมพร สุวรรณชาติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทอดไชย ไสยลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
4. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
5. นายประภาส หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพยุงค์ ทองคำโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ภูกิ่งเพชรโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชวิชัย วารินทร์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. นางละอองดาว อรรคฮาดศรี โรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ ภูขันสูงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทองสืบ แก้วทองหลางโรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ภูสมนึกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นายประมวล โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายเทวิน ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทองสืบ แก้วทองหลางโรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ภูสมนึกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอำนวย อะโนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นายประมวล โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายเทวินทร์ ดีจรัสโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมวิทย์ อินทะวรรณโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายศักสิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายพินิจ อุนารัตน์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมวิทย์ อินทะวรรณโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อัศวภูมิโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายพินิจ อุนารัตน์โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
5. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สุดชาดีโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ภูมิสายดรโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิสม คงแสนคำโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางชนากาน วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษา กรรมการ
5. นางมนฤดี พลเยี่ยมโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สุดชาดีโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ภูมิสายดรโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิสม คงแสนคำโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางชนากาน วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษา กรรมการ
5. นางมนฤดี พลเยี่ยมโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สารผล โรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
3. นายกมลเดช ภูนิคมโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางอัมพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นายชยกร วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ไกรพินิจโรงเรียนดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
3. นายกมลเดช ภูนิคมโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางอัมพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
5. นายชยกร วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มาศงามเมืองโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ศิลป์ เสรพลโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดสีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มาศงามเมืองโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ศิลป์ เสรพลโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
4. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ภูสดสีโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนโรงเรียนนาตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอโศก กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรหมโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
5. นายอรทัย พรหมกุลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ นิกรแสนโรงเรียนนาตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอโศก กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรหมโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
5. นางอรทัย พรหมกุลโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกมลจิต วงศ์เชียงยืน โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
4. นางปาลิดา อุ่นทุลัยโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกมลจิต วงศ์เชียงยืนโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางงามเนตร คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนหลักด่านวิทยากรรมการ
4. นางปาลิดา อุ่นทุลัยโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเก่ง มัธยมนันทน์โรงเรียนสำราญ-ประภาศรีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี วิชาเรืองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จำนงบุญโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง ไกรนราโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
5. นางจูมทอง นาสถิตย์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเก่ง มัธยมนันทน์โรงเรียนสำราญ-ประภาศรีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี วิชาเรืองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จำนงบุญโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง ไกรนราโรงเรียนหัวดงวิทยากรรมการ
5. นางจูมทอง นาสถิตย์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาศรีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
3. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางเรืองศิลป์ ดวงอุทาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ภูลายยาวโรงเรียนนาศรีนวลอุดมเวศม์กรรมการ
3. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางเรืองศิลป์ ดวงอุทาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสุนันต์ ศรแสงโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ ภูกองพลอยโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางประนอม ปฏิการ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ ภูกองพลอยโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางประนอม ปฏิการ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนา กรรมการ
4. นางรัศมี ภูดินทรายโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ลาดล้าย โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคม กรรมการ
4. นางแสงระวี ภูกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนา กรรมการ
4. นางรัศมี ภูดินทราย โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร เมืองฮามโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ลาดล้าย โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงระวี ภูกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอุดร เมืองฮามโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ลาดล้าย โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงระวี ภกองไชยโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นายพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกมลพรรณ ภูกองพลอยโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
4. นายบุญมี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางประนอม ปฏิการ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทร์ชมภูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวรรณา สารผลโรงเรียนยางเนียมพัฒนากรรมการ
4. นางรัศมี ภูดินทราย โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชรี ภูผาลาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญญานันท์ ไผ่ฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงม่วงกรรมการ
3. นางสายยนต์ เฉลิมแสนโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางคมคาย ภูครองหินโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นายดำรง เสนาวังโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา นาสมปองโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสกุณา นารินทร์ โรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
4. นางสาวบังอร ทองเจริญโรงเรียนท่อนสังข์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เลื่อมใสโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผันเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ ปุณะตุงโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบานเย็น ขันธวิชัย โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา ศรีคามโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกัญณ์ณิกา คชโส โรงเรียนโคกศรีวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายครองทรัพย์ หน่อสีดาโรงเรียนหัวงัววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุมารินทร์ ปัจฉิมโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย ภูแย้มไสย์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
4. นางถาวร จักรมานนท์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวลำเพียง สมคำศรีโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายภวัฒน์ มูลสารโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ สิทธิจินดาโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
3. นางจีรนันท์ กุลชะโมรินทร์โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พลนาคูโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา แซงราชาโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ เมืองชื่นโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางณัฐพร ภูครองแถวโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางชายิกา กิ่งพลอยเดิมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปณิตา ภูงามทองโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ภูคงคาโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร บุญพิคำโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางลำดวน ภูลิ้นลายโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
4. นางจิรวรรณ ฉายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวชมนาฎ งามยิ่งไพศาลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ก้อนวิมลโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำไย ดีรักษาโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางธีรนันท์ ภูขมังโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวสถิตย์ภรณ์ ถิตย์บุญครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขกโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ จันทะสงครามโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ รัตนบุตรโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางลำปาง คำนวณโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางบุษบา นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษบา พัสดรโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ หารัญดาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานประธานกรรมการ
2. นางศรีประจันทร์ ประคำทองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุรชัย คำก้องโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางรัตนี คงน้อยโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนพดล พิมพิไสยโรงเรียนดอนยานางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตย์ ไชยบุดดีโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางวัลริษา คำควรโรงเรียนหัวหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
4. นางพิกุล วิเท่ห์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรเนตร เนตรมุขโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนพดล พิมพิไสยโรงเรียนดอนยานางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตย์ ไชยบุดดีโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางวัลริษา คำควรโรงเรียนหัวหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
4. นายพิกุล วิเท่ห์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรเนตร เนตรมุขโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรงค์ นาถมทองโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุณฑีรา วงศ์หาเทพโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางพันธิมา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. นางประนอม โพนทองโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร ศิริคำเพ็งโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสุพเมธ พลเสนโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยจำรัสโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน กรรมการ
3. นางสาววันดี ทับสมบัติโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ ประจันโตโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายเชิดชัย ทองคำโรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีสิน คชโสโรงเรียนโคกศรีวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบังอร เทพบาทโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
3. นายอุดมสินป์ กุลาสาโรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ นิตยารสโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
5. นางอารดิน แก่นจันทร์โรงเรียนเนินลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณโรงเรียนหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายทวี ภูนาสูงโรงเรียนดพธิ์ศรีป่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายกฤษดา ศิริสุทธาโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณโรงเรียนหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นายทวี ภูนาสูงโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการ
4. นายอาคม ศิริจันทร์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
5. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญโรงเรียนท่าเ้มืองสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นันทะประเสริฐโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายชัชวาล สุริสารโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญโรงเรียนท่าเ้มืองสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล นันทะประเสริฐโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางชัชวาล สุริสารโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ทิพย์อาสน์โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย รัตนแสงโรงเรียนนาค้อวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพร ประทีปทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายปวโรฒน์ สีนานวลโรงเรียน โรงเรียนโนนชัยประชาสรรพ์ กรรมการ
5. นายจำลอง ฆารละอองโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม คงแสนคำโรงเรียนหนองแฟกหนองว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ภูนบผาโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
4. นางเทียนทอง ธาตุรักษ์โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายวิลาวัณย์ ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มุสิกาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ภูเขียวศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวงเดือน โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางศรีเมือง โพธิไชยแสนโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ บุตรราชโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิดโรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอเนก ภูจอมรัตน์โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประคอง ภูลายยาวโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวชัชวรรณ แฝงจันดาโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิดโรงเรียนดงอัคคะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอเนก ภูจอมรัตน์โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
3. นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสาวประคอง ภูลายยาวโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางสาวชัชวรรณ แฝงจันดาโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สมชัยโรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมาล ประไพเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางสำเนียง ภูจอมผาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนุจันทร์ ภูแสงสีโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาว๙ุสณ๊ ภวสุริยกุลโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพานิชย์ ศรีหาเสนาโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม สิมลาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพกรรมการ
3. นายนิกรชัย ทองคำโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางพนมพร วงศ์วอนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายปัญญา สมชัยโรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมามาลย์ ประไพเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางนุจันทร์ ภูแสงสีโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสำเนียง ภูจอมผาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวชูศรี ภวสุริยกุลโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมชัยโรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมามาลย์ ประไพเพชรโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางนุจันทร์ ภูแสงสีโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสำเนียง ภูจอมผาโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายชูศรี ภวสุริยกุลโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพานิชย์ ศรีหาเสนาโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลมลาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายนิกรชัย ทองคำโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางพนมพร วงศ์วอนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพานิชย์ ศรีหาเสนาโรงเรียนหัวดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม สิมลาโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายนิกรชัย ทองคำโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางพนมพร วงศ์วอนโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ภูภักดิ์โรงเรียนหนองแวงฮ๊ประธานกรรมการ
2. นายภูริต ภูศรีโสมโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร มังครุดรโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายเกษม ปัญญูรัตน์โรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ภูภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นายภูริต ภูศรีโสมโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร มังครุดรโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายเกษม ปัญญูรัตน์โรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย ศรีโทโรงเรียนเนินลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาววิราการต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ ภูพานเพชรโรงเรียนคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย ศรีโทโรงเรียนเนินลาดวิทยากรรมการ
3. นายสังวาล วันทาวงศ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววิราการต์ พันธุ์ผาดโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายบุญธรรม โสภาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายระวี ลาดล้ายโรงเรียนมิตรมวลชน ๕(บ้านไทยเจริญ)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี มูลเทพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ มงคลสินธุ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางอุทัย โยมศรีเคน โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ไชยเรืองโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุทัด ช่างนอกโรงเรียนดอนขีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคะนอง วิเทห์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมาศ เกชิตโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางศิรารัตน์ นาถมทองโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์โรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจุมพล สิงห์จรรยาโรงเรียนพิมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ เนื่องไชยยศโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. นายศรันยพงษ์ ระเวงวรรณโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
5. นายนริศร เชื้ออัญโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมิตรประชา ทะรังศรีโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมพร จันทะเลิศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
3. นายสุภชาติ สาระผล โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นายอุไรพร ไชยคำมีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิเดช เกษีโรงเรียนหนองแวงฮีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีคำมูลโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
4. นางสมพิตร เนื่องลี โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมพูน สีหาโภชน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ ศรีประภาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สารพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
3. นายไชยา ภูศิลาโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์กรรมการ
4. นายสมควร นาถมทองโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ภูมิสารดรโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีคำมูลโรงเรียนนาบงวิทยากรรมการ
4. นางสมพิตร เนื่องลีโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมพูน สีหาโภชน์โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตตา โพธิ์พรมโรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ เจริญผลโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางศิริพร จันโทภาสโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
5. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร ศรีโนนยางโรงเรียนหนองมันปลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายรชต ดวงเพชรโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ แซงราชาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายรักชนก โพธิ์สกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพรโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา เพ็ชรพราวโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศเรศ ภูกันดานโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
4. นายเยาวภา กัลยาวงศ์ โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการ
5. นายพลนภา ภูหานามโรงเรียนหัวงัววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ เลิศมงคลโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายจำรัส ภูระบัตรโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสนคำโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ สกุลซ้งโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจุมพล สิงห์จรรยาโรงเรียนพิมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ เนื่องไชยยศโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายศรันยพงษ์ ระเวงวรรณโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์กรรมการ
5. นายนริศร เชื้ออัญโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำเริง สุจิตตกุลโรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ภูพุฒโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กุโรรัตน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
4. นายคมเพชร ภูครองหินโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ สีโทโรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปัชฌาย์โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
3. นางชัชชษา ฆารประเดิมโรงเรียนอนุบาลชุลีพรกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ภูภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี กรรมการ
5. นายธรรมนูญ ศรีธรรมสารโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ เชื้ออันโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ดลภักดีโรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกัมปนาท ประทุมตาโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางศรุณา สิงหาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางกัลย์กมล ผาพิบูลย์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสวาท น้อยเสนาโรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ศิริเดชโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
3. นายดาวเรือง ภูแสนใบโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการ
4. นายบำรุง ภูผายางโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
5. นางจงกล ภูลวรรณโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายแสงไทย ดวงปากดีโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำชมภู โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา ไชยชำโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม กรรมการ
4. นายกมล สุวรรณโคตรโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภาพร ทิพย์สอนโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกชภรณ์ เนื่องโสมโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สายนาโก โรงเรียนนาตาลวิทยาคม กรรมการ
3. นางถาวร นนทะบูรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สุขมณีโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
5. นางณทัยรัตน์ สีพูแพนโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธานี ภูสดศรีโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองยุ่น เหล่าเคนโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางนวนิชญ์ เครือวรรณโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายไพสิฐ ภิณพงษ์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไชยทองยศโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย ภักดีกำจรโรงเรียนบ้านคำแคนประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี หอมพิกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการ
3. นายอรุณ ไชยศรีโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางพะยอม โสภาเลิศโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กรรมการ
5. นางวรรณา โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนิต โพธิ์พรมโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง ชาญชำนิโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นายเกตุพล โกสุมโรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษากรรมการ
4. นางกาญจนา ภูสะทดโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญศรี พรมนนท์โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ บุตรดีโรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิญญู สุขช่วยชูโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ จีระสมบัติโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
4. นายสมหมาย อุ่นทะยาโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา จิตศรัทธาโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุมาลา รักษานามโรงเรียนวัดบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ทัพพันธ์โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
3. นางละมัย ภูครองนาคโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ภูพุฒโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
5. นายดวงจันทร์ ดีรักษาโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุมาลา รักษานามโรงเรียนวัดบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสรารัตน์ ทัพพันธ์โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
3. นางละมัย ภูครองนาคโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ภูพุฒโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
5. นายดวงจันทร์ ดีรักษาโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพูนสุข ศักดิ์วงศ์โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลประธานกรรมการ
2. นางชูศรี รินทรึกโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ ศรีหาจ่องโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นางอนงค์ วันดีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นางวรารัตน์ เชื้อตาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข ศักดิ์วงศ์โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี รินทรึกโรงเรียนหนองแสงวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ ศรีหาจ่องโรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์กรรมการ
4. นางอนงค์ วันดีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกกรรมการ
5. นางวรารัตน์ เชื้อตาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบวร ภูแสงศรีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี ภูเนตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่า โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงอรุณ นาชัยพูลโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบวร ภูแสงศรีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นายประไพศรี ภูเนตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่า โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงอรุณ นาชัยพูลโรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพโรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประยูร มังสังคำโรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางวิระวรรณ ช่ำชองโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา ทองแสนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางธารายาห์ คัสกรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประยูร มังสังคำโรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข กรรมการ
3. นางวิระวรรณ ช่ำชองโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิตยา ทองแสนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางธารายาห์ คัสกร โรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทองโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางแสนดี ภูสงัดโรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางศรีสุดา ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางแพงศักดิ์ นาสมภักดิ์โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
5. นางนิรันดร์ ก้อนวิมลโรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพ์โรงเรียนยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แสงนิกุลโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
3. นางสุภรณ์ นาถาดทองโรงเรียนสำราญ - ประภาศรีกรรมการ
4. นางกลีบผกา ภูกองชนะโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางชุติประภา ภูนีละมัยโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพนาพร ภูจอมจิตรโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู จินดารัตน์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางปภารินทร์ สายเสมาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางจำเนียร นิตนาชิตโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางพนิตสุภา โกศิลาโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางมะลิจันทร์ บัณฑิตโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางลัดดา คำเรืองศรีโรงเรียนห้วยยางดงวิทยากรรมการ
3. นางพรวิรุฬห์ วงสุพรหมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นางพิสมัย เหล่าลาภะโรงเรียนพิมูลวิทยากรรมการ
5. นางอารยา นาชัยเพชรโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]