สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า   ภูสาริ
 
1. นางนภัสนันท์  แสงจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส
 
1. นางละออง  ลาธุลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงรินลดา  ผลทรัพย์
 
1. นางจินดา  จิตบรรจง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  มันทะลา
 
1. นางจุฬาภรณ์  ผดุงวิทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  วรามิตร
 
1. นางมลิวรรณ์  ชมภูพฤกษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.75 เงิน 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์
 
1. นางอนงค์  นาสมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.25 เงิน 7 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ทาบุเรศ
 
1. นางอารีย์รัตน์  คาดีวี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัตรา  นันบุญ
 
1. นายประสงค์  นาบุดดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68.79 ทองแดง 9 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสิมมา
 
1. นางสิรินาถ  ถิตย์ผาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66.25 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  กันยารัตน์
 
1. นางสมัยพร  ไชยบุญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรวา  ภูเต้านิล
 
1. นางพรภิรมย์  อิ่มเจริญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายสุรธัช   จัตวากุล
 
1. นางวรัญญา  อันทรบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายสี
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสา  คิสาลัง
 
1. นางกัลยา  พัฒนสระคู
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมนิรามัย
 
1. นางวิรงรอง  ศรีพอ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 4 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงอุรัสยา  วรรณศิริกุล
 
1. นางลักขณา  เทศทัพ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายภัทรพล  คะชะเสน
 
1. นางสาคร  กาญจพันธ์ุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ยัติสาร
 
1. นางทัศนีย์  ยี่สารพัฒน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 7 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สินธุโคตร
 
1. นายสมพร  คำหงษา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีมะโรง
 
1. นางนงนาถ  แฝงศรีคำ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 9 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  คันธิรัตน์
 
1. นางราตรี  จิมากร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ผลถวิล
 
1. นางพูลสิน  นามบุญลือ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีข้อ
 
1. นางยุวรินทร์  พีระวราสิทธิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก    กุนณา
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวิภา  อิ่มเรือง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ยุบลพันธุ์
 
1. นายเนาว์  วิเศษศิลป์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. นายจิรายุ  นวลสุวรรณ
 
1. นายชีวิน  ศุขอร่าม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  พลไกรษร
 
1. นางจรรยา  แก้วศิลา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมิรันตรี  ภารไสว
 
1. นางซ่อนกลิ่น  จันทรบุตร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงหฤทัย  หาญธงชัย
 
1. นางสุจิตรา  แถลงศรี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสุขจิตต์  ระแวงวัน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอธิติยา  อุทัยทะวัง
 
1. นางกนกวรรณ  โพธิจักร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย
 
1. นางลักขณา  เครือวงษา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 8 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  มงคล
 
1. นางจุฬาภรณ์  ผดุงวิทย์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.5 เงิน 9 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริโสภา  อนุวงศ์
 
1. นางมลิวรรณ์  ชมภูพฤกษ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.25 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสถิต
 
1. นางศิริภรณ์  สุระเสียง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 11 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณรินธร    มาศประสงค์
 
1. นางวราลักษณ์  สินธุมา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  ทรัพย์สิงห์
 
1. นางเจียรจันทร์ทอง  สำราญจักร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ขูรูรักษ์
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อิ่มแผ้ว
 
1. นางสาวสายทอง  นามมุงุคุณ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์เนตร
 
1. นางสิรินาฎ  บาลลา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงเมยวดี  สุเทวี
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  ภูหวล
 
1. นางรัชนี  บุญเจือ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  ญาติสังกัด
 
1. นางแสงเดือน  บุญอรัญ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ภูคงน้ำ
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา   ผลรุ่ง
 
1. นางเพ็ญพยอม    มะระสี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงยอดบัวงาม  การสะอาด
 
1. นางประภาวดี  อัคติ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงเพชรนิล  ภูทองแหลม
 
1. นางเพ็ญศิริ  อ่อนภูเวียง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ภารภิรมย์
 
1. นางทองทิพย์  ภารเจิม
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนิดา  ญาณสิทธิ์
 
1. นางพิกุล  ปัทมารังกูล
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงอริสา  ผลเรือง
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายผัน  เฉลิมรัมย์
 
1. นายชีวิน  ศุขอร่าม
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม
 
1. นางต้องจิต  หารวาระ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีมงคล
 
1. นางจุริยา  ญาณพิบูลย์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอารยา  บุญกอง
 
1. นายศุภชัย  แจ่มจันทร์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง 4 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายชลธี   ครองสิงห์
 
1. นางสมคิด  รังวิจี
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  การจะโนศรี
 
1. นางรุจิราวรรณ  ตรีสุวรรณ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงยุวดี  ทองคง
 
1. นางวงเดือน  ไวแสน
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.75 ทอง 7 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงอริสา  หาญศึก
 
1. นางสุภาวดี  ทรัพย์สาร
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์   เจนวิริยะกุล
 
1. นางสาววิมลวรรณ   เจนวิริยะกุล
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พลประถม
 
1. นางเอมอร  ศรีโฮง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ภิรมย์มาก
 
1. นางนิตยา  แสงมณี
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.75 ทอง 11 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญยาภัทร  เรืองโรจนพงษ์
 
1. นางสาวรัชนียากร  ปิดโต
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.5 ทอง 12 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรดา  ศรีแพงมล
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปัญญ์นรี  ฉายแผ้ว
 
1. นางมะลิ  โลหะมาศ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เขตประกร
 
1. นางดาราวรรณ  เดชพละ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนวิชัย
 
1. นางพิสมัย  ดอนสมจิตร
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงอารียา  ดีมาก
 
1. นางลักขณา  เทศทัพ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กุสันเทียะ
 
1. นางสกนธ์วรรณ  อุบลเลิศรัตน์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.25 ทอง 6 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    เทพนา
 
1. นางวรางคณา  แก่นตาเนียม
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  ภูมิพันธุ์
 
1. นางวิรุบล  วันชูเสริม
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 1. เด็กหญิงอธิชา  พรมวิเศษ
 
1. นางสาวนงนุช  พลเรียงโพน
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  นามมุลสินธุ์
 
1. นางสุกัญญาณี  สารชัย
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศิลาพจน์
 
1. นางแสงเดือน  บุญอรัญ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มาตโสภา
 
1. นางชมนาด  วิเชียรสาร
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กหญิงทับทิม  ทำทอง
 
1. นางจงจิต  พันธ์ละออ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  การรัตน์
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดา  สิแพงมน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมี
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ฉายประดับ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
2. นางบุษบา  ภูลายยาว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันติชา  เชื้อลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูผิวแก้ว
 
1. นางสมหมาย  สำราญพัฒน์
2. นางนุสรา  ติลการยทรัพย์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงปิยะนันท์   องคะกาศ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   คำแสนโคตร
 
1. นายปฏิวัติ  ช่อมะลิ
2. นางสุรีพร  ยี่สารพัฒน์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  หิรัญเขต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลถวิล
 
1. นางญานิศา  วิเชียรเพริศ
2. นางสาวลัดดารัตน์  บุญผง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กหญิงณัฐพร   การรักษ์
2. เด็กหญิงวิภาดา   ชื่นบุญเพิ่ม
 
1. นางวิไลกุล   บุญจันทร์ศรี
2. นางณัฎฐาพร   จันลาวงศ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาพร  อัปมะไต
2. เด็กหญิงวัชราพร  นันบุญ
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ระดาเขต
2. เด็กหญิงศุภรัตนส์  หรสิทธิ์
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
2. นางนภัทร์พร  อรัญเวศ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  นาสอ้าน
2. เด็กหญิงสัจจพร  วันนุกูล
 
1. นางปฏิธาร  จัดประทัด
2. นางสาวปฏิธาร  จันประทัด
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกรกต  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงพิสารักษ์  ไชยสาร
 
1. นางลักขณา  เทศทัพ
2. นายศราวุธ  เกลี้ยงรส
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุวัช  เวฬุบรรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงวงค์
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทราพร   จุฬาพล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   ดลรัศมี
 
1. นางบุษญา  ภูลายยาว
2. นางชมนาด  วิเชียรสาร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พวงพิลา
2. เด็กหญิงใบโพธิ์  ศรสว่างวงศ์
 
1. นางสาวอรสา  ศิลารัตน์
2. นายอุชุกร  ถิ่นละออ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หญิงเขียว
2. เด็กหญิงธนาพร  สุโพธิ์
 
1. นางสาวจตุพิตร  บรรณสาร
2. นางพล  พัฒนโพธิ์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงนันธิดา  นาทองใบ
2. นางสาวรัสนันท์  อุ่นจิตร
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดสัย
2. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  กลั่นบิดา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีวิจารย์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
 
1. นางวราภรณ์  มูลเอก
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงญาตาวี  อ่อนสำอางค์
 
1. นางวรรณพร  ฝ่ายไทย
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายอานันตรัย   สินธุศิริ
 
1. นายคงศักดิ์   มณีโคตร
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายชญานิน  วรรณา
 
1. นางสุภาพร  เสนสาร
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะสาโร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายธีรดล  ภูผาเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  นามบุญลือ
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนภูปอวิทยา 1. เด็กชายแผ่นดิน  ศรีพลัง
 
1. นางชุติมา  กำนาดี
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายตุลพิทักษ์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางอมรพรรณ  กล้าวิจารย์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายวทัญญู  คงวิสุทธิ์
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภชัย  ศรฤทธิ์
 
1. นางมะหลิ่ม  จุตาทิศ
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสาวิตตา  ปรีนาขาม
 
1. นางสุกัญญา  เกษมเศรษฐ
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพจนาถ  ฉายผาด
 
1. นางสุนารัช  มะลิรส
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายนครินทร์   ช่วยรักษา
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางศิริวรรณ  ถิตย์รัศมี
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธวานนท์  ไชยหนองแข้
 
1. นายเอกสิทธิ์  อินทร์งาม
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  คำควร
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เสียงล้ำ
 
1. นายดุสิต  เหล่าต้น
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัคพล  ขันประมาณ
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1. เด็กหญิงนริศรา  พานิสุด
 
1. นายประดิษฐ  สุริฉาย
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 1. เด็กชายภัทรพล  กองณรงค์
 
1. นายชาติชาย  ไถวสินธุ์
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายอัฐพร  คำโสภา
 
1. นายชาญยุทธ  ชราปธีป
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  นามนทา
 
1. นายถวัลย์  ปัญญามี
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกานต์  มูลม้าย
 
1. นางธนิยา  สิงห์มหาไชย
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  อามาตย์มนตรี
 
1. นางพวงแก้ว  อนันทวรรณ
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  คนขยัน
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
 
119 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตาวรรณ    สุรันนา
2. เด็กชายธนิสร   นระทัด
3. เด็กหญิงศศธร    ชัยสวนียากรณ์
 
1. นางสุปรียา   พันอุสาห์
2. นายธงชัย   พันอุสาห์
 
120 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฆราวาส
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปราราช
 
1. นางศิริวรรณ  ถิตย์รัศมี
2. นายอนันต์  เปี่ยมดี
 
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  ภูแสงสั้น
2. เด็กหญิงพัทธีราภรณ์  ยินไธสง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมีเมฆ
 
1. นายทรัพย์สิน  ดีสีแก้ว
2. นางปริญา  ปริพุฒ
 
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.99 เงิน 4 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียมมาลา
3. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วอำนาจ
 
1. นางสมจิตร  หงษ์ทอง
 
123 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายนที  จันทะชำนิ
2. เด็กชายนุติ  ศรีแพงมล
3. เด็กชายรชา  โพธิกมล
 
1. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
2. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
124 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ช่องวารินทร์
3. เด็กหญิงพุทธ์รักษา  ไชยสัตย์
 
1. นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
 
125 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงดวงพร  สาระชร
2. เด็กหญิงนัยรัตน์  วิเชียรซอย
3. เด็กหญิงอัญชริกา  สุขนิรันดร์
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  ข้นวิเทียร
2. นางศศิธร  สุ่มมาตย์
 
126 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูประสิทธิ์
2. เด็กชายชูเกียรติ  ฆารเจริญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธารชัย
 
1. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
2. นางประสงค์  กรุงเก่า
 
127 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงภณิดา  ทาบุเรศ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ผิวศรี
3. เด็กหญิงศุกลภัทร  ศรีพาเฮือง
 
1. นางอรชร  ภูศรีนวล
2. นายอิศเรศ  นังตะลา
 
128 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ช่วยเอื้อมา
2. เด็กหญิงสุนันท์  เจริญจิตต์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไพรสณฑ์
 
1. นางสาวเจวรี  ศรีจันไชย
2. นางจิระประภา  ยันตะบุษย์
 
129 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชื่นโกสุม
2. เด็กหญิงยุวดี  ดอนเงิน
3. เด็กหญิงสิรินยา  ภูเดช
 
1. นางเกศินี  แสนพันดร
2. นายสุรพงษ์  จำปาลา
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  พิไลโชค
2. เด็กชายอดิเทพ  คันธิรัตน์
3. เด็กชายอติเทพ  คงพูลเพิ่ม
 
1. นายนิพนธ์  จิมากร
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตรา  แก้วมะ
2. เด็กหญิงญาดา  ต้นตะวาโย
3. เด็กชายประเสริฐ  มุลลารักษ์
 
1. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
2. นางทิพยาภรณ์  อนันต์เอื้อ
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  บรรณสาร
2. เด็กชายวุฒิกร  อัดโดดดร
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
2. นางวาสนา  บูรณผาย
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ดลเฉลิมยุทธนา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  นุตโร
 
1. นางนิภารัตน์  นรางกูลย์
2. นางรัชนีกร  ศิริกุล
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายฆนาการ  พิมพิลา
2. เด็กชายแสนเพียงฟ้า  แสงจันทร์
 
1. นายธนพล  ศิริภักดิ์
2. นางสาวพิชมาลิน  สร้อยสุวรรณ
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงนนทิยา  ไล่รัตน์
2. เด็กชายอรรถพล  มูลอินทร์
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ทาบรรหาร
2. เด็กหญิงเสาวภา  ถนอมกุล
 
1. นายถวัลย์  ปัญญามี
2. นางวรรณี  ปัญญามี
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงกชกร  วังระหา
2. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวะโล
 
1. นายศราวุธ  เกลี้ยงรส
2. นางสาวจีรภา  พิสารักษ์
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นนท์ศิลา
2. เด็กชายอรรษฎาวุธ  วิชาชัย
 
1. นางสาวน้ำหนึ่ง  การหาญ
2. นางพวงผกา  วัฒนไชย
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายศาสตรา  อุทัยนิตย์
2. เด็กชายไอดิน  ฆารสว่าง
 
1. นางสาวอนันตญา  ยุบลนารถ
2. นางพูลทรัพย์  ธรรมเกษร
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  คิสาลัง
2. เด็กหญิงวนิสา   ดอนถวิล
 
1. นางมธุรดา  ศรีเครือดง
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ยนยุบล
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  กระแสทิพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรณามล
 
1. นายสุวรรณ  ศรีแพงมล
2. นายกุเทพ  ผกานนท์
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสายสุดา  คำกองราช
 
1. นางสาวปรียาพร  เหลือสิริ
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ยุบลไสย
2. เด็กชายฤทธิชัย  แดนประกรณ์
 
1. นางคันธะมาลา  คามจังหาร
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายสิริณัฐร์  คงวิสุทธิ์
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชรีญา  ภูโนนทา
 
1. นางสุภาพร  เสนสาร
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สงกระสันธุ์
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน
 
1. นางสาวพรภิมล  แสงชา
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ มุธิตา   มุธิตา
 
1. นางโชติกา   สิทธิสังข์
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิม
 
1. นางทิพานันท์  ถิตย์พิพิธ
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายนวพล  คำอุ่น
 
1. นางพรสวรรค์  วิลัยศร
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภอัญญ์  สิงขร
 
1. นางกัลยนัฎฐ์  ภูมิไชยโชติ
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
 
1. นางนฤมิตร  อินถา
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กชายธนากร  ผลเลขา
 
1. นางสายหยุด  ไร่ไสว
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายนิรุต  แก้วทุย
 
1. นายวาทิต  โนนศรี
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  พันธุ์สะอาด
 
1. นางสาววัฒนา  อัฐนาค
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงลิลลิล  วรวะไล
 
1. นางสาวภัทรภร  เขจรลัย
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิระประภา  บุญท้าว
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  แช่มชื่น
 
1. นางสุทธิวรรณ  ขันศรี
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จิรกุลสมโชค
 
1. นางคลองสวรรค์  ทองคำห่อ
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา   กรโสภา
 
1. นางโชติกา   สิทธิสังข์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิไลย์ก์  ไชยโคตร
 
1. นางกัลยนัฎฐ์  ภูมิไชยโชติ
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายธนาดล  ผลจงสิน
 
1. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอารยา  ภูสมนึก
 
1. นางสายหยุด  ไร่ไสว
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  ตัณศิลา
 
1. นางบุญศรี  ดีรูป
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทิมาลย์
 
1. นายประเสริฐสิทธิ์  ทองวิจิตร
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาวิสิทธิ์
 
1. นายสมเกียรติ  ภาโสม
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวี  อาจเสนา
 
1. นางธนกฤตา  อนันตกิจบำรุง
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปราลี  มโนสิทธิศักดิ์
2. เด็กชายปวรินทร  เสียงหวาน
3. เด็กชายพงศ์วิชญ์  ศิริรักษ์
 
1. นางวิไล  พุทธนาวงศ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  วะริวรรณ
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  หิรัญรักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  ศิริ
3. เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ
 
1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
2. นางธีระวรรณ  ทฤษฎี
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  มโนขันธ์
2. เด็กชายพงศกร  สุภัควณิช
3. เด็กชายวุฒธิพงษ์  อายุวัฒน์
 
1. นางทองไส  กองอุดม
2. นางสาวพิศมัย  ปาปะกาย
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร   จารพันธ์
2. เด็กชายอดิศร   จันทะลา
3. เด็กหญิงอานันทญาติ์   สินธุศิริ
 
1. นายธงชัย   พันอุสาห์
2. นางสุปรียา   พันอุสาห์
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 5 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กชายพีรภัทร  ดอนสมจิตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรณชานุสรณ์
 
1. นางเพลินพิศ  เจริญไชย
2. นางปราณี  ปรีดี
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  ม่วงมุลตรี
2. เด็กชายพัชรพล  กมลคร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นันเจริญ
 
1. นายฤชัย  นาสมยนต์
2. นายเขียน  กมลชัย
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์ราชา
2. เด็กชายตรีภพ  ภารสุวรรณ
3. เด็กชายพิทักษ์  ภูน้ำใส
 
1. นายสุนัน  ผลรักษา
2. นางสิรินทร์ประภา  เครือศรี
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูสีเงิน
2. เด็กหญิงปิยดา  ฉลาดเจน
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ขันธ์รักษา
 
1. นางวาทิณี   ก้านจักร
2. นายรัชนี  ทองแดง
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ครองประสงค์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เหมือนหมั่น
 
1. นางฉวีวรรณ  ภูสีฤทธิ์
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมชัย
2. เด็กหญิงวรินทร  จ่าเห็ม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางณัฐิยากร  แสงเพชร
2. นายเสน่ห์  บุญทิพย์
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำบุญเหลือ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  รัตนสงคราม
3. เด็กหญิงเกศกนก  อาจสงคราม
 
1. นายรุ่งชัยทอง  ยุบลพริ้ง
2. นางสาวณัฐนิชา  บุตอัง
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา   ราชดา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภูดินดง
3. เด็กชายเกศราภรณ์   ยลวิลาศ
 
1. นางนภษร  ดวงหัสดีย์
2. นางขวัญใจ  ผากา
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายกิติชัย  ยะสุดตา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสนิท
3. เด็กชายภลดล  คำหงษา
 
1. นายสุนัน  ผลรักษา
2. นางสิรินทร์ประภา  เครือศรี
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กานต์ธนสุนทร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สินธุโคตร
 
1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
2. นางเยาวนา  ศรีใคร
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  พร้อมมูล
2. เด็กชายนิติภูมิ  ภูสิม
3. เด็กชายบริพัฒน์  หมอยา
 
1. นางทองไส  กองอุดม
2. นางสาวพิศมัย  ปาปะกาย
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  โพธิรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เคหาวิตร์
 
1. นางวัชราภรณ์   บุตรอินทร์
2. นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารินทร์   โตสวน
2. เด็กชายวัชรินทร์   แลศิลา
3. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์เวิน
 
1. นายธงชัย   พันอุสาห์
2. นางสุปรียา   พันอุสาห์
 
186 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดอนจงรักษ์
2. เด็กชายสิรวุฒิ  เขตสินบุญ
3. เด็กหญิงอลิสา   รอบคอบ
 
1. นางเพลินพิศ  เจริญไชย
2. นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์
 
187 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงปาณิศา  สนอุทา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เฉิดรักษา
3. เด็กหญิงอรณิชา  ภารสำเร็จ
 
1. นางสาวปริศนา  นามรัตน์
2. นางสาวอริศรา  สุนารถ
 
188 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  คำหิราช
2. เด็กชายธีรภัทร์  หันภาพ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ชาคำลอด
 
1. นายรุ่งชัยทอง  ยุบลพริ้ง
2. นางสาวณัฐนิชา  บุตอัง
 
189 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ยุบลชู
2. เด็กหญิงธนพร  จำปาลุน
3. เด็กหญิงพิมพิศา  จาติสกุล
 
1. นางสาวนันทิยา  ศรีสงคราม
2. นางสาวณัฎฐกานต์  คำศรีพล
 
190 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
 
1. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
2. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
 
191 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายยุทธชัย  พรรณโนพรรค์
2. เด็กหญิงศศิประภา  วิชัยวงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  นาห้วยทราย
 
1. นายนิสิต  พิลา
2. นางเกศินี  แสนพันดร
 
192 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพล  ไพฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สันโดษ
3. เด็กชายอัศนี  คงกุทอง
 
1. นายณัฐดนัย  เหลาสนิท
2. นางนิรัชดา  เจริญวงศ์ชัยกุล
 
193 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงศศิประภา  หาระโคตร
3. เด็กหญิงสรินญา  ภูมิเย็น
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
194 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ศิริ
2. เด็กชายณัฐพล  ปราศรี
3. เด็กชายอรรคพล  ชวนชูใจ
 
1. นายปริญญา  สาระโพธิ์
2. นางวิมาดี  สาระโพธิ์
 
195 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์
2. เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม
 
1. นางสาวสกาวเดือน  สร้อยทอง
2. นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย
 
196 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
3. เด็กหญิงเอลรี่  ขาวทองหลวง
 
1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
2. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย
 
197 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  สารมณี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  วันชูเชิด
 
1. นางนฤภร  ถิตย์รัศมี
2. นางสุภาพร  ภูแสนศรี
 
198 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เผ่าเพ็ง
3. เด็กหญิงรัตติกา  ไชยคำมี
 
1. นายสงัด  จัตตุมรรค
2. นางศิริภักดิ์  จัตตุมรรค
 
199 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติวรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงภควรรณ  สมบัติมน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นาใจเย็น
 
1. นายพิทักษ์  ศรีสุมาตย์
2. นางสาวสมพิศ  ศรีบุญเรือง
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  เร่งพิมาย
2. เด็กหญิงสุนัญญา  บุญรักษ์
3. เด็กชายอัษฏา  มหิพันธ์
 
1. นางดวงใจ   ฟูกุล
2. นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์
 
201 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  บุญนาถ
2. เด็กหญิงศุภิระดา  พัฒยา
3. เด็กหญิงสาวิณี  บัวจรูญ
 
1. นายสุริยันต์  ระดากรณ์
 
202 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราพร   สารจันทร์
2. เด็กหญิงมนธญา    ผลพฤติ
3. เด็กชายสกุลชัย   ธรรมวัน
 
1. นางตะวัน  พรรณรัตน์
2. นางรุ่งฤดี  รักษาพล
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กชายจิตตกร  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงลำดวน
3. เด็กหญิงสินิจทรา  สีหาจักร
 
1. นางสาวลักขณา  เติมทานาม
2. นางสาวภัสราพรรณ  วุฒิสาร
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  คงถิ่น
2. เด็กหญิงมลินี  การสอาด
3. เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์กุล
 
1. นางจุฑามาศ  พรพนม
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจณิสตา  มูลรัตน์
2. เด็กหญิงจันทภา  นาสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอนิชา  นันจำรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย
2. นางพิสมัย  พูลเจริญ
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสโรชา  โฆษณา
2. เด็กชายเนติพงษ์  อารมณ์สวะ
3. เด็กหญิงโชติกา  ศรีนาค
 
1. นางปราณี  ปรีดี
2. นางเพลินพิศ  เจริญไชย
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนัตพร  รัตนโรจนากุล
2. เด็กหญิงประพิมพร  ภูทุมมี
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ภูงามแสง
 
1. นางสุภาพร  โนนศรีชัย
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีประดิษฐ์
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สายโรจน์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผ่องกาไสย
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จินดาศรี
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เห็มชัย
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงนุชนารถ  พยุพล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฉลียวฉลาด
3. เด็กหญิงวิภาดา  มาตสมบัติ
 
1. นายบุญมี  เหมกุล
2. นางปริญา  ปริพุฒ
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายกวีชาติ  การสง่า
2. เด็กหญิงนิญาดา  มาตสรรพ์
3. เด็กหญิงแจ่มใส  เดชโกพรม
 
1. นางสาวกาญจนา  การสง่า
2. นางอรวรรณ  บุญสนาม
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อันทรบุตร
2. เด็กหญิงพัชริดา  อุปชัย
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชำนิ
 
1. นายยุทธพงษ์  ติชาวัน
2. นางสาวภัทรวดี  โชติรักษา
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตถ์   บุญบุตร
2. เด็กหญิงวรดา   แสงสว่าง
3. เด็กชายเปนไท    ภูผาผุย
 
1. นางสุภาภรณ์   ภูผาผุย
2. นายปวินวัชร์    ฐิติพัฒน์เดชากุล
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ถิตย์ประดิษฐ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ป้องกัน
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  ปัจฉิม
 
1. นางอรชร  เพชรภูมี
2. นางสุวรรณา  เมตตา
 
214 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. นายปัญญา  ศรีมลยา
2. เด็กชายวิชชา  ทัศนามล
 
1. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
215 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
2. เด็กชายสุเมธ  สง่าวงศ์
 
1. นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
2. นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย
 
216 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนันทกร  ระดากรณ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ฟองสมุทร
 
1. นางราตรี  กมลสินธุ์
 
217 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 1. เด็กชายกุลพัทธ์  มณีกรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พันธ์กุล
 
1. นายกฤษณพงษ์  ชาภูมี
2. นางวิลาวัณย์  มาตรา
 
218 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 1. เด็กชายธนพนธ์  คำนนท์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  เมืองมัจฉา
 
1. นางสาวภัทราพร  โพนชัย
2. นางสาวกัณฑิมา  โพนไสว
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรวรรดิ  พลศรี
2. เด็กชายสิทธิกร  นาฮ้อยทอง
 
1. นายทรงศักดิ์  ทองจรัส
2. นางทองสุข  ทองจรัส
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายคุรุเดช  ภูชำนิ
2. เด็กชายทีฒพัฒน์  ทองจรัส
 
1. นางบุญส่ง  จำเริญควร
2. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายคิม  เดชทะราช
2. เด็กชายอภิมุข  สุขโนนจารย์
 
1. นางวัชรี  สกุลรัตน์
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.97 เงิน 4 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษกร  ศุภกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวงค์
 
1. นายสงกรานต์  ภูปรางค์
2. นางพรภิรมย์  อิ่มเจริญ
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.59 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายครรชนะ  สุปัญบุตร
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศิลาพจน์
 
1. นายมีชัย  ราชโสภา
2. นายประหยัด  สาชะรุง
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.24 ทองแดง 6 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรข้อง
2. เด็กชายภูมิมงคล  แสวงสุข
 
1. นายฉัตรชัย  โสภาชื่น
2. นางสาวพัชรา  บำรุง
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.12 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทะดวง
2. เด็กชายชโยทัย  นิระภาพ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีกุลคร
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.17 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพรพัฒน์  อิ่มใจ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ดวงคำเหลา
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรี  บุญพันธ์
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกลวัชร  ไหมขาว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คงเท
 
1. นายหมื่น  อรัญสาร
2. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กชายณัฐพล  เหลื่อมพิมาย
2. เด็กชายธนพนธ์   นาเมืองรักษ์
 
1. นายรุจิโรจน์   แพทย์ผล
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.73 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กชายนฤนาท  ไชยสุข
2. เด็กชายภควัต  สีทา
 
1. นายสมร  สุดชารี
2. นายสุพิษ  นามโคตร
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  นาจันทอง
2. เด็กชายมงคลชัย  มุธิตา
 
1. นายจักรพงศ์  พลข่า
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายชยากร  พันทะลา
2. เด็กชายปริวัฒน์  ศรีบ้านโพน
 
1. นายณรงค์ชัย  ยุระตา
2. นางสาววิภารัตน์  บุญลาศรี
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูปอวิทยา 1. เด็กหญิงนราทิพย์  คันธา
2. เด็กชายเกียรติรักษ์  แสนวัง
 
1. นายจำนงค์  กำนาดี
2. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงศ์
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราชสำเภา
2. เด็กชายศรสิทธิ์  นาแถมพลอย
 
1. นายวีระวัฒน์  พึ่งศรี
2. นางอุไรวรรณ  น้อยยุภา
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สังสีทา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ระวิชัย
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมูล
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.3 ทองแดง 8 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎา   อ่อนดี
2. เด็กชายธวัฒชัย   เห็มวิจิตร
 
1. นายกำจัด  รังวิจี
2. นางสมคิด  รังวิจี
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายอภิชัย  เลาไชย
2. เด็กชายอัมรินทร์  พันธ์ผ่อง
 
1. นายสิทธิกร  จำปาอ่อน
2. นางสาวจิตตา  สะอาดซื่อ
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กชายธิเบศร์  พุทธภูมิ
2. เด็กชายยิ่งยศ  คำมุด
 
1. นางจุไรวรรณ  วงศ์กาไสย
2. นายนิพนธ์  ผลรุ่ง
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จุลบุรมย์
2. เด็กชายวีระพงษ์  ตุ้มทอง
 
1. นายศุภฤกษ์  ขวัญเกษม
2. นางอัญญารัตน์  ขวัญเกษม
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  นาใจคง
2. เด็กชายรชตะ  พิลาวัลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ภารเจิม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ระวิชัย
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายนพชัย  สารจันทร์
2. เด็กชายวีระชัย   แม่นหมาย
 
1. นายปรินทร์   มณีโคตร
2. นางสาวสงกรานต์   มณีโคตร
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.48 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายปริชญากรณ์  จิณโรจน์
2. เด็กชายเอกภพ  พิลาคง
 
1. นายสิทธิกร  จำปาอ่อน
2. นางสาวจิตตา  สะอาดซื่อ
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.48 เงิน 4 โรงเรียนภูปอวิทยา 1. เด็กชายชิรวัฒน์  จำเริญพัฒน์
2. เด็กชายเด่นดนัย  คำหงษา
 
1. นายจำนงค์  กำนาดี
2. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงศ์
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.43 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  วรรณรัตน์
2. เด็กชายสุขสันต์  บัวสีภา
 
1. นายณรงค์ชัย  ยุระตา
2. นางสาววิภารัตน์  บุญลาศรี
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.29 ทองแดง 7 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สายแสง
2. เด็กชายบัณฑิต  คชพันธ์
 
1. นายจักรพงศ์  พลข่า
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายชยานันท์  ภารภิรมย์
2. เด็กชายชินกร  วินิจ
 
1. นางอุไรวรรณ  น้อยอุภา
2. นายวีระวัฒน์  พึ่งศรี
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  ปันทวัง
2. เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์
 
1. นายนพ  ภูธรรมะ
2. นายปกรณ์  ญาณกาย
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.62 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คำเหลือ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญเข็ม
 
1. นายมีทอง  บุญศาสตร์
2. นายดุสิต  สินธุศิริ
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.71 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรัช   อิ่มพัฒน์
2. เด็กชายโรจนศักดิ์   พรมศรีธรรม
 
1. นายอุทัย  พะนุพะนัน
2. นายนพดล  ดาดี
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายธนธัต  โสวันนา
2. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กุลเทพ
 
1. นายแสงทัย  หาระทา
2. นายมานิต  นามทัศน์
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำคง
2. เด็กชายอาทิตย์  ชูศรีสิทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุตรศาสตร์
2. เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย
3. เด็กหญิงนลิลรัตน์  ศิริพรรณ
4. เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี
5. เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล
 
1. นางนงลักษ์  ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์  ถิตย์อำไพ
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุรัสวดี   คุณาประถม
2. เด็กหญิงอรทัย   จันทร์ศิริสุข
3. เด็กหญิงอรนลิน ศรีหา  ศรีหา
4. เด็กหญิงอารยา   ศรทฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สายสินธุ์
 
1. นางสาวกัลย์นภัส  ราชสำเภา
2. นางไสว   แก้วบุดดา
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  การวิบูลย์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงวรัชยา  นันจินดา
5. เด็กหญิงอริสรา  ไชยทองศรี
 
1. นายมนตรี  เจียงวิเศษ
2. นายสมพร  ประเสริฐนอก
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงปณิตา  อรรคสาร
3. เด็กหญิงวนิดา  ดาวฮามแป
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  บัญชา
5. เด็กหญิงสุภัชชา  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางนวลปราง  วิเชียรนิตย์
2. นายพิชัย  วิโย
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขสมัย
2. เด็กหญิงพิชชาอร  มะโนมัย
3. เด็กหญิงภิริษา  สืบสำราญ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์จารย์
5. เด็กหญิงอุมาพร  นาสินเพิ่ม
 
1. นางเพลินเพ็ญ  ศรีประทุม
2. นางสุนันทา  หันชัยศรี
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  การจะโนศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนารักษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  สระบัว
4. เด็กหญิงสวิตตา  ขอยืมกลาง
5. เด็กหญิงสุนิสา  ยุคะรัง
 
1. นางพิมศิริ  บุญมาก
2. นางสมบัติ  ภูกักดี
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายธนกฤษ  ธุระประกอบ
2. เด็กชายธนัฐ  เทียบดอกไม้
3. เด็กชายมาวิน  บุญบุตร
4. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสงค์
5. เด็กหญิงศศิประภา  พุทธิสาร
 
1. นางนาถอนงค์  แสงวิเศษ
2. นายสมชัย  ธารเอี่ยม
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกชพร  สินธุแสน
2. เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี
3. เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี
4. เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ
 
1. นายศิริวัฒน์  จันทร์เพชร
2. นางรวีวรรณ  จงสมชัย
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สระเกตุ
2. เด็กชายนภัสกร  อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  บรรเจิด
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงราตรี  นามวงศ์
 
1. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส
2. นางภัทราพร  งอกศิลป์
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์  คำแก่นแก้ว
3. เด็กหญิงพรฟ้า  พาหา
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีวิฆาร
5. เด็กหญิงรวิภา  เหมะธุลิน
 
1. นางภัทราภรณ์  เครือแตง
2. นางธนพร  ศรีรัตนพันธ์
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  จุฑาศรี
2. เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี
3. เด็กหญิงสุจิรา  คำชนะ
4. เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จงมีเดช
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยสงค์
2. นางวงพระจันทร์  ถิตย์อำไพ
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจารุพร  การร้อย
2. เด็กหญิงจิราพร  ยัติสาร
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศิริ
4. เด็กหญิงบุษบา  อินอุ่นโชติ
5. เด็กหญิงสรัลพร  ศรีสุวอ
 
1. นายศิริวัฒน์  จันทร์เพชร
2. นางรวีวรรณ  จงสมชัย
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กหญิงขวัญมานัส  ญาณวิพัฒ
2. เด็กหญิงดวงฤดี  โพจิกจับ
3. เด็กชายทศพล  พูลเกษม
4. เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชาชัย
5. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ผมทอง
 
1. นายบุญคุ้ม  แก้วอาษา
2. นางศรีสุรางค์  แก้วอาษา
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชรินทร์   สิทธิศาสตร์
2. เด็กหญิงนัฐริกา   สุขแดง
3. เด็กหญิงรัตนาพร   บำรุง
4. เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์ละออ
5. เด็กหญิงสิริรดา   พิณสา
 
1. นายสุพจน์   ขันธ์ปรึกษา
2. นางไสว   แก้วบุดดา
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  กองสันเทียะ
2. เด็กหญิงบันฑิตา  นันจินดา
3. เด็กหญิงมนทกานต์  นันสมบัติ
4. เด็กหญิงศิรพร  พิมพ์เจริญ
5. เด็กหญิงเมรี  การรัตน์
 
1. นายนัฐพล  ขำคมเขต
2. นางประครอง  โพธิปัตชา
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.67 เงิน 7 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรากรณ์  ศรีเผดียง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  โสรมรรค
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อักขะราษา
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  โพธิชา
5. เด็กหญิงอภิรดี  ศรีกมล
 
1. นายสำรอง  วิศรีสิทธิ์
2. นางพัชรินทร์  จงสมชัย
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.34 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร   อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริกัลยา   ยลชม
3. เด็กหญิงอรอนงค์   อิ่มจิตต์
4. เด็กหญิงอารยา   อิ่มสะอาด
5. เด็กหญิงเกวรินทร์   วันรีมัว
 
1. นางชมนาด  วิเชียรสาร
2. นางวงษ์จันทร์  ภูล้นแก้ว
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.34 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญา  เอกสินธุ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  น้อยอามาตย์
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญชู
4. เด็กหญิงอรชุดา  สารีแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เห็มวิจิตร
 
1. นายพีระศักดิ์  เขตผดุง
2. นายทรงกลด  อรุณปรีย์
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนพั่ว
3. เด็กหญิงบุณยาพร  หัดเขียน
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทึก
5. เด็กหญิงสโรชา  กินรมย์
 
1. นางเกศินี  แสนพันดร
2. นางวันวิสา  ไขแสง
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตรา  คำหงษ์สา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกทองหอม
3. เด็กหญิงดาราพร  วิชัยโย
4. เด็กหญิงสุรีพร  บัวใหญ่รักษา
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูแดนแผน
 
1. นางลำใย  ฉายจิตต์
2. นางสุรัตน์  ภูชำนิ
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 1. เด็กหญิงนันทพร  นันวิจิตร
2. เด็กหญิงปานระพี  กมลชิต
3. เด็กหญิงสรัญนุช  อิ่มทรัพย์
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภูนบผา
5. เด็กหญิงอวัสดา  ภารจรัส
 
1. นายนิคม  เขตเจริญ
2. นายเอกวิทย์  ปรีกุล
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลนดา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงชุติธัญญ์  แสงงาม
3. เด็กหญิงชุติพร  อนุสร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์ภูมีี
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  พันธ์ชัย
 
1. นายมนตรี  เวียงวิเศษ
2. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร   ทองจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกตุอรุณ
3. เด็กชายพัชรี   มีคุณ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  โภชนกิจ
5. เด็กหญิงโศภิสรา   สลับศรี
 
1. นายประทีป    ยันตะบุษย์
2. นางจิระประภา   ยันตะบุษย์
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิจรุณหล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พละสินธุ์
3. เด็กชายธราธิป  สิงหพรหมสาร
4. เด็กชายธีภัทร  ศรีค้อ
5. เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางมลิจันทร์  วิจรุณหล้า
2. นางสาววิรุณศิริ  สารผล
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  แทบเท้า
2. เด็กหญิงณภวรรณ  ภูงามทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ดอน
 
1. นางธนียา  ปรีดี
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปวิตราพร  สิรธุรักษ์
2. เด็กหญิงพร้อมภัทร  พิริยะวิไล
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  วรรธนะศักดิ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณ
5. เด็กหญิงมนปรียา  นันทพล
 
1. นางสุนันทา  ครองยุทธ
2. นางภาวิณี  รัตนศรี
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพร  เหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุขบุญ
3. เด็กหญิงณกมล  กมลศิลป์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พลข่า
5. เด็กหญิงภีรดา  หัตถนิรันดร์
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางรัชนี  สีดา
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนานุช  ฤทธิ์แผ้ว
2. เด็กชายธนารัตน์  จงเทพ
3. เด็กหญิงอริษา  ฆารดา
4. เด็กหญิงอารดา  สุขบัว
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูน้ำใส
 
1. นางสุนันทา  ครองยุทธ
2. นางภาวิณี  รัตนศรี
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กชายทิศนัย  ภูเงินงาม
2. เด็กชายธนากานต์  ศรีหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ยินไธสง
4. เด็กหญิงมุขสุดา  บุไธสง
5. เด็กหญิงวันวิสา  นีระพจน์
 
1. นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ภูแล่นคู่
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  งามเสริฐ
2. เด็กหญิงมนต์นภา  กองณรงค์
3. เด็กหญิงยลดา  จันทะดวง
4. เด็กหญิงวรรณษา  กันทวงศ์
5. เด็กหญิงวริสรา  ศรีวิบูลย์
 
1. นายนิคม  อรรถวิลัย
2. นางดัชนีย์  อรรถวิลัย
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อุทัยนิตย์
2. เด็กหญิงพิยดา  จีนเจือ
3. เด็กหญิงมาธวี  วิเศษดี
4. เด็กหญิงรินรดี  ศิลาสิทธิ์
5. เด็กหญิงรุจิรา  ภารสุวรรณ์
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1. เด็กหญิงชรียา  ปรีวาสนา
2. เด็กหญิงชุติมา  รัตนบุรัมย์
3. เด็กหญิงธิดาพร  เรียบเจือ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ผลสวิง
5. เด็กชายเกษฎา  มาศวิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  บุญคำ
2. นางรัตนาวลี  ไชยสาส์น
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชูศรีเมือง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กมลสินธุ์
3. เด็กหญิงสศิมาพร  สมสนุก
4. เด็กหญิงสโรชา  ประชารุง
5. เด็กชายอภินันท์  บุญสมร
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เยาวพันธ์ุ
2. นางสาวปุญญาณี  อรุณไพร
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยนาจารย์
2. เด็กหญิงธิดา  ไชยทาน
3. เด็กหญิงนิยดา  ไร่าสงวน
4. เด็กหญิงประกายดาว  การสำเนียง
5. เด็กหญิงสุชาดา  กุไรรัตน์
 
1. นายอำนวย  ผลวาวแวว
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา   อิ่มเสถียร
2. เด็กหญิงจริยา   ทัดศรี
3. เด็กชายจีระพงษ์   นาห้วยนาค
4. เด็กหญิงรินนา   คงสมบัติ
5. เด็กหญิงวรรญา  ถิ่นมีผล
 
1. นางชมนาด  วิเชียรสาร
2. นายวินัย  เจริญสรรพ์
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนภูปอวิทยา 1. เด็กชายจารุพิชญ์  สาราจันทร์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  โสดากุล
3. เด็กหญิงสุนิสา  คำดี
4. เด็กชายอนวัฒน์  จำเริญพัฒน์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญคำ
 
1. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงศ์
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  เศวตพันธ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสุมิ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลภพ
4. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสุยิ่ง
5. เด็กหญิงไอรดา  เชื่อมกลาง
 
1. นางสุนันทา  หันชัยศรี
2. นางสุกิจ  สิงขรอาจ
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรดา  แดนขนาน
2. เด็กหญิงชลดา  เสนหาญ
3. เด็กหญิงปภัสมล  พรหมประเทศ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวอาทิตยา  ศรีนามล
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายพินิจ  เปานาเรียง
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายคณาธิป   ชาวไร่
2. เด็กหญิงชนิกานต์   มิยะเศษ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   สาคูณ
4. เด็กชายธนวัฒน์   ยี่สารพัฒน์
5. เด็กชายอนันตสิทธิ์    คะอังกุ
 
1. นายรวีวัฒน์   รังคะราช
2. นางสาวเจวรี   ศรีจันไชย
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจิรดา  แดนขนาน
2. เด็กหญิงชลดา  เสนหาญ
3. เด็กชายพงษ์เทพ  ภารบุตร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชนะสิทธิ์
5. เด็กชายสหรัฐ  สมสะอาด
 
1. นายศักรินทร์  ภูลุะมุล
2. นางสุพรรณ  พงษ์ศิริ
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  สุพร
2. เด็กหญิงพิยดา  แวดอุดม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุมิ่ง
4. เด็กหญิงอรัญญา  ณ ตะวัน
5. เด็กหญิงอริสรา  นามวงษา
 
1. นายอรรถพงษ์  ไชยโคตร
2. นางเข็มทอง  หรพูล
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพศ  โพนสนัด
2. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  โพนสนัด
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพนยงค์
4. เด็กหญิงนริศรา  แวงวรรณ
5. เด็กชายนวัติ  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  บรรพต
7. เด็กหญิงปิยะภร  พรมวันดี
8. เด็กหญิงผกามาศ  เนมินทร์
9. เด็กชายพงศธร  ภูแข่งหมอก
10. เด็กหญิงภาวินี  บุญลือชา
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาธงชัย
12. เด็กหญิงรมย์นลิน  นาทองลาย
13. เด็กหญิงรัฐภรณ์  โนนลำดวน
14. เด็กชายวศินชัย  สีสุลัย
15. เด็กชายศักย์พล  แสนสีลา
16. เด็กชายสุทธิชัย  ทองใบ
17. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สุขวิเศษ
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามบันลือ
19. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูกองสังข์
20. เด็กหญิงเกศสุดา  นาชัยพูล
 
1. นางเอมอร  คำสมหมาย
2. นางชัดเจน  สายเมือง
3. นายวิญญู  ผาลา
4. นางสมทรัพย์  พละเดช
5. นายอร่าม  กล้าวิจารณ์
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายชลชาติ  รัตน์วิเศษ
2. เด็กชายชัชวาล  รัตนอวน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลวันดี
4. เด็กชายชานนท์  ศิริบรรณ์
5. เด็กชายณัตฐิวุฒิ  ป้องแก้ว
6. เด็กชายธนัท  ราชาลุม
7. เด็กหญิงพิศมัย  จำรัสรักษ์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  นาสินเพิ่ม
9. เด็กหญิงรัตนวัลย์  นามบุดดี
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วันจรูญ
11. เด็กหญิงลลิตา  แสนป้อง
12. เด็กหญิงละอองดาว  แก้วศรีนวล
13. เด็กชายวรชาติ  บัวศรี
14. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำดวง
15. เด็กชายสิทธิชัย  ชูศรียิ่ง
16. เด็กชายสุชาติ  บุตรวงศ์
17. เด็กหญิงสุภาวดี  อันทนนท์
18. เด็กหญิงสุวนันท์  วันชูเชิด
19. เด็กหญิงเอมมิกา  โมฆรัตน์
20. เด็กชายแจ็ค  สาหร่ายทอง
 
1. นายทองใบ  บูรณผาย
2. นายไพโรจน์  หมั่นตรวจ
3. ดร.เกษร  แสนศักดิ์
4. นางสุทธิกมล  รัตนมาศ
5. นายสมพร  เพียรสร้าง
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คำมะภา
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงแก้วชารินทร์  จงสมชัย
 
1. นางรวีวรรณ  จงสมชัย
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บัวศรี
 
1. นางฉริสา  จุลทะกอง
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงนัญพร  จำปาหาญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ราชสิน
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา
 
1. นางสาวลสมน  เนตรวงษ์
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   มหาอุป
 
1. นางพัชรวรินทร์   สารจันทร์
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสวนจิก
 
1. นางณัฐิกา  สินธุเสน
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง 8 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงนินชพร  แสนโยธา
 
1. นางสุภัตรา  เขตปัญญา
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัณณดา  คนหมั่น
 
1. นางสาวปุญญาณี  อรุณไพร
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อังคะฮาด
 
1. นายวิชิต  ไร่วิบูลย์
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายภูมินทร์  สินธุเขต
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญสวาย
 
1. นางเตือนใจ  มูลมณี
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงดลยา  พจรเทศ
 
1. นางนพคุณ  แก้วลำโกน
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงบรีอันนอน  ด๊อคเฮอร์ธี
 
1. นายชุมชัย  ทิวะสิงห์
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพาทิศ  ญาณสิทธิ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวไชยา
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงวรรณภา  คิดถูก
 
1. นางสาวดวงใจ  ขันวิเทียน
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ปุงไธสง
 
1. นางหนูพิน    ยิ้มไธสง
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา   ภูบุญตะ
 
1. นางขวัญใจ  ผากา
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงวรกมล  ระวิโชติ
 
1. นายศิริวัฒน์  จันทร์เพชร
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา
 
1. นางยองใย  แสนอุดม
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวนิน  วิชัยผิน
 
1. นายนิคม  อรรถวิลัย
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์บุญเรือง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เยาวพันธ์ุ
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงปาณิศา  สนอุทา
 
1. นางสาววนิดา  ลาภบุญเรือง
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูรักถิ่น
 
1. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อรรถวิลัย
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันทึก
 
1. นางศิริพร  ศรีสมชัย
2. นางฉวีวรรณ  สารผล
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบานเย็นศึกษา 1. เด็กหญิงลภัทรดา  นาชัยสินธุ์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร
 
1. นางสาวสาวิตรี  มุลวิไล
2. นายศักดิ์ศรี  โชติศรี
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1. เด็กชายนนทวัฒน์   พันพิพิธ
2. เด็กหญิงเขมรัตน์  ยลถวิล
 
1. นางศศิวิมล  ตรีทศ
2. นางสาวกาญจนา  นันจินดา
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขันธุแสง
2. เด็กหญิงนิศาชล   คาคำเมล์
 
1. นางมุกดาวดี    รัตนประภา
2. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายระภีวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิริมล  บุติบรรดา
 
1. นางพรสวรรค์  วิลัยศร
2. นายพิเชฏฐ์  บำรุง
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายถกลเกียรติ  เทือกภูเขียว
2. เด็กหญิงเพชรลดา  วาจาสัตย์
 
1. นางจันดร  การสรรพ์
2. นางพรสวรรค์  กระจาย
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฐทิตา  รัตนเดช
2. เด็กชายภูวนัย  ศิริทัพ
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์  สกุลไทย
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายนัฐภูมิ  นันบุญ
2. เด็กหญิงอรทัย  สำราญพงษ์
 
1. นางรุจีนันท์  ปัญญาวัฒนวันชัย
2. นางบุญชนัฎ  ใจหมั่น
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กชายคณาธิป  ฆารประเดิม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สำรางพงษ์
 
1. นายสุริยา  จรพิมูล
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรสังหาร
2. เด็กหญิงพัสรดา  วงศ์พิลาน
 
1. นางคำเพชร  จันทร์ธานี
2. นางนุชเจริญ  ญานกาย
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  กินกิ่ง
2. เด็กชายสหรัฐ  สายโรจน์
 
1. นางวิลาวัลย์  ชูศรีวาส
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงพีรนันท์  เฉิดดิลก
2. เด็กชายสุริยา  มอญขาม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โกมะหะวงศ์
2. เด็กชายปารมี  ญาณสาร
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์  สกุลไทย
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอริสา  วงค์เทวี
2. เด็กชายแสงสุรีย์  เมฆฤทธิ์
 
1. นางสรัสวดี  อรรคฮาต
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  หัตถนิรันดร์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลลารักษ์
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางสาววิรุณศิริ  สารผล
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายนฤพันธ์  เดชโสภา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อิ่มวงค์
 
1. นางสาวสุภานี  สำราญเนตร
2. นางจุฬาภรณ์  ภูติโส
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายมะโนเทพ  พันบุญมี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอำไพ
 
1. นางวรลักษณ์  บุญปก
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญา
2. เด็กชายศิวกร  วันเจริญ
 
1. ดร.เกษร  แสนศักดิ์
2. นางสาววรรณวิลาศ  เพิ่มศิลป์
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  แจ่มศักดิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  กัลยาวงศ์
 
1. นางรุจีนันท์  ปัญญาวัฒนวันชัย
2. นางบุญชนัฏ  ใจหมั่น
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันสารคาม
2. เด็กชายอมรเทพ  เขจรลาภ
 
1. นายณัฐพล  ขำคมเขต
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายธนพล  อุทเสน
2. เด็กหญิงแก้วกิริยา  ผารุธรรม
 
1. นางนงคราญ  รัชเสนา
2. นางสาวชื่นจิตย์  บุญบรรจง
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ยนยุบล
2. เด็กชายนันทพงศ์  โพนะทา
 
1. นางหอมจันทร์  พรชะตา
2. นางแสงเดือน  บุญอรัญ
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์
2. เด็กชายศิวศิษย์  แสงนิกุล
 
1. นางนงนาถ  แฝงสีคำ
2. นางยองใย  แสนอุดม
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพฤทธินันท์   ยุบลเมฆ
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ทองจันทร์
 
1. นายสุพจน์   ขันธ์ปรึกษา
2. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทะหลวย
2. เด็กชายไกรยุทธ  ทรัพย์กุล
 
1. นายประสิทธิ์  เหล่าฮง
2. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พิมมา
2. นางสาวสุนิสา  พัทยา
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
2. นางวิลาวัลย์  ชูศรีวาส
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบัว
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มัยคุณอุปถัมภ์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สรรพเลิศ
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนผิว
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมกันยา
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ยอดไธสง
7. เด็กหญิงวรินยุพา  ฤทธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอชิรา  กาวินา
9. เด็กหญิงอัยลดา  ลาวัลย์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขุมวิริยกุล
 
1. นางสาวรัชนี  สุภาษี
2. นางสาววรารัตน์  จงสมชัย
3. นางปาจรีย์  ปรีพูล
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงษ์เป้า
3. เด็กหญิงทักษพร  พรมพฤกษ์
4. เด็กหญิงรัตนพร  ไสยมรรคา
5. เด็กหญิงวารินี  พฤษฎี
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยหอม
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ริมทอง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  นานรัมย์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  โลตุรัตน์
10. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริบูรณ์
 
1. นางอัญชลี  สอนชา
2. นางนวนฉวี  วงค์หิน
3. นางมะลิจันทร์  วิจรุณหล้า
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงฐิตากร  โพธิ์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อังคนิต
3. เด็กหญิงนภัสสร  มาตสุด
4. เด็กหญิงนภาพร  สายโรจน์
5. เด็กหญิงนภาพร  ภูยืด
6. เด็กหญิงนลิน  ศรีแพงมูล
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  สืบเพ็ง
8. เด็กหญิงรุตินาท  อุ่นบุญเรือง
9. เด็กหญิงสิรินาถ  จอมทรักษ์
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สท้านอาสน์
 
1. นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์
2. นางสำลี  ศรีแพงมูล
3. นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงคุณิตา  โพภะนา
2. เด็กหญิงชัญญา  ผ่านสำแดง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  สิงค์คำคา
4. เด็กหญิงปณิดา  ทาบุเรศ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ชวนจิตร
6. เด็กหญิงพรนิภา  พิรักษ์
7. เด็กหญิงวิภาพร  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สมตาเต๊ะ
9. เด็กหญิงสุชานาถ  นรมาศ
10. เด็กหญิงอริสา  ภูประทำ
 
1. นายเสน่ห์  บุญทิพย์
2. นางบุญเพ็ง  ขวัญทอง
3. นางบำเพ็ญ  อามาตย์สมบัติ
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพียธงษา
2. เด็กหญิงพชราภรณ์  นูเร
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  วังคะวิง
4. เด็กหญิงมัณทิตา  โคตะวินนท์
5. เด็กหญิงมุฑิตา  แจ่มสวุรรณ
6. เด็กหญิงระพีพรรณ  วงษ์วิเศษ
7. เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาติบริสุทธิ์
8. เด็กหญิงศศิธร  ทินคาม
9. เด็กหญิงศิริญา  บุญเอก
10. เด็กหญิงเกศทอง  จำเริญบุญ
 
1. นายประวิช  สินธุศิริ
2. นายประกาย  ดลเจิม
3. ดร.สุภาพร  บัวช่วย
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกรดา  พิมพารัตน์
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พลชิวา
3. เด็กหญิงดรุณี  ดอนหัวบ่อ
4. เด็กหญิงปนิดา  วิชัยผิน
5. เด็กหญิงลัดดา  รัตนวิชัย
6. เด็กหญิงอรทัย  บุญวิเศษ
7. เด็กหญิงอาทิตา  ใจหาญ
8. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อุดมรัตน์
9. เด็กหญิงเกวลี  วรรณโอภาช
10. เด็กหญิงเบญจพร  สีบุบ
 
1. นางทองพัน  โชติมุข
2. นายนิคม  อรรถวิลัย
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายชินวัตร   จันทรัตน์
2. เด็กชายธนโชติ   ภักดี
3. เด็กชายธีระพงค์    สายบุตร
4. เด็กชายภูมินทร์  แจ่มประโคน
5. เด็กหญิงมิ่งแก้ว  จ่าเห็ม
6. เด็กหญิงวิยดา   บุตรโคตร
7. เด็กหญิงอมราพร  วงษ์ทอง
8. เด็กหญิงอัมพร   ครวงษ์
9. เด็กหญิงอิงกมล  ชมภู
10. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมเสนา
 
1. นางวราลักษณ์  สินธุมา
2. นางอาภรณ์  น้อยวิลาศ
3. นางสมคิด  รังวิจี
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา   ยุระตา
3. เด็กหญิงชนิดา  รักษาพันธ์
4. เด็กหญิงฐานิตา  สีลาอ่อน
5. เด็กหญิงนราวดี  ไชยภา
6. เด็กหญิงนิธิมา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพิยดา  อัศวะภูมิ
8. เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ขันธ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูชื่น
10. เด็กหญิงอรฤทัย  ไชยยะ
 
1. นางสมร  พนมไพรพฤกษา
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภารประสาท
2. เด็กหญิงนันทิชา  ขุนทอง
3. เด็กหญิงประกายมาศ  คำจันทร์
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  คำจันทร์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูชะโอม
6. เด็กหญิงยุวดี  จบปาน
7. เด็กหญิงสัจจพร  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงสิรภัทร  ขุนราม
9. เด็กหญิงสุวิมล  พัดเพ็ง
10. เด็กหญิงอารยา  พัดเพ็ง
 
1. นางพนิดา  บุญชื่น
2. นางสุกัญญาณี  สารชัย
3. นางสาวกชพรรณ  หาญปัญญา
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ภารสงวน
2. เด็กหญิงธิยาดา  ม้วนทอง
3. เด็กชายนนธวัชร์  วิชาไพร
4. เด็กหญิงพลอยมณี  วงค์คะสุ่ม
5. เด็กชายพัชร  จำปานิล
6. เด็กชายวิษณุ  ปรีการ
7. เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย
8. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์หล้า
9. เด็กชายเจษฎา  นาฮ้อยทอง
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุดใจ
 
1. นายธงชัย  หมั่นผดุง
2. นายแหลมทอง  ศิริมาลา
3. นายไสว  นาบุดดา
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีถาพล
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงนิรชร  มลัยทอง
4. เด็กหญิงนิรนา  มงคล
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เห็มชัย
6. เด็กหญิงภวรัญชน์  คันศิลป์
7. เด็กหญิงสวรินทร์  สุธรรมมา
8. เด็กหญิงอาจารีย์  ถิตย์พิพิธ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูนางาม
 
1. นายชุมชัย  ทิวะสิงห์
2. นางจิตต์ชยา  ต๋าคำชัย
3. นายธีรพงศ์  แสงกล้า
 
357 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญา  อุดมพัฒน์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ชำนาญการ
3. เด็กหญิงกิตติยา  บิดโต
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  คงประเสริฐ
5. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เตชะ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  อุดมพัฒน์
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจียงวิเศษ
8. เด็กหญิงนริศรา  สุขนิตย์
9. เด็กหญิงปาณิสรา  งามเสริฐ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เห็มสนาม
11. เด็กหญิงสุนิฎา  ศรีเสมอ
12. เด็กหญิงอรดี  พ่อยันต์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทวงศ์
14. เด็กหญิงเวธนี  ศรีเสมอ
15. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญวิเศษ
 
1. นางประมูล  เจียงวิเศษ
2. นางกองแก้ว  เห็มวิพัฒน์
3. นางเอื้อมพร   ขันศรีมนต์
4. นายสุรพงษ์  ชื่นศรีมนต์
 
358 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงจัญญาพร  นาถาดทอง
2. เด็กหญิงจิรภา  เวนารักษ์
3. เด็กหญิงจิราลิณี  ภูอวด
4. เด็กหญิงฑิตยา  เฉิดเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยทองศรี
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปรีพัฒน์
7. เด็กหญิงธิฆัมพร  ภารวิชัย
8. เด็กหญิงนพวรรณ  เนตรหนองเทา
9. เด็กหญิงนัฐธพร  ฆารละออง
10. เด็กหญิงพรวดี  ฐานสินพูล
11. เด็กหญิงมาลิณี  กรทิพย์
12. เด็กหญิงวลัยพร  จันสุตะ
13. เด็กชายศรินทิพย์  อ่อนศรี
14. เด็กหญิงอารยาณี  ถิ่นสำอางค์
15. เด็กชายเจตริน  เฉิดละออ
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
3. นางสาวปนัดดา   คนซื่อ
4. นางสาวจรรยาพร  ทับสมบัติ
 
359 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงทินภัทร  ภูนาเหนือ
2. เด็กหญิงธัญญชนกกภัครศ์  ลาภิศไรวิณศ์
3. เด็กชายธีรวัสส์  พิลากุล
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  จำปาแถม
5. เด็กหญิงปรียนิตย์  วชิวมโนวาทย์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  สารการ
7. เด็กหญิงพรรณนัสสา  ภูแช่มโชติ
8. เด็กหญิงพิศน์สุภา  พละเดช
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาระชู
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชาแสน
11. เด็กหญิงวนิดา  เรียงดี
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ภูแก้ว
13. เด็กหญิงศลิยา  ภูสีเขียว
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ราชรองชัย
15. เด็กหญิงอรดี  สมมิตร
 
1. นางกิ่งแก้ว  โรมประเสริฐ
2. นางสาวณชญดา  ภารไสว
3. นางสาววริษา  ไขขุนทด
4. นายวิทยา  ภูผาลา
 
360 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกณิกา  วีระศรี
2. เด็กหญิงกรพิน  การสนธิ์
3. เด็กหญิงดมิสา  การสนธิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญภาวนามัย
5. เด็กหญิงนฎกร  ได้เปรียบ
6. เด็กหญิงนรกมล  มีชัย
7. เด็กชายภูชนะ  อ่อนภักดี
8. เด็กชายภูสิน  ถิ่นจำรอง
9. เด็กหญิงมณีทิพย์  พุกกำเหนิด
10. เด็กหญิงมนัสสิมา  เลิศสงคราม
11. เด็กหญิงรดามณี  ภูสดใสย
12. เด็กหญิงรักคนา  บุญเทียบ
13. เด็กหญิงวนัดดา  อะเวลา
14. เด็กหญิงสุกฤตา  แก้ววิจารย์
15. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวสุทิศา  เลื่องลือ
2. นางสาวยุพิน  การสนธิ์
3. นางสาวจันทร์สี  จอมจิตร์
4. นางทิพย์วิไล  ยี่สารพัฒน์
 
361 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 1. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีบุรัมย์
3. เด็กชายณรงคิ์ไชย  รัตนไทย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสมิตร
5. เด็กหญิงนันทิดา  เทพนา
6. เด็กหญิงนัยนา  มณีเนตร
7. เด็กชายพรเทวัญ  พลบัว
8. เด็กหญิงพัชรีกานต์  มุทุขันธ์
9. เด็กหญิงวรัทยา  อันชัยศรี
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบุรัมย์
11. เด็กหญิงสุภาพร  เพิ่มสินธุุ์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  จีรวรรณ
13. เด็กชายอมรเทพ  ประธิเรศ
14. เด็กชายอรรถพร  ทองมา
15. เด็กหญิงอรอุมา  โพธิ์มีชีย
 
1. นางบุญร่วม  วิสุทธิกุล
2. นางสาวบัวพัน  อันทรบุตร
3. นางแสงจันทร์  วงษ์ดี
4. นางสาวสุวรรณี  ภูละมุล
 
362 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 1. เด็กชายกัลยากร  นาถมทอง
2. เด็กชายกาญจนวุฒิ  อำภวา
3. เด็กชายคณาธิป  แสงจันทร์
4. เด็กชายจักรินทร์  ศรีชะตา
5. เด็กหญิงจุฑาวดี  สรเสนา
6. เด็กหญิงฐิติพร  นาใจคง
7. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญราศรี
8. เด็กหญิงพรรณหงษ์  สุทธิพรหม
9. เด็กชายวัชรพล  กล้าขยัน
10. เด็กหญิงศิริกัลยา  วิทยบูรณ์
11. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  กะนาศรี
12. เด็กชายอนุชา  พรหมชน
13. เด็กหญิงอรปรียา  บุญจงรักษ์
14. เด็กหญิงเพ็ญพัค  อุตตตมพงศ์สันต์
15. เด็กหญิงแคร์รี่  เลริส
 
1. นายทศพล  ตันติศุภกร
2. นายกิตติพงษ์  ศรีพรหม
3. นางสาวกัณฑิมา  โพนไสว
4. นางสาวภัทราพร  โพนชัย
 
363 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1. เด็กหญิงกรกนก  แจ่มแสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  พิโกศล
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แดนกาไสย
4. เด็กหญิงนวนันท์  ผดุงจันทร์
5. เด็กหญิงนันทิดา  หัสดร
6. เด็กหญิงพรรณิภา  เสริฐจันทร์
7. เด็กหญิงพุทธธิดา  แดนกาไสย
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  อรัญทอง
9. เด็กหญิงยุวธิดา  ไสวเลิศ
10. เด็กหญิงรวิพร  วงษ์ศิลป์
11. เด็กหญิงวิชุดา  ผลผาด
12. เด็กหญิงสุนิสา  จตุรัง
13. เด็กหญิงอภิญญา  อาษาไชย
14. เด็กหญิงเกดเกยูร  มูนเมืองแสน
15. เด็กหญิงเพียงแข  นาคศรี
 
1. นางไพรวรรณ  คำกา
2. นางลัดดาวัลย์   มูนเมืองแสน
3. นายทนัน  คำกา
4. นายสุนทร  แดนกมล
 
364 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสินพร้อม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  มะอาจเลิศ
4. เด็กหญิงธิญาดา  เสี่ยงทองคา
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทนุการ
6. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีวิจารณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสนะชัย
8. เด็กหญิงภานรินทร์  เพ็ชโรภาส
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยะลาไสย์
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หอมพามา
11. เด็กหญิงสุจิรา  วรรณจินดา
12. เด็กหญิงสุธีกานต์  นามเวช
13. เด็กหญิงสุปรียา  แก่นสำโรง
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิลปชัย
15. เด็กหญิงเพียงขวัญ  นิละดาห์
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำราง
2. นายสุริยา  ยุบลไสย
 
365 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริญญา  ไร่วิบูลย์
2. เด็กหญิงดวงดารา  เจริญราบ
3. เด็กหญิงดารินทร์  บุดดา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กั้วมาลา
5. เด็กหญิงปุยนุ่น  ฮุยนอก
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  โทแก้ว
7. เด็กหญิงพีรยา  พัดพรม
8. เด็กหญิงสกุณี  ภารประสาท
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สุตานนท์
10. เด็กหญิงสุทัตตา  แน่นอุดร
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิชัย
12. เด็กหญิงอรนลิน  เทวา
13. เด็กหญิงอรสา  สุดชารี
14. เด็กหญิงอินทิรา  อาจญาทา
15. เด็กหญิงเกศสุดา  พรมโชค
 
1. นางสาวนิกร  จามาเนียม
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุโพธิ์
3. นางสาวปวีณา  การประเสริฐ
4. นางสมสุข  โรจนพร
 
366 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกรกนก  จำลองพันธ์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ราชลำ
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  จันนวล
4. เด็กหญิงบุศรา  นามโคกกรวด
5. เด็กหญิงปลิตา  ยลพันธ์ุ
6. เด็กหญิงพรชิตา  ถิตย์ภักดี
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ภูตะวัน
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วรวิวัฒนวงศ์
9. เด็กชายพัชรินทร์  บุญรอด
10. เด็กหญิงภัทรชฎา  ไผ่พูล
11. เด็กหญิงมณัฐชยา  บรมโคตร
12. เด็กหญิงรัชวรรณ  มีสี
13. เด็กหญิงสมปรารถนา  รักษานาม
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝอดสูงเนิน
15. เด็กหญิงอรุณี  ผลิตะพูลศรี
 
1. นางรำไพ  ถาวรรักษ์
2. นางมะลิ  สินธุโคตร
3. นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ
4. นายฉลาด  พรหมอาจ
 
367 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมเชี่ยวชาญ
2. นางสาวชูวัยบ๊ะ  สาและ
3. นางสาวฐณิชา  ดอนสินเพิ่ม
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้ววงษา
5. เด็กหญิงดวงกมล  ผองกลาง
6. นางสาวดุจฤดี  ขันประกอบ
7. นางสาวนนทิยา  ไขแสง
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยุพานิช
9. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  วิถี
10. นางสาวภัทราพร  อ่อนหนองหว้า
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนสิงห์
12. นางสาวสุกัลยา  สารบุญเรือง
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ดอนสินเพิ่ม
14. นางสาวอารีรัตน์  ศรีแพงมูล
15. เด็กหญิงเขมิกา  หาวิรส
 
1. นางทองอินทร์  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
3. นายสุวรรณพ  แจกกระโทก
 
368 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร    
369 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง
2. เด็กหญิงศรัญญา  รังหอม
 
1. นายพิทักษ์  สินธุโคตร
2. นายวิทยา  ภูผาลา
 
370 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  นาใจเย็น
 
1. นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย
2. นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน์
 
371 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ชิณะวิ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พยัฆวงค์
 
1. นายประดิษฐ์  มาลาแสง
2. นางสาวประภาพร  อันสงคราม
 
372 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณิพพิสฌณ์  วงษ์วิลาศ
2. เด็กชายพลภัทร  มาลาวัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  เพชรสังหาร
2. นายนัฐพงษ์  ภูละอินทร์
 
373 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ยุบลชิต
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  จันทร์อุดม
 
1. นายมนูญ  ถิ่นวิลัย
2. นางเกษร  ถิ่นวิลัย
 
374 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงกนกพร  กองอุดม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีหาวงค์
 
1. นายกิติศักดิ์  มากันต์
2. นายปัญญา  บุญวิทยาธร
 
375 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัน์  สารฤทธิ์
2. เด็กหญิงตะวันนา  อุทมล
 
1. นายกุเทพ  ผกานนท์
2. นางประภาพรรณ  ผกานนท์
 
376 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  มิลจันทึก
2. เด็กชายสนธยา  ชูศรีสิทธิ
 
1. นายฤทัย  นาสมยนต์
2. นายเขียน  กมลชัย
 
377 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา   บรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงวาธินี  สมัครสมาน
 
1. นายสมยศ  หารทา
2. นางสาวฟาริดา  เหะเหร็ม
 
378 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกฤชมน  ศิรวัชวรกุล
2. เด็กหญิงธนพร  จงรัก
 
1. นายลิขิต  พละดร
2. นายบุญส่ง  เงินทรัพย์
 
379 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยวงค์ก้อน
 
1. นายอุดม  สิงหกันต์
2. นางอนิสา  มงคลสุคนธรัก
 
380 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงศศิมา  การเหนือ
2. เด็กชายอธิยุต  ไหวพริบ
 
1. นายอำนวย  ดาเหล็ก
2. นางโชติกา  สิทธิสังข์
 
381 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายสรัล   ประวรรณ
2. เด็กหญิงสุลัดดา  ถนอมสงวน
 
1. นายสุจิตร  ทรงคาศรี
2. นางรูมิสา  ทรงคาศรี
 
382 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  ยุบลพริ้ง
2. เด็กชายชลันธร  ราชนาแพง
 
1. นายสมาน  ระดาไสย
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุสุมา  ดอนกระจ่าง
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  พรรคพล
 
1. นางรุจิราวรรณ  ตรีสุวรรณ
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  อุปนันท์
 
1. นางพิสมัย  สิงห์สุนีย์
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายวงศกร  ระวิชัย
 
1. นายอภิรักษ์  กล้าวิจารย์
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กชายอัตพล  ผันศรี
 
1. นายทองพันธ์  พวงเกตุ
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวิมลมณี  ขันดิลก
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัฒนบุตร
 
1. นางนิภาพร  บุญพันธ์
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายพฤพล  บุญทวี
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมี
 
1. นางเบญจพร  วรพันธ์
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤติ  ทวีศักดิ์
 
1. นางรัชนี  ระดาไสย
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวริศา  ดีมิตร
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฐมน  เยี่ยมสมบัติ
 
1. นายสายันต์  คงสมมาศ
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  แสงโคตร
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผากา
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ขาวปอด
 
1. นายทวี  สังไวศรี
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สมพงษ์
 
1. นางรุ่งรัตน์  กุดแถลง
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พลวิเวศ
 
1. นางสาวกนกอร  คำสอน
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริตา  ทับทิมใส
 
1. นายถนอมชัย  ปรีจำรัส
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศาลางาม
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  พิชัย
 
1. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเดช  บุญแสงส่ง
 
1. นายธนาดล  ยุบลไสย
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายณัฏฐวพล   แดนกมล
 
1. นางศิริพงศ์  มะละสาร
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพวงผกา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายมงคล  รอดสันเทียะ
 
1. นางรุ่งรัตน์  กุดแถลง
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชาติ  เพียรสดับ
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์
 
1. นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์ทอง
 
1. นางรุ่งฤดี  รักษาพล
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณชนิดา  ภารสถิตย์
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง
 
1. นางสาวกนกอร  คำสอน
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  นันอำพร
 
1. นายสุพงษ์  ปัททุม
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศักดิ์แสนตอ
 
1. นางกุสุมา  โรจนกร
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมารินทร์  ยุบลพริ้ง
 
1. นายอุดม  มุทิตา
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงธนัชชา  แท่งทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย์
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคยศ
 
1. นายสงกรานต์  ภูปรางค์
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะอินทร์
 
1. นายอนุชิต  แสงสวัสดิ์
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยุพรัตน์  ศิริชัย
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงอภัสศรา  โคกสถาน
 
1. นายปราโมทย์  โคตรบังคม
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กชายทีปกร  เหมศิริวรกุล
 
1. นายนิคม  อรรถวิลัย
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามไธสง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทับสมบัติ
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายธีรชาติ  หวายพิมาย
 
1. นางรุ่งรัตน์  กุดแถลง
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงนิชาวรรณ  ราชามาตร
 
1. นายฉลอง  ศรีวรสาร
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายภราดล  กันยาสน
 
1. นางกุสุมา  โรจนกร
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิพวรรณา
 
1. นายประภาสพงศ์  แสงฤทธิ์
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ทวีลาภ
 
1. นางศิริพงศ์  มะละสาร
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
 
1. นายสายันต์  คงสมมาศ
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ภูตีกา
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. นางสาวสมฤดี  วงศิลป
 
1. นายวิชิต  ชานนท์
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายนุติ  แสงโคตร
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานาศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ภูยาดาว
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงช่อกมล  เฉิดดิลก
2. เด็กหญิงพรพิมล  จอมทะรักษ์
 
1. นางสุกานดา  นาจันทอง
2. นางเต็มกมล  ศิริบุตร
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองตุวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เทือกภูเขียว
2. เด็กหญิงอุษณา  ทามาศ
 
1. นางชลิตา  ผ่านจังหาร
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงวริศรา  อิ่มจิตร
2. เด็กหญิงวัลลภา  คำหงษา
 
1. นางสำราญ  สลุงใจดี
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำเพ็ชร
2. เด็กหญิงพิยะดา  แขกน้อย
 
1. นางวนิดา  จันทร์แดง
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสำเริงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลิมปนถาวร
2. เด็กหญิงชนธิชา  โพธิ์หะนาม
 
1. นางปิยา  ทิพย์พิมานพร
2. นางเปมิกา  เดชภูกองไชย
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสงทวี
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  อุดมทรัพย์
 
1. นางสุภารี  ภูหงษ์
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงทาริณี  ทองคำแสง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ลาเบาะ
 
1. นายสังวาลย์  เรียนเจริญ
2. นางพิสมัย  สิงห์สุนีย์
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติมา  สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายพีระพงษ์  แสงกล้า
 
1. นางศุภวรรณ  เชิงสะอาด
2. นางสาวรัศมี  ชัยมณี
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1. เด็กหญิงชุดาพร  ไชยคำมิ่ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โยธะมาตย์
2. นายการัญ  ภูชำนิ
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายนครินทร์  มณีศรี
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  จุฑาเสียง
 
1. นางสาวจีรภา  พิสารักษ์
2. นางกัลยาณี  ภูหวล
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูทองกิ่ง
2. เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู  ภูเทพคำ
 
1. นางเข็มพร  ภามาตย์
2. นางบำเพ็ญ  นระแสน
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงคณิฐา  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงรุจิรา  ภูสายเสมา
 
1. นางสาวสุมนต์ทมาศ  เวียงวะลัย
2. นางพัชรา  ปรีดี
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กาญจนารัตน์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วาระวงค์
 
1. นางพรสวรรค์  กระจาย
2. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทนะ
2. เด็กหญิงวัชรา  เทือกภูเขียว
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
2. นางพจนีย์  อินทร์โท่โล่
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงวรนุต  กองดวง
2. เด็กหญิงสายน้ำผั้ง  เฉิดพันธ์
 
1. นางสุกานดา  นาจันทอง
2. นางเต็มกมล  ศิริบุตร
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พระบันเทา
2. เด็กหญิงรวิภา  ทองใบ
 
1. นางศุภวรรณ  เชิงสะอาด
2. นางสาวกัลย์นภัส  ราชสำเภา
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายภานุพงศ์  วงศ์ชมภู
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนสุวรรณ
 
1. นางสาคร  กาญจนพันธุ์
2. นางศศิตา  มาศนาเรียง
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1. เด็กหญิงจิราพร  ภูมูลนา
2. เด็กหญิงเกวลี  ยานจาจักร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โยธะมาตย์
2. นายการัญ  ภูชำนิ
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  บุญเข็ม
2. เด็กหญิงเกษมณี  ปุระชะตา
 
1. นางพิสมัย  สิงห์สุนีย์
2. นางสาวมลฤดี  ภูนาใบ
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพนศรีสม
2. เด็กหญิงสุริพร  ทุริวัน
 
1. นางจารุณี  นาสินสร้อย
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กชายธนากร  ยุบลชู
2. เด็กหญิงศุภิศรา  กากี
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา
2. นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก   สิงสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุจินทรา   อุกอาจ
 
1. นางสาวนันธิดา   ถนอมสงวน
2. นางสาวนลิน  นาถ้ำพลอย
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กหญิงวธิดา  มณีโคตร
2. เด็กชายวุฒกานต์  วิเชียรนิตย์
 
1. นางวนิดา  บำรุง
2. นางพิสมัย  ปัททุม
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายธนสิทธิ์  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วราศรี
 
1. นางอัมพร  ภูกาบขาว
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายณัฐพร   ดอนกระจ่าง
2. นางสาวมัลลิกา  ปัญญา
 
1. นายพยอม  โพนไสว
2. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวรรธ  คูเมือง
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บำรุง
2. เด็กชายธนกร  จันทะเนตร
3. เด็กชายศิรศักดิ์  ภูมิแสนโคตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
2. นายวิบูลย์  แก้วบุดดา
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กชายกรวิชญ์  อนุ
2. เด็กชายชัยพงษ์  มาตายะสี
3. เด็กชายณัฐพล  วงศ์ไชยชาญ
 
1. นางสุภาวดี  ทรัพย์สาร
2. นางพิสมัย  แสงพรหม
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  บัวอาจ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราชศรี
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
2. นางพจนีย์  อินทร์โท่โล่
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสำเริงวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ภักดีหาร
2. เด็กชายภูริทัต  ทวีโชติ
3. เด็กชายวัชระ  อรัญเสน
 
1. นางปิยา  ทิพย์พิมานพร
2. นางกฤตญกร  จันทรสุวรรณ
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกรกช  วังระหา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีใหญ่
3. เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นเมือง
 
1. นายฉลอง  ศรีวรสาร
2. นางสาวจีรภา  พิสารักษ์
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนพิมล
2. เด็กชายธนทัต  เรียบผา
3. เด็กหญิงนัฟธาลี  แสนโคตร
 
1. นางเกษร  พาพุทธา
2. นางรัชฎาวรรณ  ปรีวาสนา
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทัศภัทร  การศักดิ์
2. เด็กชายธราเทพ  ภูโบราณ
3. เด็กหญิงพรนภา  ถิ่นย์กุล
 
1. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
2. นางสมคิด  วิชัยวงศ์
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กชายบารมี  นันทะเพ็ชร
2. เด็กชายศตวรรษ  เขื่อนขันธุ์
3. เด็กชายอานนท์  ฆารรัศมี
 
1. นายสังวาลย์  เรียนเจริญ
2. นางพิสมัย  สิงห์สุนีย์
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายณฐรัช  ธนปฐมฉัตร
2. เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์
 
1. นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ
2. นางลักษณพรรณ์  ศรีวงศ์แสง
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารีนุช  บุญมา
2. เด็กหญิงพรนภา  เทพบำรุง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สินโพธิ์
 
1. นายสงกรานต์  ภูปรางค์
2. นางพรภิรมย์  อิ่มเจริญ
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กชายณพงศ์  สีหาบัณดิษ
2. เด็กชายทินพันธ์  ภูธรรม
3. เด็กชายธีระชัย  ศรีประเสริฐ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย์
2. นางจันทร์เรียม  ยี่สารพัฒน์
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอติชาติ  บุญสมศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  อภิชัยวัฒนวิบูล
3. เด็กชายเจตน์ภพ  คุณาประถม
 
1. นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา
2. นายวิบูลย์  แก้วบุดดา
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  นางาม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอนวิชัย
3. เด็กชายพัสวี  ดอนสินพูล
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
2. นางพจนีย์  อินทร์โท่โล่
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเริงวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จรเกต
2. เด็กชายราคิม  ศรีไกรรัตน์
3. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วแสน
 
1. นางปิยา  ทิพย์พิมานพร
2. นางสาวมลินี  จงลือชา
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชรุตม์ชัย  พันธุ์สุวรรณ
2. เด็กชายพงศภัค  สาระชู
3. เด็กชายภูตะวัน  ภูพาที
 
1. นายทรงศักดิ์  ผลถวิล
2. นางนงเยาว์  สงวนชาติ
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กหญิงรพีพร  คำยุธา
2. เด็กชายวันชัย  ถนอมไสว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยนาม
 
1. นางดวงทิพย์  นัยวัฒน์
2. นางกัลยา  บำรุงเกาะ
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนฤทธิ์  บุญน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พันตาแสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูกมล
 
1. นางลดาพร  อรรคอำนวย
2. นางเตือนใจ  วัฒนะมหาตม์
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกฤษณะ  เหลาแตว
 
1. นายวิชิต  ชานนท์
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงชญาดา  ระเวงวรรณ
2. เด็กหญิงณภัทร  อินอุเทน
3. เด็กหญิงแพรวา  เทียมวงษ์
 
1. นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ
2. นางลักษณพรรณ์  ศรีวงศ์แสง
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมร
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วโง
3. เด็กชายอานนท์  คงตรง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย์
2. นางประภัสสร  สารบุญเรือง
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  แปลงไธสงค์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยยศ
3. เด็กชายศุภชัย  คำหงษา
 
1. นางสาวมลฤดี  ภูนาใบ
2. นายสังวาลย์  เรียนเจริญ
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ
2. เด็กหญิงสุมณี  ชาลีแสน
3. เด็กหญิงอนัญญา  ผลถวิล
 
1. นายประเสริฐสิทธิ์  ทองวิจิตร
2. นายสุวิทย์  สลุงใจดี
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายพลวัต  คำศิริ
2. เด็กชายวราวุธ  สุโชคชัยกุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มปลา
 
1. นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์
2. นางอุทัย  ทวาศรี
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายธนากร  พรหมเสนา
2. เด็กชายภูชิต  เฉิดทรัพย์
3. นายยุติ  มังสุลัย
 
1. นายนางสาวมุดจรินทร์  อุ่นบุญมา
2. นายนายวิชิต  ชานนท์
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายมารุต  ยอดจิตร
 
1. นางฉริสา  จุลทะกอง
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์เสละ
 
1. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริภักดิ์
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัชญา  หมวดดารักษ์
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กชายสุุพจน์  ทาทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  แวงเกต
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
 
1. นางสกุลตลา  คณาโจด
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กชายธนวุฒิ  ยานอาษา
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ชำนาญ
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองอ้น
 
1. นางณิชา  นาชัยโชติ
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  สีวันนา
 
1. นายสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  บุตรตาเพ็ง
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบบัติ
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงอพิศมัย  แพงแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงดาริกา  วงศรีรัตน์
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศุภศร
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงปาริตา  นาถ้ำนาค
 
1. นางธรัชพร  คำไสย
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นายดำริ  ดอนเงิน
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กชายปารมี  จงสา
 
1. นายวีระ  ถิ่นโพธิ์วงศ์
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สารนาเรียง
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
 
1. นายดำริ  ดอนเงิน
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
 
1. นางพนมวรรณ  เถรี
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กหญิงชลธิชา  การฟุ้ง
 
1. นางอรวรรณ  บุญสนาม
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงสุขกมล  กมลหา
 
1. นางณิชา  นาชัยโชติ
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ยะไวทย์
2. เด็กหญิงดาริกา  วงศ์ศรีรัตน์
3. เด็กชายนวมนต์  จารุจิตร
4. เด็กหญิงพรชิตา  สีวันนา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชาติ
6. เด็กชายภูวดล  คำวิโส
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  กมชิตร
8. นางสาววริญญา  โกตะคาร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนภิรมย์
 
1. นายประสงค์  บาลลา
2. นายศราวุฒิ  คำหาร
3. นายธนินทร์  เจ็กชื่น
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 1. เด็กหญิงการติมา  ดอนสินเพิ่ม
2. เด็กชายจีรพันธ์   นาใจคง
3. เด็กชายดนุพร   หันไชยโชติ
4. เด็กชายดนุพร   ศรีชาติ
5. เด็กชายทรงพล   ทองการ
6. เด็กหญิงบุษญา  สุริฉาย
7. เด็กชายปิยวัฒน์  พันสามารถ
8. เด็กหญิงภัทรวดี   คำมา
9. เด็กหญิงมณีรัตน์   ปัจจัยยาคา
10. เด็กชายยศพล   นาใจเย็น
11. เด็กชายวรานนท์   การกันหา
12. เด็กชายวันเฉลิม   นาชัย
13. เด็กหญิงศศิวิมล  นาใจเย็น
14. เด็กชายศุภณิช  ดอนแถลง
15. เด็กชายสิรภพ   สิงหาราช
16. เด็กชายสุวรรณภูมิ   ศรีชาติ
17. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   คำสาลี
18. เด็กหญิงอรัญญา  เหล่าลุมพุก
19. เด็กชายเอกพงษ์   ชัยสิทธิ์
20. เด็กชายเอกพล   ศรีหาพุฒิ
 
1. นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย
2. นายสวาสดิ์  แสนพันดร
3. นายอรุณ  ศรีศิริ
4. นายนันทนากรณ์  นาสมบูรณ์
5. นายนางเพ็ญวิภา  นาชัยโชติ
6. นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน์
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  วรรณคง
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ดอนวิรัตน์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เพ็งพันธุ์
4. เด็กหญิงณัฏฐพร  บรรพแสง
5. เด็กหญิงณัฐิฎา  เจริญพร
6. เด็กหญิงติรยา  โทฮาด
7. เด็กหญิงธนพร  ศรีน้ำอ้อม
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำโอ
9. เด็กชายนัฎพล  คงสมหวัง
10. เด็กหญิงพนิดา  ทองกลาง
11. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนกระจ่าง
12. เด็กชายพีรวัชร  ดอนภิรมย์
13. นายมารุต  ยอดจิตร
14. เด็กหญิงรมิดา  ศรียัง
15. เด็กชายสิทธิชาติ  ชาติบุตร
16. เด็กหญิงสุธิดา  ดอนภิรมย์
17. เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์เสละ
18. เด็กหญิงอรวรรณ  นามนนท์
19. เด็กหญิงอัจฉรา  คำภูงา
20. เด็กหญิงไหมแก้ว  คงนวนอินทร์
 
1. นายอดุลย์  ภูภักดี
2. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
3. นายศักสิทธิ์  ศรีพงษ์ยิ่ง
4. นายธวัชชัย  วงษาวิลัย
5. นายวัชรินทร์  สองเมือง
6. นายสุทธิกร  สุดรอด
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายกรรชัย  ถิ่นบุปผา
2. นายฤทธิเดช  แสงพรม
3. นายวัชรพงษ์  มามอด
4. นายอนุสรณ์  ผายเตชะ
5. นายเกียรติณรงค์  พานประดิษฐ์
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
3. นายรักษ์  พรชะตา
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสุชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายศราวิน  อุกอาจ
 
1. นางสุภาภรณ์  วุฒิศรี
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายธนพร  แดนประกรณ์
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรันต์  โดรณ
 
1. นายนพรัตน์  คำโสภา
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายวรัญูญู  ภูบุตตะ
 
1. นายกำจัด  รังวิจี
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายเตชิต  เท่งฮ่วง
 
1. นายธีระศักดิ์  พิมพะนิตย์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายอนุเทพ  ใจห่อ
 
1. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายอิทธิมนต์  ยุบลเลิศ
 
1. นายจำนงค์  เศษจันทร์
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายนครินทร์  อินผ่อง
 
1. นางเกตน์นิภา  อันพาพรม
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายวันชัย  เสาสมภพ
 
1. นางบุปผา  ศิริกุล
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายอัษฎา  คำศิริ
 
1. นายเขียน  กมลชัย
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายยุทธชัย  ศรีแสนยงค์
 
1. นางสาวสุจิณนภา  สนศรี
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายยุทธิพงษ์  มังสุไร
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายอัครเดช  นาคูณ
 
1. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำทอง
 
1. นายอดิศร  ปัญญามี
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ภูพิลา
 
1. นางสุวรรณ  นิลทองหลาง
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดพันธ์
 
1. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  รึงลื่น
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอทิตยา  ศิลากากิ
 
1. นางกนกวรรณ  ศรีชาติ
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีภักดี
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  รักษาภักดี
 
1. นางสาววรัญญา  แสงศรีบุญเรือง
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 7 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีอ่อน
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 8 โรงเรียนภูปอวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  คำวาริห์
 
1. นายประดิษฐ  สุริฉาย
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงอรนุช  ไชยศาสตร์
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีบาง
 
1. นางสาคร  กาญจนพันธ์ุ
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 11 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรนภา  มะยุรา
 
1. นางเตือนจิต  พงศรี
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  อุ่นรัตน์
 
1. นางสิริวรรณ  ศุขอร่าม
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม    
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายวสุพร  สารพัด
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายดำรงพล  มาตุลี
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  สกุลรัตน์
 
1. นายเจษฏา  อินทศร
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายสมรรถพล  ชนชื่นใจ
 
1. นายสมัย  ชนชื่นใจ
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายธีรพงษ์  อุ่นใจ
 
1. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.66 เงิน 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายสมพร  นันตะเสน
 
1. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กชายภูผา  ผัันพรม
 
1. นางอุบล  กันทา
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70.66 เงิน 9 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายมานพ  เฉิดเจือ
 
1. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายฉลาด  เสารางทอย
 
1. นางสาคร  กาญจนพันธุ์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  รอดจุ๊ย
 
1. นายธีระศักดิ์  พิมพะนิตย์
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  อุบลเลิศรัตน์
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ฉายถวิล
 
1. นายเกียรติสกุล  ดอกบัว
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา  เวษา
 
1. นางผกากรอง  ศิริกุล
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงอภิสรา  สร้อยณรงค์
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 5 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำแสนโคตร
 
1. นางเอื้อมพร   ขันศรีมนต์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  พันปันเป้า
 
1. นางจินดา  สีละพัฒน์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชะนนท์
 
1. นางสาวชิรินตรา  เวียงวะลัย
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 9 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กหญิงนภานัน  ภูผาหลวง
 
1. นางสิริวรรณ  ศุขอร่าม
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  นาทองลาย
 
1. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 11 โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กหญิงศิริวิมล  เนื่องชุมพล
 
1. นางสาวสุกรานต์  ภารประเสริฐ
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา   ภูห้องเพชร
 
1. นางวนิดา   วรสุเมธากุล
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กชายภูมินะ  บรรพบุตร
 
1. นายพันเดช  อรัญเวศ
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิมารับ
 
1. นางสาวกชมาส  สำราญวงค์
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายฉลาด  เสารางทอย
 
1. นางศิริพงศ์  มะละสาร
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทราวุธ  ทองเจริญ
 
1. นางถนอมศรี  สิทธิจินดา
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กชายจักรกิจ  ไชยา
 
1. นายนิกสันต์  คลังแสง
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายศิริศักดิ์  คงวิจิตร
 
1. นางมยุรีรัตน์  ภามาตย์
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  แดงสังวาลย์
 
1. นางสุจิตรา  สุขวิชัย
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93.66 ทอง 6 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กชายเกษมสันต์   บุปผาเดช
 
1. นางธนิษฐา  ดาเหล็ก
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เชิดสุนทร
 
1. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดพันธ์
 
1. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงเมซี่  แวนมูค
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยุบลเพลิด
 
1. นางสาคร  กาญจนพันธุ์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  ภูห้องเพชร
 
1. นายสง่า  ตรวจนอก
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงปัทมา  จงดอนหัน
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง 7 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงกุล
 
1. นางสาวศิริญา  คำตานิตย์
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณลักษ์
 
1. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงอาทิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาววราลักษณ์  ช่อมะลิ
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตยา    ฉรวยศรี
 
1. นางลำพอง    มณีโคตร
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายเอกชัย  บุญนคร
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณพร  ผาเวช
 
1. นางไพวัลย์  สิมมาเคน
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  คงหอม
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายพรมงคล  คำภักดี
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผลชาลี
 
1. นางสมสุข  โรจนพร
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิ่นรัศมี
 
1. นางสกนธ์วรรณ  อุบลเลิศรัตน์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายนพรัตน์  ยุบลพาศ
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กชายฉลาด  เสารางทอย
 
1. นางสาคร  กาญจนพันธุ์
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายศุภนิมิตร  ฤทธิ์รักษา
 
1. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุพัฒน์  ระดามาตย์
 
1. นางไพรวัลย์  ขนานแข็ง
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  อินทวงษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กชายณภัทร   ไถยฤทธิ์
 
1. นายสรายุทธ   บุญแสน
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กชายหัสดิน  ไผ่พูล
 
1. นายสมร  สุดชารี
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายเจษฎา  นาฮ้อยทอง
 
1. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เหล่ามาลา
 
1. นางมณีรัตน์  ภูตาคม
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายทยุติ  โพธิศรี
 
1. นายสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายกิตติ   วังระหา
 
1. นางวนิดา  วรสุเมธากุล
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมานิตา  ยอดพลู
 
1. นางนันทนา  ใจทาน
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนารัตน์  กงระวรรณ
 
1. นางชนัดดา  อรุณไพร
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ละดาศรี
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรา  จองคำ
 
1. นายนิสัย  กลิ่นศรีสุข
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วอุดม
 
1. นางสุุจิตรา  ศรีสวัสดิ์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กหญิงวิยะดา  นันต้อย
 
1. นางสุภาพักตร์  ภูพาดทอง
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กหญิงเปรมปรีด์    เฉยไสย
 
1. นางประไพ    ข้อสกุล
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลำพาย
 
1. นายสมัย  ชนชื่นใจ
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขภิบาล
 
1. นายเกียรติสกุล  ดอกบัว
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยรัมย์
 
1. นายสมร  สุดชารี
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  หลวงหลาก
 
1. นางอุทัย  อัศม์เดชา
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติ  ภูทะวัง
3. เด็กชายกิตติวงศ์  พันธ์สถิตย์
4. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
5. เด็กหญิงคณิตา  อนันตพัฒน์
6. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
7. เด็กชายจักรินทร์  วงษ์ละคร
8. เด็กชายจีระศักดิ์  คุ้มภัยเพื่อน
9. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
10. เด็กหญิงชุติกานต์  เสนามิ่ง
11. เด็กหญิงณฐิตา  ภูแลศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
13. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
14. เด็กชายธนกร  อนันตภักดิ์
15. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์การ
16. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
17. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์สถิตย์
18. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
19. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
20. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยื่ยม
21. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
22. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
23. เด็กชายภูวนัย  นนทะภา
24. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
25. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
26. เด็กชายรพีพัฒน์  ทุหา
27. เด็กชายวรุวงศ์  สวัสดี
28. เด็กชายวสุพร  สารพัด
29. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
30. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
31. เด็กหญิงสิริยากร  อนันตพัฒน์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมวิเศษ
34. เด็กหญิงสุริสา  จินดามาตร
35. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
36. เด็กหญิงอรนุช  ไชยศาสตร์
37. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
38. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
39. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชนะพันธ์
40. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พิพิธ
 
1. นายทวิทชัย  ราวะรินทร์
2. นายประยุทธ  คูนาเอก
3. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
4. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
5. นางวิลาวัณย์  คูนาเอก
6. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
7. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
8. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกรรณ์  จิโหวัฒน์
2. เด็กหญิงกานต์พิธชา  ไวกูณฐอนุชิต
3. เด็กชายจักรพันธ์  หาสุข
4. เด็กชายฉัตรมงคล  อุ่นสิม
5. เด็กชายชัยยันต์  รุ่งระวีวิลาศ
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมิ่งเมือง
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ตะกะศิลา
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ไพแก่น
9. เด็กหญิงธนพร  ขานซ้าย
10. เด็กหญิงธนพร  ภูจอมนาค
11. เด็กชายธีรเดช  พรมจะลี
12. เด็กชายนครินทร์  ภูหวล
13. เด็กหญิงนลินี  มณีโคตร
14. เด็กหญิงนลินี  มณีโคตร
15. เด็กชายปัญญาภัทร  สงกัณหา
16. เด็กหญิงพรลภัส  อาจสุรินทร์
17. เด็กชายพันณกร  ภูงามเงิน
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญนาท
19. เด็กหญิงวนิดา  มุลมานัด
20. เด็กชายวิชญะ  ศรีมะโมง
21. เด็กหญิงวิยะดา  คำหงษา
22. เด็กหญิงศิรัญญา  ภูกิ่งเงิน
23. เด็กหญิงศิริลักขณา  นรลภักดี
24. เด็กชายสิรภัทร  พัฒนะราช
25. เด็กชายอชิรวุธ  พัฒนะโพธิ์
26. เด็กชายอนุรักษ์  สุภานนท์
27. เด็กหญิงแก้วกัญญา  ภูผาดิน
 
1. นางญานิศา  วิเชียรเพริศ
2. นายภานุ  มหาแสน
3. นางสวาท  ภูคงสด
4. นายอดิศร  ปัญญามี
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  คำเนตร
2. เด็กหญิงชุติมาศ  พันธ์โสภณ
3. เด็กหญิงณัฐมล  สุวิเศษ
4. เด็กชายต่อลาภ  บุญเข็ม
5. เด็กชายทศพร  แมดมิ่งเหง้า
6. นายธวัชชัย  พันธ์ภักดี
7. เด็กชายธีระเจต  เสริฐ์จันทร์
8. เด็กชายนวมินทร์  ภูแข็ง
9. เด็กชายปฏิภาน  นันทรักษา
10. เด็กชายปณิธิ  ทรัพย์สำราญ
11. เด็กหญิงปวีณา  ปรีสว่าง
12. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมภักดี
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนะโพธิ์
14. เด็กหญิงภาวิณี  คำมะลา
15. เด็กชายภาสกร  พัฒนโพธิ์
16. เด็กหญิงรัตนา  ญาณประสงค์
17. เด็กหญิงรุจิกา  นามมุงคุณ
18. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์โภคา
19. เด็กชายวรรณชัย  อินธิสร
20. เด็กหญิงวิชุดา  บุญถาวร
21. เด็กชายศุภลักษณ์  สินธุโคตร
22. เด็กหญิงสมฤทัย  สำราญสิทธิ์
23. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญรื่น
24. นายสุริยะ  พรพนม
25. เด็กหญิงสุวิมล  เฉิดดิลก
26. เด็กชายอนุชิต  ทรัพย์สิงห์
27. เด็กชายอภิชาติ  การสว่าง
28. เด็กชายเอกรัตน์  ที่รัก
29. เด็กหญิงแพรพลอย  แสงทอง
30. เด็กชายไปรวิทย์  น้อยวิชัย
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อาจิณกิจ
2. นางเจียรจันทร์ทอง  สำราญจักร
3. นายโกเมนสถิตย์  กั้วสิทธิ์
4. นางอุษณีย์  กั้วสิทธิ์
5. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อิ่มรุ้ง
2. นายชัยธวัช  วิชัยโย
3. เด็กหญิงฐนิชา  สีบัว
4. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
5. เด็กชายพิธยา  อรุณชัย
6. เด็กหญิงมาริสา  ชูราศรี
7. เด็กหญิงสุนิสา  ดอนสามารถ
8. เด็กชายอนุสรณ์  ผายเตชะ
9. เด็กชายอานนท์  ติกาพันธุ์
10. เด็กชายเกียรติพงศ์  แช่มชื่น
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
3. นายพชรพร  วรรณทอง
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ภูสมนึก
2. เด็กชายจอมพล  ดลเจิม
3. เด็กหญิงชัญญา  ไชยสมบัติ
4. เด็กชายธวัชชัย  ไชยกำบัง
5. เด็กหญิงนภสร  ถานโอภาส
6. เด็กหญิงพรธิภา  ฤทธิ์มนตรี
7. เด็กหญิงมลฤดี  ยินดี
8. เด็กชายสมภพ  ธารสวิง
9. เด็กชายอัศม์เดช  แต้มแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจมาพร  หอมเทียน
 
1. นางรัชนี  บุญเจือ
2. นางสวาท  ภูคงสด
3. นางสุจิตรา  สุขวิชัย
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรายุ   เสร็ฐผาด
2. เด็กชายปรีชา   ประเสร็ฐ
3. เด็กชายยืนยง   ศรีสวรรค์
4. เด็กหญิงรสรินญา   มาตรมุงคุณ
5. เด็กหญิงรุ่งทิญาภรณ์   เมอมะนา
6. เด็กชายวันชัย   ทาบรรหาร
7. เด็กหญิงหทัยพร   ศรหาร
8. เด็กหญิงอธิป   อยุ่เจริญ
 
1. นางชลพินท์  หงษ์ชูตา
2. นายเชาวฤทธิ์  หงษ์ชูตา
3. นางสาวมัสยา  ปรีแผ้ว
4. นางสาวมัสยา   ปรีแผ้ว
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิมา
2. เด็กหญิงจงกลรัตน์  พวงพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  เกียรตินันทโกศล
4. เด็กหญิงมาลินี  สนอุทา
5. เด็กชายวรวุฒิ  ผลกิจ
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนอก
7. เด็กหญิงสุชาดา  ทองบูรณ์
8. เด็กชายอนุชา  ปรีศิริ
9. เด็กชายอนุพงษ์  ปรีวาส
10. เด็กชายเอกรินทร์  การลุ
 
1. นางรชยา  การถัก
2. นางศศิวิมล  พิพัฒนเรือนชัย
3. นางสกนธ์วรรณ  อุบลเลิศรัตน์
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงฐนิชา  ศรีบัว
2. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
3. เด็กชายพิธยา  อรุณชัย
4. เด็กชายภาสกร  ลุ่มไธสง
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  เอี่ยมจุ้ย
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดอนสามารถ
7. เด็กชายเกียรติพงศ์  แช่มชื่น
8. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นายพชรพร  วรรณทอง
3. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงณัชนันท์  มูลลารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภูสังกาญ
3. เด็กหญิงมัสยา  ถิ่นวิลัย
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ภูพาดหิน
5. เด็กหญิงลลิตา  ภารเจิม
6. เด็กชายวิธาร   คมจิตร
7. เด็กชายศิริชัย  ชินามน
8. เด็กชายสิทธิชัย  สมัย
 
1. นายเรืองยศ  ภูคงทอง
2. นางสุภัุตรา  เขตปัญญา
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แถวอุทุม
2. เด็กชายชัชวาลย์  โพธิ์หะนาม
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เพ็ชโรภาส
4. เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์
5. เด็กชายธวัชชัย  มะอาจเลิศ
6. เด็กชายนนทวรรฒน์  เบ็ญชูสิทธิ์
7. เด็กหญิงนิตยา  รัตนชัย
8. เด็กหญิงนิภารัตน์  บัวคำโคตร
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรียัง
10. เด็กหญิงสุทธิพงษ์  ปรีเลี่ยม
 
1. นายสุรศักดิ์  หัดรัดไชย
2. นางสาวสุพัฒตรา  ระดามาตย์
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายธีระวุฒิ  ขวาธิจักร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมคำบุตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรขันธ์
4. เด็กชายพิพัฒน์  ภารประสาท
5. เด็กหญิงมนรดา  จันทะคุณ
6. เด็กหญิงวรดา  แน่นอุดร
7. เด็กหญิงวรรณิดา  แน่นอุดร
8. เด็กชายสาธิต  ไกยะศร
 
1. นางแสงนภา  ตาลอำไพ
2. นางกุสุุมา  โรจนกร
3. นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเชียรภักดิ์
2. เด็กชายทิชากร  หม่องคำ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  ภูคำแสน
5. เด็กหญิงวริยา  ด้วยโชติ
6. เด็กชายศิริพงษ์  ทินคาม
7. เด็กหญิงเกษศิริ  บุตรราช
 
1. นางนันทิยา  โรจนกร
2. นางสาวชิรินตรา  เวียงวะลัย
3. นางพรทิพย์  นามบิดา
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดาริกา  บุญมีศรี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ท้าวเคหะ
3. เด็กหญิงนพเกตุ  ท้าวเคหะ
4. เด็กหญิงนฤมล  รัศมี
5. เด็กหญิงละมัย  ดลรัศมี
6. เด็กหญิงเบญมาศ  วังพิกุล
 
1. นางจำลอง  วันจรวย
2. นายปริญญ์  ถิตย์ฤทธิ์
3. นางสุธาสินี  พลโกษฐ์
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงดุลฤทัย  กุลเกษตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ช่างสอน
4. เด็กหญิงปวีณา  ดอนละครขวา
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  อัตไพบูลย์
6. เด็กหญิงภัชราวรรณ  หมั่นคิด
7. เด็กหญิงภาสินี  มุขพรม
8. เด็กหญิงอรัญญา  สมมา
9. เด็กหญิงอรัญญา  สมปา
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
3. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
4. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจุฑาธิบ  จุทสิงห์
2. เด็กหญิงชุติมา  สันประภา
3. เด็กหญิงทิญาดา  ฉายรัศมี
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  พันประดับ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรัพย์ผาด
7. เด็กหญิงวราภรณ์  บุษบารัตน์
8. เด็กหญิงสมัชญา  ภูปุย
 
1. นางพรทิพย์  นามบิดา
2. นางบุปผา  ศิริกุล
3. นางนันทิยา  โรจนกร
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดลเจิม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนึก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงดาวนิล  ถินวิชัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิลาวิทย์
6. เด็กหญิงนิสา  นาพรม
7. เด็กหญิงพรวิสา  ตะพองมาตร
8. เด็กหญิงพิชญธิดา  เขตต์จำนง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  คำทา
10. เด็กหญิงสุจิมา  อะโน
11. เด็กหญิงอริสา  กระชับกลาง
12. เด็กหญิงแพรวารัตน์  แก้วกุมาร
 
1. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
2. นางมณัญฑิฎาศ์  ศิริสุรักษ์
3. นางสาวฉัตรวิมล  ชื่นสร้อย
4. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กหญิงกัญณิกา  อุปรา
2. เด็กหญิงฐิติมา   บุรมณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพศาล
4. เด็กหญิงผกาวดี  ศรีแพงเพริศ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ภารผุด
6. เด็กหญิงพิมพ์พัตรา  ฤทธิแผลง
7. เด็กหญิงสิริมา  พรมเสนา
8. เด็กหญิงอัมภิการ  ภารสุวรรณ
9. เด็กหญิงเพลินพิศ  ขามพิทักษ์
 
1. นางสาวสุธิดา  นาสวัสดิ์
2. นางจิรันธนิน  สันคะนุช
3. นางสาวพิชย์ญากรณ์  ธารเอื่ยม
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินดา  ภูคงน้ำ
2. เด็กหญิงจีรณัฐ  ตุมร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาสมจิตร
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนันทวรรณ
5. เด็กหญิงรุจิรา  อรรคนันท์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมบัติจันทร์
7. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่ตัง
8. เด็กหญิงวีระวรรณ  บุญเต็ม
9. เด็กหญิงอรนันท์  ยุบลเพลิด
10. เด็กหญิงเจนวริณ  อรัญสาร
 
1. นางสุพรรณี  ภูอ่อนศรี
2. นางนวนฉวี  วงค์หิน
3. นางมะลิจันทร์  วิจรุณหล้า
4. นางสาววิรุณศิริ  สารผล
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมาลิดา  ครองเวียง
2. เด็กหญิงวรกานต์  สนอุทา
3. เด็กหญิงวรนารี  สนอุทา
4. เด็กหญิงวรนุช  ขบวนแก้ว
5. เด็กหญิงอารยา  บุญศรีธา
6. เด็กหญิงเบญภัลยา  ทองคำห่อ
 
1. นายปริญญ์  ถิตย์ฤทธิ์
2. นางพัชรินทร์  นาคไทยสงค์
3. นางสุธาสินี  พลโกษฐ์
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชเสน
2. เด็กหญิงกุลกันยา  อิ่มรุ้ง
3. เด็กหญิงฐนิชา  สีบัว
4. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
5. เด็กหญิงพกาวรรณ  ศรีบรรเทา
6. เด็กชายพิธยา  อรุณชัย
7. เด็กชายภาสกร  ลุ่มไธสง
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  เอี่ยมจุ้ย
9. เด็กหญิงสุนิสา  ดอนสามารถ
10. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นายพชรพร  วรรณทอง
2. นางจิราวรรณ  ชุมลี
3. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
4. นางสาวศิริญญา  ไชยคีรี
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวกันยา  เพิ่มขึ้น
2. นายจิรายุทธ  นันจินดา
3. เด็กหญิงชนารีย์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ดอนสามารถ
5. นางสาวณรินทร์  จอมจิตร
6. เด็กหญิงนุชจิรา  แคลนกระโทก
7. เด็กหญิงปอน  ไสยวรรณ
8. เด็กหญิงพรรณทิภา  มิโสภา
9. เด็กหญิงมาริสา  ชูราศรี
10. นางสาวศรัญญา  ชูราศรี
11. เด็กหญิงสุพินยา  สหัสสา
12. เด็กหญิงสุวรรณา  พัฒนะสาร
13. เด็กหญิงอริยา  อ่อนภักดี
14. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
3. นายพชรพร  วรรณทอง
4. นางสาวศริญญา  ไชยคีรี
5. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
635 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สารปรัง
2. เด็กหญิงนภาพร  ปรีดี
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โพมิชัย
4. เด็กชายบัลลังก์  บุญมาก
5. เด็กหญิงปภัสรา  ปลื้มทรัพย์
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สี่หมื่น
7. เด็กหญิงพรรณจินันท์  ภูผาดาว
8. เด็กหญิงพิมพ์ระพีร์  วิไลยวงค์ ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงพิมลภัทร  มติยะภัคดิ์
10. เด็กหญิงพิรดา  กันยานุช
11. เด็กหญิงศศิกานต์  คำพลอยเพชร
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟ้องเสียง
13. เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง
14. เด็กหญิงสุภนิดา  เหมือนสุดใจ
15. เด็กชายเฟลิกซ์  คืลล์เกิน
16. เด็กหญิงเอมอร  เฮวชัยภูมิ
 
1. นายดนัย  ชิณโสม
2. นางวันวิสา   ชิณโสม
3. นางวันวิสาข์  คิดเห็น
4. นางสาวศุภารัตน์  พรรณนนท์
5. นางสาวมณีรัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
636 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรดา  บริหาร
3. เด็กชายธนดล  นารูลา
4. เด็กหญิงธมล  ภูกันดาร
5. เด็กหญิงนิรุชา  กล้าวิจารณ์
6. เด็กหญิงนุชจรีย์  แสงรูจีย์
7. เด็กหญิงพักภิรมย์  ภูเต้านาค
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อัครมหาชัยกุล
9. เด็กหญิงภนิดา  แทบเท้า
10. เด็กหญิงวนัชพร  จอมทอง
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรียางนอก
12. เด็กหญิงวรรษมน  พลไกรษร
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  มาตรา
14. เด็กหญิงอัจฉรียา  ประทีปทองคำ
15. เด็กหญิงเปรมกมล  พลสิงห์
16. เด็กหญิงเพ็ญศรี  เพ็ญประชุม
 
1. นางสาวกนกพร  มุลวิไล
2. นางสาววริษา  ไขขุนทด
3. นายอัษฎาวุธ  สรสิทธิ์
 
637 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อิ่มรุ้ง
2. เด็กหญิงฐนิชา  ศรีบัว
3. เด็กชายฐิติโชติ  นุ่มกิ่ง
4. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
5. เด็กหญิงพกาวรรณ  ศรีบรรเทา
6. เด็กชายพิธยา  อรุณชัย
7. เด็กชายภาศกร  ลุ่มไธสง
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  อิ่มจุ้ย
9. เด็กหญิงสุนิสา  ดอนสามารถ
10. เด็กหญิงเสาวภา  เฉยฉิว
 
1. นายพชรพร  วรรณทอง
2. นางจิราวรรณ  ชุมลี
3. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
4. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
5. นางสาวศิริญญา  ไชยคีรี
 
638 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  สำราญบุญ
2. เด็กหญิงชนันดา  นามนทา
3. เด็กหญิงธัญชนก  การใสย์
4. เด็กชายนิธิกร  การรักษ์
5. เด็กชายพิทักษ์  นามวรรณ
6. เด็กหญิงรุ่งระวิน  สิทธิการ
7. เด็กชายวชิระ  จุฬาฤทธิ์
8. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบุญ
9. เด็กหญิงศศิธร  กาลมนตรี
10. เด็กชายศิริศักดิ์  โสวาปี
11. เด็กหญิงสุนันธินี  ปิงหมื่น
12. เด็กหญิงสุริสา  กันระวัน
13. เด็กชายอัศวิน  แก้วประไพ
14. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิคำภา
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อันชัยศรี
16. เด็กหญิงเพชรรินทร์  บัวคอม
 
1. นางชาดา  สุขีลักษณ์
2. นางพรนิภา  มุุขพรหม
3. นายคมสันต์  คำประเทือง
4. นางผกากรอง  ศิริกุล
5. นางสุมาลี  คำประเทือง
 
639 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  ศรีแสนดี
2. เด็กชายชวกร  ศรีค้อ
3. เด็กชายชาญชล  รักษาสร้อย
4. เด็กชายธีรศีกดิ์  ศรีเสมอ
5. เด็กชายปวเรศ  โยชะนะ
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
640 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายจิรพนธ์  เศษณะเวศ
2. นายจิรายุทธ  นันจินดา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  อนันตะวัน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนณรงค์
5. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวละไมย์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ชุมลี
2. นายพชรพร  วรรณทอง
 
641 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กชายธนศักดิ์   ปรีถวิล
2. เด็กชายปริญญา  ไพรัตน์
3. เด็กชายภูบดี  แทบท้าว
4. เด็กชายสงกรานต์   ถอนจันทร์
5. เด็กชายเอกรินทร์  การลุ
 
1. นายประสานมิตร   สุระพร
2. นายวัชรา  ชาสุนทร
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริยูริ  เซกิกุซิ
 
1. นางมยุรี  ชัยสิทธิ์
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศรุต  จงวัฒนสวัสดิ์
 
1. นางชลิดา  ตลาดธานี
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงElisha  jicelle Terol
 
1. Mrs.Maricel  A.Terol
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงทิวดี  พรหมหาลา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  กั้วพิทักษ์
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กหญิงวรันยา  ทุทุมมา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  คำประเสริฐ
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สัตราศรี
 
1. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภานิตา  ตัณฑสิทธิ์
 
1. นางสาววิรุณศิริ  สารผล
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงอรธัญญา  กองษร
 
1. นางสาวสุพรรณ๊  อรัญสาร
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  คำยุธา
 
1. นายก่อกนิษฐ์   คำมะลา
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมรัตน์  เขตรดวง
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  อนันตพัฒน์
 
1. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายพีระพงษ์  เสนนอก
 
1. นายธัชกร  เฉยฉิว
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นางวงเดือน  ปอสิริ รอชโซลแล็ง
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปัณณธร  ยุบลวัฒน์
 
1. นายวีระพันธ์  อุทาลุน
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทักษอร  สุขเกตุ
 
1. นางสุรีย์พร  สุขช่วยชู
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรประภา   ฆารจำรัส
 
1. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงศุมิลตา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  โชติวิเชียร
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม
 
1. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองอัน
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวีระพร  พรรณขาม
 
1. นางดวงฤทัย  ราวะรินทร์
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงศิวานันท์  พันธุ์สำอางค์
 
1. นางรัตนา  เพ็ญประชุม
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงพัชริดา  เศษณะเวศ
 
1. นางตุลา  มาลาแสง
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงวิลัยพร  โพธิชัยแสง
 
1. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรพีพร  ทวีโชติ
 
1. นางลัดดา  อารีย์
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดี
 
1. นางศรีสุดา  มงคลสินธุ์
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ตากใบ
 
1. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางอ่อนจันทร์  จำเริญเจือ
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  เอกตาแสง
 
1. นางณพัฐอร  วิชาเรือง
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนาธาน  ปัญณวัฒน์
 
1. นางพันทิพา  ใจหลัก
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล   จิตสีรัง
 
1. นายวิชิต  แก่นตาเนียม
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะไวทย์
 
1. Mrs.Maricle  Terol
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่แต้
 
1. นางสาวเดือน  ยุคจร
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หารบุรุษ
 
1. นางสาวสุพรรณ๊  อรัญสาร
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงพิชญา  จงภูเขียว
 
1. นางประภา  ยี่สารพัฒน์
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ผลวาด
 
1. นางสาวสาคร  คนขาว
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัฒโน
 
1. นางนิ่มนวล  ดีพรม
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เทพราชา
 
1. นายณรงค์  กุดแถลง
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์พงษ์
 
1. นางภัทราพร  งอกศิลป์
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวัลย์    บุตรสาระคำ
 
1. นายวิชิต  แก่นตาเนียม
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายสรภัทร  กมลผาด
 
1. นางสาวมนฑิรา  สุเทวี
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองอุไร
 
1. นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอินทัช  ทรัพย์พิพัฒน์
 
1. นางบุศรินทร์  สมบัติ
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสกรรจ์  ปัญญา
 
1. นายใลอ้อน  มาลา
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี
 
1. นางรัตติกร  ชิณเกตุ
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางธัญญลักษณ์  นงนุช
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  นามโยธี
 
1. นางทองยุ่น  การฟุ้ง
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงศิริพร  โสภาพร
 
1. นางรัตนา  เพ็ญประชุม
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พิมเพ็ง
 
1. นางประภา  ยี่สารพัฒน์
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 1. เด็กหญิง.จิราพร   ธงหาร
 
1. นางสาวนลิน  นาถ้ำพลอย
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันธิชา  ยุบลชู
 
1. นางฐานิต  ภักดีสมัย
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวปนัดดา  พันสายออ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อ่อนพุทธา
 
1. นางมณัญฑิฏาศ์  ศิริสุรักษ์
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ์  บุญกันฑ์
 
1. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนไพบูลย์ผล
 
1. นางสุรีย์พร  สุขช่วยชู
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวัลยาลา  วรรณญาติ
 
1. นายทัพเทพ  แก้วพิลา
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนัตพร  รัตนโรจากุล
 
1. นางสจิตรา  สุขวิชัย
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงสุภานัน  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายสรศักดิ์   รัตนวงษ์
 
1. นายวิชิต  แก่นตาเนียม
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา   ไชยภา
 
1. นางสาวนิพพิทา  กุลชิต
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  นุริตมนต์
 
1. นางธัญญลักษณ์  นงนุช
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จำเริญสาร
 
1. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนเสมาสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยประโคม
 
1. นางวิมาดี  สาระโพธิ์
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  กอบกำ
 
1. นายก่อกนิษฐ์  คำมะลา
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงภูษณิศา  ผลผาด
 
1. นายธัชกร  เฉยฉิว
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เกษมจิต
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริภักดิ์
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชวนจิตร
 
1. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สว่างบุญ
 
1. นางสาวปุนรดา  แจ่มเสียง
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กิจพร้อมพพรรณ
 
1. นางสาววิภวัฐ  นาชัยเพชร
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัคนันท์  สายธารพรม
 
1. นายสัญญา  ธรรมวงค์
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  สุขัคคานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สุขช่วยชู
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายนรบดี  เขจรรักษ์
 
1. นางสาวมนฑิรา  สุเทวี
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กรวิรัตน์
 
1. นางสุนันทา  ไชยวิเชียร
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงหทัยชนก  หนองทองทา
 
1. นายใลอ้อน  มาลา
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  นาจำรัส
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พินิกรัมย์
2. เด็กชายยุทธนา  ทิงิ้วงาม
3. เด็กชายยุทธนา  ปีกุล
4. นายวัชระพงษ์  มามอด
5. เด็กหญิงสานันทินี  ภารประดับ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวElisha  J Terol
2. นางสาวมาริสา  มะกา
3. นางสาววริญญา  โกตะการ
4. เด็กหญิงอทิตยา  ยะไวท์
5. นายอรรถพงษ์  ดอนภิรมย์
 
1. นางไพวรรณ  สีแก่นจันทร์
2. Mrs.Maricel   A Terol
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ถนอมสงวน
 
1. นางอรดี  คัง
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  นามเสถียร
 
1. นางรัตนพร  พันธะลี
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พลเจริญ
 
1. นางสาวเกสรา  ทศภูชัย
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัชรเสรี
 
1. นางสาวเจวรี   ศรีจันไชย
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระมี
 
1. นายก่อกนิษฐ์  คำมะลา
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวีระดา  ภูพะนาแสง
2. เด็กชายเมธัส  กิตติกา
 
1. นางดวงใจ  โคตรวันทา
2. นางสาวสุภาพร  ปรางทอง
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ก้านมะลิ
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  รู้บุญ
 
1. นางวงเดือน  ปอสิริ รอชโซลแล็ง
2. นางวิภาวรรณ  เลียวลิขิต
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยาพร  ยุบลชู
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุภาเรือง
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
2. นางปราณี  เพิ่มสิน
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายธนภัทร  อารีย์
2. เด็กชายสิทธิพร  ทองน้อย
 
1. นางสาวสุจิณัฐฏา  ทองพรม
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายอดิเทพ  สุทธศิริ
2. เด็กหญิงอติกานต์  วิเศษวิสัย
 
1. นายสนั่น  ภานุรักษ์
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ตามบุญ
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
2. นางนิ่มนวล  ดีพรม
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  อินทวงค์
2. เด็กหญิงปภาดา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสุนันทา  ไชยวิเชียร
2. นางสาวสุพัตรา  คามวัลย์
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทาระชัย
2. เด็กหญิงสุพัฒนา  การรัตน์
 
1. นายวัฒนา  ธรรมวงค์
2. นางปริญญา  กมลภพ
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิตา  ชูศรีโฉม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์จรุง
 
1. นายนิกสันต์  คลังแสง
2. นายสมร  สุดชารี
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  สุริยะคำวงษ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีมะโรง
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. Mr.Jimmy  V.Terol
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สังคะหิรัญ
2. เด็กหญิงสิริมา   ขันธุแสง
 
1. นายวิชิต  แก่นตาเนียม
2. นายรัศมี  เชิงสะอาด
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จิตไทย
2. เด็กหญิงนภัส  โพธิ์ศรีวัง
 
1. นางสุกัญญาณี  สารชัย
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชวาล   สมบัติตา
2. เด็กชายณัฐพล   ญาณเพิ่ม
 
1. นางทัศนีย์  ระดาฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  ชินบุญ
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ช่วยศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนพัฒน์
3. เด็กชายนฤเบศร์  ดอนกระจ่าง
4. เด็กชายพฤทธิพร  คำควร
5. เด็กชายภูมินทร์  ธรรมม่วงไทย
6. เด็กชายรชา  คำสมหมาย
 
1. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
2. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
3. นายดำริ  ดอนเงิน
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1. เด็กชายกนกพร  นาลือฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำเริญพัฒน์
3. เด็กชายพีระพงศ์  หลาบผุ
4. เด็กชายฤทธิพร  จราฤทธิ์
5. เด็กชายอธิป  ภูบัวคำ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วันชัย
 
1. นายอภิสิทธิ์  จำเริญเจือ
2. นายประเสริฐ  กมลหัตถ์
3. นางศศิวิมล  ตรีทศ
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราพร    คำมาก
2. เด็กชายนฤวัตร   สอนบุญตา
3. เด็กชายภิชิตพงศ์   บุริศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ภูนาชัย
5. เด็กหญิงอารยา   นาห้วยทอง
6. เด็กชายเพชรรัตน์   ทองท้วม
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นางสาวทวีนันท์   พันอุสาห์
3. นางอำพล   มูลต้น
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายชนะพล  นันจำรัส
2. เด็กชายนัตที  การกัณหา
3. เด็กชายพงศกร  เฉิดพันธ์
4. เด็กชายพงศธร  ทอดทอง
5. เด็กชายยศกร  ภารเจิม
6. เด็กชายอภิรักษ์  สระแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  แสงมณี
2. นางแช่ม  ศิริมาลา
3. นางแสงจันทร์  แสงกล้า
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายนิธิวิทย์  โคตุโร
2. เด็กชายพงศกร  ภูทะวัง
3. เด็กชายพิชานนท์  ภักดีโชติ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  วีระพันธ์
5. เด็กชายวงศกร  ทูมูณี
6. เด็กชายสุกิจ  โคตรสมบัติ
 
1. นายธงพันธ์  ระดากรณ์
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายทรงพล  โต้งกระโทก
2. เด็กชายธนทัต  สนทอง
3. เด็กชายธนากร  ถาวรพันธ์
4. เด็กชายธีรภัทร  ภูมิประเทศ
5. เด็กชายยศกร  สนรักษา
6. เด็กชายยศกร  มองเพชร
 
1. นายทวีศักดิ์  นัทธี
2. นายธีรศักดิ์  ยุบลมาตย์
3. นายบัณฑิต  ยุบลพันธุ์
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผมทอง
2. เด็กชายภูมรินทร์  วรรณภา
3. เด็กชายวุติพร  วัฒโน
4. เด็กชายศรันยู  จำปาพันธ์
5. เด็กชายสมศักดิ์  ภูใจดี
6. เด็กชายอรรถพล  ลันวงษา
 
1. นายคำหล้า  นันผาด
2. นายฉัตรชัย  โสภาชื่น
3. นางสุรภี  นันผาด
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกิตติกร  ศรีรักษา
2. เด็กชายต้นตะวัน  เดชประเสริฐ
3. เด็กชายพรพัฒน์  อิ่มใจ
4. เด็กชายภานุพงศ์  ดวงคำเหลา
5. เด็กชายรัฐภูมิ  บุตรตะวัง
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยนามล
 
1. นายธนันชัย  เจียมตัว
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พานาเรียง
2. เด็กชายธนากร  พรมวงศ์
3. เด็กชายบรรดาศักดิ์  นพคุณ
4. เด็กชายวีระวัฒน์  พละเสน
5. เด็กชายวีระวุฒิ  พละเสน
6. เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วมงคล
 
1. นายจุฑาพล  เจนนามแก้ว
2. นายกิติพงษ์  แก่นพุฒ
3. นายติราวัช  ปรีจำรัส
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  ดอนภิรมย์
2. เด็กชายปวร  ศรีคราม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินธุโคตร
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  การหาญ
5. เด็กชายวรากร  ไร่รัตน์
6. เด็กชายสราวุฒิ  เอี่ยมสากล
 
1. นางจงจิตร  พันธ์ละออ
2. นายสมร  สุดชารี
3. นายอดิศักดิ์  สมภาร
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจริยา  แก้วภู
2. เด็กหญิงจีรนันท์  กุดวิสัย
3. เด็กหญิงชญาดา  ถาวรกุล
4. เด็กหญิงวารุณี  ถาวรกุล
5. เด็กหญิงสรัลพร  สุภาวรรณ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระวัด
 
1. นายอภิชาต  มหาแสน
2. นายเชาวฤทธิ์  ชมเชี่ยวชาญ
3. นายมรกต  ศีลพัฒน์
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายปารเมศ   สารจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   บุญถูก
3. เด็กชายพิทักษ์   ศักดิ์วงค์
4. เด็กชายศุภชัย   เรืองอุไร
5. เด็กชายสุทธิพงศ์    สุทธิทรัพย์
6. เด็กชายเอกศิษฎ์   จันชุน
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นางสาวทวีนันท์   พันอุสาห์
3. นางอำพล   มูลต้น
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรายุ  โคตะนนท์
2. เด็กชายชูเกียรติ  ฆารเจริญ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูเด่นแดน
4. เด็กชายพงศธร  หลาบสุภา
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยปัญญา
6. เด็กชายอัครินทร์  แวงยางนอก
 
1. นายวิทยา  ภูผาลา
2. นางกิ่งแก้ว  โรมประเสริฐ
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิเสนา
2. เด็กชายจักรพรรดิ  ภารเจิม
3. เด็กชายพิทักษ์  พาทา
4. เด็กชายวชิราวุฒิ  โชตศรี
5. เด็กชายวรศิลป์  ผลเจริญ
6. เด็กชายสิทธิชัย  สมัย
 
1. นายเสรีย์  บุญพันธ์
2. นายวิชิต  ชานนท์
3. นายพินิจ  เปานาเรียง
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  เพชรด่านเหนือ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ทองเจือ
3. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วสารี
4. เด็กชายวันวิชัย  บุษสาวงษ์
5. เด็กชายศราวุุฒิ  แน่นอุดร
6. เด็กชายสุวัชชัย  คำพันธ์ยิ้ม
 
1. นายธวัชชัย  เครือศรี
2. นายมนตรี  วงค์หิน
3. นายวัฒนศักดิ์  โคตะวินนท์
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บัวกฎ
2. เด็กชายชยพัทธ์  คำคุ้ม
3. เด็กชายปรเมศว์  รัตนปกรณ์
4. เด็กชายพรพินิต  หัดรัดชัย
5. เด็กชายวัชรพล  สมุทรเสน
6. เด็กชายเตวิช  จิตราช
 
1. นายประสาน  วันชูเสริม
2. นายสมเดช   วันชูเสริม
3. นายประยุธ   หรพริ้ง
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สิงหามาตร
2. เด็กชายกิตติภณ  โสรพันธุ์
3. เด็กชายนิติกร  ขันผง
4. เด็กชายพานิช  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กชายศุภกร  เรืองไธสง
6. เด็กชายสิงขร  นิยมวงษ์
 
1. นายชุมชัย  ทิวะสิงห์
2. นายศราวุธ  เกลี้ยงรส
3. นายธีรพงศ์  แสงกล้า
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะเชนทร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปาดรอด
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยคำมิ่ง
4. เด็กชายวรายุส  ไสวเนาว์
5. เด็กชายศิรศักดิ์  ทางพุดชา
6. เด็กชายอัครพงษ์  จำปาลา
 
1. นายสราวุฒิ  แทนสม
2. นายสรรเพชร  ดอนเงิน
3. นางสุพรรณี  ภูอ่อนศรี
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีอ่่อน
2. เด็กชายชาญณรงค์  ระดาทอง
3. เด็กชายธีรพงษ์  ภักดี
4. เด็กชายศิริวรรธน์  สุมาลี
5. เด็กชายเจมส์  กองอุดม
6. เด็กชายเจษฎา  สัมมาชีพ
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
2. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
3. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปไชย
2. เด็กชายชนะชัย  สิทธารถธรรม
3. เด็กชายธนธร  แสงวิเศษ
4. เด็กชายพรเทพ  แสนเฮ้า
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิลาเคน
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนมนตรี
 
1. นายติราวัช  ปรีจำรัส
2. นายชววิท  นาเทียมเขต
3. นายจุฑาพล  เจนนามแก้ว
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายกีรติ  ฉายรัศมี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  นันวิจิตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูต้องศรี
4. เด็กชายธนภัทร  ศรีแก้ว
5. เด็กชายวัชรพล  ไร่สงัด
6. เด็กชายศิวกร  โพธิ์สระคู
 
1. นายอภิชาต  มหาแสน
2. นายประเสริฐสิทธิ์  ทองวิจิตร
3. นายสุวิทย์  สลุงใจดี
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายชัชพงศ์  วรรณหอม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หัตถนิรันดร์
3. เด็กชายธนกร  ฆารไชย
4. เด็กชายศวัสชยุติ  จันทร์สว่าง
5. เด็กชายอดิศร  สุภานนท์
6. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีภพ
 
1. นายสุรศักดิ์  วรรณศิลป์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 1. เด็กชายประภากร  ญาณบุญ
2. เด็กชายปรเมศวร์  คำหงษ์ษา
3. เด็กชายพงศกร  หอมสมบัติ
4. เด็กชายวัชรินทร์  จำเริญสาย
5. เด็กชายศิวกร  ชัชวาลย์
6. เด็กชายเอกรัตน์  จำเริญสัตย์
 
1. นายสุรพล  พานะวาน
2. นายทวี  เรืองเสนา
3. นางศรีอัมพร  เรืองเสนา
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์    
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายชโนดม  ราชสำเภา
2. เด็กชายณรงค์พล  เกื้อกูล
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  พรมผุย
4. เด็กชายนัทธพงศ์  คำมะพา
5. เด็กชายมารุต  หนีแสงใส
6. เด็กชายศุภกร  ประทุมมัง
7. เด็กชายสรยุทธ  แก้วยศ
8. เด็กชายสุรพัศ  ฉายสถิตย์
 
1. นายจุฑาพล  เจนนามแก้ว
2. นายกิติพงษ์  แก่นพุฒ
3. นายติราวัช  ปรีจำรัส
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ก้อนวิมล
2. เด็กหญิงกิตติยา  คำนาดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉายพล
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  อิ่นเรือง
5. เด็กชายธีรดนย์  ภูคงสด
6. เด็กชายนนทรี  พันธ์สะอาด
7. เด็กหญิงประภา  พันธ์รักษ์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  โดรณ
10. เด็กหญิงอธิฐิญา  โภชภัณฑ์
 
1. นางนวลจันทร์  จันทะคาม
2. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
3. นางกัลยาณี  ภูมูลมี
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สมปอง
2. เด็กหญิงจิราพร  ถมภิรมย์
3. เด็กหญิงชลิตา  ภูขมัง
4. เด็กหญิงดลยา  คำประเทือง
5. เด็กหญิงพิมลดา  แซ่เตียว
6. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วไชยยะ
7. เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ
8. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
9. เด็กหญิงอรจิรา  ยะโส
10. เด็กหญิงโสมผกาสินธุ์  พิลาแดง
 
1. นายพัฒนา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อสุรา
2. เด็กชายกิตติกร  มธุรส
3. เด็กหญิงกิตติยา  กล่อมปัญญา
4. เด็กหญิงญาดา  ประสิทธิเวชานนท์
5. เด็กหญิงณัฐนิช  กรมเกตุ
6. เด็กชายทักษิณ  มะลิฉิม
7. เด็กหญิงมีนา  ศรีชะตา
8. เด็กหญิงวาสนา  นาสมภักดิ์
9. เด็กหญิงสุกานดา  ปักเขมายัง
10. เด็กหญิงอัยยา  ประสิทธิเวชานนท์
 
1. นายวุฒิกุล  ศรีชะตา
2. นายสุทัศน์  สินธุชัย
3. นายทินกร  อรัญโชติ
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงมานิสา  ไชยภู
3. เด็กหญิงรีวิว  ถิ่นวาสนา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บึงบัว
5. เด็กหญิงอธิฐิญา  โภชภัณฑ์
 
1. นางกัลยาณี  ภูมูลมี
2. นางบุษญา  ภูลายยาว
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ภารประดับ
2. เด็กชายรุ่งนภา  นาทุ่งมล
3. เด็กชายศุภนิต  ภารสำเร็จ
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทิพย์มณี
2. เด็กหญิงสงกรานต์  รัตน์วิชัย
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กุลนที
 
1. นางอุทิศ  เขจรรักษ์
2. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   เรืองอุไร
2. เด็กหญิงณัฐรดา   ตรีทัศน์
3. เด็กหญิงลัดดา   พ่อธานี
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ทรัพย์ชม
3. เด็กหญิงมนต์นภา  บุตรสมบัติ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงจำปา
2. นางสาวสุธาสินี  บัวบาน
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงชาลิสา  แข็งเขตรกรณ์
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  เบาราญ
3. เด็กหญิงรินดา  ปัญจิต
 
1. นางแสงเดือน  บุญอรัญ
2. นางหอมจันทร์  พรชะตา
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงญดาพร  พิมพ์รัตน์
2. เด็กหญิงศุภากร  ยุบลพันธุ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีนามล
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
2. นางไกรสร   สุขบรม
 
772 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กชายพงศธร  มุทิตา
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สุขพร้อม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นันบุญ
 
1. นางธนกร  ใยแสง
2. นายวุฒิชัย  งอกศิลป์
 
773 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงกานสุดา  สิริชาติ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โพธิ์คำภา
3. เด็กหญิงอารียา  โชตินอก
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
2. นายสมพงษ์  จำปาสาร
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงจริยา  พันธ์รักษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำยุธา
3. เด็กหญิงรุจิรา  คำหงษา
 
1. นางสาวจตุพิตร  บรรณสาร
 
775 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองยุติ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พรพนม
3. เด็กหญิงสุภาพร  ภูนกยูง
 
1. นางพิสมัย  ดอนสมจิตร
 
776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  คชเนตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุ่นทานนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทรัพย์สำราญ
 
1. นางมลิวรรณ์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสุจิณนภา  สนศรี
 
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูดินดง
2. เด็กหญิงฟ้าพราว   พิเนตร
3. เด็กชายวัชรชัย  วิชัย
 
1. นางชมนาด  วิเชียรสาร
2. นางบุษญา  ภูลายยาว
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงนารินทร์  การอรุณ
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
 
779 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เซ่งจัน
2. เด็กหญิงฐานิตา  ชำนาญหัตถ์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พลยะเรศ
 
1. นางสิรินาฎ  บาลลา
2. นางอนงค์  นาสมบัติ
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุนทรไชย
2. เด็กหญิงอรจิรา  ประพันธ์ศิริกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  อุ่นรัตน์
 
1. นางมะลิ  โลหะมาศ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
781 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถกุล
2. เด็กหญิงมณิภา  โมฆรัตน์
3. เด็กหญิงรวิพร  ถิตย์ถนอม
 
1. นางเปลมใจ  ถิ่นแสนดี
2. นางสาววิภาดา  คันศิลป์
 
782 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เคนตา
2. เด็กหญิงปภัสรา  เรี่ยมไทสง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ภูแสนศรี
 
1. นายตันติกร  ดอนเหนือ
2. นางพิสมัย  ดอนสมจิตร
 
783 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ประคำนอก
2. เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงษ์
3. เด็กหญิงสมิตา  แสนโบราณ
 
1. นางสาวปราณี  ฉายเพิ่ม
2. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
 
784 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำเรือง
2. เด็กหญิงสุนารี  วรรณชู
 
1. นางสาวปวีณา  ไร่ไสว
 
785 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมานิดา  บุญสร้อย
2. เด็กหญิงอรยา  ภาคกินนร
 
1. นางสาวกชมาส  สำราญวงค์
2. นางสาวพิไล  ดลอารมณ์
 
786 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กชายจตุพล  ไกรวรรณ
2. เด็กหญิงสุกานดา  การก่ำ
 
1. นางวิไลกุล  บุญจันทร์ศรี
2. นางมนัสวรรณ  ผาลาโห
 
787 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำเรือง
2. เด็กหญิงสุนารี  วรรณชู
 
1. นางสาวปวีณา  ไร่ไสว
 
788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  พันธ์สถิต
2. เด็กชายเกริกชัย  คำประเสริฐ
 
1. นางสาววิภา  บุญแสน
2. นายบุญมี  เหมกุล
 
789 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  ตาลพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา   สมคะเน
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
790 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภูโอบ
2. เด็กหญิงณัฐมน  เยี่ยมสมบัติ
 
1. นายอภิรักษ์  จุลบุรมย์
 
791 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญยา  คำเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลาบุญ
 
1. นางสาวศรีวัณณา  คำเสนาะ
2. นางสุกัญญา  เกษมเศรษฐ
 
792 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยาพร  ยุบลชู
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุภาเรือง
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
2. นางกนกทิพย์  นนทภา
 
793 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กชายนรบดี  เขจรรักษ์
2. เด็กหญิงรัชนี  จันทะมิตร
 
1. นางสาวสุพรรณ๊  อรัญสาร
2. นายณชย  ไทยทอง
 
794 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงพรธิดา   คำแสนโคตร
2. เด็กชายพิทักษ์   ภูโททิพย์
 
1. นายสมชาย  เลิศมงคล
2. นางประภา  ยี่สารพัฒน์
 
795 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทราวุธ  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  โคตา
 
1. นางถนอมศรี  สิทธิจินดา
2. นางสาวกานตวดี  กมล
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินดา  ภูคงน้ำ
2. เด็กชายสร้างไพร  ดิษฐกุล
 
1. นางพิสมัย  นาสมใจ
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  ตาลพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา   สมคะเน
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปานไพริน  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภคพร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
 
1. นางสาววิภวัฐ  นาชัยเพชร
 
799 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภพ  มูลมาก
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  โพธิศาลาแสง
 
1. นายวรโชติ  สินธุศิริ
 
800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รูปสะอาด
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  คำอ้ายล้าน
 
1. นางลักคณา  นครชัย
 
801 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงวรรณิดา  นาทองถม
2. เด็กหญิงวารุณี  ทะยะสุทธิ์
 
1. นายบวร  จรัสแผ้ว
2. นางมธุรดา  ศรีเครือดง
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ภารสุวรรณ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ทองลินัน
 
1. นางทิพยาภรณ์  อนันต์เอื้อ
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สร้อยจักร
2. เด็กหญิงอริสา  วรรณญาติ
 
1. นายสมเกียรติ  ภาโสม
2. นางสาวพัชรา  บำรุง
 
804 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายชวกร  สะจันดา
2. เด็กหญิงศรัญญา  ปัญญา
 
1. นางปราณี  เพิ่มสิน
2. นางปิยภา  คงสิบ
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมเทศ
 
1. นางมธุรดา  ศรีเครือดง
2. นางสาวอรนุช  เฉยฉิว
 
806 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายอรรณพ  ระบุดดา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ณะตะวัน
 
1. นายประเสริฐ  ศรีประโชติ
2. นางสุนันทา  หันชัยศรี
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บรรพกลม
2. เด็กชายอภิรักษ์  กุลาศรี
 
1. นายธนพล  ศิริภักดิ์
2. นางรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์   เดชอุดม
2. เด็กชายอดิสร   จันทะลา
 
1. นางสุปรียา   พันอุสาห์
2. นายธงชัย   พันอุสาห์
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สร้อยจักร
2. เด็กหญิงอริสา  วรรณญาติ
 
1. นายสมเกียรติ  ภาโสม
2. นางสาวพัชรา  บำรุง
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กชายรัชพล  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ
2. นางมะลิจันทร์  วิจรุณหล้า
 
811 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทะพาหะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตรีกามน
 
1. นางรัชนีกร  ศิริกุล
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายบดินทร์  พิมพิสัย
2. เด็กชายสุทธิพจน์  ภูอาบอ่อน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
2. นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
2. เด็กหญิงโยษิตา  นาคแท้
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
2. นางพรรณี  ช่วยรักษา
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. นางสาวนภาภรณ์  โพธิ์คำ
2. นางสาววรญา  ภูทองแหลม
 
1. นางอุษา  ลำลอง
2. นายแสงปัญญา  ลำลอง
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพิชิต  มงคลพันธ์
2. เด็กชายเมธัส  กิตติกา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  มาตา
2. นางสาวสุภาพร  ปรางทอง
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลวันดี
2. เด็กชายชานนท์  ศิริบรรณ์
 
1. นางสาวรัศมี  ปัญญา
2. ดร.เกษร  แสนศักดิ์
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. นางสาวนภาภรณ์  โพธิ์คำ
2. นางสาววรญา  ภูทองแหลม
 
1. นางอุษา  ลำลอง
2. นายแสงปัญญา  ลำลอง
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติธร  สารบุญเรือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิมโคตร
 
1. นางประภาศรี  วันอุทา
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิภัทรา   สายสินธุ์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์   อุ่นศิริ
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงผกามาศ  อรัญเวศ
2. เด็กหญิงลดา  เห็มสมัคร
 
1. นางวิไลวรรณ  จันทะเสน
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  บัวเสนา
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  กุหลาบทอง
 
1. นายสุริยา  ยุบลไสย
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงชุติมา  เฉิดเจือ
2. เด็กหญิงวัชรากร  เฉิดพันธ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เฉิดทรัพยฺ์
2. นางสาวทันยารัตน์  บุญเทียบ
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ลุนบง
2. เด็กหญิงอริสรา  นามวงษา
 
1. นายประเสริฐ  ศรีประโชติ
2. นางสุนันทา  หันชัยศรี
 
824 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงพรชนก  โพนชัยแสง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยุบลพันธุ์
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
2. นางไกรสร  สุขบรม
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิภัทรา   สายสินธุ์
2. เด็กหญิงวรินทิพย์   อุ่นศิริ
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บุตรศรี
 
1. นางกฤษณา  คำโพธิ์จันทร์
2. นางพัชรา  ปรีดี
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิดา  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงรัตติยา  ไชยคำนวน
 
1. นางสิรินาฎ  บาลลา
2. นางสาวปฏิธาร  จันประทัด
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอนัตตา  พันธ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงอรดี  สมมิตร
 
1. นางญานิศา  วิเชียรเพริศ
2. นางนงนาถ  แฝงศรีคำ
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายนวมินทร์  ภูแข็ง
 
1. นายประดิษฐ์  ดอนสมจิตร
 
830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. นางสาวอรอุมา  การฟุ้ง
 
1. นายพินิจ  เปานาเรียง
 
831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุตรสาวิเศษ
 
1. นางทิพยาภรณ์  อนันต์เอื้อ
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายฤทธิเดช  แสงพรหม
 
1. นางสุทธิวรรณ  ขันศรี
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงสุธีรา  ยุบลภาส
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 77.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงประพัฒน์
 
1. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ถาวรชาติ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีวิจารย์
 
836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 4 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายศรายุทธ  ภารประดิษฐ์
 
1. นางสาวทันญารัตน์  บุญเทียบ
 
837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.42 ทองแดง 5 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรากรณ์  ศรีเผดียง
 
1. นางสาวกานตวดี  กมล
 
838 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์
 
1. นางสวัสดิ์  วรรณศิลป์
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ
 
840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  คำควร
 
1. นายวิมล  ช่วยรักษา
 
841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กหญิงสุธีรา  ยุบลภาส
 
1. นางปิยภา  คงสิบ
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงนิศานาถ   นาสมศรี
 
1. นางมธุรดา  ศรีเครือดง
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายธันวา  เดชวัน
 
1. นายสมเกียรติ  ภาโสม
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต   เกาะสังข์
 
1. นางสุปรียา   พันอุสาห์
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์ ธะวาติ  ธะวาติ
 
1. นางวลัยพร   สังไวศรี
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสายป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีบาง
 
1. นางวัชราภรณ์   สืบสิงห์
 
847 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขยิ่ง
 
1. นายสมพร  เพียรสร้าง
 
848 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ลาดนาแพง
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
849 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายศตวรรษ  ภูล้นแก้ว
 
1. นางบุปผา  ศิริกุล
 
850 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงเก็จศราพร  คำเลิศ
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
851 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หงษ์ชูตา
 
1. นายประเทือง สารจันทร์  สารจันทร์
 
852 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันพิพัฒน์
 
1. นางสวย   ไชยบัตร
 
853 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายธนายุทธ  อุดรรุ่ง
 
854 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กชายสุพจน์  แจ่มการ
 
1. นางสาวกนกพร  คำโสภา
 
855 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายอำพล  ผลพูล
 
1. นายสำราญ  ถิตย์ประดิษฐ์
 
856 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายสถาพร  สนั่นเอื้อ
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
857 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  อดกลั้น
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
858 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ภูล้นแก้ว
 
1. นางบุปผา  ศิริกุล
 
859 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   พุทธสาราษฎร์
 
1. นายประเทือง   สารจันทร์
 
860 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  ยังกล้า
 
1. นายมนตรี  วงค์หิน
 
861 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพล  ทองโม้
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
862 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาสามัคคี 1. เด็กชายอัครพนธ์  คำหินกอง
 
1. นายสายัณห์  นะตะ
 
863 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  หอมทรง
 
1. นางพัชราภรณ์  แสนพันดร
 
864 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายวราวุธ  กุลชิต
 
1. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์
 
865 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 1. เด็กชายวัชธนา   บุญปก
 
1. นายไสว   ไชยผา
 
866 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายภูวนันท์  ไชยนาแพง
 
1. นางไพรวัลย์  ขนานแข็ง
 
867 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  ไร่วิบูลย์
 
1. นายมนตรี  วงค์หิน
 
868 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอิทธิกร   แก้วหล้า
 
1. นายประเทือง   สารจันทร์
 
869 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นางประครอง  โพธิปัตชา
 
870 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  ยุบลชู
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
871 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายจตุพล  ผาต่อพงษ์
 
1. นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์
 
872 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายทนงศักดิ์  นครอนัน
 
1. นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์
 
873 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร   ช่วงไกร
 
1. นายประเทือง   สารจันทร์
 
874 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายเศวตโชติ  โพนศรีสม
 
1. นายมนตรี  วงค์หิน
 
875 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  สุทธิวรรค
 
1. นางไพรวัลย์  ขนานแข็ง
 
876 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสายฟ้า  พัฒบุรม
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
 
877 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายกัณตพงษ์  ไตรระเบียบ
2. เด็กชายคณิต  ตะบุตร
3. เด็กชายจุลเดช  เรียงนาม
4. เด็กหญิงชลิดา  จันทฤกษ์
5. เด็กชายณัฐกานต์  พรมโยธา
6. เด็กหญิงณัฐชา  ภูขำ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลศรี
8. เด็กชายนนทวัฒน์  อุตมะ
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ใจดี
10. เด็กหญิงปิยธิดา  หนองบัว
11. เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  เกื้อจรูญ
12. เด็กชายภานุพงษ์  พัฒบุบผา
13. เด็กชายภาสกร  จงศักดิ์สิทธิ์
14. เด็กชายภิญโญ  ถิตย์วาส
15. เด็กหญิงมาลาตรี  เสนาลัย
16. เด็กชายรติกร  สุริยา
17. เด็กหญิงลลิตา  การภักดี
18. เด็กชายศิวกร  การรัตน์
19. เด็กชายสายฟ้า  พัฒบุรม
20. เด็กหญิงสายสุดา  นันเชียงเครือ
21. เด็กชายสุชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
22. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีมาลา
23. เด็กหญิงสุรีพร  ฆารเสถียร
24. เด็กหญิงสุวิมล  ผลเจือ
25. เด็กชายอนุกร  การัมย์
26. เด็กหญิงอารีย์  พันธุ์วงศ์
27. เด็กหญิงอุดมพร  อิ่มพูล
28. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันธวิเศษ
29. เด็กหญิงเนรมิต  การนิตย์
30. เด็กชายเอกภพ  หนองบัว
 
1. นายยงยุทธ์  โพธิปัตชา
2. นายสำราญ  ถิตย์ประดิษฐ์
3. นางประครอง  โพธิปัตชา
4. นางวนิดา  จันทร์แดง
5. นางกรรณิกา  วงศ์ธรรม
6. นางกรรณิกา  ศรรบศึก
7. นางแสงดาว  ฆารสว่าง
 
878 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูพันเดียว
2. เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์
3. เด็กหญิงจิรัชยา  สุริฉาย
4. เด็กหญิงธนพร  สุริฉาย
5. เด็กหญิงนรภัทร  ภารสำราญ
6. เด็กหญิงนวนันท์  โตตะนนท์
7. เด็กหญิงนันทภัทร  เจริญสรรพ์
8. เด็กหญิงนันทิยา  ชนะศึก
9. เด็กหญิงนันท์นพิน  ไสยพันธ์
10. เด็กหญิงนิติยาภรณ์  มาตรแม้น
11. เด็กชายนิลกานต์  คงสมมาตย์
12. เด็กชายปัญญาภัทร  สงกัณหา
13. เด็กชายพงษ์ฐกร  ลครอนันท์
14. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  ภูเต้านาค
15. เด็กหญิงมัณฑนกร  ศรีแจ่มบาน
16. เด็กหญิงมินทิรา  ศรีนามล
17. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลผ่อง
18. เด็กหญิงศรุตยา  นามใส
19. เด็กหญิงศรุตา  สุวรรณพล
20. เด็กชายศิวกร  ค้าขาย
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูแพง
22. เด็กชายอนุพงษ์  บุญฤทธิ์
23. เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรพร้อม
24. เด็กชายอิทธิกร  เพ็ญโคกสูง
25. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ภูงามแสง
26. เด็กหญิงเปรมวดี  ภูเต้านาค
27. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วมนตรี
28. เด็กชายแดนไกล  วังภูสิทธิ์
29. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
30. เด็กชายโชคชัย  ทุมรินทร์
 
1. นายธนายุทธ  อุดรรุ่ง
2. นางรัชนี  บุญเจือ
3. นางวริษา  ไขขุนทด
4. นางสวาท  ภูคงสด
 
879 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรกานต์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตามพันธุ์ดี
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสายฝน  จันทร์บุตราช
 
880 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีนามล
2. เด็กชายปกาศิต  นันตะเสน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พรมพิศ
2. นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี
 
881 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสเตปานี  เจโอ
 
1. นายชัชวาล  เปานาเรียง
2. นางเอ็มอร  วิเชียรเพริศ
 
882 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  กุคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รวี  มะระสี
 
1. นางสาวอรวรรรณ  ทับสมบัติ
2. นางธนิษฐา  ดาเหล็ก
 
883 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุดมรัตน์
2. เด็กชายวีระยุทธ  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวไพวรรณ  อุดมรัตน์
 
884 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ
2. เด็กหญิงมาดา  บุญเลื่องลือ
 
1. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางสาวอรพรรณ   สุวรรณอำไพ
 
885 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายธัญกร  แซ่คู
2. เด็กชายไรวินท์  นาคไธสงค์
 
1. นางสาวพัชรา  บำรุง
2. นายฉัตรชัย  โสภาชื่น
 
886 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายฒุฒิพร  สว่างวงค์
2. เด็กหญิงพัิริยา  ดวงมาลา
 
1. นางทัศนีย์  ยี่สารพัฒน์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
 
887 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภัชญา  นาทองใบ
2. เด็กหญิงสุวิมล  นามทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  ปลูกทรัพย์
 
888 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์
2. เด็กชายสุรเดช  สุเทวี
 
1. นายสุพจน์  ปาปะไพ
2. นางรัชนี  คุปตาวาทิน
 
889 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายอดิศร  สารปัง
2. เด็กชายโชกุน  ไร่สงัด
 
1. นางอรอนงค์  ไชยภู
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
890 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงภารดี  ไร่สงวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วาวิไลย
 
1. นางนพคุณ  แก้วลำโกน
2. นางสจิตรา  วาวิไลย
 
891 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญแนบ
2. เด็กชายสัจนันท์  ไชยคำนวณ
 
1. นายศิลายุทธ  พรสิมมา
2. นางสาวสุนีรัตน์  กมล
 
892 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. นางสาวกมลรัตน์  ภูกิ่งเดือน
2. นางสาวธิดารัตน์  ผลชัย
3. นางสาวยุภารัตน์  เหล่าทอง
 
1. นางจรสจันทร์  แสนณรงค์
2. นางสินีนาถ  โพพิทูล
 
893 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศรัญญา  เวินชุม
2. เด็กหญิงอรนิดา  ลับภู
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์
 
894 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายวราวุธ  โพธิคำภา
2. เด็กชายโสภณ  สมุทรเวช
 
1. นางสาวดาราพร  อัศวจิตต์ภักดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ราชสิน
 
895 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพงษ์เทพ  การบุตร
2. เด็กชายพัฒนพล  อารีตรอง
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายธนันชัย  เจียมตัว
 
896 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ฤทธิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินธิศร
 
1. นายชัชวาล  เปานาเรียง
2. นางเอ็มอร  วิเชียรเพริศ
 
897 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คัธโส
2. เด็กหญิงปณยา  เชื้อฉุน
 
1. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สายทอง
 
898 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กชายนพคุณ  อุทัยนิตย์
2. เด็กชายอุติชาติ  นะสาโร
 
1. นางเพ็ญพะยอม  มะระสี
2. นางสาวอรวรรรณ  ทับสมบัติ
 
899 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายสุรพงษ์  กิ่งจันทร์
2. เด็กชายอนุวัตร  ระวิชัย
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรี  บุญพันธ์
 
900 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงรัชนิตา  อรัญมิ่ง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
901 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุขุมพงษ์  เทียมพิทักษ์
2. เด็กชายอมรเทพ  กล่องดวง
 
1. นายทวน  ใยแสง
2. นายวินัย  ภารสำเร็จ
 
902 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ภู่กันงาม
2. เด็กชายเขมณภัทร  สินสุวงศ์วัฒน์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
2. นายวรพล  วรพินิจ
 
903 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปานวาด  ยุบลพันธุ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ระวิสิทธิ์
 
1. นายสันติ  โทฮาด
2. นายทรงวุฒิ  โยคะสิงห์
 
904 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทันภา
2. เด็กหญิงอารียา  สุไชยะ
 
1. นายวีระศักดิ์  ปลูกทรัพย์
 
905 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงชนมน  ภูจันทึก
2. เด็กชายอินทนนท์  พันธ์พิพิธ
 
1. นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี
2. นางสาวฉวีวรรณ  พรมพิศ
 
906 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพันธ   อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงอนงค์นาฎร์   วิระพันธ์
 
1. นายองอาจ  วิระพันธ์
2. นายคณาวุฒิ   บุญแสน
 
907 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค
2. เด็กหญิงศราวดี  แสนแก้ว
 
1. นางสาวชลิตตา  ภูจริต
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สายทอง
 
908 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายรดิษย์  ชวนลำ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์แรม
 
1. นางสาวสายะภัณฑ์  นันทะแสน
2. นางจิตต์ชยา  ต๋าคำชัย
 
909 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงพิชญา  การสะอาด
2. เด็กหญิงศรินทร์ญา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายอนุพงศ์  เกษมเศรษฐ
2. นางสาวปิยะวรรณ  สำราญรื่น
 
910 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวาริษา  พันทะลา
2. เด็กหญิงอรนุช  จิตราช
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นางพนิดา  นาสมวา
 
911 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุภิญญา  ภูทองพันธ์
 
1. นายแสงปัญญา  ลำลอง
 
912 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นางสาวพิมพ์แแก้ว  สุเทวี
2. นางสาวหทัยรัตน์  รวยจังหรีด
 
1. นายบัณฑิตย์  ดอนเงิน
2. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
 
913 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายปรีดากร  เหี้ยมเหิน
2. เด็กชายภาคิน  ภูน้ำย้อย
 
1. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
2. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
 
914 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงจิตรเลิศขจร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายสันติ  กุลค้อ
 
915 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายชัยนันท์  ภูชัยแสง
2. เด็กชายสิรภพ  อยู่สำราญ
 
1. นายพัฒนา  ศรีโสภา
2. นางสาวชลิตตา  ภูจริต
 
916 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงฆณฑกานต์  ถนอมกุล
2. เด็กหญิงชนากานต์  สิทา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทับสมบัติ
2. นางเพ็ญพะยอม  มะระสี
 
917 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  วันทา
2. เด็กชายพงศพัฒน์  ฆารผุด
 
1. นายกิตติกร  นันทพัฒน์
 
918 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  คงมั่น
2. เด็กชายภูวดล  กุดวิเทศ
 
1. นางโสภา  ลากอก
2. นายศิลายุทธ  พรสิมมา
 
919 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีบุรัมย์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรลุสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  มาตย์ภูมี
2. นางสาวฉวีวรรณ  พรมพิศ
 
920 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กชายพีระพล  พรรคพล
2. เด็กชายวิชชา  วินทะจักร์
 
1. นายมนูญ  ถิ่นวิลัย
2. นางเกษร  ถิ่นวิลัย
 
921 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พอพระ
2. เด็กชายภราดร  พิมสาร
 
1. นางสาวดาราพร  อัศวจิตต์ภักดี
2. นางสุมาลี  ภูคงสด
 
922 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายคุณาสิน  การพิศมัย
2. เด็กชายจิรเดช  นันสถิตย์
 
1. นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี
2. นายวันชัย  แซ่ฝ้าย
 
923 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กชายฤทธิเดช  ชาลีจันทร์
2. เด็กชายอิทธิพล  สุขนัส
 
1. นายประจิตร  จันทสา
2. นายดนัยวิชญ์  โคตรบังคม
 
924 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชัยโย
2. เด็กหญิงภานะรินทร์  จุตาผิว
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
2. นางทัศนีย์  ยี่สารพัฒน์
 
925 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. นางสาวมนัสารีย์  ผาสิงห์
2. นางสาวเรืองรอง  พันธ์ไชย
 
1. นายวาทิต  โนนศรี
2. นายก่อกนิษฐ์  คำมะลา
 
926 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
2. เด็กชายอัมรินทร์  นันทอินทร์
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
2. นางอุษมาพร  รินทรึก
 
927 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัชพล  กิตคราม
2. เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นางสาวสายฝน  จันบุตราช
 
928 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกรวิภา  แพ้ภูเขียว
2. เด็กหญิงนิยดา  ไสลจิตร์
 
1. นายสันติ  โทฮาด
2. นางสุชาดา  กมลเรือง
 
929 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายฐานปกรณ์  ธารประเสริฐ
2. เด็กชายเดชาธร  สินธุศิริ
 
1. นายพัฒนา  ศรีโสภา
 
930 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธราดล  ภูถี่ถ้อน
2. เด็กชายปวริศทร์  ถิตย์วิลาศ
 
1. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
2. นายชัชวาล  เปานาเรียง
 
931 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธวัชชัย  ใสนวน
2. เด็กชายพอเจตต์   เวียงอินทร์
 
1. นายประมวล  ภูลำธาร
2. นายประริชาติ  นาถ้ำพลอย
 
932 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีโยธี
2. เด็กชายทักษิณ  แก่นวงษ์
3. เด็กชายพงษธร  ดอนวิชัย
 
1. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
 
933 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีโททุม
2. เด็กชายบดินทร์  พิมพิสัย
3. เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์
 
1. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร
 
934 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  บุญตารา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผลเลขา
3. เด็กชายสุรเดช  เชิดสุข
 
1. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
2. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิดเหลือง
 
935 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชัยอนันท์  อุตวัฒน์
2. เด็กชายปรวิชญ์  ถวิลการ
3. เด็กหญิงศศิธร  ปุณะตุง
 
1. นางทิพานันท์  ถิตย์พิพิธ
2. นายวรพล  วรพินิจ
 
936 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ผลิใบ
2. เด็กชายพายุ  ธารเครือ
3. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นายวรโชติ  สินธุศิริ
 
937 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม    
938 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กชายจตุพล  ไกรวรรณ
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุกานดา  การก่ำ
 
1. นางมนัสวรรณ  ผาลาโห
2. นางวิไลกุล  บุญจันทร์ศรี
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสนสุพรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหาอาจ
3. เด็กชายพงษ์ธร  อังศรี
 
1. นายประกาย  ศรีสุข
2. นายบุญยืน  สุโสภา
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐชัย  ศุภกิจ
2. เด็กชายภราดร   ภูนาใบ
3. เด็กชายภัทรพล  ภูเต้านิล
 
1. นายอุดม  สิงหกันต์
2. นางอนิสา  มงคลสุคนธรัก
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ศรีประมาณ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนประกรณ์
3. เด็กชายสาธิต  เห็มนุช
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  อาจนิยม
2. นายสุวาสน์  สิงขรอาจ
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนพเก้า  วานนท์
2. เด็กชายวิษณุ  ปรีการ
3. เด็กชายสุวิทย์  กานกันหา
 
1. นางแช่ม  ศิริมาลา
2. นายทองแหลม  ศิริมาลา
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายนนทชัย  กมลขันธ์
2. เด็กชายปริวัตร  บุตรศรี
3. เด็กหญิงวันดี  จันทะภา
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อาจดวงดี
2. เด็กหญิงวาสนา  สามารขึ้น
3. เด็กหญิงสิดาพร  ประทุมมัง
 
1. นางศรีสุรางค์  แก้วอาษา
2. นางเมยวดี  คำยศ
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 1. เด็กชายภควัฒน์  อัมพรัตน์
2. เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์
3. เด็กชายอันดา  วงศ์วาสนา
 
1. นางสาวอัญมณี  ทวะชารี
2. นางสาวฐิติรัตน์  บุญสวัสดิ์
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวเหลือง
2. เด็กชายปณชัย  วงศ์กมลาไสย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  นวนใส
 
1. นางสมพร  บัวเสริฐ
2. นางสิรินาฏ  บาลลา
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70.75 เงิน 9 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ถิ่นเรียบ
2. เด็กชายอนาวิล  ภูผิวดง
3. เด็กชายอิทธิพล  สิมมา
 
1. นายวิชัย  ถิ่นแสนดี
2. นางมณีรัตน์  ภูตาคม
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70.75 เงิน 9 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ฆารพันธ์
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  นพศรี
3. เด็กหญิงสุขสมัย  โชติชัย
 
1. นางบุษรีนาฏ  ฆารไสว
2. นางสดสี  ภูคงทอง
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  ภารประสาท
2. เด็กหญิงพัชรา  ดามะดัน
3. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สรรพอาษา
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางสาวปวีณา  การประเสริฐ
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  คงประกอบ
2. เด็กชายรัฐกาล  อันโนนจารย์
3. เด็กชายเจวิกาน  เขียวเสน
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สันประภา
2. เด็กหญิงสุิทธินันท์  ภูดีวี
3. เด็กหญิงสุุขใจ  ปัุยวงศ์
 
1. นายประกาย  ศรีสุข
2. นายบุญยืน  สุโสภา
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พิมพ์สุคะ
2. เด็กชายธนาดล  ดรปัญหา
3. เด็กชายสุริยา  โพธิราช
 
1. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
2. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวํญตา  ภารสำเร็จ
2. เด็กชายปองพล  พลเสนา
3. เด็กชายพุฒิเมธ  ภารสำเร็จ
 
1. นายประสิทธิ์  อินตาหามแห
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายณวัฒน์  ภูกองไชย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวอาจ
3. เด็กชายวิวัฒน์  วรรณโชติ
 
1. นายพยอม  โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กชายจิตกร  สิทธิไกร
2. เด็กชายจิตรทิวัส  วัฒโน
3. เด็กชายชยากร  โพนะทา
 
1. นายดาบ  มณีกรรณ์
2. นางเมยวดี  คำยศ
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ทรัพย์สิงห์
2. เด็กชายอนุชา  แจ่มเสียง
3. เด็กชายเจษฎา  บุญสุขา
 
1. นายเสนีย์  สิงสุธรรม
2. นางอรทัย  จงภักดี
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนรากร  นาใจคง
2. เด็กชายยุทธพิชัย  ชาญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองบุดดี
 
1. นางลดาพร  อรรคอำนวย
2. นางเตือนใจ  วัฒนะมหาตม์
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นันภักดี
2. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วสีมา
3. เด็กชายอิทธิกร  มณีบูรณ์
 
1. นายสัญญา   นาไชยโย
2. นางสาวชื่นจิตย์  บุญบรรจง
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กชายพรเทพ  ระแวงวรรณ
2. เด็กชายรังสรรค์  ฤทธิ์เรือง
3. เด็กชายสุภัทร  ภูใบบัง
 
1. นายยุทธศาสตร์  วังขุย
2. นายอนุชา  จูมทอง
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  บุญไชโย
2. เด็กชายรัตนพล  แฉล้มชาติ
3. เด็กชายวีระชัย  ศรีพล
 
1. นายพะยอม  โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรวิรัตน์
3. เด็กหญิงบุษกร  นระทัด
4. เด็กหญิงวิสุดา  จำเนียร
5. เด็กหญิงสุณิฌา  จันทร์ต๊ะ
6. เด็กหญิงอิชยา  อองสันเทียะ
 
1. นางพิรมย์  ศรียางค์
2. นางวรรณภา  เนาวะเศษ
3. นายสุงวนสินธุ์  นครแสน
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ผ่านสำแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไสยประกรณ์
3. เด็กหญิงชุติมา  สุริยะก้านตรง
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  สารจิตร
5. เด็กหญิงลลิตา  วรรณทอง
6. เด็กหญิงอรดี  ไสยประพันธ์
 
1. นางภักษร  จันทะคัด
2. นางประไพ  แดนดงยิ่ง
3. นางลักขณา  เครีวงษา
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูน้ำเสียง
2. เด็กหญิงปภัสสร  สักการะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสีหา
4. เด็กหญิงปิยธิดาพร  น้อยสมบัติ
5. เด็กหญิงพรนภา  ไกยวงษ์
6. เด็กหญิงอินทิรา  อิจรีย์
 
1. นางธนพร  ศรีรัตนพันธ์
2. นางสมบัติ  ภูภักดี
3. นายสุทธินันท์  นันทะแสน
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิมไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีสุรีย์
3. เด็กหญิงดาวิกา  มาหนองหว้า
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์สอาด
5. เด็กหญิงวารี  กุลหลี
6. เด็กชายอนุกร  อุ่นสวาท
 
1. นางดวงฤทัย  ราวะรินทร์
2. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
3. นางสาวปิยรัตน์  ไชยฮะนิต
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจันทณัฎฐ์  อินทชัย
2. เด็กหญิงนัชพร  จอมทอง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงานแสง
4. เด็กหญิงวรกมล  สาระการ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองเกตุ
6. เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ
 
1. นางปิยภรณ์  ถิตย์พิพิธ
2. นางวรรณภร  ฝ่ายไทย
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  ศรีนามน
2. เด็กหญิงจิราภา  ผลถวิล
3. เด็กหญิงพนิตาพร  ภารสาร
4. เด็กหญิงสิรยา  จำเริญไกร
5. เด็กหญิงเจนนภา  เขจรดวง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตาติ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางสาวจีวราภรณ์  กมลนัส
3. นางสาวเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1. เด็กหญิงดาริกา  วังภูษิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนบุรัมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นาสิงห์ขันธ์
 
1. นายบุญศรี  แสนกล้า
2. นางรัตนาวลี  ไชยสาส์น
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  บุบผารักษ์
2. เด็กหญิงสุณีรัตน์  พานุเลศ
3. เด็กหญิงอาภาพร  คำภากุล
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พุฒชา
2. นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงปณิตา  คำผอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อกอุ่น
3. เด็กหญิงแพรวา  ยางนอก
 
1. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
2. นางกัลยาณี  ภูหวล
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ภูคงน้ำ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะวงค์
3. เด็กหญิงอุรัสยา  ขันธะวิเศษ
 
1. นางทิวาพร  พันธุ์สะอาด
2. นางกุลลดา  งามเมือง
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายชาคริต  บุญชู
2. เด็กชายบำรุง  ทฤษฎี
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  การฟุ้ง
 
1. นางอรวรรณ  บุญสนาม
2. นางสาวกาญจนา  การสง่า
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  คาดประครอง
2. เด็กหญิงนุชรา  ติกาพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรา  ยนต์พันธ์
 
1. นางชมเชย  ปรีจำรัส
2. นางสาวชิิดชนก  ปรีจำรัส
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรษภรณ์  คำประสาร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูศรีสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  ชมภูชล
 
1. นายสฤษดิ์  คันธิยงค์
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สารโภคา
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยโชติ
3. เด็กชายอภิชัย  พรกุณา
 
1. นางสาวสุจารี  พรหมณีวัฒน์
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันทา
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กชายพงษ์พืษณุ  ศรีมันตระ
2. เด็กชายรวิชญ์  พันธุ์การ
3. เด็กชายอรรถพงศ์  มาสูงเนิน
 
1. นางนุชนาถ  พันธุ์โสภณ
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพัชรพล  สุขเทศ
2. เด็กชายวิเชษฐ์  ฉายจิต
3. เด็กชายสุรเดช  พิชัยเชิด
 
1. นายอัษฎาวุธ  สรสิทธิ์
2. นายปกรณ์  ญานกาย
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายจิรพงศ์   ไชยศรี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ภาระบุตร
3. เด็กหญิงวนิดา  เชื้อใจ
 
1. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส
2. นางสาวนิสรา  ดวงสีทา
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สาระขันธ์
2. เด็กชายภมร  ไลยะมาร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  โทเพ็ชร
 
1. นายสุระชัย  การอรุณ
2. นายณัฐพล  นาสุวรรณ
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงนิภาดา  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงมธุรดา  ธรรมรักษา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำแสนโคตร
 
1. นางกองศรี  วรรณฤทธิ์
2. นางประภัสสร  สารบุญเรือง
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีน้ำเที่ยง
2. เด็กชายธรณ์เทพ  แสงสี
3. เด็กชายนุติพงษ์  พันธ์สำโรง
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  จำนงกิจ
2. เด็กชายสันติ  โรจน์วิริยกุล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สัณฐาน
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กชายพาฝัน  นันเจริญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญา
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักสงบ
 
1. นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี
2. นางจิราภรณ์  โพธิ์ชิต
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  มีวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  คำตานิตย์
 
1. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
2. นางสาวจีรภา  พิสารักษ์
 
984 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  พรรณามล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุชัยยะ
3. เด็กชายเอกพล  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงจันทิมา  กองเมือง
3. เด็กหญิงสิริพร  นาสงวน
 
1. นางบุษราภรณ์  โพธิจักร
2. นางนิตยา  เกตุวิเศษ
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  การเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  มาละอินทร์
3. เด็กหญิงหฤทัย  บำรุง
 
1. นายวิชัย  จิตรแม้น
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. นางสาวจิรนัดดา  ดาด้วง
2. นายชัยนนท์  โมฆะรัตน์
3. นายวัลลภ  หระมาตย์
 
1. นางนฤภร  ถิตย์รัศมี
2. นางสาวรัศมี  ปัญญา
 
988 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  อดุลยพงษ์
2. เด็กหญิงสุนิตรา  สายโรจน์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีอ่อน
 
1. นายณรงค์  ระดาเสริฐ
2. นางวิภาดา  โพธิกุดไสย
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายชาติชาย  มงคลพันธ์
2. เด็กชายธนัญชัย  ยุรตา
3. เด็กชายสุรเดช  ทินคาม
 
1. นายประสาตร์  สระประทุม
2. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สัตการ
2. เด็กชายนิติณรงค์  หาญอาษา
3. เด็กชายปราโมทย์  ราชสำเภา
 
1. นางสาวสายะภัณฑ์  นันทะแสน
2. นายวีระศักดิ์  ตรีสุวรรณ
 
991 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงกรกาญจ์  บุตรดีขันํธ์
2. เด็กหญิงมาริสา  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ  อุดรเสถียร
 
1. นางจรรยา  นามโคตร
2. นางรัตนา  เพ็ญประชุม
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  เหล่าลุมพุก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ระวาดชิต
3. เด็กหญิงมิรันตี  สำนักบ้านโคก
 
1. นางรอยพิมพ์  โพนนาค
2. นางพิศมัย  หรสิทธิ์
 
993 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปรีการ
2. เด็กหญิงพัชนิดา  ภารกุล
3. เด็กหญิงมีนา  เฉิดทรัพย์
 
1. นายมานิตย์  ถิตย์อารมย์
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
 
994 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 1. เด็กหญิงภาวิตา  โสดาสา
2. เด็กหญิงอริสา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถิตประภัย
 
1. นายกฤษฎา  เสนาขันธ์
2. นางปริญา  ปริพุฒ
 
995 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิพร  สีทา
2. เด็กหญิงพนิดา  พันธ์วัตร
3. เด็กหญิงอาริสา  เจริญสุข
 
1. นางพวงเพชร  นันททรัพย์
2. นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง
 
996 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภารเจิม
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เฉิดละออ
3. เด็กหญิงสุจิรา  วัฒนธรรม
 
1. นางไพรวรรณ  รัตนศรีวงค์
2. นางสาววันทกานต์  นาใจคง
 
997 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จอมทะรักษ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงรำมะนา  โพนหมั้น
 
1. นางบุญจันทร์  จันทร์ประทักษ์
2. นางสาวอมราวดี  โพธิเตมิย์
 
998 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  หงษ์ริญญา
2. เด็กหญิงสริยาภรณ์  ดุจประสงค์
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  กุหลาบทอง
 
1. นางสาวรจนา  อินทะพงษ์
2. นางสาวสุวรรณี  ปุเลโต
 
999 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ดีระสา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อุเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตรผา
 
1. นางพิกุล  บุตรตะกะ
2. นางรุ่ัตนาภรณ์  โคตรักษา
 
1000 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ภูธงไชย
2. เด็กชายรวิพล  พันกจัด
3. เด็กหญิงวิภาวี  ภูบุญศรี
 
1. นางเลิศพร  บุญศรไชย
2. นางจุรีรัตน์  ถิ่นโสภณ
 
1001 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 1. เด็กชายณพวุฒิ  อเนกวิชนกุล
2. เด็กหญิงทิวา  บุบผาโกสุม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พิยะ
 
1. นางคนึงนิตย์  บุระสิทธิ์
2. นางสาวหทัยกาญจน์  ศรีชาติ
 
1002 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลัดนิล
3. เด็กหญิงปสุดา  ภานุรักษ์
 
1. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
2. นางกัลยาณี  ภูหวล
 
1003 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  การประไพ
2. เด็กชายพันกร  ผลบุลภ
3. เด็กชายวุฒินันท์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  บุญสนาม
2. นางสาวกาญจนา  การสง่า
 
1004 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหมือนสิงห์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คะอังกุ
3. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  คะอังกุ
 
1. นางชุติมา  กำนาดี
2. นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์
 
1005 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร  เยาวเรศ
2. เด็กหญิงธนัชชา  นาทองคำ
3. เด็กหญิงมานิดา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวรจนา  อินทะพงษ์
2. นางสาวอาภาพร  ทันภา
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สีหวงศ์
2. เด็กหญิงวาริน  มูลสาระ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรณสาร
 
1. นางพจนา  อรหันตา
2. นางสุพณี  แดนขนบ
 
1007 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชาสุนทร
2. เด็กหญิงประครอง  อินทรวงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ภูต้องลม
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
2. นายเจริญ  ผาลาศาสตร์
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เวชพิทักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูสาคร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสันเทียะ
 
1. นางนงคราญ  คุ้มจาบ
2. นางบุญส่ง  ขันโอฬาร
 
1009 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 1. เด็กหญิงชนานิน  วิชัยแสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัุฒตะพัฒน์
3. เด็กหญิงเบญนภา  ลาภบุญเรือง
 
1. นางบัวลอย  สาระขันธ์
2. นางมณี  ไชนสุนทร
 
1010 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายชัยกร  การคำ
2. เด็กชายบดินทร์  อ่อนคำหล้า
3. เด็กหญิงลลิตา  สายเสมา
 
1. นางอรวรรณ  บุญสนาม
2. นางสาวกาญจนา  การสง่า
 
1011 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม    
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยศาสตร์
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  การสอาด
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางอุษณีย์  กั้วสิทธิ์
2. นางสาวธมนวรรณ  อาจิณกิจ
 
1013 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จำปาแดง
2. เด็กหญิงภิชฌิณี  โทอื้น
3. เด็กหญิงอรจิรา  เสริฐวาสนา
 
1. นางพูลสิน  นามบุญลือ
2. นางฉวีวรรณ  นาเรือง
 
1014 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงมะลัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่โค๊ว
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยพิเดช
 
1. นางนงรัตน์  ทิวะสิงห์
2. นางกัลยาณี  ภูหวล
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยชิต
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพอาสน์
3. เด็กหญิงอรุณพร  ชูศรีวัน
 
1. นางภักษร  จันทะคัด
2. นางประไพ  แดนดงยิ่ง
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนุชสรา  เพาะบุญ
2. เด็กหญิงปรียา  ดลรักษ์
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สุขภิบาล
 
1. นายทองดี  ดลแม้น
2. นางโสภิต  จุฑาศรี
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันธิญา  นันภักดี
2. เด็กหญิงปวีณา  ชิณฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิยดา  บูรณะพล
 
1. นายกำจัด  รังวิจี
2. นางอาภรณ์  น้อยวิลาศ
 
1018 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลเหลา
2. เด็กหญิงกิตติวรา  พิณสา
3. เด็กหญิงสุธามาศ  ทาบุเรศ
 
1. นางบรรจง  แทนชิน
2. นายทองสูรย์  แทนชิน
 
1019 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ภูนาแก
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชาดำ
3. เด็กหญิงเกษมณี  สรศรี
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สียางนอก
2. เด็กหญิงนิดา  ชาดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูนาแก
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
2. นางสาวทองมี  สระประทุม
 
1021 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง
 
1. นางสุจิตรา  ชูศรีโฉม
 
1022 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กหญิงปุณยาพร   จันทะมุด
 
1. นางบุษบารัตน์  ศรีนวลไสว
 
1023 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ทาแน่น
 
1. นางสุมาลี  ศรีชัยวงศ์
 
1024 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงศิริกัญญา   ปัตถารัตน์
 
1. นางมุจรินทร์  อุ่นบุญมา
 
1025 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีแพงมล
 
1. นางสถิตย์  ฆารภักดี
 
1026 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายปรานต์ณภัทร  อันทะสาร
 
1. นางสาววณิชยา  วิเศษนันท์
 
1027 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ศรีชาติ
 
1. นางสิงหา  ศรีประโชติ
 
1028 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 8 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวัฒนพร  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  พนิตกุล
 
1029 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงไอยวริญท์  ชมเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวทรัพย์ศิริ  ภูอ่อนสี
 
1030 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ญาณบุญ
 
1. นางเอมอร  ศรีอากาศ
 
1031 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายวัชระ  ภูแข่งศรี
 
1. นางนวรัตน์  วิภาคะ
 
1032 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงเปรมวิกา  จุตาผิว
 
1. นางกนกพิชญ์  ศรียางค์
 
1033 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใส 1. เด็กหญิงพัชราภา  เจริญพันธุ์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์   ภูแข่งหมอก
3. เด็กชายวลลภ   เกจันทร์
 
1. นางบุษบารัตน์   ศรีนวลไสว
 
1034 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  คำสำแดง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โยธาศรี
3. เด็กหญิงอติพร  อังคะแสน
 
1. นางสมมาศ  กุลสุทธิ์
2. นางอัจฉรา  เงินทิพย์
 
1035 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กชายนเรศ  ใจไหว
3. เด็กหญิงรินลดา  ภูแสงลัน
 
1. นางสกุลตลา  คณาโจด
2. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
1036 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.75 ทอง 4 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธาวิน  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  เขตสินบุญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ไสยวิจีณ
 
1. นางนวนฉวี  วงค์หิน
2. นางอรอนงค์  อิ่มประเสริฐ
 
1037 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วปัญญา
2. เด็กชายปวริศา  ถวิลมาตย์
3. เด็กชายพิชญางกูร  สีงาม
 
1. นางสาวราตรี  เวียงดอนก่อ
2. นางสาวปราณี  ไสยรส
 
1038 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.25 ทอง 6 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  นามสมบรูณ์
2. เด็กหญิงศิริพร  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ขอวรกลาง
 
1. นางฉวีวรรณ  เกื้อปัญญา
2. นางสุพรพรรณ  สีหาบัว
 
1039 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79.25 เงิน 7 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงณภัสนันท์  ไร่สงวน
3. เด็กหญิงธัญชนก  คำประเทือง
 
1. นางธนัชพร  เขจรรักษ์
2. นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง
 
1040 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กชายชุติพงศ์  บรรเทาพิษ
2. เด็กชายปรมี  กุลเทพ
3. เด็กชายวีระศักดิ์  กุลจะนุช
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาเมืองรักษ์
2. นางประดับศิลป์  นามทัศน์
 
1041 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายอโนชา  โพธิ์สาลาแลง
2. เด็กหญิงแพรวา  เพชรเรือนทอง
3. เด็กหญิงใบบุญ  แสนเมืองชิน
 
1. นางรุจี  พันธ์จันทึก
 
1042 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายนันทะพัทธ์  ชัชวาล
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  คำผอง
3. เด็กชายอภิโชค  อิ่มประเสริฐ
 
1. นางวัฒนา  ขูรูรักษ์
2. นางสุดา  ศรีวรสาร
 
1043 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกวินตรา  สีดาสอน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอนเสนา
3. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมานัส
 
1. นางอนุรักษ์  ภูเต้าสูง
2. นางยุพินพร  ประเสริฐนอก
 
1044 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ใชยจอกเกี้ย
2. เด็กหญิงวรัทยา  ละศรี
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม
 
1. นางสาวอภิรดี  สำราญพัฒน์
2. นางสาวประกอบแก้ว  เพชรศรี
 
1045 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรรุตม์  กุดแถลง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีประมาณ
3. เด็กหญิงธิชารัตน์  โคตมี
 
1. นางสาวกุสุมาร์  บุญไชยแสน
2. นางพรพรรณ  สุดชารี
 
1046 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงมุกดาภรณ์  ถนอมภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ติชาวัน
3. เด็กหญิงอนุสรา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวศิริญญา  ไชยคีรี
2. นางกนกพิชญ์  ศรียางค์
 
1047 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ไชยชิต
2. เด็กหญิงสาวิตรี  จรนามล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตระการจันทร์
 
1. นางโชติกา  ขันประมาณ
2. นางฤทัย  ธรรมรักษ์
 
1048 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภูคำวงษ์
2. เด็กหญิงปริญรัตน์  อินทองษี
3. เด็กหญิงโชติกา  ศรีแก้ว
 
1. นางไสว  สำราญรื่น
 
1049 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาอร  หรพริ้ง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญนาค
3. เด็กหญิงศุภกานต์  แสนเมืองชิน
 
1. นางมัลลิกา  เสียงใส
2. นางจันทรา  ศรีประมาณ
 
1050 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เครือวรรณ
2. เด็กหญิงวนิดา  เกื้อกุดลิง
3. เด็กหญิงวรนุช  ระดาเขต
 
1. นางพนาวัลย์  ศรีชมภู
2. นางสุภัคร  พุทธานุ
 
1051 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีบุรัมย์
2. เด็กชายสถาพร  เกียวกลม
3. เด็กชายอณวรรธ  บรรลุสุข
 
1. นางนวรัตน์  วิภาคะ
2. นางแสงนภา  ตาลอำไพ
 
1052 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 8 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงนัสตญาพร  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อุบลเลิศ
3. เด็กหญิงรัฐนนท์  นามวงศ์
 
1. นางสุมาลี  ยี่สารพัฒน์
2. นางสุภาพร  สวัสดิผล
 
1053 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 1. เด็กหญิงผลิตา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสุพิตตา  ยานเรือง
3. เด็กหญิงเสาวนิตย์  คิดดีจริง
 
1. นางจารุประภา   สิงนาครอง
2. นางสาววัฒนา  ดลเอี่ยม
 
1054 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 10 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   นามเดช
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไคร้คำ
3. เด็กหญิงสายธาร  ดอนชวนชม
 
1. นางวรางคณา   แก่นตาเนียม
2. นางวรรณภา  คนบุญ
 
1055 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 1. เด็กชายธนศักดิ์  พันธมาตร
2. เด็กชายภานุพงศ์  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทรงคะรักษ์
 
1. นายสงวนศักดิ์  แสนสิงห์
2. นายทินกร  แขกวันวงศ์
 
1056 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสนหาญ
2. เด็กหญิงวรัญชลี  เจริญศิริ
3. เด็กหญิงอริศรา  ใจใหญ่
 
1. นางมุดจรินทร์  อุ่นบุญมา
2. นางสาวกัญญาพร  พิกุลพงศ์
 
1057 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ภาระพงษ์
 
1. นางยุพินพร  ประเสริฐนอก
 
1058 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาถ้ำเงิน
 
1. นางอัมพร  ภูมิชัยโชติ
 
1059 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมบุญเรือง
 
1. นางวรกัญญา  วิเศษศิลป์
 
1060 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ศรีวรสาร
 
1. นางวนิดา  มาตประดับ
 
1061 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1. เด็กชายพรพรหม  จิตวิขาม
 
1. นางโชติกา  ขันประมาณ
 
1062 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสนจันทร์
 
1. นางสาววรารักษ์  นาวิชัย
 
1063 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กหญิงลภัสกร   ทิพย์คำมี
 
1. นางธิติมา    ชนาสิทธิ์
 
1064 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1. เด็กหญิงวรัทยา  โยธาฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  มูนเมืองแสน
 
1065 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงอณัฐชา  สิมมาลา
 
1. นางรัตนา  ตะกะศิลา
 
1066 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงบุสดี
 
1. นางพรนภัส  โนวะ
 
1067 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงปวริศา  ชัยทองศรี
 
1. นางวัฒนา  ขูรูรักษ์
 
1068 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภชัย  อิ่มแมน
 
1. นางดวงกมล  วิเชียรสาร
 
1069 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงงามตา  แหยมสนาม
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
1070 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กชายธนากร  เวียงกมล
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
 
1071 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางวิไล  บุรีรัตน์
 
1072 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงโสภิตา  ศรียัง
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
1073 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  วันยาว
 
1. นางแสงดาว  ฆารสว่าว
 
1074 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
 
1. นางสาวพวงเพชร  สาระขันธ์
 
1075 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายสิทธิพล  กระแสโสม
 
1. นางสาวพรรณภา  วังระหา
 
1076 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงธัญสินี  ทานเกีย
 
1. นางละมัย  สายสินธุ์
 
1077 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุภนิดา  ติชาวัน
 
1. นางละมัย  สายสินธุ์
 
1078 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญชัย  ผ่านจังหาร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สารีศรี
 
1079 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ    นามภูมี
 
1. นางฉวีวรรณ   ขันธุแสง
 
1080 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายศักดิ์ศิลา  จำปาแถม
 
1. นางจรรยา  วิริยพลปรีชา
 
1081 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายอนุชิต  ถิ่นช่วง
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
 
1082 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิวา  จันทะโย
 
1. นางรัตนาภรณ์   บุญล้อม
 
1083 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงอุษามณี  นันท์เจือ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  นรมาตร์
 
1084 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  ศรีจันทวงษ์
 
1. นางอาภากร  วิชระพล
 
1085 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายจักรภัทร  หมั่นคิด
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  คำประเสริฐ
 
1086 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายสุวิช  ทองดี
 
1. นางนิ่มนวล  ดีพรม
 
1087 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางวิไล  บุรีรัตน์
 
1088 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ทฤษฎี
 
1. นางวรรลิยา  จงดี
 
1089 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรุ่งรวัน    โสดามรรค
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
 
1090 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายจิรเดช  ไล้บุญ
 
1. นางอารีย์รัตน์  คาดีวี
 
1091 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา    
1092 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภานี  ทรัพย์พงษ์
 
1. นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์
 
1093 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงมธุรดาพร  แก่นนาคำ
 
1. นางจรรยา  วิริยพลปรีชา
 
1094 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กชายศตภรณ์  อัมพวา
 
1. นายนัฐพล  อิ่มประสงค์
 
1095 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  รัตวิชัย
 
1. นางจรรยา  วงเวียน
 
1096 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายชัยศิริ  ใจเข็มแข็ง
 
1. นางวรรลิยา  จงดี
 
1097 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถชัย  ภูดีแก้ว
 
1. นางชมนาด  วิเชียรสาร
 
1098 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภารไสว
2. เด็กหญิงนิติยา  ผลละออ
3. เด็กหญิงอุมาพร  พาพุทธา
 
1. นายพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
1099 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสมหวัง
3. เด็กหญิงดลยา  ภารกุล
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
1100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  นาเรียงรัตน
2. เด็กหญิงปิยะพร  เยาวเสริฐ์
3. เด็กหญิงพัชรี  จันกิติ
 
1. นางจรรยา  วงเวียน
2. นางเกษร  ถิ่นวิลัย
 
1101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายสิทธิชัย  แพงสาย
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำอุ่น
3. เด็กหญิงอังคณา  ทองจรัส
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
2. นางกมลพัชร  ศรีมามาศ
 
1102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงทองปาย  นามเดช
2. เด็กชายธนวัฒน์   คำหล้า
3. เด็กชายนฤสรณ์   ตาสาโรจน์
 
1. นางวิภาพร  นามนิตย์
2. นางวรรณภา  คนบุญ
 
1103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กหญิงพรปรียา  โชยจอหอ
2. เด็กชายวุฒินันท์  พันทอง
3. เด็กชายศักดา  สีลาออน
 
1. นางโสภา  ลากอก
2. นายนพพงศ์  คงสมมาตย์
 
1104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กชายธนดล  ถิตย์ฤทธิ์
2. เด็กชายธนาธิป  พุทธา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เจนวิริยะกุล
 
1. นางราตรี  จงเทพ
2. นางสาวหทัยทิพย์  โพธิ์กามล
 
1105 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงนามล
2. เด็กชายภาคิน  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
2. นางทิพวรรณ  ยุบลเมฆ
 
1106 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฆนภัทร   คงประพัฒน์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    ตุ้มทอง
 
1. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
 
1107 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กชายทิชาดล  อภัยศิลา
2. เด็กชายสุธินันท์  จัตุเทน
 
1. นายรังสฤษฎ์  วิลัยศร
2. นางศิริพร  แสนขาว
 
1108 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภาคพรม
2. เด็กชายพีรสัญ  เบาราญ
 
1. นางวัชราภรณ์   ละอองศรี
2. นางแสงเดือน  บุญอรัญ
 
1109 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายวงศกร  พาผล
2. เด็กชายศรชัย  ระวิชัย
 
1. นายอัครพล  ศรีแพงมล
2. นางสาวเกศติยา  วรรณจักร
 
1110 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนพล  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงแสงดาว  ทีงาม
 
1. นางสุวรรณ  นิลทองหลาง
2. นางไอลดา  สุนทรรส
 
1111 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 1. เด็กชายนพพร  เชิดพาณิชย์
2. เด็กหญิงวงมาลัย  หมื่นสา
 
1. นางพัชรา  ปรีดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  นรมาตร์
 
1112 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายพงศกร  มาตวิชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภารเจริญ
 
1. นางวิภาวรรณ  รังคะราช
2. นายอิศรา  การเลิศ
 
1113 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายตรีทเศศ  โพนศรีสม
2. เด็กหญิงเล็ก  บุญรักษ์
 
1. นางสาวปวีณา  การประเสริฐ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม
 
1114 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ภูเต้านิล
2. เด็กชายธีระเดช  ดลรัศมี
 
1. นายนิมิตร  ฆารเจริญ
 
1115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ใจชื่น
2. เด็กชายณัฐพล   มณีโคตร
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
 
1116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  สำราญพงษ์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ปรีเลขา
 
1. นางสาวสุภานี  สำราญเนตร
2. นางจุฬาภรณ์  ภูติโส
 
1117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายทักษิณ  ไสวศักดิ์
2. เด็กหญิงนรมน  เนยอิ่ม
 
1. นางจันดร  การสรรพ์
2. นางมยุรี  บุบพาที
 
1118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายทองแท้  คำโสภา
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  พิริวงษ์
 
1. นางอรอนงค์  อุดมรัตน์
2. นางมนัญลักษณ์  อุ่นเรือน
 
1119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  วงศ์เสนา
2. เด็กชายพลเทพ  บุญจงรักษ์
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
2. นางวัชรา  วรรณอำไพ
 
1120 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุดสมศรี
2. เด็กชายวัชรพล  จันทร์ไพรสน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สงเสรฐ
 
1121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทะแสง
2. เด็กชายเจษฎา  ธะนาสินธ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
2. นายสุวรรณพ  แจกกระโทก
 
1122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  เดชอุทัย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผลภักดี
 
1. นางสาวปวีณา  การประเสริฐ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม
 
1123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปานเพชร  จันโทศรี
2. เด็กชายวิชชุกร  เหมะธุลิน
 
1. นางรัชนี  ทองแดง
2. นางสมบัติ  ภูภักดี
 
1124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัดดา  พันธ์ภักดี
2. เด็กชายศราวุธ  ทฤษฎี
 
1. นางสาวนุชรา  ผลประสาท
2. นางสาวปิยธิดา  ถิตย์วิลาศ
 
1125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุลขุนทด
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
1126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 1. เด็กชายพรเทพ  คำเขียว
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เฉิดทรัพย์
 
1127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภารไสว
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
1128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายศุภกร  แซ่แต้
 
1. นางสาวพัชรี  ปัดชาพงษ์
 
1129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วคาม
 
1. นางพจนี  บุญชูศร
 
1130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  การเรือง
 
1. นางมนูญ  ภารประดับ
 
1131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายยศพัฒน์  พันกุล
 
1. นางศิริวรรณ  ถิตย์รัศมี
 
1132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  โสลา
 
1. นายธนพงศ์  จงดี
 
1133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  อังคะนิต
 
1. นางจรรยา  วงเวียน
 
1134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูบรรทัด
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
1135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายวรุฒ  นนฤชา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์
 
1136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีพงษ์เสริฐ
 
1. นางพิสวาท  สาชำนาญ
 
1137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. เด็กหญิงนัยนา  นันวิชัย
 
1. นางสาวพรรณิภา  ฉายละออ
 
1138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กหญิงน้ำค้าง   ฉะอ้อนศรี
 
1. นางวลัยพร   สังไวศรี
 
1139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายวโรดม  บุญมี
 
1. นายเคน  ภูชมชื่น
 
1140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา   1. นายนพพงศ์  คงสมมาตย์
 
1141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา    พ่อตา
2. เด็กหญิงจันทรา   ภูวะปัจฉิม
3. เด็กชายชัยวัฒน์   เวียงสันเทียะ
4. เด็กหญิงนัฏกร   จัตวากุล
5. เด็กหญิงราตรี    มีโคตรกอง
6. เด็กหญิงศศิธร   งามเมือง
7. เด็กหญิงสุชญา   ฤพนา
 
1. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา   ทองจันทร์
3. นางจิราภา   อุดมรัตน์
 
1142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กหญิงกานดามณี  ปรีจำรัส
2. เด็กชายธีระ  แดนดาสัย
3. เด็กหญิงปุริตา  แก้วบุญไสย์
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองหมื่น
5. เด็กหญิงภารดา  ภารสาร
6. เด็กหญิงอาริศา  พยัฆเดช
7. เด็กหญิงเนตรนภา  เขจรรักษ์
 
1. นางสาวจิรันธนิน  สันคะนุช
2. นางสาวเริงฤดี  กมลคร
3. นางสาวพิชย์ญากรณ์  ธารเอี่ยม
 
1143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจารวี  ขันไสว
2. เด็กชายณัฐภัทร  กุดวิเทศ
3. เด็กหญิงดาริญา  ปัญญา
4. เด็กชายธนาธิป  บัวคำภู
5. เด็กหญิงปาริชาติ  งามเมฆ
6. เด็กหญิงโสภิตา  ศรียัง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
2. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
1144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายกิตติกานต์  พุฒทอง
2. เด็กชายปัญญา  ฤาชาบุตร
3. เด็กชายพันธวัฒน์  ัพัทธรรมมา
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำปาพันธ์
5. เด็กชายมกรา  เขื่อนสุวรรณ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์เพิ่ม
7. เด็กชายเรวัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นางสาววิภาดา  คันศิลป์
2. นางเปลมใจ  ถิ่นแสนดี
3. นางสุจารีย์  ภูขยัน
 
1145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงจินตนา  อ้นโต
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  มาลี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
4. เด็กหญิงสุริษา  ไชยศาสตร์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สำราญรื่น
2. นางสาวปวีณา  เคนภาวะ
3. นายไชยพร  กะลัมพะนันทน์
 
1146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูภักดี
2. เด็กชายปฐพี  ขามช่วง
3. เด็กชายพรมนัส  จำเริญบุญ
4. เด็กหญิงพัขราภรณ์  สหะไชย
5. เด็กชายภานุ  ทองบูรณ์
6. เด็กหญิงวีระยา  โพธิ์ศรีศาสตร์
 
1. นางศศิวิมล  พิพัฒนเรือนชัย
2. นางสาวณฐนนฐ์  ชาสุนทร
3. นายวัชรา  ชาสุนทร
 
1147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายมรุพงษ์  ญาณกาย
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
 
1148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรศรี
 
1. นายสงกรานต์   ภูปรางค์
 
1149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
1150 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉายถวิล
 
1. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
 
1151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชิดชนก  คำนาดี
 
1. นางสาวศิริพร  พันสุวรรณ
 
1152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสนวน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชารีจันทร์
 
1. นางทรรศณีย์  เศษวงค์
 
1153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปริดา  ราชวงษ์ศรี
 
1. นายวีระชัย  เสริมพงศ์
 
1154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุราณผาย
 
1. นางสาวรภัสศา  ขันธ์ปรึกษา
 
1155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา    จอมจิตร
 
1. นางสาวยุพิน   การสนธิ์
 
1156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 1. เด็กชายจารุวัฒน์   ฉะอ้อนศรี
 
1. นายสรายุทธ   บุญแสน
 
1157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กหญิงวิชาดา  ทีทา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์
 
1158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายสุททิเบศ  ศรีเดช
 
1. นางสาวสุกรานต์  ภารประเสริฐ
 
1159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายนริน  เวียงนนท์
 
1. นางลักขณา  เครือวงษา
 
1160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  การเลิศ
 
1. นางสำลี  ศรีแพงมูล
 
1161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 1. เด็กชายเจตชนม์  กำนาดี
 
1. นางชุติมา  กำนาดี
 
1162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 1. เด็กหญิงธัญกร  โคตรสงคราม
 
1. นางเมยวดี  คำยศ
 
1163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตรียมตัว
 
1. นายจีระพันธ์  ยี่สารพัฒน์
 
1164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร    
1165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
1166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายเวโรจน์  เชิดสุข
 
1. นายอิสรา  การเลิศ
 
1167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภูสุดา  สะจันดา
2. เด็กชายวัชรวิทย์  อธิจร
3. เด็กหญิงสมพร  มหาเนตร
 
1. นางบุญพร้อม  ศรีภักดี
2. นายเจริญ  ผาลาศาสตร์
 
1168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทะคัด
2. เด็กหญิงรชกร  ชาดา
3. เด็กหญิงวาสนา  สุขสกุล
 
1. นางบุญสิตา  ภูกาบใส
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
1169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยพิลา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วงศ์ศิลป์
3. เด็กชายภราดร  แดนขนาน
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
1170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภัสรา  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงอมิตา  ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงอารียา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  ศรีแพงมล
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
1171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูครองหิน
2. เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ  แสงกล้า
3. เด็กหญิงสัณฑ์สินี   ผิวศรี
 
1. นางละมัย  สายสินธุ์
2. นางสาววิภารัตน์  บุญลาศรี
 
1172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวอาจ
2. เด็กชายชาญชัย  ชมเชี่ยวชาญ
3. เด็กชายนนทกร  ศรีจันทวงศ์
 
1. นายนพพงศ์  คงสมมาตย์
2. นางโสภา  ลากอก
 
1173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  โมฆรัตน์
2. เด็กชายวรายุทธ  โพนศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  กุดวิเทศ
 
1. นางโสภา  ลากอก
2. นางอาภากร  วิชระพล
 
1174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม    
1175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  ภูดินดง
2. เด็กชายอรรถพล   ไกรยวงษ์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุดไชยา
 
1. นายวาทิตย์  บุญชิด
2. นางสมร  พนมไพรพฤกษา
 
1176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  นามมุงคุณ
2. เด็กชายวีระ  ประทุม
3. เด็กชายศราวุฒิ  นาถวิล
 
1. นางอุษณีย์  คำปัด
2. นางเครือวัลย์  พันธุ์สะอาด
 
1177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกก่องวิทยา 1. เด็กชายดนุพล   สุมังคะละ
2. เด็กชายนันทวุฒิ   ไชยวรรณ
3. เด็กชายยุทธนา   ธงวิพันธ์
 
1. นายประกาย  ศรีสุข
2. นายบุญยืน    สุโสภา
 
1178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  โสลา
2. เด็กชายนิพนธ์  ซันดี
3. เด็กชายศิริพรชัย  ผลประสาท
 
1. นายธนพงษ์  จงดี
2. นางวรรลียา  จงดี
 
1179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงธนาพร  ภูมิ่งคำ
2. เด็กหญิงปริศนา  ไชยมาต
3. เด็กชายอัครพล  ตะนะสอน
 
1. นายเรืองยศ  ภูคงทอง
2. นางสุภัตรา  เขตปัญญา
 
1180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กชายชลชาติ  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกิตต์   สาแพงน้อย
3. เด็กชายวโรดม  จันดาเสือ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ยนยุบล
2. นางประภัสสร  สารบุญเรือง
 
1181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายชาติศิริ  คำพะวงค์
2. เด็กชายนัฐพล  โพคะวัด
3. เด็กชายโอภาส  ผลไชย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสุโพธิ์
 
1182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์อนุ
2. เด็กชายธรรมรักษ์  อุ่นศรี
3. เด็กชายนที  วาทีภักดี
 
1. นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ
2. นางเครือวัลย์  พันธุ์สะอาด
 
1183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายทรงวุฒิ  โคนาดี
2. เด็กชายวงกต  มงคล
3. เด็กชายสราวุฒิ  ลัดทะองค์
 
1. นางสุกัญญา  ภูแดนไกล
2. นางอรอนงค์  ไชยภู
 
1184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 1. เด็กชายภัทรชนน  พูดขุนทด
2. เด็กชายภาคิน  การไสย
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  นันสถิตย์
 
1. นางพรรณี  ไชยปราบ
2. นางณัชหทัย  ถิ่นแสนดี
 
1185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทะคุณ
2. เด็กชายธีรภัทร  คุณพระรักษ์
3. เด็กชายศิริโรจน์  กันดุลย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์
2. นายอมร  คงสมมาตร
 
1186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรณาลาย  สามพันธ์
2. เด็กชายศิริชัย  ซินามน
3. เด็กหญิงอรอุมา  เดชประเสริฐ
 
1. นายจรูญ  อนนทะสีหา
2. นางนรินทร  ศรีปัญญา
 
1187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร   ม่วงเกิน
2. เด็กหญิงนฤมล   ผันอากาศ
3. เด็กหญิงบุษยมาศ   สอนสุภาพ
 
1. นางพิรมย์   ศรียางค์
2. นางวรรณภา    เนาวะเศษ
 
1188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกด  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงจริพร  พรพนม
3. เด็กหญิงนิราพร  เมาะราศรี
 
1. นางสาวนุชรา  ผลประสาท
2. นางสาวปิยธิดา  ถิตย์วิลาศ
 
1189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม    
1190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสุนทร 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุดรบูรณ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  อุดรบูรณ์
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  โพธิ์กามล
2. นางราตรี  จงเทพ
 
1191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายชานนท์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายอัครชัย  แก้วพิลา
 
1. นายวัชรินทร์  แจ่มพงษ์
2. นางดิษยา  เบญจมาศ
 
1192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพิชิต  คำลัยวงษ์
2. เด็กชายวิทย์  เหมะธุลิน
 
1. นางสมจิตร  หงษ์ทอง
 
1193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพัชริดา   สังคะรินทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    สังคะรินทร์
 
1. นายนายณัฐพล   นาสุวรรณ
2. นางระพีพรรณ   การอรุณ
 
1194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวหญิงอารยา  ชุ่มเรืองศรี
2. นางสาวกัญนิกา  ปัญจิตร
 
1195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแคนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ภารไสว
2. เด็กหญิงปณิตา  การเรือง
 
1. นางอุษมาพร  รินทรึก
2. นางฉวีวรรณ  ภูสีฤทธิ์
 
1196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายวิรัตน์  ฐานโอฬาร
2. นายอนุชา  พุจารย์
 
1. นายศักดรินทร์  ภูละมุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูละมุล
 
1197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กชายติชิลา   โพธิ์สิทธิ์
2. เด็กชายทินประภา  จงกลรัตน์
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ยนยุบล
2. นางประภา  ยี่สารพัฒน์
 
1198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คุ้มภัยเพื่อน
2. เด็กชายภาสกร  จิตกาล
 
1. นางเบญจมาศ  ภูละมุล
2. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
 
1199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เทินสะเกษ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ตลอดชัยสงค์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ผลพันธุ์
 
1200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1. เด็กชายภานุ  บุญแสงส่ง
2. เด็กชายวีระ  สีสะ
 
1. นางจรรยา  วงเวียน
2. นางสาววิชชุดา  หรสิทธิ์
 
1201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สะอาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายธรรมศักดิ์  ณธรรม
 
1. นางเครือฟ้า  วังระหา
2. นางสาวจันทร์สุดา  คำประเสริฐ
 
1202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1. เด็กหญิงอารยา  ภูหาด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หารฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สำราญรื่น
2. นายไชยพร  กะลัมพะนันทน์
 
1203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายจรูญโรจน์   คำสียา
2. เด็กชายณัฐพล   ท้าวรถ
 
1. นายธงชัย   พันอุสาห์
2. นางสุปรียา   พันอุสาห์
 
1204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 9 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กรมไธสง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   สาวิสิทธิ์
 
1. นายพรไพสาร  ศิริรักษ์
2. นายสมพงษ์  นันจำรัส
 
1205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 10 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 1. นางสาวจิรารัตน์  สอนนอก
2. เด็กชายภานุ  กิ่งชา
 
1. นายแสงปัญญา  ลำลอง
2. นางสาวพรรณิภา  ฉายละออ
 
1206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หนูจันทร์
2. เด็กชายรังสรรค์  อัญญโพธิ์
3. เด็กชายสันฐิติ  ปัสเสน
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางสาวศิริวรรณ  โคตะวินนท์
 
1207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายชยุตม์  ถิตย์สรรพ์
2. เด็กชายทรงธรรม  อุดรพิมพ์
3. เด็กชายอนุชิต  พันธ์แพง
 
1. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส
2. นางรุ่งอรุณ  นิลสนธิ
 
1208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  กรทิพย์
2. เด็กชายนพวรรษ  ศรีชูยงค์
3. เด็กชายแพร  เจียงเพ็ง
 
1. นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ
2. นางบัวลอง  เยาวเสริฐ
 
1209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  นาก้อนทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  น้อยอามาตย์
3. เด็กหญิงศศิมา  สวัสดี
 
1. นางบุษราภรณ์  โพธิจักร
2. นางสาวพิรดา  ระดาพัฒน์
 
1210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  พงษ์ศิริ
2. เด็กชายมลฑล  ไสยเจริญ
3. เด็กชายยุุทธนา  ราหา
 
1. นางรุ่งอรุณ  นิลสนธิ
2. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส
 
1211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  พลยะเรศ
2. เด็กชายบารมี  คำแสนกุล
3. เด็กชายมนชยา  พรมกัลยา
 
1. นายนพพงศ์  คงสมมาตย์
2. นางโสภา  ลากอก
 
1212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธราเทพ  บริเดช
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ศักดิวา
3. เด็กชายปรีชา  แก้วคำจันทร์
 
1. นางละมัย  สายสินธุ์
2. นายสงวน  สายสินธุ์
 
1213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกิตติชัย  ก้อนวิมล
2. เด็กชายศราวุฒิ  แก่นนาคำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  นามมุกดา
 
1. นางสาวจีรภา  พิสารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  บุญบรรจง
 
1214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม