รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า   ภูสาริ
 
1. นางนภัสนันท์  แสงจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายสี
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวิภา  อิ่มเรือง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ขูรูรักษ์
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงอริสา  ผลเรือง
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม
 
1. นางต้องจิต  หารวาระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปัญญ์นรี  ฉายแผ้ว
 
1. นางมะลิ  โลหะมาศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  การรัตน์
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดา  สิแพงมน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมี
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ฉายประดับ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
2. นางบุษบา  ภูลายยาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันติชา  เชื้อลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูผิวแก้ว
 
1. นางสมหมาย  สำราญพัฒน์
2. นางนุสรา  ติลการยทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  นาทองใบ
2. นางสาวรัสนันท์  อุ่นจิตร
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
2. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีวิจารย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพจนาถ  ฉายผาด
 
1. นางสุนารัช  มะลิรส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  อามาตย์มนตรี
 
1. นางพวงแก้ว  อนันทวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตาวรรณ    สุรันนา
2. เด็กชายธนิสร   นระทัด
3. เด็กหญิงศศธร    ชัยสวนียากรณ์
 
1. นางสุปรียา   พันอุสาห์
2. นายธงชัย   พันอุสาห์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายนที  จันทะชำนิ
2. เด็กชายนุติ  ศรีแพงมล
3. เด็กชายรชา  โพธิกมล
 
1. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
2. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ช่องวารินทร์
3. เด็กหญิงพุทธ์รักษา  ไชยสัตย์
 
1. นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตรา  แก้วมะ
2. เด็กหญิงญาดา  ต้นตะวาโย
3. เด็กชายประเสริฐ  มุลลารักษ์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
2. นางทิพยาภรณ์  อนันต์เอื้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  บรรณสาร
2. เด็กชายวุฒิกร  อัดโดดดร
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
2. นางวาสนา  บูรณผาย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายสุดา  คำกองราช
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือสิริ
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายสิริณัฐร์  คงวิสุทธิ์
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวี  อาจเสนา
 
1. นางธนกฤตา  อนันตกิจบำรุง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปราลี  มโนสิทธิศักดิ์
2. เด็กชายปวรินทร  เสียงหวาน
3. เด็กชายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นางวิไล  พุทธนาวงศ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  วะริวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายกิติชัย  ยะสุดตา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสนิท
3. เด็กชายภลดล  คำหงษา
 
1. นายสุนัน  ผลรักษา
2. นางสิรินทร์ประภา  เครือศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กานต์ธนสุนทร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สินธุโคตร
 
1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
2. นางเยาวนา  ศรีใคร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงศศิประภา  หาระโคตร
3. เด็กหญิงสรินญา  ภูมิเย็น
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ศิริ
2. เด็กชายณัฐพล  ปราศรี
3. เด็กชายอรรคพล  ชวนชูใจ
 
1. นายปริญญา  สาระโพธิ์
2. นางวิมาดี  สาระโพธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  คงถิ่น
2. เด็กหญิงมลินี  การสอาด
3. เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์กุล
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจณิสตา  มูลรัตน์
2. เด็กหญิงจันทภา  นาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอนิชา  นันจำรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย
2. นางพิสมัย  พูลเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ถิตย์ประดิษฐ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ป้องกัน
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  ปัจฉิม
 
1. นางอรชร  เพชรภูมี
2. นางสุวรรณา  เมตตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นายปัญญา  ศรีมลยา
2. เด็กชายวิชชา  ทัศนามล
 
1. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
2. เด็กชายสุเมธ  สง่าวงศ์
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรวรรดิ  พลศรี
2. เด็กชายสิทธิกร  นาฮ้อยทอง
 
1. นายทรงศักดิ์  ทองจรัส
2. นางทองสุข  ทองจรัส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  นาจันทอง
2. เด็กชายมงคลชัย  มุธิตา
 
1. นายจักรพงศ์  พลข่า
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  นาใจคง
2. เด็กชายรชตะ  พิลาวัลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธนธัต  โสวันนา
2. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กุลเทพ
 
1. นายแสงทัย  หาระทา
2. นายมานิต  นามทัศน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำคง
2. เด็กชายอาทิตย์  ชูศรีสิทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรศาสตร์
2. เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย
3. เด็กหญิงนลิลรัตน์  ศิริพรรณ
4. เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี
5. เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล
 
1. นางนงลักษ์  ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์  ถิตย์อำไพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์  คำแก่นแก้ว
3. เด็กหญิงพรฟ้า  พาหา
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีวิฆาร
5. เด็กหญิงรวิภา  เหมะธุลิน
 
1. นางภัทราภรณ์  เครือแตง
2. นางธนพร  ศรีรัตนพันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลนดา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงชุติธัญญ์  แสงงาม
3. เด็กหญิงชุติพร  อนุสร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์ภูมีี
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  พันธ์ชัย
 
1. นายมนตรี  เวียงวิเศษ
2. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร   ทองจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกตุอรุณ
3. เด็กชายพัชรี   มีคุณ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  โภชนกิจ
5. เด็กหญิงโศภิสรา   สลับศรี
 
1. นายประทีป    ยันตะบุษย์
2. นางจิระประภา   ยันตะบุษย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพร  เหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุขบุญ
3. เด็กหญิงณกมล  กมลศิลป์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พลข่า
5. เด็กหญิงภีรดา  หัตถนิรันดร์
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางรัชนี  สีดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  เศวตพันธ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสุมิ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลภพ
4. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสุยิ่ง
5. เด็กหญิงไอรดา  เชื่อมกลาง
 
1. นางสุนันทา  หันชัยศรี
2. นางสุกิจ  สิงขรอาจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรดา  แดนขนาน
2. เด็กหญิงชลดา  เสนหาญ
3. เด็กหญิงปภัสมล  พรหมประเทศ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวอาทิตยา  ศรีนามล
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายพินิจ  เปานาเรียง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายคณาธิป   ชาวไร่
2. เด็กหญิงชนิกานต์   มิยะเศษ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   สาคูณ
4. เด็กชายธนวัฒน์   ยี่สารพัฒน์
5. เด็กชายอนันตสิทธิ์    คะอังกุ
 
1. นายรวีวัฒน์   รังคะราช
2. นางสาวเจวรี   ศรีจันไชย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพศ  โพนสนัด
2. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  โพนสนัด
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพนยงค์
4. เด็กหญิงนริศรา  แวงวรรณ
5. เด็กชายนวัติ  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  บรรพต
7. เด็กหญิงปิยะภร  พรมวันดี
8. เด็กหญิงผกามาศ  เนมินทร์
9. เด็กชายพงศธร  ภูแข่งหมอก
10. เด็กหญิงภาวินี  บุญลือชา
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาธงชัย
12. เด็กหญิงรมย์นลิน  นาทองลาย
13. เด็กหญิงรัฐภรณ์  โนนลำดวน
14. เด็กชายวศินชัย  สีสุลัย
15. เด็กชายศักย์พล  แสนสีลา
16. เด็กชายสุทธิชัย  ทองใบ
17. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สุขวิเศษ
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามบันลือ
19. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูกองสังข์
20. เด็กหญิงเกศสุดา  นาชัยพูล
 
1. นางเอมอร  คำสมหมาย
2. นางชัดเจน  สายเมือง
3. นายวิญญู  ผาลา
4. นางสมทรัพย์  พละเดช
5. นายอร่าม  กล้าวิจารณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายชลชาติ  รัตน์วิเศษ
2. เด็กชายชัชวาล  รัตนอวน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลวันดี
4. เด็กชายชานนท์  ศิริบรรณ์
5. เด็กชายณัตฐิวุฒิ  ป้องแก้ว
6. เด็กชายธนัท  ราชาลุม
7. เด็กหญิงพิศมัย  จำรัสรักษ์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  นาสินเพิ่ม
9. เด็กหญิงรัตนวัลย์  นามบุดดี
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วันจรูญ
11. เด็กหญิงลลิตา  แสนป้อง
12. เด็กหญิงละอองดาว  แก้วศรีนวล
13. เด็กชายวรชาติ  บัวศรี
14. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำดวง
15. เด็กชายสิทธิชัย  ชูศรียิ่ง
16. เด็กชายสุชาติ  บุตรวงศ์
17. เด็กหญิงสุภาวดี  อันทนนท์
18. เด็กหญิงสุวนันท์  วันชูเชิด
19. เด็กหญิงเอมมิกา  โมฆรัตน์
20. เด็กชายแจ็ค  สาหร่ายทอง
 
1. นายทองใบ  บูรณผาย
2. นายไพโรจน์  หมั่นตรวจ
3. ดร.เกษร  แสนศักดิ์
4. นางสุทธิกมล  รัตนมาศ
5. นายสมพร  เพียรสร้าง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คำมะภา
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงดลยา  พจรเทศ
 
1. นางนพคุณ  แก้วลำโกน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อรรถวิลัย
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันทึก
 
1. นางศิริพร  ศรีสมชัย
2. นางฉวีวรรณ  สารผล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โกมะหะวงศ์
2. เด็กชายปารมี  ญาณสาร
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์  สกุลไทย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทะหลวย
2. เด็กชายไกรยุทธ  ทรัพย์กุล
 
1. นายประสิทธิ์  เหล่าฮง
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบัว
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มัยคุณอุปถัมภ์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สรรพเลิศ
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนผิว
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมกันยา
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ยอดไธสง
7. เด็กหญิงวรินยุพา  ฤทธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอชิรา  กาวินา
9. เด็กหญิงอัยลดา  ลาวัลย์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขุมวิริยกุล
 
1. นางสาวรัชนี  สุภาษี
2. นางสาววรารัตน์  จงสมชัย
3. นางปาจรีย์  ปรีพูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญา  อุดมพัฒน์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ชำนาญการ
3. เด็กหญิงกิตติยา  บิดโต
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  คงประเสริฐ
5. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เตชะ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  อุดมพัฒน์
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจียงวิเศษ
8. เด็กหญิงนริศรา  สุขนิตย์
9. เด็กหญิงปาณิสรา  งามเสริฐ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เห็มสนาม
11. เด็กหญิงสุนิฎา  ศรีเสมอ
12. เด็กหญิงอรดี  พ่อยันต์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทวงศ์
14. เด็กหญิงเวธนี  ศรีเสมอ
15. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญวิเศษ
 
1. นางประมูล  เจียงวิเศษ
2. นางกองแก้ว  เห็มวิพัฒน์
3. นางเอื้อมพร   ขันศรีมนต์
4. นายสุรพงษ์  ชื่นศรีมนต์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมเชี่ยวชาญ
2. นางสาวชูวัยบ๊ะ  สาและ
3. นางสาวฐณิชา  ดอนสินเพิ่ม
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้ววงษา
5. เด็กหญิงดวงกมล  ผองกลาง
6. นางสาวดุจฤดี  ขันประกอบ
7. นางสาวนนทิยา  ไขแสง
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยุพานิช
9. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  วิถี
10. นางสาวภัทราพร  อ่อนหนองหว้า
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนสิงห์
12. นางสาวสุกัลยา  สารบุญเรือง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ดอนสินเพิ่ม
14. นางสาวอารีรัตน์  ศรีแพงมูล
15. เด็กหญิงเขมิกา  หาวิรส
 
1. นางทองอินทร์  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
3. นายสุวรรณพ  แจกกระโทก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง
2. เด็กหญิงศรัญญา  รังหอม
 
1. นายพิทักษ์  สินธุโคตร
2. นายวิทยา  ภูผาลา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายสรัล   ประวรรณ
2. เด็กหญิงสุลัดดา  ถนอมสงวน
 
1. นายสุจิตร  ทรงคาศรี
2. นางรูมิสา  ทรงคาศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุสุมา  ดอนกระจ่าง
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวริศา  ดีมิตร
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพวงผกา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะอินทร์
 
1. นายอนุชิต  แสงสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ภูตีกา
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. นางสาวสมฤดี  วงศิลป
 
1. นายวิชิต  ชานนท์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายนุติ  แสงโคตร
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานาศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ภูยาดาว
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กาญจนารัตน์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วาระวงค์
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายณัฐพร   ดอนกระจ่าง
2. นางสาวมัลลิกา  ปัญญา
 
1. นายพยอม  โพนไสว
2. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวรรธ  คูเมือง
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บำรุง
2. เด็กชายธนกร  จันทะเนตร
3. เด็กชายศิรศักดิ์  ภูมิแสนโคตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
2. นายวิบูลย์  แก้วบุดดา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอติชาติ  บุญสมศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  อภิชัยวัฒนวิบูล
3. เด็กชายเจตน์ภพ  คุณาประถม
 
1. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
2. นายวิบูลย์  แก้วบุดดา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายธนากร  พรหมเสนา
2. เด็กชายภูชิต  เฉิดทรัพย์
3. นายยุติ  มังสุลัย
 
1. นายนางสาวมุดจรินทร์  อุ่นบุญมา
2. นายนายวิชิต  ชานนท์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายมารุต  ยอดจิตร
 
1. นางฉริสา  จุลทะกอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริภักดิ์
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัชญา  หมวดดารักษ์
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
 
1. นางสกุลตลา  คณาโจด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กชายธนวุฒิ  ยานอาษา
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  สีวันนา
 
1. นายสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  บุตรตาเพ็ง
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบบัติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงดาริกา  วงศรีรัตน์
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศุภศร
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นายดำริ  ดอนเงิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
 
1. นายดำริ  ดอนเงิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
 
1. นางพนมวรรณ  เถรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงสุขกมล  กมลหา
 
1. นางณิชา  นาชัยโชติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
2. เด็กหญิงดาริกา  วงศ์ศรีรัตน์
3. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
4. เด็กหญิงพรชิตา  สีวันนา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชาติ
6. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  กมชิตร
8. นางสาววริญญา  โกตะคาร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนภิรมย์
 
1. นายประสงค์  บาลลา
2. นายศราวุฒิ  คำหาร
3. นายธนินทร์  เจ็กชื่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1. เด็กหญิงการติมา  ดอนสินเพิ่ม
2. เด็กชายจีรพันธ์   นาใจคง
3. เด็กชายดนุพร   หันไชยโชติ
4. เด็กชายดนุพร   ศรีชาติ
5. เด็กชายทรงพล   ทองการ
6. เด็กหญิงบุษญา  สุริฉาย
7. เด็กชายปิยวัฒน์  พันสามารถ
8. เด็กหญิงภัทรวดี   คำมา
9. เด็กหญิงมณีรัตน์   ปัจจัยยาคา
10. เด็กชายยศพล   นาใจเย็น
11. เด็กชายวรานนท์   การกันหา
12. เด็กชายวันเฉลิม   นาชัย
13. เด็กหญิงศศิวิมล  นาใจเย็น
14. เด็กชายศุภณิช  ดอนแถลง
15. เด็กชายสิรภพ   สิงหาราช
16. เด็กชายสุวรรณภูมิ   ศรีชาติ
17. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   คำสาลี
18. เด็กหญิงอรัญญา  เหล่าลุมพุก
19. เด็กชายเอกพงษ์   ชัยสิทธิ์
20. เด็กชายเอกพล   ศรีหาพุฒิ
 
1. นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย
2. นายสวาสดิ์  แสนพันดร
3. นายอรุณ  ศรีศิริ
4. นายนันทนากรณ์  นาสมบูรณ์
5. นายนางเพ็ญวิภา  นาชัยโชติ
6. นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายกรรชัย  ถิ่นบุปผา
2. นายฤทธิเดช  แสงพรม
3. นายวัชรพงษ์  มามอด
4. นายอนุสรณ์  ผายเตชะ
5. นายเกียรติณรงค์  พานประดิษฐ์
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
3. นายรักษ์  พรชะตา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสุชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรันต์  โดรณ
 
1. นายนพรัตน์  คำโสภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายวรัญูญู  ภูบุตตะ
 
1. นายกำจัด  รังวิจี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ภูพิลา
 
1. นางสุวรรณ  นิลทองหลาง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อุบลเลิศรัตน์
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายภูมินะ  บรรพบุตร
 
1. นายพันเดช  อรัญเวศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิมารับ
 
1. นางสาวกชมาส  สำราญวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายฉลาด  เสารางทอย
 
1. นางศิริพงศ์  มะละสาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดพันธ์
 
1. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายเอกชัย  บุญนคร
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณพร  ผาเวช
 
1. นางไพวัลย์  สิมมาเคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  คงหอม
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผลชาลี
 
1. นางสมสุข  โรจนพร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิ่นรัศมี
 
1. นางสกนธ์วรรณ  อุบลเลิศรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมานิตา  ยอดพลู
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติ  ภูทะวัง
3. เด็กชายกิตติวงศ์  พันธ์สถิตย์
4. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
5. เด็กหญิงคณิตา  อนันตพัฒน์
6. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
7. เด็กชายจักรินทร์  วงษ์ละคร
8. เด็กชายจีระศักดิ์  คุ้มภัยเพื่อน
9. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
10. เด็กหญิงชุติกานต์  เสนามิ่ง
11. เด็กหญิงณฐิตา  ภูแลศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
13. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
14. เด็กชายธนกร  อนันตภักดิ์
15. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์การ
16. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
17. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์สถิตย์
18. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
19. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
20. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยื่ยม
21. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
22. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
23. เด็กชายภูวนัย  นนทะภา
24. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
25. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
26. เด็กชายรพีพัฒน์  ทุหา
27. เด็กชายวรุวงศ์  สวัสดี
28. เด็กชายวสุพร  สารพัด
29. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
30. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
31. เด็กหญิงสิริยากร  อนันตพัฒน์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมวิเศษ
34. เด็กหญิงสุริสา  จินดามาตร
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
36. เด็กหญิงอรนุช  ไชยศาสตร์
37. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
38. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
39. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชนะพันธ์
40. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พิพิธ
 
1. นายทวิทชัย  ราวะรินทร์
2. นายประยุทธ  คูนาเอก
3. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
4. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
5. นางวิลาวัณย์  คูนาเอก
6. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
7. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
8. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  คำเนตร
2. เด็กหญิงชุติมาศ  พันธ์โสภณ
3. เด็กหญิงณัฐมล  สุวิเศษ
4. เด็กชายต่อลาภ  บุญเข็ม
5. เด็กชายทศพร  แมดมิ่งเหง้า
6. นายธวัชชัย  พันธ์ภักดี
7. เด็กชายธีระเจต  เสริฐ์จันทร์
8. เด็กชายนวมินทร์  ภูแข็ง
9. เด็กชายปฏิภาน  นันทรักษา
10. เด็กชายปณิธิ  ทรัพย์สำราญ
11. เด็กหญิงปวีณา  ปรีสว่าง
12. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมภักดี
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนะโพธิ์
14. เด็กหญิงภาวิณี  คำมะลา
15. เด็กชายภาสกร  พัฒนโพธิ์
16. เด็กหญิงรัตนา  ญาณประสงค์
17. เด็กหญิงรุจิกา  นามมุงคุณ
18. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์โภคา
19. เด็กชายวรรณชัย  อินธิสร
20. เด็กหญิงวิชุดา  บุญถาวร
21. เด็กชายศุภลักษณ์  สินธุโคตร
22. เด็กหญิงสมฤทัย  สำราญสิทธิ์
23. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญรื่น
24. นายสุริยะ  พรพนม
25. เด็กหญิงสุวิมล  เฉิดดิลก
26. เด็กชายอนุชิต  ทรัพย์สิงห์
27. เด็กชายอภิชาติ  การสว่าง
28. เด็กชายเอกรัตน์  ที่รัก
29. เด็กหญิงแพรพลอย  แสงทอง
30. เด็กชายไปรวิทย์  น้อยวิชัย
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อาจิณกิจ
2. นางเจียรจันทร์ทอง  สำราญจักร
3. นายโกเมนสถิตย์  กั้วสิทธิ์
4. นางอุษณีย์  กั้วสิทธิ์
5. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อิ่มรุ้ง
2. นายชัยธวัช  วิชัยโย
3. เด็กหญิงฐนิชา  สีบัว
4. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
5. เด็กชายพิธยา  อรุณชัย
6. เด็กหญิงมาริสา  ชูราศรี
7. เด็กหญิงสุนิสา  ดอนสามารถ
8. เด็กชายอนุสรณ์  ผายเตชะ
9. เด็กชายอานนท์  ติกาพันธุ์
10. เด็กชายเกียรติพงศ์  แช่มชื่น
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
3. นายพชรพร  วรรณทอง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ภูสมนึก
2. เด็กชายจอมพล  ดลเจิม
3. เด็กหญิงชัญญา  ไชยสมบัติ
4. เด็กชายธวัชชัย  ไชยกำบัง
5. เด็กหญิงนภสร  ถานโอภาส
6. เด็กหญิงพรธิภา  ฤทธิ์มนตรี
7. เด็กหญิงมลฤดี  ยินดี
8. เด็กชายสมภพ  ธารสวิง
9. เด็กชายอัศม์เดช  แต้มแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจมาพร  หอมเทียน
 
1. นางรัชนี  บุญเจือ
2. นางสวาท  ภูคงสด
3. นางสุจิตรา  สุขวิชัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดาริกา  บุญมีศรี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ท้าวเคหะ
3. เด็กหญิงนพเกตุ  ท้าวเคหะ
4. เด็กหญิงนฤมล  รัศมี
5. เด็กหญิงละมัย  ดลรัศมี
6. เด็กหญิงเบญมาศ  วังพิกุล
 
1. นางจำลอง  วันจรวย
2. นายปริญญ์  ถิตย์ฤทธิ์
3. นางสุธาสินี  พลโกษฐ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงดุลฤทัย  กุลเกษตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ช่างสอน
4. เด็กหญิงปวีณา  ดอนละครขวา
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  อัตไพบูลย์
6. เด็กหญิงภัชราวรรณ  หมั่นคิด
7. เด็กหญิงภาสินี  มุขพรม
8. เด็กหญิงอรัญญา  สมมา
9. เด็กหญิงอรัญญา  สมปา
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
3. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
4. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจุฑาธิบ  จุทสิงห์
2. เด็กหญิงชุติมา  สันประภา
3. เด็กหญิงทิญาดา  ฉายรัศมี
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  พันประดับ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรัพย์ผาด
7. เด็กหญิงวราภรณ์  บุษบารัตน์
8. เด็กหญิงสมัชญา  ภูปุย
 
1. นางพรทิพย์  นามบิดา
2. นางบุปผา  ศิริกุล
3. นางนันทิยา  โรจนกร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวกันยา  เพิ่มขึ้น
2. นายจิรายุทธ  นันจินดา
3. เด็กหญิงชนารีย์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ดอนสามารถ
5. นางสาวณรินทร์  จอมจิตร
6. เด็กหญิงนุชจิรา  แคลนกระโทก
7. เด็กหญิงปอน  ไสยวรรณ
8. เด็กหญิงพรรณทิภา  มิโสภา
9. เด็กหญิงมาริสา  ชูราศรี
10. นางสาวศรัญญา  ชูราศรี
11. เด็กหญิงสุพินยา  สหัสสา
12. เด็กหญิงสุวรรณา  พัฒนะสาร
13. เด็กหญิงอริยา  อ่อนภักดี
14. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
3. นายพชรพร  วรรณทอง
4. นางสาวศริญญา  ไชยคีรี
5. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สารปรัง
2. เด็กหญิงนภาพร  ปรีดี
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย
4. เด็กชายบัลลังก์  บุญมาก
5. เด็กหญิงปภัสรา  ปลื้มทรัพย์
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สี่หมื่น
7. เด็กหญิงพรรณจินันท์  ภูผาดาว
8. เด็กหญิงพิมพ์ระพีร์  วิไลยวงค์ ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงพิมลภัทร  มติยะภัคดิ์
10. เด็กหญิงพิรดา  กันยานุช
11. เด็กหญิงศศิกานต์  คำพลอยเพชร
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟ้องเสียง
13. เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง
14. เด็กหญิงสุภนิดา  เหมือนสุดใจ
15. เด็กชายเฟลิกซ์  คืลล์เกิน
16. เด็กหญิงเอมอร  เฮวชัยภูมิ
 
1. นายดนัย  ชิณโสม
2. นางวันวิสา   ชิณโสม
3. นางวันวิสาข์  คิดเห็น
4. นางสาวศุภารัตน์  พรรณนนท์
5. นางสาวมณีรัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  ศรีแสนดี
2. เด็กชายชวกร  ศรีค้อ
3. เด็กชายชาญชล  รักษาสร้อย
4. เด็กชายธีรศีกดิ์  ศรีเสมอ
5. เด็กชายปวเรศ  โยชะนะ
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริยูริ  เซกิกุซิ
 
1. นางมยุรี  ชัยสิทธิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นางวงเดือน  ปอสิริ รอชโซลแล็ง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดี
 
1. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางอ่อนจันทร์  จำเริญเจือ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวัลย์    บุตรสาระคำ
 
1. นายวิชิต  แก่นตาเนียม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวปนัดดา  พันสายออ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนไพบูลย์ผล
 
1. นางสุรีย์พร  สุขช่วยชู
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เกษมจิต
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริภักดิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สว่างบุญ
 
1. นางสาวปุนรดา  แจ่มเสียง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นาจำรัส
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พินิกรัมย์
2. เด็กชายยุทธนา  ทิงิ้วงาม
3. เด็กชายยุทธนา  ปีกุล
4. นายวัชระพงษ์  มามอด
5. เด็กหญิงสานันทินี  ภารประดับ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ถนอมสงวน
 
1. นางอรดี  คัง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  นามเสถียร
 
1. นางรัตนพร  พันธะลี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระมี
 
1. นายก่อกนิษฐ์  คำมะลา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวีระดา  ภูพะนาแสง
2. เด็กชายเมธัส  กิตติกา
 
1. นางดวงใจ  โคตรวันทา
2. นางสาวสุภาพร  ปรางทอง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ก้านมะลิ
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  รู้บุญ
 
1. นางวงเดือน  ปอสิริ รอชโซลแล็ง
2. นางวิภาวรรณ  เลียวลิขิต
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ช่วยศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนพัฒน์
3. เด็กชายนฤเบศร์  ดอนกระจ่าง
4. เด็กชายพฤทธิพร  คำควร
5. เด็กชายภูมินทร์  ธรรมม่วงไทย
6. เด็กชายรชา  คำสมหมาย
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
2. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
3. นายดำริ  ดอนเงิน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายปารเมศ   สารจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   บุญถูก
3. เด็กชายพิทักษ์   ศักดิ์วงค์
4. เด็กชายศุภชัย   เรืองอุไร
5. เด็กชายสุทธิพงศ์    สุทธิทรัพย์
6. เด็กชายเอกศิษฎ์   จันชุน
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นางสาวทวีนันท์   พันอุสาห์
3. นางอำพล   มูลต้น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายชโนดม  ราชสำเภา
2. เด็กชายณรงค์พล  เกื้อกูล
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  พรมผุย
4. เด็กชายนัทธพงศ์  คำมะพา
5. เด็กชายมารุต  หนีแสงใส
6. เด็กชายศุภกร  ประทุมมัง
7. เด็กชายสรยุทธ  แก้วยศ
8. เด็กชายสุรพัศ  ฉายสถิตย์
 
1. นายจุฑาพล  เจนนามแก้ว
2. นายกิติพงษ์  แก่นพุฒ
3. นายติราวัช  ปรีจำรัส
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ก้อนวิมล
2. เด็กหญิงกิตติยา  คำนาดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉายพล
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  อิ่นเรือง
5. เด็กชายธีรดนย์  ภูคงสด
6. เด็กชายนนทรี  พันธ์สะอาด
7. เด็กหญิงประภา  พันธ์รักษ์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  โดรณ
10. เด็กหญิงอธิฐิญา  โภชภัณฑ์
 
1. นางนวลจันทร์  จันทะคาม
2. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
3. นางกัลยาณี  ภูมูลมี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมปอง
2. เด็กหญิงจิราพร  ถมภิรมย์
3. เด็กหญิงชลิตา  ภูขมัง
4. เด็กหญิงดลยา  คำประเทือง
5. เด็กหญิงพิมลดา  แซ่เตียว
6. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วไชยยะ
7. เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ
8. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
9. เด็กหญิงอรจิรา  ยะโส
10. เด็กหญิงโสมผกาสินธุ์  พิลาแดง
 
1. นายพัฒนา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงมานิสา  ไชยภู
3. เด็กหญิงรีวิว  ถิ่นวาสนา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บึงบัว
5. เด็กหญิงอธิฐิญา  โภชภัณฑ์
 
1. นางกัลยาณี  ภูมูลมี
2. นางบุษญา  ภูลายยาว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ภารประดับ
2. เด็กชายรุ่งนภา  นาทุ่งมล
3. เด็กชายศุภนิต  ภารสำเร็จ
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงนารินทร์  การอรุณ
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เซ่งจัน
2. เด็กหญิงฐานิตา  ชำนาญหัตถ์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พลยะเรศ
 
1. นางสิรินาฎ  บาลลา
2. นางอนงค์  นาสมบัติ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ประคำนอก
2. เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงษ์
3. เด็กหญิงสมิตา  แสนโบราณ
 
1. นางสาวปราณี  ฉายเพิ่ม
2. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขยิ่ง
 
1. นายสมพร  เพียรสร้าง
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  สนั่นเอื้อ
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ภูล้นแก้ว
 
1. นางบุปผา  ศิริกุล
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพล  ทองโม้
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาสามัคคี 1. เด็กชายอัครพนธ์  คำหินกอง
 
1. นายสายัณห์  นะตะ
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นางประครอง  โพธิปัตชา
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายจตุพล  ผาต่อพงษ์
 
1. นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสายฟ้า  พัฒบุรม
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายกัณตพงษ์  ไตรระเบียบ
2. เด็กชายคณิต  ตะบุตร
3. เด็กชายจุลเดช  เรียงนาม
4. เด็กหญิงชลิดา  จันทฤกษ์
5. เด็กชายณัฐกานต์  พรมโยธา
6. เด็กหญิงณัฐชา  ภูขำ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลศรี
8. เด็กชายนนทวัฒน์  อุตมะ
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ใจดี
10. เด็กหญิงปิยธิดา  หนองบัว
11. เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  เกื้อจรูญ
12. เด็กชายภานุพงษ์  พัฒบุบผา
13. เด็กชายภาสกร  จงศักดิ์สิทธิ์
14. เด็กชายภิญโญ  ถิตย์วาส
15. เด็กหญิงมาลาตรี  เสนาลัย
16. เด็กชายรติกร  สุริยา
17. เด็กหญิงลลิตา  การภักดี
18. เด็กชายศิวกร  การรัตน์
19. เด็กชายสายฟ้า  พัฒบุรม
20. เด็กหญิงสายสุดา  นันเชียงเครือ
21. เด็กชายสุชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
22. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีมาลา
23. เด็กหญิงสุรีพร  ฆารเสถียร
24. เด็กหญิงสุวิมล  ผลเจือ
25. เด็กชายอนุกร  การัมย์
26. เด็กหญิงอารีย์  พันธุ์วงศ์
27. เด็กหญิงอุดมพร  อิ่มพูล
28. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันธวิเศษ
29. เด็กหญิงเนรมิต  การนิตย์
30. เด็กชายเอกภพ  หนองบัว
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
2. นายสำราญ  ถิตย์ประดิษฐ์
3. นางประครอง  โพธิปัตชา
4. นางวนิดา  จันทร์แดง
5. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
6. นางกรรณิกา  ศรรบศึก
7. นางแสงดาว  ฆารสว่าง
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูพันเดียว
2. เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สุริฉาย
4. เด็กหญิงธนพร  สุริฉาย
5. เด็กหญิงนรภัทร  ภารสำราญ
6. เด็กหญิงนวนันท์  โตตะนนท์
7. เด็กหญิงนันทภัทร  เจริญสรรพ์
8. เด็กหญิงนันทิยา  ชนะศึก
9. เด็กหญิงนันท์นพิน  ไสยพันธ์
10. เด็กหญิงนิติยาภรณ์  มาตรแม้น
11. เด็กชายนิลกานต์  คงสมมาตย์
12. เด็กชายปัญญาภัทร  สงกัณหา
13. เด็กชายพงษ์ฐกร  ลครอนันท์
14. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  ภูเต้านาค
15. เด็กหญิงมัณฑนกร  ศรีแจ่มบาน
16. เด็กหญิงมินทิรา  ศรีนามล
17. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลผ่อง
18. เด็กหญิงศรุตยา  นามใส
19. เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณพล
20. เด็กชายศิวกร  ค้าขาย
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูแพง
22. เด็กชายอนุพงษ์  บุญฤทธิ์
23. เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรพร้อม
24. เด็กชายอิทธิกร  เพ็ญโคกสูง
25. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ภูงามแสง
26. เด็กหญิงเปรมวดี  ภูเต้านาค
27. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วมนตรี
28. เด็กชายแดนไกล  วังภูสิทธิ์
29. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
30. เด็กชายโชคชัย  ทุมรินทร์
 
1. นายธนายุทธ  อุดรรุ่ง
2. นางรัชนี  บุญเจือ
3. นางวริษา  ไขขุนทด
4. นางสวาท  ภูคงสด
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรกานต์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตามพันธุ์ดี
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสายฝน  จันทร์บุตราช
 
157 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีนามล
2. เด็กชายปกาศิต  นันตะเสน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พรมพิศ
2. นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. นางสาวกมลรัตน์  ภูกิ่งเดือน
2. นางสาวธิดารัตน์  ผลชัย
3. นางสาวยุภารัตน์  เหล่าทอง
 
1. นางจรสจันทร์  แสนณรงค์
2. นางสินีนาถ  โพพิทูล
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศรัญญา  เวินชุม
2. เด็กหญิงอรนิดา  ลับภู
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายวราวุธ  โพธิคำภา
2. เด็กชายโสภณ  สมุทรเวช
 
1. นางสาวดาราพร  อัศวจิตต์ภักดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ราชสิน
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพงษ์เทพ  การบุตร
2. เด็กชายพัฒนพล  อารีตรอง
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายธนันชัย  เจียมตัว
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายสุรพงษ์  กิ่งจันทร์
2. เด็กชายอนุวัตร  ระวิชัย
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรี  บุญพันธ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงรัชนิตา  อรัญมิ่ง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ภูทองพันธ์
 
1. นายแสงปัญญา  ลำลอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายปรีดากร  เหี้ยมเหิน
2. เด็กชายภาคิน  ภูน้ำย้อย
 
1. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
2. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. นางสาวมนัสารีย์  ผาสิงห์
2. นางสาวเรืองรอง  พันธ์ไชย
 
1. นายวาทิต  โนนศรี
2. นายก่อกนิษฐ์  คำมะลา
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
2. เด็กชายอัมรินทร์  นันทอินทร์
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
2. นางอุษมาพร  รินทรึก
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีโยธี
2. เด็กชายทักษิณ  แก่นวงษ์
3. เด็กชายพงษธร  ดอนวิชัย
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ผลิใบ
2. เด็กชายพายุ  ธารเครือ
3. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นายวรโชติ  สินธุศิริ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสนสุพรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหาอาจ
3. เด็กชายพงษ์ธร  อังศรี
 
1. นายประกาย  ศรีสุข
2. นายบุญยืน  สุโสภา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  คงประกอบ
2. เด็กชายรัฐกาล  อันโนนจารย์
3. เด็กชายเจวิกาน  เขียวเสน
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สันประภา
2. เด็กหญิงสุิทธินันท์  ภูดีวี
3. เด็กหญิงสุุขใจ  ปัุยวงศ์
 
1. นายประกาย  ศรีสุข
2. นายบุญยืน  สุโสภา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  บุญไชโย
2. เด็กชายรัตนพล  แฉล้มชาติ
3. เด็กชายวีระชัย  ศรีพล
 
1. นายพะยอม  โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรวิรัตน์
3. เด็กหญิงบุษกร  นระทัด
4. เด็กหญิงวิสุดา  จำเนียร
5. เด็กหญิงสุณิฌา  จันทร์ต๊ะ
6. เด็กหญิงอิชยา  อองสันเทียะ
 
1. นางพิรมย์  ศรียางค์
2. นางวรรณภา  เนาวะเศษ
3. นายสุงวนสินธุ์  นครแสน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  ศรีนามน
2. เด็กหญิงจิราภา  ผลถวิล
3. เด็กหญิงพนิตาพร  ภารสาร
4. เด็กหญิงสิรยา  จำเริญไกร
5. เด็กหญิงเจนนภา  เขจรดวง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตาติ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
3. นางสาวเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1. เด็กหญิงดาริกา  วังภูษิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนบุรัมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นาสิงห์ขันธ์
 
1. นายบุญศรี  แสนกล้า
2. นางรัตนาวลี  ไชยสาส์น
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพัชรพล  สุขเทศ
2. เด็กชายวิเชษฐ์  ฉายจิต
3. เด็กชายสุรเดช  พิชัยเชิด
 
1. นายอัษฎาวุธ  สรสิทธิ์
2. นายปกรณ์  ญานกาย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. นางสาวจิรนัดดา  ดาด้วง
2. นายชัยนนท์  โมฆะรัตน์
3. นายวัลลภ  หระมาตย์
 
1. นางนฤภร  ถิตย์รัศมี
2. นางสาวรัศมี  ปัญญา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายชาติชาย  มงคลพันธ์
2. เด็กชายธนัญชัย  ยุรตา
3. เด็กชายสุรเดช  ทินคาม
 
1. นายประสาตร์  สระประทุม
2. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงกรกาญจ์  บุตรดีขันํธ์
2. เด็กหญิงมาริสา  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ  อุดรเสถียร
 
1. นางจรรยา  นามโคตร
2. นางรัตนา  เพ็ญประชุม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  เหล่าลุมพุก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ระวาดชิต
3. เด็กหญิงมิรันตี  สำนักบ้านโคก
 
1. นางรอยพิมพ์  โพนนาค
2. นางพิศมัย  หรสิทธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ภูธงไชย
2. เด็กชายรวิพล  พันกจัด
3. เด็กหญิงวิภาวี  ภูบุญศรี
 
1. นางเลิศพร  บุญศรไชย
2. นางจุรีรัตน์  ถิ่นโสภณ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีหวงศ์
2. เด็กหญิงวาริน  มูลสาระ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรณสาร
 
1. นางพจนา  อรหันตา
2. นางสุพณี  แดนขนบ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชาสุนทร
2. เด็กหญิงประครอง  อินทรวงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ภูต้องลม
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
2. นายเจริญ  ผาลาศาสตร์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จำปาแดง
2. เด็กหญิงภิชฌิณี  โทอื้น
3. เด็กหญิงอรจิรา  เสริฐวาสนา
 
1. นางพูลสิน  นามบุญลือ
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงมะลัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่โค๊ว
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยพิเดช
 
1. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
2. นางกัลยาณี  ภูหวล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สียางนอก
2. เด็กหญิงนิดา  ชาดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูนาแก
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
2. นางสาวทองมี  สระประทุม
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง
 
1. นางสุจิตรา  ชูศรีโฉม
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กหญิงพัชราภา  เจริญพันธุ์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์   ภูแข่งหมอก
3. เด็กชายวลลภ   เกจันทร์
 
1. นางบุษบารัตน์   ศรีนวลไสว
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรรุตม์  กุดแถลง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีประมาณ
3. เด็กหญิงธิชารัตน์  โคตมี
 
1. นางสาวกุสุมาร์  บุญไชยแสน
2. นางพรพรรณ  สุดชารี
 
191 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ภาระพงษ์
 
1. นางยุพินพร  ประเสริฐนอก
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงงามตา  แหยมสนาม
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กชายธนากร  เวียงกมล
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
 
1. นางสาวพวงเพชร  สาระขันธ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางวิไล  บุรีรัตน์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงโสภิตา  ศรียัง
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางวิไล  บุรีรัตน์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายจักรภัทร  หมั่นคิด
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  คำประเสริฐ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรุ่งรวัน    โสดามรรค
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายสุวิช  ทองดี
 
1. นางนิ่มนวล  ดีพรม
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภารไสว
2. เด็กหญิงนิติยา  ผลละออ
3. เด็กหญิงอุมาพร  พาพุทธา
 
1. นายพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสมหวัง
3. เด็กหญิงดลยา  ภารกุล
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงนามล
2. เด็กชายภาคิน  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
2. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฆนภัทร   คงประพัฒน์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    ตุ้มทอง
 
1. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
 
205 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  สำราญพงษ์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ปรีเลขา
 
1. นางสาวสุภานี  สำราญเนตร
2. นางจุฬาภรณ์  ภูติโส
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ใจชื่น
2. เด็กชายณัฐพล   มณีโคตร
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุลขุนทด
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  การเรือง
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายศุภกร  แซ่แต้
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา    พ่อตา
2. เด็กหญิงจันทรา   ภูวะปัจฉิม
3. เด็กชายชัยวัฒน์   เวียงสันเทียะ
4. เด็กหญิงนัฏกร   จัตวากุล
5. เด็กหญิงราตรี    มีโคตรกอง
6. เด็กหญิงศศิธร   งามเมือง
7. เด็กหญิงสุชญา   ฤพนา
 
1. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
3. นางจิราภา   อุดมรัตน์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายมรุพงษ์  ญาณกาย
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรศรี
 
1. นายสงกรานต์   ภูปรางค์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉายถวิล
 
1. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชิดชนก  คำนาดี
 
1. นางสาวศิริพร  พันสุวรรณ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชารีจันทร์
 
1. นางทรรศณีย์  เศษวงค์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1. เด็กชายเจตชนม์  กำนาดี
 
1. นางชุติมา  กำนาดี
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตรียมตัว
 
1. นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายเวโรจน์  เชิดสุข
 
1. นายอิสรา  การเลิศ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภูสุดา  สะจันดา
2. เด็กชายวัชรวิทย์  อธิจร
3. เด็กหญิงสมพร  มหาเนตร
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
2. นายเจริญ  ผาลาศาสตร์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยพิลา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วงศ์ศิลป์
3. เด็กชายภราดร  แดนขนาน
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภัสรา  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงอมิตา  ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงอารียา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  ศรีแพงมล
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  ภูดินดง
2. เด็กชายอรรถพล   ไกรยวงษ์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุดไชยา
 
1. นายวาทิตย์  บุญชิด
2. นางสมร  พนมไพรพฤกษา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  โสลา
2. เด็กชายนิพนธ์  ซันดี
3. เด็กชายศิริพรชัย  ผลประสาท
 
1. นายธนพงษ์  จงดี
2. นางวรรลียา  จงดี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์อนุ
2. เด็กชายธรรมรักษ์  อุ่นศรี
3. เด็กชายนที  วาทีภักดี
 
1. นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ
2. นางเครือวัลย์  พันธุ์สะอาด
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกด  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงจริพร  พรพนม
3. เด็กหญิงนิราพร  เมาะราศรี
 
1. นางสาวนุชรา  ผลประสาท
2. นางสาวปิยธิดา  ถิตย์วิลาศ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรณาลาย  สามพันธ์
2. เด็กชายศิริชัย  ซินามน
3. เด็กหญิงอรอุมา  เดชประเสริฐ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางนรินทร  ศรีปัญญา
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุดรบูรณ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  อุดรบูรณ์
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  โพธิ์กามล
2. นางราตรี  จงเทพ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวหญิงอารยา  ชุ่มเรืองศรี
2. นางสาวกัญนิกา  ปัญจิตร
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายวิรัตน์  ฐานโอฬาร
2. นายอนุชา  พุจารย์
 
1. นายศักดรินทร์  ภูละมุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หนูจันทร์
2. เด็กชายรังสรรค์  อัญญโพธิ์
3. เด็กชายสันฐิติ  ปัสเสน
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางสาวศิริวรรณ  โคตะวินนท์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  พงษ์ศิริ
2. เด็กชายมลฑล  ไสยเจริญ
3. เด็กชายยุุทธนา  ราหา
 
1. นางรุ่งอรุณ  นิลสนธิ
2. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส